Zgoda na wejście na działkę sąsiada WZÓR

Wzór pisma pobrano 434 razy

Poniżej pobierzesz gotowy do wypełnienia dokument o nazwie Zgoda na wejście na działkę sąsiada WZÓR w formacie DOC, PDF, ODT. Dokument jest aktualny na dzień: 12-07-2024 i spełnia wszystkie formalne wymagania dla tego typu pism.

zgoda-na-wejscie-na-dzialke-sasiada-wzor

Zgoda na wejście na działkę sąsiada WZÓR

Kiedy inwestorowi potrzebna jest zgoda na wejście na działkę sąsiada i jak ją sporządzić? Podczas wykonywania niektórych robót budowlanych wejście na sąsiednią działkę często okazuje się konieczne. Najprostszy sposób, aby zrobić to zgodnie z prawem, to uzyskać pisemną zgodę sąsiada na wejście w teren.

W niektórych przypadkach prawo budowlane przewiduje również wejście na sąsiednią działkę bez zgody jej właściciela, a na podstawie decyzji właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanego (najczęściej starosty).

Czy inwestor potrzebuje zgody sąsiada na wejście na teren działki?

Zgoda na wejście na działkę sąsiada jest niezbędna, niezależnie od tego, jakie prace budowlane przeprowadza inwestor. Mówi o tym prawo budowlane, a konkretnie artykuł 47. tego aktu prawnego, w którym czytamy:

“Jeżeli do wykonania prac przygotowawczych lub robót budowlanych jest niezbędne wejście do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości, inwestor jest obowiązany przed rozpoczęciem robót uzyskać zgodę właściciela sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu (najemcy) na wejście oraz uzgodnić z nim przewidywany sposób, zakres i terminy korzystania z tych obiektów, a także ewentualną rekompensatę z tego tytułu.”

Zatem jeśli wykonanie robót budowlanych lub nawet czynności przygotowawczych do wykonania tych robót wymaga wejścia na teren sąsiedniej działki, to inwestor ma obowiązek porozumieć się z właścicielem nieruchomości sąsiedniej i uzyskać jego zgodę.

Zgodę tę należy uzyskać przed rozpoczęciem jakichkolwiek robót budowlanych i najlepiej jeśli ma ona formę pisemną, ponieważ od stron wymaga się uzgodnienia między innymi:

  • terminu wykonywania prac,
  • sposobu i zakresu korzystania z działki,
  • kwestii związanych z ewentualną rekompensatą za użyczenie terenu działki.

Należy pamiętać przy tym, że wejście na działkę sąsiada przy robotach budowlanych po uzyskaniu pisemnej zgody nie zwalnia inwestora robót budowlanych z obowiązku naprawienia szkody powstałej w wyniku korzystania z sąsiedniej nieruchomości.

Ponadto, nie posiadając pisemnej zgody – wejście na działkę sąsiada byłoby złamaniem prawa i naruszeniem jego prywatności.

Brak zgody na wejście na działkę sąsiada

Jeśli wejście na działkę sąsiada podczas prac budowlanych jest niezbędne, ale ten nie wyraża na to zgody, to inwestor może rozważyć rozwiązanie w postaci zwrócenia się do organu administracji z prośbą o wydanie decyzji, która taką zgodę zastąpi. Informuje nas o tym prawo budowlane, art. 47:

“W razie nieuzgodnienia warunków, o których mowa w ust. 1, organ administracji architektoniczno-budowlanej – na wniosek inwestora – w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, rozstrzyga, w drodze decyzji, o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości. W przypadku uznania zasadności wniosku inwestora, organ administracji architektoniczno-budowlanej określa jednocześnie granice niezbędnej potrzeby oraz warunki korzystania z sąsiedniego budynku, lokalu lub nieruchomości.”

Po złożeniu odpowiedniego wniosku w tej sprawie organ administracji architektoniczno-budowlanej podejmuje decyzję w ciągu 14 dni i określa w niej warunki korzystania z nieruchomości sąsiedniej.

Należy wiedzieć jednak, że chociaż zgoda na wejście w teren wydana przez sąsiada nie zawsze okazuje się niezbędna, to jednak organ przed wydaniem swojej decyzji co do zasady, sprawdza, czy inwestor podejmował wcześniej próby porozumienia się z sąsiadem.

Oznacza to, że wystąpienie do sąsiada z prośbą o wydanie takiej zgody jest konieczne, nawet jeśli ostatecznie decyzję w tej sprawie podejmuje organ administracyjny.

Ten ma bowiem obowiązek odmówić zezwolenia na wejście na działkę sąsiednią, jeśli okaże się, że inwestor nie podjął wcześniej żadnej próby porozumienia się z sąsiadem.

Co więcej, z wnioskiem do organu administracji architektoniczno-budowlanej można wystąpić tylko wtedy, kiedy inwestor jest w stanie udowodnić, że wejście na działkę sąsiada jest niezbędne. Kiedy mówimy o takiej sytuacji? W jednym z wyroków sądu administracyjnego czytamy, że:

“Warunek niezbędności wejścia na teren sąsiedni występuje, gdy obiekt, na którym mają być wykonane prace, znajduje się na granicy działki lub w takiej od niej odległości, że teren dostępny na działce inwestora nie wystarczy na ich prawidłowe przeprowadzenie […]”.

Nadal trzeba mieć jednak świadomość, że organ dba także o to, aby ingerencja w sąsiednią nieruchomość nie była zbyt przesadzona.

Jak powinna wyglądać zgoda sąsiada na wejście na teren działki?

Kierując prośbę do sąsiada o wydanie zgody na wejście na teren jego działki, warto odpowiednio przygotować się i wydrukować wcześniej wzór zgody na wejście na działkę sąsiada, który strony mogą wedle uznania uzupełnić własnymi ustaleniami i podpisać.

Dzięki temu pisemna zgoda będzie zawierała wszystkie niezbędne dla swojej ważności dane.

A co uwzględnia wzór zgody na wejście na teren działki? Pismo posiada następujące elementy:

  • datę i miejsce sporządzenia,
  • dane stron wraz z adresami działek,
  • termin planowanych robót budowlanych,
  • opis planowanych robót budowlanych na działce sąsiedniej nieruchomości,
  • odniesienie do kwestii ewentualnej rekompensaty,
  • podpisy obu stron.

*zgoda może obejmować szersze ustalenia (np. sposób korzystania z działki sąsiada).

Przygotowana w ten sposób zgoda powinna zostać sporządzona w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Pismo podpisane przez sąsiada stanowi bowiem dowód na wypadek jego ewentualnych roszczeń w przyszłości.

Podobne:

Najnowsze artykuły

A może zainteresuje Cię: