Pismo do kuratorium od rodziców WZÓR

Wzór pisma pobrano 357 razy

Poniżej pobierzesz gotowy do wypełnienia dokument o nazwie Pismo do kuratorium od rodziców WZÓR w formacie DOC, PDF, ODT. Dokument jest aktualny na dzień: 12-07-2024 i spełnia wszystkie formalne wymagania dla tego typu pism.

Pismo do kuratorium oświaty wzór

Jak napisać pismo do kuratorium? Jeśli skargi skierowane do dyrektora szkoły – czy to na ucznia, czy na nauczyciela nie przyniosły pożądanego rezultatu, lub gdy rodzice chcą w innej sprawie skontaktować się bezpośrednio z placówką nadzorującą daną szkołę, mogą skierować sprawę bezpośrednio do kuratorium.

Aby jednak pismo zostało potraktowane poważnie i wywołało oczekiwane skutki, powinno nie tylko zawierać wystarczającą ilość informacji, ale także spełniać musi wszystkie formalne wymagania stawiane dla tego typu pism. Dlatego, aby ułatwić Ci sporządzenie pisma do kuratorium oświaty – przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór, który pobierzesz powyżej.

Jakie skargi rozpatruje kuratorium oświaty?

Jakiej sprawy może dotyczyć pismo do kuratorium oświaty? Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, Kuratorium Oświaty sprawuje nadzór pedagogiczny nad szkołami publicznymi i niepublicznymi.

Nadzór pedagogiczny polega natomiast na ocenianiu warunków oraz stanu działalności:

 • wychowawczej,
 • opiekuńczej,
 • dydaktycznej

…na poziomie szkoły i każdego z nauczycieli.

Kuratorium oświaty powinno analizować działalność dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, a także każdą inną działalność statutową szkoły. Każda z tych działalności podlega później ocenie.

Na podstawie wyników takiego nadzoru organ ma możliwość udzielenia placówkom niezbędnej pomocy, a nauczycielom inspiracji do zastosowania innowacji w zakresie organizacji zajęć czy stosowanych metod nauczania.

List do kuratorium oświaty może dotyczyć zastrzeżeń co do następujących aspektów pracy szkoły:

 • realizacji podstaw programowych,
 • realizacji ramowych planów nauczania,
 • zgodność zatrudnienia nauczycieli z wymaganymi kwalifikacjami,
 • przestrzegania statutu szkoły,
 • przestrzegania zasad oceniania, promowania i klasyfikowania uczniów,
 • przestrzegania zasad przeprowadzania egzaminów,
 • przestrzegania praw dziecka,
 • przestrzegania praw ucznia,
 • zapewniania uczniom higienicznych i bezpiecznych warunków nauki, opieki i wychowania,
 • przestrzegania przepisów dotyczących obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.

Jakich problemów może dotyczyć skarga na nauczyciela/ucznia do kuratorium?

Pismo do kuratorium na nauczyciela lub ucznia z pewnością nie powinno dotyczyć spraw błahych, które można z łatwością rozwiązać bez zaangażowania w sprawę kuratora oświaty, czyli organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

Zwykle na skargę bezpośrednio do kuratorium decyduje się rodzic, którego pisemne prośby o pomoc do dyrektora szkoły nie przyniosły pożądanych rezultatów.

Jeśli pisemna skarga dotyczy nauczyciela, to zazwyczaj odnosi się do jego nieetycznego zachowania.

Warto zgłosić problem do Kuratorium, lub Delegatur Kuratorium Oświaty kiedy pedagog:

 • zaniedbuje uczniów,
 • wydaje dzieci osobom nieupoważnionym,
 • charakteryzuje się niską kulturą osobistą,
 • stosuje agresję słowną,
 • niepoprawnie spełnia swoje obowiązki egzaminacyjne,
 • nie przestrzega zasad prawidłowego: klasyfikowania, oceniania i promowania uczniów,
 • fałszuje dokumentację szkolną (dopisuje oceny),
 • nie przestrzega zasad BHP,
 • łamie przestrzeganie statutu szkoły,
 • łamie przepisy dotyczące zwolnień lekarskich i urlopów,
 • stosuje przemoc fizyczną lub psychiczną,
 • przebywa na terenie szkoły pod wpływem alkoholu lub środków odurzających,
 • nienależycie nadzoruje dzieci w trakcie zajęć i wycieczek szkolnych (naraża ich zdrowie i życie).

Z kolei skarga do kuratorium oświaty na trudnego ucznia sprowadza się najczęściej do:

 • stosowania przez niego agresji słownej,
 • niszczenia lub przywłaszczania sobie cudzych przedmiotów,
 • używania wulgaryzmów,
 • stosowania przemocy fizycznej i/lub psychicznej.

O ile pismo do kuratorium na nauczyciela dotyczy przede wszystkim niewłaściwego wypełniania jego obowiązków, to w przypadku uczniów, problem z reguły związany jest z agresywnym zachowaniem, które może w dwojaki sposób zaszkodzić innym uczniom – po pierwsze, stanowi dla nich zły przykład do naśladowania, a po drugie stanowi zagrożenie dla ich bezpieczeństwa. Tutaj pobierzesz: pismo do dyrektora szkoły w sprawie agresywnego ucznia.

*Zgodnie z prawem oświatowym tryb składania skarg powinien zostać uregulowany w statucie szkoły.

Czym skutkuje pismo do kuratorium oświaty?

Prawidłowo sporządzone pismo do kuratorium oświaty obliguje ten organ do przyjrzenia się sprawie i ustalenia stanu faktycznego.

Kuratorium po otrzymaniu takiej skargi rodziców zajmuje się przede wszystkim dyrektorem, którego obowiązkiem jest nadzorowanie pracy innych nauczycieli i gwarantowanie bezpieczeństwa uczniom.

Po otrzymaniu takiego pisma kuratorium wysyła do szkoły wizytatora, który przeprowadza w placówce skrupulatną kontrolę. W jej trakcie pracownik kuratorium:

 • sprawdza zgodność funkcjonowania szkoły z przepisami,
 • analizuje szkolną dokumentację,
 • prowadzi rozmowy wyjaśniające (z dyrektorem, nauczycielami),
 • sprawdza, czy udzielono niezbędnej pomocy psychologiczno- pedagogicznej.

Na podstawie wyników swojej wizytacji, pracownik kuratorium ustala zalecenia, które dyrektor szkoły musi bezwzględnie zrealizować. Natomiast w przypadkach wyjątkowo pilnych, możliwe jest nawet wszczęcie postępowania dyscyplinarnego.

Jak napisać pismo do kuratorium oświaty?

Nie każde pismo do kuratorium zostanie przez organ rozpatrzone zgodnie z wolą rodzica. Taki dokument musi spełniać pewne określone wymogi formalne – przede wszystkim nie może być anonimowy.

Warto więc przygotować go w oparciu o gotowy do wypełnienia wzór pisma do kuratorium oświaty.

Jak napisać list do kuratorium oświaty? W piśmie należy uwzględnić:

 • datę i miejsce sporządzenia,
 • dane rodzica, który składa skargę,
 • dane odbiorcy, czyli kuratorium (Kuratorium Oświaty w Warszawie)
 • treść skargi z dokładnym, ale też rzeczowym opisem problemu,
 • opcjonalnie sugerowane rozwiązanie, jakiego oczekuje się od kuratorium,
 • podpis rodzica.

Przygotowana w taki sposób skarga z pewnością nie pozostanie bez rozpatrzenia przez kuratora oświaty.

Co zamiast skargi do kuratorium?

Rodzic powinien pamiętać, że oficjalna skarga do kuratorium oświaty to nie jako rozwiązanie ostateczne, które bywa niekiedy krzywdzące dla osoby, której dotyczy, a także dla samej szkoły i dyrektora placówki.

Zanim się na nie zdecydujemy, warto wykorzystać więc wszystkie inne opcje rozwiązania problemu, czyli przede wszystkim skargę do dyrektora szkoły na nauczyciela lub na trudnego ucznia.

Jeśli taka skarga okaże się nieskuteczna, najlepiej jest najpierw skontaktować się z kuratorium telefonicznie, aby ustalić swoje dalsze kroki. W trakcie takiej rozmowy można dowiedzieć się między innymi, czy szkoła faktycznie złamała przepisy i czy skarga jest zasadna.

Z pracownikami kuratorium da się porozumieć także osobiście. Kurator oświaty i wicekurator przyjmują interesantów w sprawie wniosków, interwencji i skarga, najczęściej po uprzednim zgłoszeniu chęci odbycia wizyty w oddziale.

Podobne:

Najnowsze artykuły

A może zainteresuje Cię: