Odwołanie od decyzji KRUS – WZÓR do wypełnienia!

Wzór pisma pobrano 411 razy

Poniżej pobierzesz gotowy do wypełnienia dokument o nazwie Odwołanie od decyzji KRUS – WZÓR do wypełnienia! w formacie DOC, PDF, ODT. Dokument jest aktualny na dzień: 19-05-2024 i spełnia wszystkie formalne wymagania dla tego typu pism.

odwolanie-od-decyzji-krus-wzor-pdf-doc

Odwołanie od decyzji KRUS wzór

Jak napisać odwołanie od decyzji KRUS? Zaskarżenie decyzji KRUS dotyczy najczęściej opinii lekarza orzecznika, który decyduje o przyznaniu ubezpieczonemu świadczenia z ubezpieczenia społecznego (renty). Odwołanie to przysługuje w ciągu 14 dni i powinno przyjmować formę pisemną.

W jakich okolicznościach składa się odwołanie od decyzji KRUS i jak przygotować stosowny dokument? aby odwołanie zostało uznane ze prawidłowe, w jego treści powinno znaleźć się kilka niezbędnych informacji i elementów, dzięki którym dokument spełni wszystkie formalne wymagania. Aby ułatwić Ci przygotowanie takiego pisma, stworzyliśmy gotowy do wypełnienia wzór odwołania, które pobierzesz powyżej.

Kto ma prawo do renty KRUS?

O tym, komu przysługuje renta KRUS (czyt. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego), czytamy w artykule 21 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników. Zgodnie więc z zapisami ustawy z zakresu ubezpieczeń społecznych:

Renta rolnicza z tytułu niezdolności do pracy przysługuje ubezpieczonemu, który łącznie spełnia następujące warunki:

1) podlegał ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez wymagany okres, o którym mowa w ust. 2;

2) jest trwale lub okresowo całkowicie niezdolny do pracy w gospodarstwie rolnym;

3) całkowita niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym powstała w okresie podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu lub w okresach, o których mowa w art. 20 okresy ubezpieczenia ust. 1 pkt 1 i 2, lub nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów.

Z kolei wspomniany artykuł 20. brzmi:

1. Do okresów ubezpieczenia (…) zalicza się okresy:

1) podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników indywidualnych i członków ich rodzin w latach 1983-1990;

2) prowadzenia gospodarstwa rolnego lub pracy w gospodarstwie rolnym, po ukończeniu 16. roku życia, przed dniem 1 stycznia 1983 r.;

3) od których zależy prawo do emerytury zgodnie z przepisami emerytalnymi.

Po spełnieniu wymienionych warunków ubezpieczony musi uzyskać jeszcze pozytywną opinię lekarza orzecznika KRUS, który na podstawie badań, wywiadu i dokumentacji medycznej może stwierdzić:

 • trwałą całkowitą niezdolność ubezpieczonego do pracy w gospodarstwie rolnym,
 • okresową całkowitą niezdolność ubezpieczonego do pracy w gospodarstwie rolnym,
 • niezdolność ubezpieczonego do samodzielnej egzystencji,
 • czasową niezdolność ubezpieczonego do pracy powyżej 180 dni,
 • stały i długotrwały uszczerbek na zdrowiu,
 • celowość przekwalifikowania zawodowego ubezpieczonego z powodu trwałej całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym,
 • wskazania do rehabilitacji leczniczej ubezpieczonego

Jeśli ubezpieczony nie zgadza się z wydaną przez lekarza decyzją, może napisać odwołanie od decyzji lekarza orzecznika KRUS.

Kto i w jaki sposób wydaje decyzje o przyznaniu/nieprzyznaniu renty KRUS?

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wydaje orzeczenia w sprawie przyznania świadczenia z ubezpieczenia społecznego (renty) poprzez lekarzy rzeczoznawców i Komisje lekarskie. Oficjalnie, nadzór nad nimi sprawuje Prezes KRUS.

Nadzór bezpośredni z upoważnienia Prezesa sprawuje natomiast lekarz regionalny inspektor orzecznictwa lekarskiego, a nadzór zwierzchni – również  z upoważnienia Prezesa KRUS – sprawuje naczelny lekarz KRUS.

Aparat orzecznictwa w KRUS działa w systemie orzekania dwuinstancyjnego:

 • w pierwszej instancji decyduje lekarz rzeczoznawca,
 • w drugiej instancji decyduje Komisja lekarska (w składzie trzyosobowym).

Zarówno lekarz, jak i komisja wydają swoje orzeczenia na podstawie bezpośredniego badania oraz analizy zgromadzonej dokumentacji medycznej ubezpieczonego.

Niekiedy – jeśli stan zdrowia zainteresowanego na to nie pozwala, a lekarz dysponuje odpowiednią ilością dokumentacji – możliwe jest wykonanie badania zaocznego (bez bezpośredniego kontaktu z ubezpieczonym, na podstawie dokumentacji medycznej).

W innych przypadkach lekarz i komisja mogą skierować wnioskującego o rentę nawet na obserwację szpitalną lub dodatkowe konsultacje specjalistyczne. Wszystkie te działania mają jeden cel – podważenie zasadności przyznania świadczenia z ubezpieczenia społecznego.

Problem ten dotyczy również osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Warto wiedzieć więc, że każdemu przysługuje w sprawie odmowy wypłaty renty KRUS odwołanie od decyzji lekarza orzecznika.

Jeśli odwołanie nie zostanie wniesione, a lekarz inspektor w tym samym terminie nie zgłosi zarzutu wadliwości orzeczenia KRUS, to decyzja stanie się prawomocna.

Orzeczenie komisji będzie wtedy podstawą do wydania przez prezesa decyzji w sprawie świadczeń z ubezpieczenia społecznego.

Jak przebiega proces odwołania od decyzji KRUS?

Kiedy ubezpieczony składa odwołanie od orzeczenia lekarza rzeczoznawcy KRUS, jego sprawa trafia ponownie do Komisji lekarskiej (zupełnie jak w przypadku zaskarżenia decyzji ZUS – Zakładu Ubezpieczeń Społecznych), która orzeka w składzie trzyosobowym.

Orzeczenie tej instancji zapada większością głosów i nie podlega już zaskarżeniu.

Odwołanie do komisji lekarskiej KRUS da się złożyć natomiast do właściwego Sądu Okręgowego za pośrednictwem jednostki organizacyjnej – oddziału KRUS, który wydał zaskarżoną decyzję. Pismo może dotyczyć również zaliczenia okresów podlegania ubezpieczeniu i innych spraw związanych z przyznaniem świadczenia.

Na odwołanie się do sądu celem rozstrzygnięcia sprawy, ubezpieczony ma miesiąc od dnia odebrania decyzji KRUS. W celu sporządzenia stosownego pisma warto wykorzystać gotowy do wypełnienia druk: wzór pisma odwołania od decyzji KRUS.

Jak odwołać się od decyzji KRUS?

Jak napisać odwołanie od komisji lekarskiej KRUS? w przypadku odwołania od decyzji pismo musi zachowywać odpowiednią formę. Powinno zawierać też wszystkie niezbędne elementy formalne, dlatego do przygotowania zaskarżenia poleca się wykorzystać druk, jakim jest fachowy wzór odwołanie od orzeczenia lekarskiego KRUS. 

Pismo zawiera:

 • datę i miejsce sporządzenia,
 • dane ubezpieczonego,
 • wskazanie decyzji komisji lekarskiej, której dotyczy wniesienie odwołania,
 • odniesienie do treści orzeczenia lekarza rzeczoznawcy KRUS, które zainteresowany chce zaskarżyć (w części lub w całości – określić dokładnie, które elementy podlegają zaskarżeniu),
 • uzasadnienie stanowiska ubezpieczonego, czyli argumenty, które przemawiają za zmianą decyzji ubezpieczyciela na jego korzyść (można dołączyć dodatkowe akta sprawy),
 • czytelny podpis.

Sporządzając odwołanie, ubezpieczony nie może pozostać gołosłownym. Każdy swój argument powinien podeprzeć dowodami – dokumentacją medyczną, wynikami badań, zaświadczeniami lekarskimi, aktami sprawy.

Dopiero tak sporządzone pismo może zostać rozpatrzone z korzyścią dla ubezpieczonego.

Na odwołanie się od decyzji lekarza rzeczoznawcy KRUS (Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego) wnioskujący o przyznanie świadczenia ma 14 dni, licząc od momentu otrzymania decyzji odmownej.

Podobne:

Najnowsze artykuły

A może zainteresuje Cię: