Odpowiedź na wniosek o stwierdzenie nabycia spadku WZÓR

Wzór pisma pobrano 278 razy

Poniżej pobierzesz gotowy do wypełnienia dokument o nazwie Odpowiedź na wniosek o stwierdzenie nabycia spadku WZÓR w formacie DOC, PDF, ODT. Dokument jest aktualny na dzień: 19-05-2024 i spełnia wszystkie formalne wymagania dla tego typu pism.

odpowiedz-na-wniosek-o-stwierdzenie-nabycia-spadku-wzor-pdf-doc

Odpowiedź na wniosek o stwierdzenie nabycia spadku wzór

Jak napisać odpowiedź na wniosek o stwierdzenie nabycia spadku? Odpowiedź na pozew to pismo przygotowawcze, które musi sprostać wymaganiom ogólnym pisma procesowego. Złożenie odpowiedzi na pozew to nic innego jak wdanie się w spór co do istoty sprawy o rozstrzygnięciu postępowania spadkowego. Dlatego, dla bezpieczeństwa przyszłych roszczeń warto taką odpowiedź przygotować – bo jako strona później możesz nie mieć możliwości podniesienia zarzutów, gdy coś pójdzie nie po Twojej myśli.

Jak napisać odpowiedź na wniosek o spadek? Aby ułatwić Ci przygotowanie takiego pisma, sporządziliśmy gotowy do wypełnienia wzór odpowiedzi, który pobierzesz powyżej.

Czy odpowiedź na wniosek o stwierdzenie nabycia spadku jest obowiązkowa?

Zgodnie z przepisami, istnieją dwa sposoby na potwierdzenie nabycia spadku:

 • złożenie oświadczenia o przyjęciu spadku przed notariuszem,
 • przyjęcie spadku przed sądem, poprzedzone wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku.

Co ważne, wniosek o stwierdzenie nabycia spadku może złożyć nie tylko spadkobierca zmarłego, ale też każda inna osoba, która ma w tym swój interes. Taką osobą spoza kręgu spadkobierców będzie na przykład wierzyciel zmarłego.

Kiedy jedna osoba składa wniosek o stwierdzenie nabycia spadku, pozostali spadkobiercy stają się uczestnikami postępowania sądowego. To właśnie oni mogą złożyć odpowiedź na wniosek o stwierdzenie nabycia spadku.

Dawniej odpowiedź na stwierdzenie nabycia spadku była w głównej mierze możliwością, a nie obowiązkiem. Dzisiaj coraz częściej sądy przesyłają uczestnikom postępowania pismo z żądaniem ustosunkowania się do wniosku o stwierdzenie nabycia spadku. Jest to bowiem sposób na lepsze przygotowanie się do posiedzeń, a dokładniej na ich skrócenie.

Należy wiedzieć więc, że co do zasady, ustosunkowanie się do wniosku o stwierdzenie nabycia spadku nie jest obowiązkowe dla uczestników postępowania. Jeśli jednak sąd zobowiązuje ich do złożenia odpowiedzi na taki wniosek, muszą sporządzić odpowiednie pismo, w którym ustosunkują się do wniosku o stwierdzenie nabycia spadku.

Czym jest odpowiedź na wniosek o stwierdzenie nabycia spadku?

odpowiedz-na-wniosek-o-stwierdzenie-nabycia-spadku-wzor-pdf-docOdpowiedź na wniosek do sądu o stwierdzenie nabycia spadku to nic innego jak pisemne ustosunkowanie się do sprawy. Uczestnik postępowania może sporządzić takie pismo dobrowolnie, a niekiedy jest do tego zobligowany przez sąd, dlatego warto wiedzieć, jak powinna wyglądać odpowiedź na wniosek.

Wykorzystując wzór odpowiedzi na wniosek o stwierdzenie nabycia spadku, druk wystarczy uzupełnić takimi informacjami jak:

 • dane wnioskodawcy,
 • dane uczestników postępowania,
 • sygnatura akt sprawy,
 • oświadczenie uczestnika postępowania z określeniem, czy przychyla się do wniosku (w całości lub w części) lub że nie przychyla się do wniosku, czyli wnosi o jego oddalenie.

Odpowiedź na wniosek o stwierdzenie nabycia spadku powinna zachować formę oficjalnego pisma procesowego. Należy ująć w niej także wnioski dowodowe i uzasadnienie. Pismo kierowane jest do sądu prowadzącego postępowanie spadkowe.

Jeśli wzór odpowiedź na wniosek o stwierdzenie nabycia spadku dotyczy postępowania, w którym jest kilkoro uczestników, pismo należy przygotować w takiej ilości egzemplarzy, aby każdy z nich otrzymał jedną kopię. Dodatkowe dwa egzemplarze niezbędne są też dla wnioskodawcy i dla sądu.

Czym jest ustosunkowanie się do wniosku o stwierdzenie nabycia spadku?

Jeśli uczestnik postępowania otrzyma wezwanie do odpowiedzi na wniosek o nabycie spadku, ma obowiązek „ustosunkowania się” do tego wniosku. Jednak co oznacza to w praktyce?

Ustosunkowanie się do wniosku to udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy uczestnik postępowania uważa wniosek za zasadny, czy przychyla się do niego, czy też nie i wnosi o jego oddalenie.

Jeżeli uczestnik postępowania chce przychylić się do wniosku, w swojej odpowiedzi musi napisać jedynie, że uważa wniosek za zasadny.

Jeśli zaś uczestnik postępowania nie zgadza się z treścią wniosku o stwierdzenie nabycia spadku, to może wnosić o jego oddalenie, o ile poda powody swojego stanowiska. W swojej odpowiedzi uczestnik może wskazać:

 • że do spadku powinny być powołane inne osoby,
 • że część osób powołanych do spadku jest niegodna dziedziczenia,
 • że złożony testament jest niewiarygodny, itd.

Każdą swoją tezę uczestnik postępowania musi jednak udowodnić. Na poparcie własnych twierdzeń powinien złożyć dowody lub przynajmniej wnieść o przeprowadzenie dowodów, na przykład o przesłuchanie świadków czy powołanie biegłego.

Jakie informacje zawiera wniosek o stwierdzenie nabycia spadku?

Kto może złożyć wniosek o stwierdzenie nabycia spadku? jeśli chodzi o stwierdzenie nabycia spadku wniosek złożyć może każdy, kto ma w tym interes prawny. Będą to zatem nie tylko spadkobiercy, ale także wszystkie inne osoby, które wykażą, że mają interes prawny w stwierdzeniu nabycia spadku.

Wniosek należy skierować do sądu rejonowego właściwego dla miejsca, w którym mieszkał spadkodawca, a złożyć wniosek można w dowolnym czasie po śmierci spadkodawcy.

Aby odpowiedzieć na wniosek o stwierdzenie nabycia spadku, trzeba widzieć, co znajduje się w takim wniosku. Zgodnie z przepisami, dokument tego typu musi dokładnie opisywać przede wszystkim sytuację spadkodawcy, zwłaszcza sytuację rodzinną.

Wnioskodawca wykazuje w piśmie:

 • stosunek pokrewieństwa pomiędzy nim a spadkodawcą, o ile są rodziną
 • opis sytuacji rodzinnej spadkodawcy: czy w chwili śmierci miał dzieci, czy był w związku małżeńskim, kto znajdował się wśród członków jego najbliższej rodziny,
 • swój udział w spadku określony za pomocą ułamka zwykłego, a jeśli są też inni spadkobiercy, to również ich udziały w spadku,
 • informacje na temat testamentu spadkobiercy, a jeśli wnioskodawca nie wie nic o testamencie, to wykazuje, iż nie ma wiedzy o tym, aby testament w ogóle został sporządzony (jeśli wnioskodawca testament posiada, powinien dołączyć go do wniosku i wnieść o jego otwarcie),
 • dane pozostałych uczestników postępowania, czyli pozostałych spadkobierców.

Z wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku wnioskodawca składa niezbędne dowody, w tym:

 • odpis aktu zgonu,
 • odpis aktu urodzenia,
 • odpis skrócony aktu małżeństwa, w przypadku kobiet zamężnych, które zmieniły nazwisko.

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku powinien być więc rzetelny, szczegółowy i zgodny ze stanem rzeczywistym. Jeśli bowiem uczestnicy postępowania odpowiedzą na wniosek stwierdzenia nabycia spadku, prawda i tak wyjdzie na jaw, a sąd wyda postanowienie, uwzględniając wszystkich spadkobierców.

Podobne:

Najnowsze artykuły

A może zainteresuje Cię: