Oświadczenie o rezygnacji z alimentów WZÓR

Wzór pisma pobrano 328 razy

Poniżej pobierzesz gotowy do wypełnienia dokument o nazwie Oświadczenie o rezygnacji z alimentów WZÓR w formacie DOC, PDF, ODT. Dokument jest aktualny na dzień: 19-05-2024 i spełnia wszystkie formalne wymagania dla tego typu pism.

oswiadczenie-o-rezygnacji-z-alimentow-wzor-pdf-doc

Oświadczenie o rezygnacji z alimentów wzór

Zobowiązani do alimentacji często zakładają, że kiedy ich dziecko osiągnie pełnoletność, obowiązek alimentacyjny wygaśnie. Tymczasem o wygaśnięciu obowiązku alimentacyjnego można mówić dopiero wtedy, kiedy dorosłe dziecko jest w stanie samodzielnie się utrzymać i nie pozostaje w niedostatku, lub wtedy, gdy samo zrezygnuje z otrzymywania alimentów.

Jedynie w takich okolicznościach uprawniony do alimentów (dziecko) może zrezygnować z nich w ramach ugody czy oświadczenia złożonego przed sądem. Jak powinna wyglądać rezygnacja z alimentów przez dorosłe dziecko? aby ułatwić Ci sporządzenie rezygnacji z alimentów, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia, spełniający wszystkie formalne wymagania, który pobierzesz u góry.

W jaki sposób można zrezygnować z alimentów?

oswiadczenie-o-rezygnacji-z-alimentow-wzor-pdf-docDobrowolna rezygnacja z alimentów musi przyjmować formę pisemną. Dorosłe dziecko może złożyć odpowiednie oświadczenie przed sądem lub pozasądowo, ale nawet wtedy oświadczenie to bezpieczniej jest potwierdzić w sądzie.

Jeżeli obowiązek płacenia alimentów został nałożony na rodzica lub rodziców wyrokiem sądowym lub na podstawie umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego zatwierdzonej przez sąd, oświadczenie o rezygnacji z alimentów również powinno zostać zatwierdzone sądowo.

Może przyjąć też postać ugody.

Natomiast w przypadku, kiedy alimenty zostały ustalone pozasądowo, do rezygnacji z nich również może dojść bez udziału sądu. Zawsze warto zachować jednak formę pisemną oświadczenia o rezygnacji z alimentów.

Aby potwierdzić fakt wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego, konieczne będzie zatwierdzenie zrzeczenia się alimentów przez dorosłe dziecko. Sprawę tego typu można załatwić poprzez:

  • złożenie do sądu pozwu o wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego lub zawarcie przed sądem stosownej ugody,
  • zawarcie ugody przed notariuszem lub mediatorem i zatwierdzenie jej przez sąd.

Podsumowując: w świetle obowiązujących przepisów, aby dobrowolne zrzeczenie się alimentów przez dorosłe dziecko było prawnie skuteczne, zawsze należy dopełnić związanych z wygaśnięciem obowiązku alimentacyjnego formalności w sądzie, choć nie trzeba tego robić.

Jeśli zobowiązany do alimentów (np. ojciec) jest w dobrych stosunkach z uprawnionym do alimentów (np. dziecko) – to obie strony mogą sporządzić między sobą oświadczenie o rezygnacji ze świadczenia alimentacyjnego i na tym zakończyć kwestię alimentów.

Jeśli jednak któraś ze stron (szczególnie np. ojciec dziecka) ma pewne wątpliwości i zechce takie oświadczenie potwierdzić sądowo – to jak najbardziej ma do tego prawo – jednak tak jak pisałem, nie jest to wymóg, a raczej dodatkowy krok, jaki strony mogą, lecz nie muszą – podjąć.

W jakiej sytuacji można mówić o wygaśnięciu obowiązku alimentacyjnego?

Obowiązek alimentacyjny dotyczy najczęściej rodziców i ich dzieci, które nie są w stanie samodzielnie się utrzymać. Mówią o tym przepisy ustawy kodeks rodzinny i opiekuńczy.

Zgodnie z tymi przepisami, rodzice mają obowiązek płacić alimenty na dziecko, które nie pracuje, a tym samym nie może samo się utrzymać.

Przepisy mówią również o tym, kiedy taki obowiązek wygasa i kiedy zobowiązany do alimentów może starać się o uchylenie obowiązku alimentacyjnego. Jest to moment, w którym „dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania.”

Jak czytamy dalej w treści wspomnianej ustawy:

Rodzice mogą uchylić się od świadczeń alimentacyjnych względem dziecka pełnoletniego, jeżeli są one połączone z nadmiernym dla nich uszczerbkiem lub jeżeli dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się.”

Oznacza to, że również w sytuacji, kiedy dziecko może już podjąć pracę zarobkową, ale tego nie robi i/lub gdy płacenie alimentów stanowi dla rodziców „nadmierny uszczerbek”, możliwe jest wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego.

Wniosek o rezygnację z alimentów składa się więc w sytuacji, gdy:

  • pełnoletnie dziecko usamodzielnia się, pracuje na własne utrzymanie i nie pozostaje w niedostatku,
  • pełnoletnie dziecko nie stara się usamodzielnić, nie podejmuje pracy i nie zarabia na siebie, czym przyczynia się do powstania szkody po stronie zobowiązanego do płacenia alimentów rodzica.

Wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego z inicjatywy zobowiązanego do alimentacji

Kiedy mamy do czynienia z jedną z opisanych wyżej sytuacji, rodzic zobowiązany do płacenia alimentów może wnieść do sądu pozew o wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego.

Podstawą złożenia takiego wniosku będą przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, zgodnie z którymi w przypadku zaistnienia istotnej zmiany stosunków obie strony mogą żądać zmiany orzeczenia dotyczącego obowiązku alimentacyjnego, czyli podwyższenia lub obniżenia wysokości świadczenia alimentacyjnego.

Istotną zmianą stosunków będzie między innymi sytuacja, w której:

  • możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego do alimentacji ulegną zmniejszeniu lub ustaną,
  • usprawiedliwione potrzeby uprawnionego zwiększą się lub zmniejszą.

Jeśli rodzic złoży pozew o wygaśnięcie alimentów, musi wykazać, że pełnoletnie dziecko jest już samodzielne, może się utrzymać i nie pozostaje w niedostatku.

Jednocześnie może wskazać też, że sam ma trudności finansowe i dalsze płacenie alimentów doprowadzi do dużego uszczerbku po jego stronie. Takie uzasadnienie pozwu należy odpowiednio udokumentować i udowodnić przed sądem.

W przypadku, kiedy strony porozumieją się w sprawie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego, taka sprawa może zostać rozwiązana bardzo szybko. Wystarczy, że w odpowiedzi na pozew uprawniony do alimentacji złoży oświadczenie o zrzeczeniu się alimentów, czyli dobrowolnie zrezygnuje z ich otrzymywania.

Będzie to potwierdzeniem uzasadnienia pozwu przez zobowiązanego do płacenia alimentów, a sąd biorąc pod uwagę takie oświadczenie, najprawdopodobniej wyda wyrok orzekający o wygaśnięciu obowiązku alimentacji już po pierwszej rozprawie.

Wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego w formie ugody

Jeżeli rodzic zobowiązany do alimentacji nie chce składać do sądu pozwu o wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego, sprawę może załatwić także ugoda zawarta pozasądowo.

Wystarczy, że dorosłe dziecko złoży stosowne oświadczenie w ugodzie alimentacyjnej – porozumieniu zawartym między zobowiązanym do alimentacji a uprawnionym.

Ugoda zakończenia obowiązku alimentacyjnego musi przyjmować formę pisemną. Powinna zawierać stosowne oświadczenie uprawnionego i podpisy obu stron.  Aby ją zatwierdzić, należy mimo wszystko wnieść w tej sprawie odpowiedni wniosek do sądu.

Nie ma znaczenia, czy ugodę sporządzono przed mediatorem lub notariuszem.  Postanowienie o zatwierdzeniu ugody sąd wyda na posiedzeniu niejawnym, czyli bez udziału stron.

Dlaczego potwierdzenie ugody przez sąd jest konieczne? Kwestia ta wiąże się między innymi z koniecznością umieszczenia ugody w aktach sprawy alimentacyjnej oraz z przekazaniem decyzji komornikowi w przypadku, kiedy prowadzone było postępowanie egzekucyjne.

Poza tym, takie potwierdzenie oświadczenia o rezygnacji z alimentów daje zobowiązanemu większe poczucie bezpieczeństwa. Samo oświadczenie zwykle odnosi się bowiem również do rezygnacji z domagania się alimentów na przyszłość, zwolnienia zobowiązanego z długu alimentacyjnego, a niekiedy także ustalenia strony odpowiedzialnej za ponoszenie opłat, na przykład notarialnych.

Podsumowanie

Generalnie obowiązek płacenia alimentów zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym nakładany jest na rodziców dziecka, które nie jest w stanie samodzielnie utrzymać się, chyba że majątek dziecka pozwala jego rodzicom lub rodzicowi, pod opieką którego znajduje się dziecko, pokryć koszty jego utrzymania i wychowania.

Pełnoletnie dziecko może także złożyć do komornika wniosek o umorzenie egzekucji jeśli takie postępowanie egzekucyjne już się toczy i jest np. zbędne lub sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Co więcej, pełnoletnie dziecko może też zatrzymać potrącania alimentów przez organ emerytalny.

Zniesienie obowiązku alimentacyjnego a szczególnie umorzenie egzekucji alimentów przyniesie jednak najwięcej korzyści dla ojca lub matki płacącej alimenty, ponieważ taka egzekucja generuje dla dłużnika alimentacyjnego ogromne koszty wynikające nie tylko z kwoty alimentów, ale także prowizji komorniczej za egzekwowanie zadłużenia alimentacyjnego.

Podobne:

Najnowsze artykuły

A może zainteresuje Cię: