Pełnomocnictwo rodziców do reprezentowania dziecka WZÓR

Wzór pisma pobrano 497 razy

Poniżej pobierzesz gotowy do wypełnienia dokument o nazwie Pełnomocnictwo rodziców do reprezentowania dziecka WZÓR w formacie DOC, PDF, ODT. Dokument jest aktualny na dzień: 19-06-2024 i spełnia wszystkie formalne wymagania dla tego typu pism.

pelnomocnictwo-rodzicow-do-reprezentowania-dziecka-wzor-pdf-doc

Pełnomocnictwo rodziców do reprezentowania dziecka wzór

Jak napisać pełnomocnictwo do decydowania o dziecku? Zgodnie z przepisami rodzice mają prawo i obowiązek wziąć odpowiedzialność za wykonywanie władzy rodzicielskiej nad dzieckiem aż do ukończenia przez nie 18. roku życia. Jeśli z przyczyn faktycznych (długotrwała nieobecność) nie mogą jej sprawować, powinni udzielić pełnomocnictwa do decydowania o dziecku innej osobie.

Dotyczy to również rodziców, którzy nie sprawują wspólnie opieki nad dzieckiem. Jak sporządzić takie upoważnienie? aby ułatwić Ci przygotowanie takiego pisma, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór, który pobierzesz powyżej.

Co to jest pełnomocnictwo?

Pełnomocnictwo do decydowania w sprawach dziecka to pisemne upoważnienie wybranej osoby do działania w imieniu mocodawcy – rodzica lub opiekuna prawnego sprawującego władzę rodzicielską – wyrażone w formie oświadczenia woli.

Pełnomocnictwo na dziecko nie może być pełnomocnictwem ogólnym, uprawniającym do podejmowania wszelkich decyzji w sprawie małoletniego.

Musi mieć charakter pełnomocnictwa rodzajowego lub szczególnego, czyli określać zakres czynności, które w imieniu mocodawcy może wykonać wskazana osoba upoważniona.

Przykładowo, rodzic niepozbawiony władzy rodzicielskiej może sporządzić upoważnienie do podejmowania decyzji medycznych, czyli do decydowania o wszystkich czynnościach związanych z potrzebami zdrowotnymi dziecka, które mogą się pojawić pod jego nieobecność.

Jednak takie pełnomocnictwo można także doprecyzować, wskazując w nim na przykład takie czynności jak wyrażanie zgody na zaplanowany zabieg czy zwykłe wizyty u pediatry (na wypadek infekcji).

Pełnomocnictwo rodziców do reprezentowania dziecka musi być szczegółowe nie tylko w odniesieniu do zabiegów medycznych, ale również do wszelkich innych decyzji:

 • zapis małoletniego dziecka do szkoły czy przedszkola,
 • wyrażenia zgody na wycieczkę, kolonie, obóz, wyjazd za granicę,
 • wyrażenia zgody na zajęcia pozaszkolne, itd.

Dodatkowo, w upoważnieniu niepozbawiony władzy rodzicielskiej rodzic powinien wskazać, jak długo obowiązuje pełnomocnictwo.

Upoważnienie dla drugiego rodzica

Czy jeden z rodziców może sprawować opiekę nad osobą małoletnią bez drugiego opiekuna? Upoważnienie do podejmowania decyzji w sprawie dziecka bywa potrzebne także drugiemu rodzicowi, a nie tylko dalszym członkom rodziny.

Zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego władza rodzicielska jest prawem i obowiązkiem do wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka, a także do wychowywania dziecka z poszanowaniem jego praw i godności.

Każdy rodzic może to prawo i ten obowiązek wykonywać samodzielnie, jednak dotyczy to jedynie spraw życia codziennego.

W przypadku spraw istotnych konieczna jest zgoda obojga rodziców. Orzecznictwo jako sprawy istotne w życiu dziecka wskazuje:

 • sprawy związane ze stałym miejscem pobytu dziecka,
 • zmianę obywatelstwa przez dziecko,
 • wyjazd za granicę małoletniego,
 • sprawę o wydanie małoletniemu paszportu,
 • wybór szkoły lub przedszkola,
 • zmianę osoby uprawnionej do odbioru alimentów,
 • zmianę nazwiska lub imienia dziecka,
 • dokonanie zabiegu medycznego,
 • wybór sposobu leczenia dziecka.

Do podjęcia decyzji w sprawie wszystkich tych działań w ramach wykonywania władzy rodzicielskiej potrzebna będzie obecność obojga rodziców lub udzielone przez nich pełnomocnictwo.

Jeśli więc jeden z opiekunów wyjeżdża do pracy za granicę lub z innych przyczyn będzie nieobecny, powinien sporządzić upoważnienie dla drugiego rodzica odnośnie podejmowania w istotnych sprawach dziecka.

Jak można upoważnić kogoś do podejmowania decyzji w sprawie dziecka?

Upoważnienie dla babci dziecka, upoważnienie dla znajomych czy upoważnienie dla drugiego rodzica może przyjmować formę:

 • zwykłą pisemną,
 • lub upoważnienia notarialnego.

Wszystko zależy jednak od rangi podejmowanych w sprawie dziecka decyzji. O upoważnieniu do sprawowania opieki nad dzieckiem na czas nieobecności rodzica może zadecydować też sąd – na wniosek opiekunów lub instytucji, takich jak szkoła czy szpital.

Jeśli sprawa tego typu wpłynie do sądu, ten zadecyduje o zawieszeniu władzy rodzicielskiej opiekunowi prawnemu i przyznaniu jej opiekunowi faktycznemu. Bardzo często dzieje się tak w przypadku konieczności wykonania zabiegu medycznego o zwiększonym ryzyku.

W takich okolicznościach nie wystarczy bowiem zwykłe upoważnienie do podejmowania decyzji w sprawie leczenia dziecka. Potrzebne będzie prawomocne pełnomocnictwo.

Mówi o tym wyrok Sądu Najwyższego, zgodnie z którym przedstawiciel ustawowy osoby małoletniej może udzielić pełnomocnictwa do wyrażenia zgody na wykonanie zabiegu lub zastosowanie metody leczenia stwarzającej podwyższone ryzyko dla pacjenta.

Ze względu na fakt, że jedynie rodzice lub opiekunowie prawni mogą decydować o takich aspektach życia dziecka, w przypadku braku pełnomocnictwa, szpital lub inna placówka medyczna mogą zgłosić się do sądu opiekuńczego z prośbą o wydanie zgody na leczenie.

Należy podkreślić przy tym, że nie wystarczy tutaj ani zwykłe upoważnienie dla opiekuna dziecka do lekarza, ani nawet upoważnienie z poświadczonym notarialnie podpisem. Musi to być pełnomocnictwo sporządzone zgodnie z przepisami prawa.

Co powinno zawierać pełnomocnictwo do podejmowania decyzji w sprawie małoletniego?

Należy przypomnieć i podkreślić, że pełnomocnictwo rodziców do reprezentowania dziecka nigdy nie powinno być pełnomocnictwem ogólnym. Takie upoważnienie może dotyczyć konkretnych decyzji (szczególne) lub ich grupy (rodzajowe).

W pierwszym przypadku będzie to na przykład „pełnomocnictwo do złożenia dokumentów o przyjęcie do przedszkola”, a w drugim „pełnomocnictwo do reprezentowania dziecka w kontaktach ze szkołą”.

Poza tym, pełnomocnictwo można sporządzić dla dowolnej osoby – nie musi to być drugi rodzic, babcia czy dziadek. Można upoważnić do decydowania o dziecku dobrego znajomego czy inną zaufaną osobę o nieposzlakowanej opinii.

Pełnomocnictwo do reprezentowania dziecka, jak każde inne upoważnienie, musi zawierać:

 • datę i miejsce sporządzenia,
 • dokładne dane rodzica udzielającego pełnomocnictwa,
 • dokładne dane pełnomocnika,
 • okres obowiązywania pełnomocnictwa,
 • zakres pełnomocnictwa,
 • czytelny podpis rodzica.

W zależności od zakresu udzielonego pełnomocnictwa rodzic może przygotować takie upoważnienie samodzielnie, zwyczajnie spisując je na kartce. Niekiedy konieczne jest jednak podpisanie takiego dokumentu w obecności notariusza.

Podsumowanie

Udzielenie pełnomocnictwa do sprawowania osobistej opieki nad małoletnim może być zasadne w tych sprawach dziecka, które noszą znamiona spraw istotnych. Warto przy tym zaznaczyć, że jego rodzice, sporządzając takie pełnomocnictwo, powinni jednoznacznie określić, do jakiej konkretnie czynności z zakresu władzy rodzicielskiej upoważniają osobę trzecią.

Pamiętaj jednak, że przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego nie zezwalają rodzicom dziecka na udzielenie pełnomocnictwa innej osobie do wykonywania władzy rodzicielskiej. Władza rodzicielska nie może być przekazywana!

Kodeks rodzinny i opiekuńczy w trosce o wychowanie dziecka zobowiązuje rodziców do osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem, a jeśli rodzice dziecka wyjeżdżają za granicę (poza miejsce przebywania dziecka), powinni przekazać wychowanie dziecka, czytaj: sprawowanie władzy rodzicielskiej i opieki nad małoletnim osobie do tego wyznaczonej.

Podobne:

Najnowsze artykuły

A może zainteresuje Cię: