Umowa użyczenia certyfikatu kompetencji zawodowych WZÓR

Wzór pisma pobrano 388 razy

Poniżej pobierzesz gotowy do wypełnienia dokument o nazwie Umowa użyczenia certyfikatu kompetencji zawodowych WZÓR w formacie DOC, PDF, ODT. Dokument jest aktualny na dzień: 19-06-2024 i spełnia wszystkie formalne wymagania dla tego typu pism.

umowa-uzyczenia-certyfikatu-kompetencji-zawodowych-wzor-pdf-doc

Umowa użyczenia certyfikatu kompetencji zawodowych wzór

Uzyskanie Certyfikatu Kompetencji Zawodowych Przewoźnika Drogowego to trudne zadanie. Na szczęście, nie każdy przedsiębiorca musi posiadać taki certyfikat. Wystarczy, że zatrudnia jedną osobę, która może pochwalić się CKZ. Zawierając z nią umowę użyczenia licencji transportowej, może prowadzić swoją firmę zgodnie z przepisami. Konieczne jest jednak spełnienie określonych warunków. Na jakich zasadach odbywa się użyczenie CKZ i jak sporządzić umowę użyczenia CKZ? Aby ułatwić Ci sporządzenie takiej umowy, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór, który pobierzesz u góry.

Co to jest certyfikat kompetencji zawodowych?

Certyfikat Kompetencji Zawodowych przewoźnika przyznaje się osobie, która zdała organizowany przez Instytut Transportu Drogowego egzamin. Zaliczenie takiego egzaminu świadczy o tym, że osoba odznaczona certyfikatem może poszczycić się wiedzą na temat:

 • zasad prowadzenia firmy transportowej,
 • przepisów prawa cywilnego, podatkowego i handlowego,
 • zasad bezpieczeństwa drogowego.

Istnieje kilka rodzajów CKZ. Certyfikat – a tym samym egzamin – może dotyczyć przewozu rzeczy lub osób. Jeśli ktoś posiada odpowiedni Certyfikat Kompetencji Zawodowych, może postarać się o licencję transportową i prowadzić firmę związaną z transportem.

Czym jest użyczenie certyfikatu kompetencji zawodowych?

Umowa użyczenia certyfikatu kompetencji zawodowych to sposób na „podzielenie się” posiadanymi uprawnieniami. Dzięki zawarciu takiej umowy przedsiębiorca, który nie zdobył CKZ, ma możliwość prowadzenia działalności związanej z transportem zgodnie z prawem.

Przepisy mówią bowiem o tym, że firmę transportową można prowadzić również wtedy, kiedy jedynie zatrudnia się przynajmniej jedną osobę posiadającą CKZ – przedsiębiorca nie ma więc obowiązku podchodzenia do egzaminu samodzielnie.

Co ważne, jeśli w grę wchodzi użyczenie certyfikatu kompetencji zawodowych, umowa zawarta pomiędzy stronami musi być umową cywilnoprawną, a nie umową o pracę. Pozostałe warunki użyczenia Certyfikatu Kompetencji Zawodowych określają zapisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 roku.

Zgodnie z ich treścią, przedsiębiorca wykonujący zawód przewoźnika ma obowiązek wyznaczenia w swojej firmie zarządzającego transportem, który:

 • posiada Certyfikat Kompetencji Zawodowych przewoźnika,
 • mieszka na terenie Wspólnoty Europejskiej,
 • utrzymuje rzeczywisty związek z przedsiębiorstwem, czyli jest jego pracownikiem, zarządcą lub udziałowcem,
 • faktycznie zarządza operacjami transportowymi tego przedsiębiorstwa (w sposób ciągły i rzeczywisty), czyli:
  • utrzymuje i konserwuje pojazdy należące do floty firmy,
  • wykonuje podstawową księgowość,
  • przydziela ładunki kierowcom i pojazdom, zgodnie z przepisami,
  • nadzoruje procedury związane z bezpieczeństwem,
  • nadzoruje dokumenty przewozowe.

Kto może zawrzeć umowę użyczenia licencji transportowej?

Użyczenie licencji transportowej jest związane z pewnymi ograniczeniami. Po pierwsze, rozwiązanie to nie przysługuje wszystkim przedsiębiorcom. Po drugie, posiadacz CKZ nie może zawierać takich umów w całkowicie dowolny sposób.

Certyfikat kompetencji zawodowych może “wypożyczyć” jedynie ten przedsiębiorca, który zalicza się do tak zwanych mikroprzedsiębiorców. Dotyczy to firm, które:

 • zatrudniają mniej niż 10 pracowników,
 • mają roczne obroty netto nieprzekraczające 2 mln euro.

Dawniej osoby, które zdobyły CKZ mogły użyczać go wielu firmom i zarabiać na takim certyfikacie naprawdę duże pieniądze, jednak zmiany przepisów ograniczyły ich możliwości w tym zakresie. Dzisiaj jedna osoba może użyczyć swój certyfikat:

 • maksymalnie 4 przedsiębiorstwom,
 • przedsiębiorstwom, których łączna flota wynosi maksymalnie 50 pojazdów.

Warto dodać, że ograniczenia te obowiązują w przypadku zawierania kilku umów użyczenia. Limity nie dotyczą użyczenia certyfikatu jednej firmie.

Jak sporządzić umowę użyczenia certyfikatu kompetencji zawodowych?

Umowa użyczenia licencji transportowej/certyfikatu kompetencji zawodowych musi zawierać określone elementy. Należy zwrócić szczególną uwagę na fakt, że użyczenie ma prawo odbywać się wyłącznie na podstawie umowy cywilno-prawnej, dlatego umowa użyczenia CKZ nie może nosić znamion umowy o pracę.

Taki kontrakt można zawrzeć wyłącznie z osobą, która nie tylko posiada certyfikat, ale również nigdy nie była karana. Do umowy dołącza się bowiem obowiązkowo:

 • kopię zaświadczenia o niekaralności w KRS (w przypadku osób prawnych),
 • potwierdzoną notarialnie kopię Certyfikatu Kompetencji Przewoźnika (we wszystkich przypadkach).

Samą umowę użyczenia CKZ można z łatwością przygotować w oparciu o wzór umowy użyczenia certyfikatu kompetencji zawodowych, który bazuje na podstawowej umowie użyczenia. Dokument wymaga uwzględnienia:

 • danych stron umowy: imienia, nazwiska, adresu, numeru dowodu osobistego oraz numeru NIP (w przypadku firm),
 • oznaczenia przedmiotu użyczenia, tutaj: Certyfikatu Kompetencji Zawodowych,
 • wysokości wynagrodzenia za użyczenie certyfikatu,
 • praw i obowiązków stron,
 • warunków i zasad wypowiedzenia, odstąpienia, wypowiedzenia umowy,
 • podpisów stron.

Umowę użyczenia można zawrzeć zarówno na czas oznaczony, jak i nieoznaczony, dlatego w jej treści należy określić termin rozwiązania stosunku prawnego.

Kary za nieprzestrzeganie warunków użyczenia certyfikatu

Użyczenie certyfikatu kompetencji zawodowych to dla mikroprzedsiębiorców szansa na swobodne prowadzenie swojej firmy, a dla posiadaczy CKZ możliwość osiągnięcia korzyści finansowych. Warto pamiętać jednak, że takie rozwiązanie wiąże się z odpowiedzialnością i wymaga spełniania określonych przepisami wymogów.

Chodzi przede wszystkim o to, że umowa użyczenia nie może nosić znamion umowy o pracę, a także o to, aby osoba użyczająca certyfikatu faktycznie kontrolowała procesy transportowe w firmie, czyli dbała o bezpieczeństwo i stała na straży przestrzegania przepisów prawa cywilnego, podatkowego i handlowego.

Jeśli w trakcie kontroli w firmie doszłoby do wykrycia naruszeń ze strony przewoźnika lub zarządzającego transportem, obaj otrzymaliby wysokie kary finansowe. Mandaty w takim przypadku mogą wynosić:

 • od 200 do 2 000 zł dla zarządzającego,
 • od 50 do 12 000 zł dla przewoźnika.

Co więcej, kary te dotyczą pojedynczej kontroli, a to oznacza, że jeśli złe praktyki naruszania przepisów będą kontynuowane, mandaty mogą być nakładane wielokrotnie, zarówno na przewoźnika, jak i na zarządzającego.

Podsumowanie

Certyfikat kompetencji zawodowych (CKZ) przewoźnika to dokument, który potwierdza posiadanie przez przewoźnika kwalifikacji oraz wiedzy niezbędnej do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego osób i rzeczy.

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. przedsiębiorcy wykonujący zawód przewoźnika drogowego muszą spełniać następujące wymogi:

a) posiadać rzeczywistą i stałą siedzibę w jednym z państw członkowskich;

b) cieszyć się dobrą reputacją;

c) posiadać odpowiednią zdolność finansową; oraz

d) posiadać wymagane kompetencje zawodowe

Aby uzyskać pozwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego – co najmniej jedna z osób zarządzających firmą transportową musi posiadać certyfikat kompetencji zawodowych.

Jednak jeśli nikt z zarządzających nie posiada CKZ, w grę wchodzi użyczanie certyfikatu kompetencji przewoźnika, jednak aby możliwe było użyczenie certyfikatu, należy sporządzić pisemną umowę użyczenia CKZ w zakresie transportu drogowego.

Zatem jeśli przedsiębiorca nie posiada CKZ lub nie spełnia wymogu posiadania kompetencji zawodowych, może on wyznaczyć osobę, która upoważniona będzie na mocy umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu tego przedsiębiorcy.

Co bardzo ważne, przedsiębiorca posiadający CKZ, który decyduje się na użyczenie certyfikatu kompetencji zawodowych, ma za zadanie, aby dopilnować całkowitego spełnienia wymogów pranych, jakie dyktuje prawo przewozowe.

Podobne:

Najnowsze artykuły

A może zainteresuje Cię: