Odwołanie od kary za nieprzerejestrowanie samochodu wzór

Wzór pisma pobrano 288 razy

Poniżej pobierzesz gotowy do wypełnienia dokument o nazwie Odwołanie od kary za nieprzerejestrowanie samochodu wzór w formacie DOC, PDF, ODT. Dokument jest aktualny na dzień: 12-07-2024 i spełnia wszystkie formalne wymagania dla tego typu pism.

odwolanie-od-kary-za-nieprzerejestrowanie-samochodu-wzor-pdf-doc

Odwołanie od kary za nieprzerejestrowanie samochodu wzór

Jak napisać odwołanie od kary za nieprzerejestrowanie samochodu? Dane pojazdu i jego aktualnego właściciela widnieją w Centralnej Ewidencji Pojazdów (CEPiK), dzięki czemu policja lub inne organy mają do nich szybki i wygodny dostęp. Jednak, aby system ten działał prawidłowo, nabycie pojazdu musi wiązać się z natychmiastowym zgłoszeniem zmiany jego właściciela.

Nieprzerejestrowanie zakupionego auta czy motocyklu wiąże się z ryzykiem otrzymania kary finansowej w kwocie od 200 do 1000 zł. Jest to jednak kara o charakterze uznaniowym, nakładana przez starostę w drodze decyzji administracyjnej.

Oznacza to, że możliwe jest odwołanie się od kary za nieprzerejestrowanie pojazdu. Jak napisać takie odwołanie? aby ułatwić Ci jego sporządzenie, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór odwołania, które pobierzesz powyżej.

Zgłoszenie nabycia pojazdu

Kara za nieprzerejestrowanie samochodu nakładana jest na jego nabywcę, który zgodnie z przepisami prawa może poruszać się nowo zakupionym pojazdem jedynie przez 30 dni od daty transakcji. To jego obowiązkiem jest przerejestrowanie na siebie odkupionego samochodu, czyli zgłoszenie jego nabycia w urzędzie komunikacji.

Co prawda, w uzasadnionych przypadkach termin ten można przedłużyć. Nabywca samochodu musi zgłosić nabycie pojazdu jednak brak możliwości przerejestrowania pojazdu w terminie, uzasadniając to na przykład koniecznością dokonywania długotrwałych napraw, bez których rejestracja pojazdu jest niemożliwa.

Nabywca, który chce uniknąć kary, powinien przerejestrować pojazd w wydziale komunikacji osobiście, przez internet lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej. W ramach niezbędnych formalności musi przygotować w tym celu takie dokumenty jak:

 • potwierdzenie przeprowadzenia transakcji (umowa kupna-sprzedaży),
 • dane obu stron transakcji,
 • informacje dotyczące przedmiotu transakcji (samochodu).

Co grozi za nieprzerejestrowanie pojazdu?

Kara za nieprzerejestrowanie pojazdu nakładana jest w drodze decyzji administracyjnej. O jej wysokości decyduje starosta, jednak zgodnie z przepisami kwota grzywny nie może być niższa niż 200 ani wyższa niż 1000 zł.

Kara finansowa za nieprzerejestrowanie samochodu grozi w równym stopniu osobom fizycznym, co firmom, jeśli nie zawiadomiły urzędu:

 • o sprowadzeniu pojazdu z innego państwa i nie zarejestrowały go w ciągu 30 dni od sprowadzenia do kraju,
 • o nabyciu lub zbyciu pojazdu zarejestrowanego w Polsce, nawet jeśli nabyły go w drodze darowizny,
 • o zmianie stanu faktycznego pojazdu wymagającego zmiany danych w dowodzie rejestracyjnym.

Warto podkreślić, że kara nakładana jest w każdym przypadku za przekroczenie jednego ustalonego terminu 30 dni. Termin ten liczony jest zależnie od okoliczności danej sytuacji, odpowiednio od:

 • daty zakupu nowego pojazdu w kraju,
 • daty zakupu pojazdu, który był już zarejestrowany w jednym z urzędów w kraju,
 • daty sprowadzenia pojazdu z zagranicy,
 • daty dopuszczenia sprowadzonego pojazdu do obrotu przez organ celno-skarbowy.

Dla nabywców ukaranych taką grzywną – najważniejszy jest jednak fakt, że kara finansowa za nieprzerejestrowanie pojazdu w terminie przyznawana jest w drodze decyzji administracyjnej, a to oznacza, że nowy właściciel pojazdu zawsze może się od niej odwołać.

Jak odwołać się od kary za nieprzerejestrowanie pojazdu?

Aby obniżyć kwotę grzywny lub anulować karę za brak zgłoszenia nabycia pojazdu, należy sporządzić odwołanie od kary za nieprzerejestrowanie samochodu. Pismo tego typu składa się do organu odwoławczego, jakim jest SKO, czyli Samorządowe Kolegium Odwoławcze.

Dane niezbędne do zaadresowania odwołania powinny znaleźć się w treści pouczenia, ujętego w zawiadomieniu o nałożeniu kary na właściciela pojazdu.

Fizycznie, odwołanie od kary za nie wyrejestrowanie samochodu składa się jednak za pośrednictwem organu, który taką decyzję wydał. Mówimy zatem o odwołaniu do wydziału komunikacji – to wydział komunikacji przekazuje pismo dalej, do organu odwoławczego. Złożenie odwołania jest bezpłatne.

Jak napisać odwołanie od kary za nieprzerejestrowanie pojazdu?

Odwołanie do wydziału komunikacji pozwala zmniejszyć lub całkowicie anulować nałożoną karę za brak przerejestrowania pojazdu. Ponieważ taka grzywna jest uznaniowa – starosta decyduje o wysokości kary – właściciel pojazdu zarejestrowanego jeszcze na starego właściciela ma szansę wytłumaczyć się ze swojego spóźnienia i poprosić o obniżenie grzywny do kwoty minimalnej.

W niektórych przypadkach możliwe będzie nawet całkowite uniknięcie konsekwencji finansowych niedopełnienia tego obowiązku.

Odpowiednie pismo w tej sprawie można przygotować w oparciu o nasz wzór odwołania od kary za nieprzerejestrowanie samochodu. Dokument musi ujmować przede wszystkim podstawowe dane skarżącego, czyli właściciela pojazdu, a także samego auta. Bardzo ważnym elementem pisma jest uzasadnienie, czyli wyjaśnienie:

 • dlaczego właściciel pojazdu nie zarejestrował go na czas,
 • dlaczego skarżący nie jest w stanie zapłacić kary pieniężnej, czyli dlaczego wnosi o jej obniżenie lub anulowanie.

W odwołaniu można powołać się na przyczyny, które uniemożliwiły skarżącemu rejestrację pojazdu w terminie:

 • zły stan zdrowia wymagający hospitalizacji,
 • wyjazd zagraniczny,
 • długie kolejki w urzędach,
 • brak profilu zaufanego w celu dokonania rejestracji online,
 • brak podpisu kwalifikowanego w celu dokonania rejestracji online,
 • brak wiedzy o obowiązku dokonania zgłoszenia (jeśli było to pierwsze nabycie samochodu).

Natomiast, aby uzasadnić konieczność obniżenia kary finansowej, skarżący może powołać się na trudną sytuację materialną (niskie dochody, konieczność utrzymywania rodziny, utrata pracy, itp.). Warto też ująć w piśmie prośbę o odstąpienie od nałożenia kary pieniężnej i zastosowanie pouczenia – o ile jest to pierwsze przewinienie w tym zakresie.

Jak uniknąć kary za niezgłoszenie zbycia/nabycia pojazdu?

Odwołanie od kary za niezgłoszenie zbycia pojazdu lub nabycia pojazdu nie będzie konieczne, jeśli samochód zostanie zgłoszony w terminie, w lokalnej jednostce wydziału komunikacji, czyli w starostwie powiatowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania właściciela pojazdu. Zgłoszenia można dokonać osobiście, pocztą lub przez internet.

Aby wypełnić formularz, należy przygotować takie informacje, jak:

 • dane pojazdu, czyli: marka, typ, model, numer VIN, numer rejestracyjny,
 • dane kupującego,
 • dane sprzedającego,
 • kopia/skan dokumentu potwierdzającego transakcję.

Kilka słów na koniec

Obowiązek przerejestrowania samochodu dyktują przepisy prawa o ruchu drogowym. Natomiast konstruując odwołanie od kary za brak przerejestrowania auta, należy powołać się na art. 189f Kodeksu postępowania administracyjnego.

Zgodnie z literą prawa – w ruchu drogowym udział brać mogą pojazdy nieprzerejestrowane, jednak jedynie przez 30 dni od chwili dokonania transakcji. Oznacza to, że w ciągu 30 dni od transakcji (np. nabyciu pojazdu), każdy samochód powinien być przerejestrowany.

Niestety wiele osób zapomina, że z rejestracją pojazdu związane są różne inne obowiązki wynikające z tej czynności prawnej. Przerejestrowanie samochodu jest niezmiernie ważne, aby zachować w bazie CEPiK porządek i ład, dzięki czemu wszystkie służby państwowe będą mogły z tego systemu korzystać nieomylnie i bez problemów.

Art. 140mb. Ustawy Prawo o ruchu drogowym:

Kto: będąc właścicielem pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej wbrew przepisowi art. 71 ust. 7 nie rejestruje pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będąc właścicielem pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wbrew przepisowi art. 78 ust. 2 pkt 1 nie zawiadamia starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu – podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 do 1000 zł.

Podobne pisma:

Najnowsze artykuły

A może zainteresuje Cię: