Jak napisać odwołanie od ćwiczeń wojskowych WZÓR

Wzór pisma pobrano 378 razy

Poniżej pobierzesz gotowy do wypełnienia dokument o nazwie Jak napisać odwołanie od ćwiczeń wojskowych WZÓR w formacie DOC, PDF, ODT. Dokument jest aktualny na dzień: 12-07-2024 i spełnia wszystkie formalne wymagania dla tego typu pism.

odwolanie-od-cwiczen-wojskowych-wzor-pdf-doc

Odwołanie od ćwiczeń wojskowych wzór

Jak napisać odwołanie od ćwiczeń wojskowych? na ćwiczenia wojskowe kieruje żołnierza rezerwy Wojskowy Komendant Uzupełnień (WKU), a skierowanie to ma formę decyzji administracyjnej, od której przysługuje odwołanie. Na otrzymanej od WKU karcie powołania zawsze widnieje informacja o możliwości odwołania się od ćwiczeń wojskowych wraz z instrukcją prawidłowego dokonania takiego odwołania.

Jak zatem napisać skuteczne odwołanie od ćwiczeń wojskowych? aby ułatwić Ci to zadanie, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór odwołania, które pobierzesz u góry.

Kto i w jaki sposób kieruje na ćwiczenia wojskowe?

Skierowanie na ćwiczenia wojskowe otrzymuje się od WKU, czyli od Wojskowego Komendanta Uzupełnień. WKU wydaje w tym celu kartę powołania, która zawiera informacje o:

 • terminie szkolenia,
 • adresie jednostki, w której ma odbyć się szkolenie.

Na karcie powołania znajduje się też bardzo istotna informacja – informacja o możliwości odwołania się od skierowania na ćwiczenia wojskowe. Dokument powinien instruować, w jaki sposób i w jakim terminie można odwołać się od powołania na ćwiczenia.

Jeśli takiej informacji nie zauważymy, to warto pamiętać, że skierowanie na ćwiczenia wojskowe jest decyzją administracyjną, od której zawsze przysługuje odwołanie.

Kiedy można odwołać się od ćwiczeń rezerwy?

odwolanie-od-cwiczen-wojskowych-wzor-pdf-docOsoby, które zastanawiają się, co zrobić, żeby nie iść na ćwiczenia rezerwy, powinny pamiętać, że jedyny sposób to odwołanie się od skierowania na ćwiczenia. Takie odwołanie można sporządzić w określonych sytuacjach.

O zasadach odwołania czytamy w treści rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie ćwiczeń wojskowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 950), zgodnie z którym:

”W przypadku gdy osoba przeniesiona do rezerwy niebędąca żołnierzem rezerwy, której doręczono kartę powołania, nie może stawić się do odbycia ćwiczeń wojskowych w terminie określonym w tej karcie z powodu:

 • obłożnej choroby lub
 • z powodu siły wyższej, 

niezwłocznie zawiadamiają o tym fakcie wojskowego komendanta uzupełnień.”

Odwołanie od ćwiczeń rezerwy można złożyć więc wtedy, kiedy jesteśmy w stanie w jakiś sposób uzasadnić brak możliwości wzięcia udziału w ćwiczeniach wojskowych. Takim uzasadnieniem będzie między innymi poważny uraz czy obłożna choroba, choć nie tylko.

Czy można zignorować powołanie na ćwiczenia wojskowe?

Kiedy żołnierz rezerwy otrzymuje kartę powołania na ćwiczenia wojskowe, nie może tak po prostu zignorować faktu otrzymania skierowania na ćwiczenia.

Chociaż niepodjęcie żadnych działań może wydawać się kuszącym rozwiązaniem, to nie warto podejmować takiego ryzyka, ponieważ za zignorowanie powołania na ćwiczenia wojskowe żołnierzowi grożą poważne konsekwencje.

Zgodnie z przepisami, za niestawienie się na ćwiczeniach wojskowych można otrzymać karę pozbawienia wolności do lat trzech. Jeśli sprawa ma nieco mniejszą wagę, charakter kary może okazać się łagodniejszy – będzie to grzywna lub kara ograniczenia/pozbawienia wolności na okres do jednego roku.

Jak uzasadnić odwołanie od powołania na ćwiczenia wojskowe?

Jeśli zastanawiamy się „jak napisać odwołanie do WKU?”, to w pierwszej kolejności powinniśmy pomyśleć o tym, czym je uzasadnimy. To właśnie użyte w odwołaniu argumenty mają największy wpływ na to, czy nieobecność na ćwiczeniach okaże się uzasadniona.

Przyczyny braku możliwości odbycia ćwiczeń rezerwy mogą być różne. Wymieniamy wśród nich między innymi:

 • konieczność zarobkowania z uwagi na trudną sytuację finansową (pozostawanie jedynym żywicielem rodziny),
 • konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem, osobą starszą, chorą, niepełnosprawną,
 • prowadzenie gospodarstwa rolnego,
 • prowadzenie firmy,
 • zaplanowany wyjazd, prywatny lub służbowy, którego nie da się odwołać ani przełożyć.

Oczywiście, wypełniając odpowiednimi argumentami wzór odwołania od powołania na ćwiczenia wojskowe, nie można pozostawać gołosłownym. Należy dołączyć do pisma odpowiednie zaświadczenia czy oświadczenia, które potwierdzą fakty ujęte w uzasadnieniu.

Jeśli przyczyną odwołania od ćwiczeń jest choroba, odpowiednim dowodem będzie zaświadczenie od lekarza, a jeśli wyjazd, kopia biletów czy faktura zamówienia wycieczki w biurze podróży.

Gdzie skierować odwołanie od karty powołania?

Zanim odpowiemy sobie na pytanie „jak napisać odwołanie do WKU?”, musimy zastanowić się jeszcze, do kogo tak naprawdę kierujemy takie odwołanie.

Zgodnie z przepisami, odwołanie od ćwiczeń rezerwy adresowane jest do Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego, ale za pośrednictwem Wojskowego Komendanta Uzupełnień.

Pismo w tej sprawie składa się zatem osobiście w siedzibie sztabu lub przesyła pocztą. Żołnierz rezerwy ma na to 14 dni, licząc od dnia doręczenia karty powołania.

Co powinno zawierać odwołanie od ćwiczeń wojskowych?

Jak napisać odwołanie od karty powołania? Dokument tego typu warto sporządzić na podstawie gotowego do wypełnienia druku, jakim jest wzór wniosku o zwolnienie z ćwiczeń wojskowych. Pismo musi zawierać między innymi:

 • datę i miejsce sporządzenia,
 • dane adresata (jednostki WKU),
 • dane skarżącego (osoby składającej odwołanie),
 • oznaczenie zaskarżonej decyzji administracyjnej, czyli skierowania na ćwiczenia wojskowe – data wystawienia dokumentu,
 • określenie podstawy prawnej, która pozwala na złożenie odwołania,
 • uzasadnienie odwołania,
 • podpis.

Kto może liczyć na zwolnienie z ćwiczeń wojskowych?

Odwołanie od ćwiczeń wojskowych z prośbą o ponowne rozpatrzenie sprawy mogą śmiało składać osoby, które:

 • sprawują samotnie opiekę nad członkiem rodziny, który nie ukończył 16 lat życia, został uznany za niezdolnego do samodzielnej pracy/egzystencji,
 • sprawują samotnie opiekę nad członkiem rodziny, który ukończył 75 lat życia lub jest obłożnie chory,
 • stale zamieszkuje za granicą,
 • są niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia,
 • nie mogą stawić się na ćwiczenia wojskowe ze względu na śmierć lub chorobę najbliższego członka rodziny.

Warto pamiętać przy tym, że nie każdy z tych powodów ma charakter stały. Jeśli przyczyna braku możliwości odbycia ćwiczeń wojskowych jest przemijająca, żołnierzowi można udzielić urlopu lub skrócić czas odbywania ćwiczeń.

Zgodnie z przepisami:

1) dowódca jednostki wojskowej może zwolnić żołnierza z ćwiczeń wojskowych przed ich zakończeniem, jeżeli udzielenie urlopu jest niewystarczające”

Natomiast:

“2) wojskowy komendant uzupełnień może zwolnić żołnierza rezerwy albo osobę przeniesioną do rezerwy niebędącą żołnierzem rezerwy z ćwiczeń wojskowych przed ich odbyciem.”

Podsumowanie

Odwołanie do komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień w sprawie otrzymania karty powołania odnośnie odbycia zasadniczej służby wojskowej (ćwiczenia rezerwy) należy złożyć na piśmie.

Aby ułatwić Ci sporządzenie odwołania od ćwiczeń wojskowych żołnierzy rezerwy, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór odwołania, który pobierzesz na początku niniejszego artykułu.

Pismo o odwołanie ćwiczeń wojskowych żołnierzy rezerwy to jedyna szansa na uchylenie się od wezwania wojskowego komendanta uzupełnień, dlatego należy przyłożyć się do uzasadnienia odwołania i jeśli to możliwe, warto do odwołania dołączyć dowody na poparcie faktów przytoczonych w uzasadnieniu.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 30 czerwca 1970 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie ćwiczeń wojskowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 950).

Podobne: Odwołanie od orzeczenia psychologicznego wojsko WZÓR

Najnowsze artykuły

A może zainteresuje Cię: