Wniosek o uzasadnienie odmowy przyjęcia do liceum WZÓR

Wzór pisma pobrano 592 razy

Poniżej pobierzesz gotowy do wypełnienia dokument o nazwie Wniosek o uzasadnienie odmowy przyjęcia do liceum WZÓR w formacie DOC, PDF, ODT. Dokument jest aktualny na dzień: 18-04-2024 i spełnia wszystkie formalne wymagania dla tego typu pism.

wniosek-o-uzasadnienie-odmowy-przyjecia-do-liceum-wzor-pdf-doc

Wniosek o uzasadnienie odmowy przyjęcia do liceum wzór

Jak napisać wniosek o uzasadnienie odmowy przyjęcia do liceum? wniosek taki składa się w celu późniejszego odwołania od wyników rekrutacji. Jest to rozwiązanie, o którym powinien pamiętać każdy kandydat do szkoły średniej. Co ważne, odwołanie od wyników rekrutacji można złożyć zarówno po otrzymaniu wyników rekrutacji zasadniczej, jak i po otrzymaniu wyników rekrutacji uzupełniającej. Jak napisać wniosek dotyczący uzasadnienia odmowy przyjęcia do liceum? aby ułatwić Ci sporządzenie skutecznego pisma, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór wniosku, który pobierzesz powyżej.

Po co składa się wniosek o uzasadnienie odmowy przyjęcia do liceum?

Wniosek o uzasadnienie odmowy przyjęcia dziecka do szkoły to pierwszy krok, jaki trzeba wykonać, aby móc odwołać się od decyzji komisji rekrutacyjnej, która odrzuciła kandydaturę ucznia do danej szkoły. Dopiero w oparciu o uzasadnienie takiej decyzji, rodzice dziecka są w stanie złożyć odwołanie od wyników rekrutacji. 

Warto pamiętać, że jeszcze przed złożeniem wniosku o uzasadnienie decyzji do komisji rekrutacyjnej, dziecko musi potwierdzić wolę przyjęcia do szkoły, do której się dostało. Jeśli tego nie zrobi, wypadnie z systemu.

Nawet jeśli placówka nie spełnia oczekiwań, trzeba zaakceptować pozytywny wynik rekrutacji, aby zagwarantować sobie miejsce w systemie i dopiero wtedy podjąć czynności związane ze złożeniem odwołania. 

Kiedy składa się wniosek o uzasadnienie odmowy przyjęcia do liceum?

Kandydata do szkoły średniej obowiązują ściśle uregulowane terminy. Z wnioskiem o uzasadnienie odmowy przyjęcia do liceum może on wystąpić dwukrotnie:

 • po ogłoszeniu wyników rekrutacji zasadniczej, co ma miejsce między 19 a 22 lipca,
 • po ogłoszeniu wyników rekrutacji uzupełniającej między 5 a 16 sierpnia 2022.

Wniosek o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły uczeń, a właściwie jego rodzice lub pełnoletni opiekunowie sporządzają w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia wyników rekrutacji. Pismo należy kierować bezpośrednio do komisji rekrutacyjnej. 

Jak napisać wniosek o uzasadnienie odmowy przyjęcia do liceum?

Wniosek o uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata do szkoły to proste pismo, jednak mimo to musi zawierać kilka niezbędnych elementów formalnych. Dokument powinien zostać skonstruowany jak wniosek urzędowy, co znaczy, że należy ująć w nim:

 • datę i miejsce sporządzenia,
 • dane wnioskodawcy – rodzica lub opiekuna prawnego dziecka, a nie samego ucznia,
 • dane adresata, czyli komisji rekrutacyjnej z oznaczeniem szkoły,
 • tytuł wniosku,
 • treść wniosku wraz z uzasadnieniem, czyli krótka i uprzejma prośba o uzasadnienie decyzji, 
 • podpis wnioskodawcy. 

Przygotowując takie pismo, warto wykorzystać gotowy do wypełnienia wzór wniosku o uzasadnienie odmowy przyjęcia do liceum. Dokument znacząco ułatwia bowiem przygotowanie poprawnego pisma w tej sprawie.

Odpowiedzi na wniosek można spodziewać się w ciągu 5 dni od wystąpienia z pisemną prośbą do komisji rekrutacyjnej. Później kandydat ma 7 dni na złożenie odwołania od wyników rekrutacji do dyrektora szkoły

W jakiej sytuacji składa się odwołanie od decyzji komisji rekrutacyjnej?

Warto pamiętać, że odwołanie od wyników rekrutacji składa się wyłącznie do tych szkół, które na liście wyborów kandydata znajdowały się powyżej placówki, która kandydata przyjęła. Oznacza to, że jeśli uczeń wybrał 5 czy 6 szkół, a jego kandydaturę zaakceptowała szkoła z 3. pozycji, to odwołanie można złożyć do szkoły pierwszego i drugiego wyboru, ale nie 4,5 czy 6 wyboru. 

Na odpowiedź od dyrektora placówki po złożeniu odwołania czeka się nie dłużej niż 7 dni, licząc od momentu wystąpienia ze stosownym pismem. Jeśli placówka dysponuje wolnymi miejscami, istnieje spora szansa, że wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie. 

Jeżeli dyrektor odrzuci odwołanie kandydata, ten ma jeszcze możliwość wystąpienia na drogę sądową, czyli odwołania się do sądu administracyjnego. Takie postępowanie będzie rozsądne tylko wtedy, kiedy istnieją dowody na to, że podczas rekrutacji w szkole złamano przepisy prawa.

Kiedy odwołanie od decyzji komisji rekrutacyjnej jest zasadne?

Uzasadnienie odwołania od decyzji komisji rekrutacyjnej jest kluczowym elementem pisma odwoławczego. Kiedy odwołanie od decyzji komisji rekrutacyjnej może zostać rozpatrzone pozytywnie? Z reguły mowa tu o trzech przypadkach:

 • kiedy kandydat złożył dokumenty do wybranej szkoły, ale jego nazwisko nie pojawiło się ani na liście osób przyjętych, ani na liście osób niezakwalifikowanych – oznacza to, że kandydatura została pominięta, prawdopodobnie przez przypadek (błąd ludzki),
 • kiedy po uzyskaniu informacji o tym, ile punktów miał kandydat zakwalifikowany na ostatnim miejscu, okazuje się, że liczba ta jest niższa niż ilość punktów kandydata niezakwalifikowanego – w takim przypadku najprawdopodobniej doszło do pomyłki podczas wyliczania punktów dla ucznia nieprzyjętego do szkoły, a jeśli punkty policzono poprawnie, a mimo to kandydat z niższą ich liczbą dostał się do placówki, to sprawę nadal warto zgłosić do weryfikacji, 
 • kiedy kandydat przyjęty jako ostatni na liście ma taką samą liczbę punktów jak kandydat nieprzyjęty – trzeba przywołać różne kryteria pierwszeństwa, w tym: stan zdrowia, niepełnosprawność, wielodzietność rodziny, niepełnosprawność rodzica/rodziców, samotne wychowywanie w rodzinie, objęcie pieczą zastępczą. 

Podobne:

Najnowsze artykuły

A może zainteresuje Cię: