Wniosek do komornika o zwrot pieniędzy WZÓR

Wzór pisma pobrano 248 razy

Poniżej pobierzesz gotowy do wypełnienia dokument o nazwie Wniosek do komornika o zwrot pieniędzy WZÓR w formacie DOC, PDF, ODT. Dokument jest aktualny na dzień: 19-05-2024 i spełnia wszystkie formalne wymagania dla tego typu pism.

wniosek-do-komornika-o-zwrot-pieniedzy-wzor-pdf-doc

Wniosek do komornika o zwrot pieniędzy pdf

Wniosek do komornika o zwrot pieniędzy można złożyć w przypadku gdy komornik zajął lub zajmuje środki pieniężne bezzasadnie. Niedoszły dłużnik ma w takiej sytuacji prawo domagać się zwrotu wpłaconych na konto komornika środków. Aby je odzyskać, musi złożyć stosowne pismo do podmiotu, który posiada jego pieniądze, czyli do komornika lub do wierzyciela. Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór wniosku, który pobierzesz powyżej.

Czy da się odzyskać pieniądze od komornika?

Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego (art. 410), zwrot nienależnie pobranych przez komornika sądowego pieniędzy to prawo każdego (nie)dłużnika. Jeśli świadczenie zostaje uznane za nienależne, to ten, który je spełnił, może wnioskować o zwrot niesłusznie wyegzekwowanych pieniędzy, składając do komornika wniosek.

Dotyczy to sytuacji, w których:

 • wpłacający świadczenie nie był w ogóle zobowiązany,
 • nastąpiło umorzenie egzekucji komorniczej (postępowania egzekucyjnego),
 • wpłacający świadczenie nie był zobowiązany względem osoby, której świadczył,
 • podstawa świadczenia odpadła,
 • zamierzony cel świadczenia nie został osiągnięty,
 • czynność prawna zobowiązująca do świadczenia była nieważna i nie stała się ważna po spełnieniu świadczenia.

Niedoszły dłużnik ma więc prawo złożyć wniosek do komornika o zwrot pieniędzy, a jeżeli komornik odmówi zwrotu nienależnie pobranych środków w wyznaczonym terminie, należy złożyć na niego skargę lub wnieść pozew o zwrot nienależnie pobranej kwoty.

Do kogo wnioskować o zwrot pieniędzy?

Aby odzyskać nienależnie pobrane świadczenie, należy sporządzić albo wniosek do wierzyciela o zwrot pieniędzy, albo wniosek do komornika. Dlaczego? Wszystko zależy od etapu, na którym było postępowanie w momencie, kiedy nakaz zapłaty został pozbawiony klauzuli wykonalności.

Jeśli komornik zdążył jedynie zatrzymać pobrane od dłużnika środki w depozycie komornika, wniosek o ich zwrot należy kierować właśnie do komornika.

Natomiast w przypadku, kiedy komornik zdążył już wyegzekwować całość roszczeń i przelał pieniądze na rachunek wierzyciela, wniosek o zwrot należy skierować do wierzyciela, poniżej pobierzesz gotowy do wypełnienia wzór wniosku:

wniosek-do-wierzyciela-o-zwrot-pieniedzy-wzor

Wniosek do wierzyciela o zwrot pieniędzy wzór

W praktyce niedoszły dłużnik często nie wie, kto posiada aktualnie jego środki. W takiej sytuacji powinien złożyć jednocześnie pismo do komornika o zwrot pieniędzy jak i pismo do wierzyciela, a potem oczekiwać na przelanie środków od jednego lub drugiego adresata wezwania.

W jakiej sytuacji komornik powinien oddać pieniądze dłużnikowi?

Wzór pisma do komornika o zwrot pieniędzy znajduje zastosowanie w sytuacji, kiedy:

 • dłużnik podważa nakaz zapłaty lub
 • dłużnik podważa wyrok, na podstawie którego komornik przeprowadził egzekucję komorniczą, czyli nienależnie zajął środki,
 • gdy sąd rejonowy wydał postanowienie o zakończeniu postępowania egzekucyjnego.

Aby podważyć zarówno nakaz zapłaty, jak i wyrok sądowy, należy udowodnić, że dłużnik nie otrzymał nakazu zapłaty wraz z pozwem na swój faktyczny adres zamieszkania jeszcze przed skierowaniem sprawy do komornika.

W sytuacji, kiedy dłużnik dowiaduje się o istnieniu długu dopiero od komornika lub – co gorsza – w momencie zajęcia środków na rachunku bankowym, dochodzi do złamania przepisów związanych z procedurą egzekucji komorniczej.

Zgodnie z prawem, przed zajęciem środków dłużnik powinien otrzymać listem poleconym nakaz zapłaty i pozew z Sądu Rejonowego.

Jeśli do tego nie doszło, może on żądać przywrócenia terminu do odwołania się od nakazu, a tym samym sprawić, że nakaz zapłaty straci moc. Wtedy wszystkie wyegzekwowane na jego podstawie środki pieniężne powinny zostać zwrócone dłużnikowi.

Jak napisać wniosek do komornika/wierzyciela o zwrot pieniędzy?

Dłużnik, który zastanawia się, jak napisać pismo do komornika o zwrot pieniędzy, powinien pamiętać, że dokument tego typu musi zawierać kilka niezbędnych elementów formalnych.

Chodzi przede wszystkim o takie dane, jak:

 • dane osobowe dłużnika,
 • podstawa umorzenia egzekucji komorniczej,
 • określenie nienależnie pobranej kwoty środków,
 • wystosowanie żądania zwrot niesłusznie wyegzekwowanych kwot,
 • nr. konta bankowego itd.

Wniosek powinien zawierać także termin zwrotu i numer rachunku, na który należy przelać środki. Pismo można przesłać listem poleconym lub złożyć osobiście w kancelarii komornika. Na takiej samej zasadzie sporządza się wniosek do wierzyciela o zwrot pieniędzy, podając w nim oczywiście inne dane adresata.

Jak długo trzeba czekać na zwrot środków przez wierzyciela lub komornika?

W przepisach trudno doszukać się terminu na odzyskanie pieniędzy, jaki obowiązuje komornika lub wierzyciela w przypadku konieczności dokonania zwrotu nienależnie pobranych środków. Komornicy regulowani są przez przepisy jedynie w zakresie terminu przekazania pieniędzy wierzycielowi. Mają na to dokładnie 4 dni.

Aby nie czekać na zwrot środków tygodniami, warto sporządzić wniosek z wyznaczoną datą zwrotu nienależnie pobranych pieniędzy. Dzięki temu zajmujące się zwrotem osoby – pracownicy kancelarii komorniczej – lub wierzyciel – będą wiedzieli, że sprawę należy potraktować priorytetowo.

Co zrobić, jeśli komornik nie zwraca pieniędzy? W pierwszej kolejności, kiedy komornik nie reaguje na wezwania do zwrotu nienależnie pobranych środków, niedoszły dłużnik może złożyć skargę na bezczynności komornika i żądać zadośćuczynienia w kwocie nawet do 2000 zł, a także odszkodowania. Skargę na komornika składa się do sądu rejonowego.

Kiedy nawet to nie okaże się pomocne, nie-dłużnik może również skierować skargę na komornika do prezesa sądu rejonowego, przy którym działa komornik prowadzący egzekucję komorniczą.

Podobne:

Najnowsze artykuły

A może zainteresuje Cię: