Zgoda współwłaściciela na wynajem WZÓR

Wzór pisma pobrano 517 razy

Poniżej pobierzesz gotowy do wypełnienia dokument o nazwie Zgoda współwłaściciela na wynajem WZÓR w formacie DOC, PDF, ODT. Dokument jest aktualny na dzień: 19-05-2024 i spełnia wszystkie formalne wymagania dla tego typu pism.

zgoda-wspolwlasciciela-na-wynajem-wzor-pdf-doc

Zgoda współwłaściciela na wynajem wzór

Czy potrzebna jest zgoda współwłaściciela na wynajem mieszkania? Wynajem lokalu to czynność przekraczająca zakres zwykłego zarządu, dlatego o decydowaniu w sprawie takiego rozporządzania nieruchomością niezbędne jest posiadanie zgody wszystkich współwłaścicieli. Samowolne wynajęcie mieszkania przez jednego z nich stanowiłoby złamanie przepisów Kodeksu cywilnego i byłoby podstawą do rozstrzygnięcia tej kwestii na drodze sądowej. 

Wynajem mieszkania przez współwłaściciela a przepisy

Czy współwłaściciel może wynająć mieszkanie bez zgody pozostałych właścicieli nieruchomości? Odpowiedź na to pytanie znajduje się w przepisach Kodeksu cywilnego, a dokładnie w artykule 199, zgodnie z którym:

“Do rozporządzania rzeczą wspólną oraz do innych czynności, które przekraczają zakres zwykłego zarządu, potrzebna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli.”

Czynności zwykłego zarządu to działania, które mają na celu utrzymanie nieruchomości w jej dotychczasowym stanie i zwykłe zarządzanie nią. Natomiast wynajem mieszkania z całą pewnością nie zalicza się do czynności zwykłego zarządu, dlatego wymaga uzyskania zgody każdego współwłaściciela. 

Warto wiedzieć, że zgoda współwłaściciela na wynajem mieszkania nie ma wpływu na podział zysków z tego tytułu. Chociaż czynsz od najemcy będzie pobierał jeden ze współwłaścicieli nieruchomości – ten, który podpisze z lokatorem umowę – to jednak przychód z tego tytułu będzie wspólny, odpowiednio do wielkości udziałów każdego właściciela.

Kwestię tę również regulują w sposób jasny i dokładny przepisy Kodeksu cywilnego (artykuł 207), zgodnie z którymi:

Pożytki i inne dochody z rzeczy wspólnej przypadają współwłaścicielom w stosunku do wielkości ich udziałów. W takim samym stosunku współwłaściciele ponoszą wydatki i ciężary związane z rzeczą wspólną.”

Czy wynajem bez zgody współwłaściciela jest legalny?

Uzyskanie zgody współwłaścicieli na wynajem mieszkania leży zarówno w interesie jednego z właścicieli jako wynajmującego, jak i w interesie najemcy. Wynajem bez zgody współwłaściciela jest bowiem nielegalny, dlatego pozostali właściciele nieruchomości mogą z łatwością doprowadzić do anulowania zawartej umowy najmu mieszkania.

Taki kontrakt w żaden sposób nie ochroni więc praw najemcy i z pewnością nie zapewni mu poczucia bezpieczeństwa czy stabilności. 

Warto pamiętać jednak, że zgoda współwłaściciela na wynajem mieszkania nie musi przyjmować formy pisemnej. Zgoda domniemana, czyli brak sprzeciwu, to również podstawa do zawarcia ważnej w świetle prawa umowy najmu mieszkania.

Jeśli współwłaściciel wie o najmie czy nawet pobiera z tego tytułu należną mu część opłaty za wynajem mieszkania, to swoimi czynami wyraża na niego zgodę. W takich okolicznościach umowa najmu nie powinna zostać unieważniona w sądzie. 

Czy współmałżonek musi wyrazić zgodę na wynajem mieszkania?

Zgoda współmałżonka na wynajem mieszkania wymagana jest w takim samym stopniu, co zgoda współwłaściciela na wynajem nieruchomości. Zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (artykuł 37):

Zgoda drugiego małżonka jest potrzebna do dokonania:

1)czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia nieruchomości lub użytkowania wieczystego, jak również prowadzącej do oddania nieruchomości do używania lub pobierania z niej pożytków;

2)czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia prawa rzeczowego, którego przedmiotem jest budynek lub lokal;

3)czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia i wydzierżawienia gospodarstwa rolnego lub przedsiębiorstwa;

4)darowizny z majątku wspólnego, z wyjątkiem drobnych darowizn zwyczajowo przyjętych.

2.Ważność umowy, która została zawarta przez jednego z małżonków bez wymaganej zgody drugiego, zależy od potwierdzenia umowy przez drugiego małżonka.

3.Druga strona może wyznaczyć małżonkowi, którego zgoda jest wymagana, odpowiedni termin do potwierdzenia umowy; staje się wolna po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu.

4.Jednostronna czynność prawna dokonana bez wymaganej zgody drugiego małżonka jest nieważna.”

Zgoda małżonka nie będzie wymagana jedynie w sytuacji, kiedy:

  • wynajmowana nieruchomość została nabyta wskutek dziedziczenia, ponieważ rzeczy i prawa nabyte w drodze spadku nie są wliczane do majątku wspólnego,
  • wynajmowana nieruchomość została nabyta przez jedno z małżonków przed zawarciem związku małżeńskiego, ponieważ wtedy stanowi część majątku osobistego. 

Jak powinna wyglądać pisemna zgoda współwłaściciela na wynajem mieszkania?

Jak zostało wspomniane, zgoda współwłaściciela na wynajem mieszkania nie musi przyjmować formy pisemnej. Powinna przyjmować formę oświadczenia woli, co zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego (artykuł 60) oznacza, że:

Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, wola osoby dokonującej czynności prawnej może być wyrażona przez każde zachowanie się tej osoby, które ujawnia jej wolę w sposób dostateczny, w tym również przez ujawnienie tej woli w postaci elektronicznej (oświadczenie woli).”

Swoją wolę właściciel może wyrazić także w sposób dorozumiany, czyli poprzez swoje zachowanie. Zasadniczo, już nawet brak sprzeciwu wobec wynajmu jest równoznaczny z wyrażeniem zgody, o ile współwłaściciel o wynajmie wie i wobec niego nie oponuje. 

Mimo wszystko, zgodę współwłaściciela na wynajem mieszkania warto uzyskać w formie pisemnej dla celów dowodowych, czyli na wypadek ewentualnych nieporozumień, które mogą pojawić się w przyszłości. Taki dokument powinien zawierać dane współwłaściciela i dane przedmiotu umowy najmu mieszkania. Musi zostać także podpisany własnoręcznie przez współwłaściciela. 

Jeśli właściciel mieszkania nie uzyska zgody współwłaścicieli na wynajem, może wynająć lokal legalnie, pod warunkiem że doprowadzi do podziału nieruchomości do korzystania – tak zwany podział quoad usum.

Taki podział nie stanowi zniesienia współwłasności, ale wydziela każdemu współwłaścicielowi fizyczną część nieruchomości do wyłącznego użytku. Warto wiedzieć jednak, że dokonanie podziału quoad usum możliwe jest tylko za zgodą pozostałych współwłaścicieli (wykracza poza zakres czynności zwykłego zarządu).

Podsumowanie

Bezwzględnia – zawarcie umowy najmu mieszkania, które posiada dwóch lub więcej współwłaścicieli – wymaga pisemnej zgody wszystkich współwłaścicieli nieruchomości. Jak napisać zgodę współwłaściciela na wynajęcie nieruchomości? aby ułatwić Wam sporządzenie takiej zgody, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór zgody, którą pobierzesz na początku artykułu.

Zatem będąc współwłaścicielem nieruchomości w części ułamkowej, trzeba posiadać zgodę innych współwłaścicieli na wynajęcie takiej nieruchomości. Chyba że w tej nieruchomości wydzielono poszczególne lokale dla pozostałych współwłaścicieli – wtedy każdy z nich może dowolnie rozporządzać swoją wydzieloną częścią.

Podstawa prawna:

Art. 199. – Rozporządzenie rzeczą wspólną – Kodeks cywilny.

Do rozporządzania rzeczą wspólną oraz do innych czynności, które przekraczają zakres zwykłego zarządu, potrzebna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli. W braku takiej zgody współwłaściciele, których udziały wynoszą co najmniej połowę, mogą żądać rozstrzygnięcia przez sąd, który orzeknie mając na względzie cel zamierzonej czynności oraz interesy wszystkich współwłaścicieli.

Podobne:

Najnowsze artykuły

A może zainteresuje Cię: