Zażalenie na zabezpieczenie alimentów WZÓR

Wzór pisma pobrano 358 razy

Poniżej pobierzesz gotowy do wypełnienia dokument o nazwie Zażalenie na zabezpieczenie alimentów WZÓR w formacie DOC, PDF, ODT. Dokument jest aktualny na dzień: 19-06-2024 i spełnia wszystkie formalne wymagania dla tego typu pism.

zazalenie-na-zabezpieczenie-alimentow-wzor-pdf-doc

Zażalenie na zabezpieczenie alimentów wzór

Jak napisać zażalenie na zabezpieczenie alimentów? Postępowanie zabezpieczające ma w sposób tymczasowy chronić roszczenia, które są lub dopiero będą dochodzone przed sądem – dotyczy to również roszczeń alimentacyjnych. Postępowanie tego typu jest postępowaniem samodzielnym, ale pełni funkcję pomocniczą wobec postępowania, w którym jest rozpoznawane zabezpieczane roszczenie.

Na zabezpieczenie roszczenia przysługuje zażalenie. Kiedy i w jaki sposób można je złożyć i jak je sporządzić? aby ułatwić Ci przygotowanie takiego pisma, sporządziliśmy gotowy do wypełnienia wzór zażalenia, które pobierzesz powyżej.

Czym jest zabezpieczenie alimentów?

Zabezpieczenie alimentów na okres trwania postępowania sądowego polega na zobowiązaniu rodzica lub współmałżonka, który będzie płacił alimenty, do wcześniejszej zapłaty określonej sumy jednorazowo lub okresowo.

Rozwiązanie to jest bardzo korzystne dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, ponieważ zapewnia im środki finansowe na czas trwania postępowania sądowego.

Wydane przez sąd postanowienie o zabezpieczeniu alimentów stanowi samodzielny tytuł wykonawczy – sąd nadaje mu klauzulę wykonalności z urzędu, a to oznacza, że w razie niewywiązywania się zobowiązanego z obowiązku alimentacyjnego można natychmiast wszcząć egzekucję komorniczą.

Jeśli pozwany wniesie zażalenie na postanowienie o zabezpieczeniu powództwa, nie zwalni go to z obowiązku wykonania postanowienia.

Wnioskując o zabezpieczenie alimentów, należy dokonać uprawdopodobnienia roszczenia. Obowiązek ten spoczywa na powodzie. Wniosek o udzielenie zabezpieczenia alimentacyjnego można złożyć w dowolnym czasie, a sąd ma obowiązek rozpatrzenia go bezzwłocznie, czyli nie później niż w ciągu tygodnia.

Kto ma prawo wszcząć postępowanie zabezpieczające?

Postanowienie zabezpieczające alimenty, zgodnie z treścią art. 730 k.p.c. może wszcząć każda ze stron (powód i pozwany) lub uczestnik postępowania, o ile uprawdopodobni roszczenie i interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia.

Wniosek o zabezpieczenie alimentów można złożyć przed wniesieniem powództwa, w pozwie lub w toku sprawy, w pierwszej lub drugiej instancji. W postępowaniach sądowych, które mogą zostać wszczęte z urzędu, postanowienie o zabezpieczeniu również może zostać wydane z urzędu.

Ile jest czasu na wniesienie zażalenia na zabezpieczenie alimentów?

Zażalenie na zabezpieczenie alimentów można wnieść w terminie 7 dni, licząc od dnia  doręczenia postanowienia z uzasadnieniem na piśmie. Warto pamiętać przy tym, że sąd nie sporządza już takiego uzasadnienia z urzędu.

Strona, która otrzymała postanowienie i chce je zaskarżyć, musi złożyć wcześniej wniosek o wydanie uzasadnienia przez sąd. Wniosek ten podlega opłacie stałej, która wynosi 100 zł. Opłaty tej nie ponoszą tylko osoby zwolnione z kosztów sądowych.

Termin na złożenie wniosku o uzasadnienie postanowienia to 7 dni, licząc od dnia:

  • doręczenia postanowienia, jeżeli zostanie wydane na posiedzeniu niejawnym,
  • ogłoszenia postanowienia, jeżeli zostanie wydane na rozprawie.

Uzasadnienie postanowienia sąd sporządza w terminie jednego tygodnia od dnia wpływu wniosku o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem. Jest to jednak jedynie termin instrukcyjny, a jego przekroczenie nie powoduje żadnych negatywnych skutków prawnych.

Jak powinno wyglądać zażalenie na postanowienie o zabezpieczeniu alimentów?

Zażalenie na postanowienie o zabezpieczeniu alimentów musi spełniać wymogi pisma procesowego. Najbezpieczniej jest sporządzić je zatem w oparciu o wzór zażalenia na zabezpieczenie alimentów.

Pismo powinno:

  • wskazywać zaskarżone postanowienie,
  • zawierać wniosek o jego zmianę lub uchylenie,
  • uwzględniać zwięzłe uzasadnienie,
  • wskazywać w miarę potrzeby nowe fakty i dowody.

Do zażalenia na postanowienie zabezpieczające odprowadza się opłatę sądową. Opłata od zażalenia na zabezpieczenie alimentów wynosi 100 zł. Potwierdzenie uiszczenia tej opłaty należy dołączyć do zażalenia. Opłaty nie ponoszą jedynie strony zwolnione z kosztów sądowych.

Wniosek o wstrzymanie wykonania postanowienia

Odwołanie od zabezpieczenia alimentacyjnego nie wstrzymuje wykonalności tego postanowienia. Tymczasem alimenty z zabezpieczeniem mogą wiązać się z koniecznością zapłaty na rzecz dzieci, męża czy żony bardzo dużej kwoty (jednorazowo lub okresowo), na którą nie pozwalają zarobki zobowiązanego. Co należy zrobić w takiej sytuacji?

Zobowiązany może wraz z zażaleniem wnieść wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonego postanowienia do czasu rozstrzygnięcia zażalenia. Sąd nie musi, ale ma możliwość pozytywnego rozpatrzenia takiego wniosku.

Warto pamiętać o takiej możliwości, ponieważ postanowieniu o zabezpieczeniu roszczenia, które podlega wykonaniu w drodze egzekucji, sąd nadaje klauzulę wykonalności z urzędu.

Oznacza to, że z takim postanowieniem uprawniona osoba może pójść do komornika i w drodze egzekucji komorniczej ściągnąć należności ze zobowiązanego. To może z kolei doprowadzić go do bardzo trudnej sytuacji materialnej.

Jak rozpatruje się zażalenie na postanowienie o zabezpieczeniu alimentów?

Odpowiedź na zażalenie na postanowienie o zabezpieczeniu alimentów uzyskuje się od sądu, do którego właściwości należy rozpoznanie sprawy w pierwszej instancji. Jeżeli nie da się ustalić takiego sądu, właściwy jest sąd, w którego okręgu ma być wykonywane postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia.

Jeszcze do niedawna zażalenie było rozpoznawane przez sąd II instancji, którym:

  • w przypadku postanowienia sądu rejonowego był sąd okręgowy,
  • w przypadku sądu okręgowego był sąd apelacyjny.

Odszkodowanie

Osoby zobowiązane do zapłaty należności w związku z wydaniem przez sąd postanowienia o zabezpieczeniu alimentów mogą skorzystać z przepisów procedury cywilnej.

Jeśli powództwo lub wniosek oddalono, lub gdy postępowanie umorzono, można dochodzić od uprawnionego roszczenia o naprawienie szkody wyrządzonej wykonaniem zabezpieczenia.

Oznacza to, że jeśli w sprawie zostało wydane postanowienie o zabezpieczeniu roszczenia alimentacyjnego, ale później powództwo oddalono, to zobowiązany na podstawie wydanego postanowienia o zabezpieczeniu należności ma prawo wystąpić z roszczeniem o naprawienie szkody wyrządzonej wykonaniem zabezpieczenia.

Podsumowanie

Możliwość złożenia zażalenia przy zabezpieczeniu świadczenia alimentacyjnego daje nam art. 730. – Postępowanie zabezpieczające w sprawie cywilnej – K.PC.:

§ 1.W każdej sprawie cywilnej podlegającej rozpoznaniu przez sąd lub sąd polubowny można żądać udzielenia zabezpieczenia.

§ 2.Sąd może udzielić zabezpieczenia przed wszczęciem postępowania lub w jego toku. Po uzyskaniu przez uprawnionego tytułu wykonawczego dopuszczalne jest udzielenie zabezpieczenia tylko wtedy, jeżeli ma ono na celu zabezpieczenie roszczenia o świadczenie, którego termin spełnienia jeszcze nie nastąpił.

Jeśli jednak chodzi o złożenie zażalenia, to można je złożyć gdy udzielone przez sąd zabezpieczenie roszczeń alimentacyjnych jest np. zbyt niskie (sąd niewłaściwie oszacował wysokość zarobków i/lub majątkowych możliwości zobowiązanego).

Wniesienia zażalenia możliwe jest również ze strony przeciwnej, to jest od zobowiązanego, gdy nie zgadza się on z orzeczeniem sądu w przedmiocie udzielenia zabezpieczenia roszczenia alimentacyjnego.

Podstawą prawną do złożenia zażalenia jest:

Art. 741. Zażalenie – Kodeks postępowania cywilnego.

§ 1.Na postanowienie sądu pierwszej instancji w przedmiocie zabezpieczenia przysługuje zażalenie.

§ 2.Zażalenie rozpoznaje sąd, który wydał zaskarżone postanowienie, w składzie trzech sędziów.

§ 3.Sąd może uchylić zaskarżone postanowienie tylko gdy zachodzi nieważność postępowania.

Podobne:

Najnowsze artykuły

A może zainteresuje Cię: