Zwolnienie z WF od rodzica WZÓR do wypełnienia

Wzór pisma pobrano 648 razy

Poniżej pobierzesz gotowy do wypełnienia dokument o nazwie Zwolnienie z WF od rodzica WZÓR do wypełnienia w formacie DOC, PDF, ODT. Dokument jest aktualny na dzień: 19-06-2024 i spełnia wszystkie formalne wymagania dla tego typu pism.

zwolnienie-z-wf-od-rodzica-wzor

Zwolnienie z WF od rodzica wzór

Jak napisać zwolnienie z wf od rodzica? zwykłe tradycyjne pismo od rodzica ze zwolnieniem sprawdzi się tylko w przypadku zwolnień krótkotrwałych, dotyczących maksymalnie kilku zajęć lekcyjnych. Z tego typu prostym pismem od rodzica można wystąpić bezpośrednio do nauczyciela wychowania fizycznego, bez potrzeby angażowania w sprawę dyrektora placówki.

Zwolnienie z wf od rodzica do dyrektora dotyczyć będzie natomiast zwolnień długotrwałych, obejmujących na przykład cały semestr lub cały rok szkolny. Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór zwolnienia, które pobierzesz powyżej!

Jak zwolnić dziecko z zajęć wf?

Zwolnienie na wf, które dotyczy jednej lekcji, kilku dni lub jednego tygodnia zajęć szkolnych może przyjmować formę zwykłej karteczki z prośbą sporządzoną przez rodzica samodzielnie.

Zazwyczaj nie ma potrzeby, aby dołączać do takiego zwolnienia zaświadczenie lekarskie, choć mogą zdarzyć się sytuacje, w których nauczyciel zażąda odpowiedniego potwierdzenia przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach przez dziecko. 

Przykładowe zwolnienie z wf jednorazowe nie powinno obejmować swoim okresem czasu dłuższego niż tydzień. Co więcej, większość placówek nie pozwala korzystać z takiego rozwiązania częściej niż trzy razy na semestr. Jeśli zwolnienie z wf ma być krótkotrwałe – tydzień, miesiąc – załącznikiem do podania powinna być opinia lekarska. 

Zwolnienie z wf z powodu okresu czy po chorobie nie wymaga z reguły występowania z żadnym oficjalnym dokumentem, który uzasadniałby potrzebę zwolnienia dziecka z zajęć wychowania fizycznego.

Rodzic musi jedynie określić, dlaczego aktywność fizyczna jest w tym czasie niewskazana w przypadku jego dziecka. Przykładowo, zwolnienie z wf z powodu niedyspozycji może wskazywać na złe samopoczucie po przebytej grypie czy po szczepieniu.

Zwolnienie z wf po chorobie czy ze względu na okres, a także wszelkie inne jednorazowe i krótkotrwałe zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego składa się na ręce nauczyciela, nie do sekretariatu (do dyrektora).

Długoterminowe zwolnienie z wf

Wzór zwolnienia z wf od rodzica, który można wykorzystać, aby zwolnić dziecko z kilku zajęć lekcyjnych, da się zastosować także w sytuacji zwolnienia długoterminowego, choć oczywiście jest ono związane z bardziej skomplikowaną procedurą. 

O możliwości uzyskania zwolnienia długoterminowego z zajęć wf oraz o możliwości częściowego zwolnienia (zwolnienia z wykonywania niektórych ćwiczeń) informuje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie oceniania klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych.

Dokument mówi o tym, że wymagania edukacyjne – wynikające z ustawy o systemie oświaty – dostosowuje się do indywidualnych potrzeb ucznia. Ten musi posiadać jednak opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego.

Zwolnienie częściowe lub całościowe

W praktyce oznacza to, że uczniowie mogą:

 • być zwolnieni z wf częściowo – chodzić na zajęcia, ale nie wykonywać określonych ćwiczeń, odradzanych przez lekarza,
 • być zwolnieni z wf całościowo – chodzić na zajęcia w roli obserwatora lub nie chodzić na zajęcia w ogóle (w zależności od praktyki w danej szkole).

Zwolnienie długoterminowe z wf składa się na ręce dyrektora szkoły za pośrednictwem sekretariatu. Niezbędnym załącznikiem do tego typu pisma jest odpowiednia opinia lekarska. Wniosek może dotyczyć maksymalnie jednego roku szkolnego, czyli dwóch semestrów.

W zwolnieniu należy określić, czy dziecko nie może uczestniczyć w zajęciach wf, czy nie może wykonywać jedynie określonych ćwiczeń fizycznych – te powinna wyliczać opinia lekarska (najczęściej: bieg średniodystansowy, bieg długodystansowy, stanie na głowie, przewroty, ćwiczenia wymagające dużego wysiłku fizycznego, ćwiczenia obciążające stawy kolanowe).

Rodzice składający zwolnienia długoterminowe z wf muszą przestrzegać określonych terminów. W przypadku:

 • zwolnienia dotyczącego pierwszego semestru – mają czas na złożenie wniosku do 30 września danego roku szkolnego,
 • zwolnienia dotyczącego drugiego semestru – mają 14 dni, licząc od dnia zakończenia ferii zimowych,
 • zwolnienia wynikającego z sytuacji losowej (wypadek, operacja, uraz) – mają 7 dni, licząc od dnia otrzymania opinii lekarskiej. 

Jak wygląda procedura uzyskania zwolnienia z zajęć wf?

Procedura zwolnienia dziecka z zajęć wf na semestr czy cały rok jest znacznie bardziej skomplikowana niż zwolnienie jednorazowe lub krótkotrwałe. Wymaga ona również zaangażowania w sprawę dyrektora szkoły, ponieważ co do zasady łączy się z nieklasyfikowaniem ucznia z danego przedmiotu – na świadectwie widnieje określenie “zwolniony” lub “nieklasyfikowany”. 

Jeśli więc rodzic chce zwolnić ucznia z wf-u na semestr lub dwa, powinien wiedzieć, jak przebiega taki proces:

 1. Składamy pismo do dyrektora szkoły wraz z opinią lekarską w odpowiednim terminie.
 2. Oczekujemy na wydanie decyzji przez dyrektora (zwykle do 7 – 14 dni).
 3. Odbieramy decyzję w sekretariacie.
 4. Informujemy o sprawie nauczyciela wf i wychowawcę.

A co jeśli decyzja dyrektora jest odmowna? Co prawda takie sytuacje zdarzają się rzadko, ale dyrektor może odmówić zwolnienia ucznia z zajęć, jeśli ma podejrzenie co do nadużywania przez niego takiej możliwości lub gdy nie otrzyma opinii lekarskiej w sprawie ucznia w odpowiednim terminie, przy czym powinien wcześniej wezwać rodziców do uzupełnienia dokumentacji. 

Jak napisać zwolnienie z wf?

Rodzic może napisać zwolnienie z wf – jednorazowe, krótkotrwałe i długotrwałe – samodzielnie, uwzględniając w piśmie następujące elementy:

 • dane rodzica/opiekuna prawnego: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu lub inne dane kontaktowe,
 • dane adresata (dyrektora placówki),
 • treść zwolnienia, w tym dane ucznia, określenie terminu zwolnienia i wskazanie, czy jest to zwolnienie częściowe, czy całościowe,
 • uzasadnienie, czyli przede wszystkim opis problemów zdrowotnych ucznia -wskazanie przyczyny zwolnienia,
 • podpis wnioskodawcy.

W przypadku zwolnień krótkotrwałych i jednorazowych przyczyną może być wspomniana niedyspozycja, zaś w przypadku zwolnień długotrwałych między innymi wada serca, choroba ginekologiczna czy padaczka.

Podobne wzory pism:

Najnowsze artykuły

A może zainteresuje Cię: