Ugoda o zachowek WZÓR pdf

Wzór pisma pobrano 492 razy

Poniżej pobierzesz gotowy do wypełnienia dokument o nazwie Ugoda o zachowek WZÓR pdf w formacie DOC, PDF, ODT. Dokument jest aktualny na dzień: 18-07-2024 i spełnia wszystkie formalne wymagania dla tego typu pism.

ugoda-o-zachowek-wzor-pdf-doc

Ugoda o zachowek WZÓR

Jak napisać ugodę o zachowek? Prawo do zachowku można egzekwować przez pozew do sądu lub przez ugodę w formie pisemnej. Ugoda niemal zawsze okazuje się korzystniejszym rozwiązaniem niż orzeczenie sądowe. Celem jej sporządzenia jest zobowiązanie podmiotu zobowiązanego do zachowku do zapłaty określonej sumy pieniężnej na rzecz podmiotu uprawnionego. Jak załatwić zachowek polubownie i jak sporządzić taką umowę? aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór umowy, którą pobierzesz powyżej.

Co to jest zachowek?

Instytucja zachowku została uregulowana w Kodeksie cywilnym (art. 991 i 992 KC). Z przepisów wynika, że zachowek ma służyć ochronie najbliższej rodziny spadkodawcy. Krótko mówiąc, zachowek to pewna suma pieniężna, która należy się spadkobiercy będącemu członkiem najbliższej rodziny zmarłego – niezależnie od woli spadkodawcy wyrażonej w testamencie. 

Osobom uprawnionym przysługuje roszczenie o zapłatę zachowku, czyli sumy pieniężnej, która stanowi ułamek wartości udziału spadkowego, jaki przysługiwałby im przy dziedziczeniu ustawowym. Nie przysługuje im natomiast roszczenie o wydanie określonych rzeczy zaliczanych do spadku.

Na ogół zobowiązany do zapłaty zachowku jest spadkobierca testamentowy. Jeśli jednak otrzymał on w spadku niewiele lub sam jest uprawniony do zachowku i nie otrzymał nadwyżki, to obowiązek zapłaty zachowku może spaść na osobę, na rzecz której uczyniono zapis windykacyjny.

W ostatniej kolejności do zapłaty zachowku zobowiązuje się te osoby, na rzecz których zmarły przed śmiercią uczynił darowizny, podlegające doliczeniu do spadku.

Roszczenie o zachowek powstaje w chwili śmieci spadkodawcy i należy do długów spadkowych. Roszczenie o zachowek staje się wymagalne od chwili wezwania zobowiązanego do zapłaty zachowku. 

Czy warto zawrzeć ugodę spadkową?

Jak zostało wspomniane, ugoda o zachowek to wygodne rozwiązanie, zdecydowanie korzystniejsze od wystąpienia na drogę sądową. Za wyborem takiego sposobu załatwienia zachowku przemawia:

 • ogromna oszczędność czasu, ponieważ postanowienia ugody można wynegocjować w ciągu kilku godzin, a zapłatę świadczenia uzyskać w ciągu kilku dni, natomiast postępowanie sądowe w takiej sprawie trwa zwykle ponad rok, a często nawet dłużej;
 • uniknięcie stresu – na każdym etapie postępowania sądowego sprawa sądowa jest stresująca dla obu stron konfliktu, natomiast negocjacje w celu zawarcia ugody przebiegają w innej atmosferze, co pozwala uniknąć stresu,
 • zachowanie dobrych relacji – sprawy sądowe, co do zasady, wpływają niekorzystnie na relacje rodzinne, co więcej: są nieprzyjemne nie tylko dla stron konfliktu, ale i dla świadków, czyli dalszych członków rodziny,
 • oszczędność kosztów – postępowanie sądowe wiąże się z poniesieniem kosztów sądowych związanych z prowadzeniem sprawy w sądzie,
 • większa swoboda – w przypadku prowadzenia sprawy przez sąd, wyrok z reguły ogranicza się do zobowiązania spadkobiercy do zapłaty określonej kwoty pieniężnej (zapłata zachowku w z góry ustalonym przez sąd terminie), natomiast w ramach ugody strony mogą ustalić na przykład płatność ratalną lub zastąpić środki pieniężne dobrami materialnymi. 

Warto pamiętać przy tym, że chociaż umowa przekazania zachowku to wygodne i korzystne z wielu względów rozwiązanie, to jednak kwota wynegocjowana w ramach ugody jest zwykle niższa od tej należnej (tej, którą prawdopodobnie udałoby się uzyskać na podstawie orzeczenia sądowego).

Niemniej jednak niematerialne korzyści polubownego załatwienia zachowku często przeważają nad istotą wysokości świadczenia. 

Jaką formę powinna przyjmować ugoda spadkowa?

Ugoda spadkowa, inaczej umowa spadkowa, to forma zakończenia sporu, rozwiązująca problem roszczenia o zachowek. W jej treści zobowiązany deklaruje zapłacić dobrowolnie na rzecz uprawnionego określoną sumę pieniężną. Co do zasady, ugoda może zostać zawarta w dowolnej formie.

Zaleca się jednak, aby ustalona spłata zachowku miała formę pisemną, która zabezpieczy interes obu stron – pozwoli na udowodnienie zawarcia porozumienia między stronami. Odpowiedni dokument można stworzyć więc na podstawie gotowego do wypełnienia druku, jakim jest wzór ugody o zachowek.

Nic nie stoi na przeszkodzie, aby ugoda o zachowek sporządzona była również w formie aktu notarialnego. Taka forma umowy może okazać się wręcz obowiązkowa, jeśli zobowiązany wyrazi zgodę na przeniesienie na uprawnionego własności nieruchomości. Dotyczy to wyłącznie mieszkań, domów czy działek, a nie rzeczy ruchomych, jak na przykład samochód.

Jak sporządzić ugodę o zachowek?

Darmowy wzór ugody o zachowek często pozbawiony jest kluczowych elementów, niezbędnych dla tego typu pisma, dlatego sporządzając umowę o wypłatę zachowku, warto pamiętać, co powinno się w niej znaleźć, aby interesy stron były odpowiednio chronione.

Ważne elementy ugody o zachowek to:

 • oznaczenie stron ugody,
 • termin zapłaty zachowku (tę kwestię zapłaty zachowku należy uzgodnić między sobą),
 • oznaczenie spadkodawcy,
 • ustalenie wysokości kwoty należnej z tytułu zachowku,
 • ustalenie wysokości kwoty, jaka zostanie przekazana uprawnionemu,
 • określenie konsekwencji niewywiązania się z obowiązku zapłaty oraz oznaczenie odsetek za zwłokę w wypłacie świadczenia,
 • podpisy obu stron.

Poza tymi elementami dobra ugoda o zachowek powinna zawierać też klauzulę, w której uprawniony przyznaje, że ugoda wyczerpuje wszelkie roszczenia dotyczące zachowku po danym spadkodawcy.

W przeciwnym razie, w kolejnej sprawie może zostać podniesione, że ugoda nie wyczerpała wszelkich roszczeń uprawnionego, a jedynie te z poprzedniej sprawy. Aby ugoda w pełni chroniła prawa obu stron, warto zawrzeć ją w oparciu o wzór ugody o wypłatę zachowku. 

Zawarcie ugody poprzedzają negocjacje

Każda ugoda wiąże się z prowadzeniem negocjacji i wyrażeniem zgody na pewne ustępstwa, co dotyczy obu stron konfliktu. Często jest tak, że w ramach ugody o zachowek uprawniony zgadza się uzyskać niższą zapłatę, ale wcale nie musi tak być.

Wyroki sądowe zawsze są korzystniejsze dla jednej ze stron. Natomiast polubownie spisana umowa powinna prowadzić do zadowolenia po obu stronach konfliktu. 

Zamiast niższej kwoty zachowku, strony mogą ustalić więc płatność odroczoną lub płatność w ratach. Mają prawo ustalić też, że należne świadczenie zostanie zastąpione przez przedmiot ze spadku. Dodatkowo możliwe jest zabezpieczenie wypłaty należnych środków poprzez ustanowienie hipoteki czy ustalenie kar umownych.

Podsumowanie

Pisemna ugoda jest formą zabezpieczenia zapłaty zachowku, ugoda przydaje się także w sytuacji, gdzie zobowiązany do zapłaty nie chce zapłacić zachowku dobrowolnie, w takim scenariuszu osoba uprawniona do zachowku albo domaga się ugody, albo składa pozew do sądu.

W przypadku pozwu o zachowek sąd zbada sprawę i oceni komu i w jakiej wysokości należy się zachowek. Sądy w takich sprawach wydają różne wyroki, sąd bowiem może orzec o oddaleniu powództwa do zasądzenia całej żądanej kwoty.

Co jednak najistotniejsze, postępowanie sądowe w sprawie zachowku wiąże się z niemałym kosztami:

 • opłata sądowa,
 • koszt radcy prawnego,
 • koszt adwokata,
 • koszty dojazdu,
 • czas,
 • stres,
 • itd.

Dlatego warto poszukać rozwiązania szybkiego, prostego i niegenerującego żadnych dodatkowych kosztów, rozwiązaniem takim okazuje się pozasądowa ugoda o zachowek, której gotowy do wypełnienia wzór pobierzesz na początku artykułu.

Zawierając ugodę, strony powinny wspólnie podejść do wyliczenia zachowku, tak aby żadna ze stron nie czuła się pokrzywdzona.

Podobne:

Najnowsze artykuły

A może zainteresuje Cię: