Przeniesienie nauczyciela do innej szkoły na jego wniosek WZÓR

Wzór pisma pobrano 214 razy

Poniżej pobierzesz gotowy do wypełnienia dokument o nazwie Przeniesienie nauczyciela do innej szkoły na jego wniosek WZÓR w formacie DOC, PDF, ODT. Dokument jest aktualny na dzień: 12-07-2024 i spełnia wszystkie formalne wymagania dla tego typu pism.

prosba-nauczyciela-o-przeniesienie-do-innej-szkoly-wzor-pdf-doc

Prośba nauczyciela o przeniesienie do innej szkoły wzór

Prośba nauczyciela o przeniesienie do innej szkoły to wniosek składany na podstawie przepisów zawartych w Karcie Nauczyciela. Dokument ten określa możliwość zmiany warunków pracy, polegających na zmianie miejsca zatrudnienia nauczyciela, bez konieczności odwoływania się do wypowiedzenia zmieniającego lub wystąpienia skutków przejęcie zakładu pracy. Instytucja przeniesienia dotyczy jedynie nauczycieli.

Pragmatyka nauczycielska przewidywała natomiast dwa sposoby przeniesienia nauczyciela – za jego zgodą i bez takiej zgody. Obecnie dokonanie przeniesienia wbrew woli nauczyciela jest niemożliwe. Niemniej jednak, aby ułatwić Ci przeniesienie się do innej placówki, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia: wzór przeniesienia nauczyciela do innej szkoły, który pobierzesz powyżej.

Co warto wiedzieć na temat przeniesienia nauczyciela do innej szkoły?

Dawniej zgodnie z przepisami zawartymi w Karcie Nauczyciela, zmiana miejsca zatrudnienia pedagoga mogła nastąpić na dwa sposoby:

 • za zgodą nauczyciela,
 • bez zgody nauczyciela.

W pierwszym przypadku zastosowanie znajdowały przepisy zawarte w artykule 18. KN, zaś w drugim przepisy z artykułu 19. KN, który został jednak uchylony. Warto podkreślić też, że zapisy te dotyczyły i dotyczą nauczycieli zatrudnionych wyłącznie na podstawie mianowania.

Zgodnie z treścią artykułu 18. KN, nauczyciel może być przeniesiony na własną prośbę lub z urzędu, lecz za zgodą nauczyciela. W takim trybie pedagog może zająć takie samo lub inne stanowisko w szkole mieszczącej się w tej samej, lub innej miejscowości.

Jeśli nauczyciel zostanie przeniesiony z urzędu do innej miejscowości, należy zapewnić mu mieszkanie o wielkości dostosowanej do ilości członków jego rodziny, a także zwrócić koszty przeniesienia.

Co więcej, w takim przypadku nauczycielowi należy się też zwolnienie od pełnienia obowiązków służbowych na odpowiedni okres czasu, ale nie dłuższy niż 7 dni (z zachowaniem prawa do wynagrodzenia).

Jak wygląda przeniesienie nauczyciela?

Prośba nauczyciela o przeniesienie do innej szkoły składana jest do dyrektora placówki, w której pedagog aktualnie pracuje. Inicjatorem całej procedury w przypadku przeniesienia nauczyciela jest jednak dyrektor tej drugiej placówki – tej, do której pedagog chce się przenieść.

To on po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego szkołę (wójt, starosta, burmistrz, marszałek wojewódzki, starosta) i po otrzymaniu zgody drugiego dyrektora rozpoczyna procedurę przeniesienia nauczyciela do innej szkoły.

Procedura przeniesienia nauczyciela krok po kroku

Przeniesienie nauczyciela do innej szkoły na jego wniosek nie jest skomplikowane, tak naprawdę procedura przeniesienia nauczyciela zatrudnionego (nauczyciela mianowanego) przebiega właściwie w pięciu prostych krokach:

 1. Dyrektor szkoły, do której nauczyciel ma zostać przeniesiony, powinien zwrócić się do dyrektora szkoły zatrudniającej pedagoga z zapytaniem o możliwość przeniesienia. W praktyce krok ten wygląda zwykle nieco inaczej. Dokonaniem przeniesienia jest obciążony dyrektor placówki, do której nauczyciel ma być przeniesiony i to on występuje o wyrażenie na takie przeniesienie zgody do organu prowadzącego szkołę. Natomiast z prośbą do dyrektora szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony, występuje najczęściej sam nauczyciel, sporządzając podanie o przeniesienie służbowe.
 2. W kroku drugim dyrektor szkoły zatrudniającej nauczyciela zwraca się do niego z prośbą o wyrażenie zgody na przeniesienie. Dotyczy to oczywiście sytuacji, w której inicjatorem przeniesienia jest nie sam nauczyciel, lecz dyrektor drugiej placówki. Jeżeli nauczyciel nie wyrazi zgody na przeniesienie do innej szkoły, to procedura kończy się, ponieważ przeniesienie nie jest możliwe.
 3. W odwrotnej sytuacji, czyli kiedy to nauczyciel występuje z wnioskiem o przeniesienie w innej szkole, dyrektor szkoły zatrudniającej nauczyciela może wyrazić na to zgodę lub nie. Jeżeli dyrektor odmówi wyrażenia zgody na przeniesienie nauczyciela, to procedura kończy się, ponieważ przeniesienie nie jest możliwe.
 4. W przypadku uzyskania zgody nauczyciela/dyrektora na przeniesienie, dyrektor szkoły przyjmującej nauczyciela zasięga w tej sprawie opinii swojego organu prowadzącego.
 5. Dyrektor szkoły przyjmującej informuje nauczyciela zatrudnionego o przeniesieniu, a w akcie przeniesienia (jak wskazuje karta nauczyciela) znaleźć się muszą następujące informacje:
 • nowego pracodawcę,
 • miejsce wykonywania pracy (jeżeli ulega zmianie),
 • stanowisko, na jakie nauczyciel jest przenoszony,
 • datę przeniesienia.

Nieco inaczej wygląda cała procedura, jeśli wniosek nauczyciela o przeniesienie do innej szkoły składa nauczyciel religii.

Przeniesienia dokonuje wtedy dyrektor szkoły, do której nauczyciel otrzymał skierowanie, w porozumieniu z dyrektorem szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony, a także po zawiadomieniu organów prowadzących te szkoły.

Jak sporządzić prośbę o przeniesienie do innej szkoły?

Ponieważ to nie zawsze dyrektor drugiej placówki występuje z wnioskiem o przeniesienie, osobom zatrudnionym w placówkach oświatowych pomocny może okazać się wzór prośby nauczyciela o przeniesienie do innej szkoły.

Taki dokument uwzględnia między innymi następujące elementy:

 • data i miejsce sporządzenia,
 • dane wnioskodawcy,
 • dane dyrektora placówki zatrudniającej,
 • treść złożoną ze wstępu, rozwinięcia i zakończenia,
 • podpis nauczyciela zatrudnionego.

Wypełniając wzór wniosku nauczyciela o przeniesienie do innej szkoły, należy w sposób rzeczowy określić swoją prośbę, a także uzasadnić ją odpowiednimi argumentami, które przemawiają za wyrażeniem zgody na przeniesienie. Może to być na przykład przeprowadzka do innej miejscowości.

Podobne:

Najnowsze artykuły

A może zainteresuje Cię: