Wypowiedzenie umowy o praktyki przez ucznia wzór

Wzór pisma pobrano 388 razy

Poniżej pobierzesz gotowy do wypełnienia dokument o nazwie Wypowiedzenie umowy o praktyki przez ucznia wzór w formacie DOC, PDF, ODT. Dokument jest aktualny na dzień: 18-07-2024 i spełnia wszystkie formalne wymagania dla tego typu pism.

wypowiedzenie-umowy-o-praktyki-przez-ucznia-wzor-pdf-doc

Wypowiedzenie umowy o praktyki przez ucznia wzór

Jak napisać wypowiedzenie umowy o praktyki przez ucznia? umowa o praktyki to umowa o pracę na czas nieokreślony, dlatego zarówno pracodawca, jak i praktykant mogą wypowiedzieć taki kontrakt w dowolnym momencie. Przełożony ma jednak ograniczoną możliwość wypowiedzenia umowy małoletniemu, podczas gdy uczeń nie musi nawet uzasadniać swojej decyzji o wypowiedzeniu umowy o praktyki.

Nadal ma jednak obowiązek dokończenia obowiązkowych praktyk u innego pracodawcy. Jak napisać wypowiedzenie umowy praktyk zawodowych? aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór wypowiedzenia, który pobierzesz u góry.

Czym jest umowa o praktyki?

Potocznie stosowane określenie „umowa o praktyki” to tak naprawdę umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego. Takie umowy stosuje się w odniesieniu do osób młodocianych, czyli uczniów, którzy przygotowują się do pracy w konkretnym zawodzie.

Praktyki, tj. przygotowanie zawodowe, może odbywać się zatem w formie:

 • nauki zawodu – nauki praktycznej, która jest uzupełniana przed kształcenie teoretyczne,
 • przyuczenia do zawodu – czyli przygotowania do wykonywania określonej pracy,
 • praktyk rzemieślniczych – czyli przygotowania zawodowego pod okiem pracodawcy-rzemieślnika.

Jak umowę o praktyki traktują przepisy?

Najważniejszy z nich dotyczy oznaczenia umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego jako umowy o pracę na czas nieokreślony. Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, taką umowę pracodawca może zawrzeć z osobą młodocianą, która:

 • ukończyła co najmniej gimnazjum/szkołę podstawową 8-klasową,
 • ukończyła 16. rok życia,
 • otrzymała zaświadczenie lekarskie, które potwierdza, że dany rodzaj pracy nie zagraża jej zdrowiu i życiu.

O tym, że umowa o praktyki ma charakter umowy o pracę na czas nieoznaczony, mówi art. 194 Kodeksu pracy w brzmieniu:

Do zawierania i rozwiązywania z młodocianymi umów o pracę w celu przygotowania zawodowego mają zastosowanie przepisy kodeksu dotyczące umów o pracę na czas nieokreślony ze zmianami przewidzianymi w art. 195 i 196.

Wspomniany art. 195 KP wylicza, jakie elementy muszą obowiązkowo znaleźć się w umowie o pracę z młodocianym, a jest to:

 • oznaczenie rodzaju przygotowania zawodowego: nauka zawodu czy przyuczenie do wykonywania pracy,
 • określenie czasu trwania i miejsca odbywania przygotowania zawodowego,
 • określenie sposobu dokształcania teoretycznego (w szkole),
 • określenie wysokości wynagrodzenia.

Natomiast art. 196 KP odnosi się już do tematu wypowiedzenia umowy o praktyki. Zgodnie z jego treścią, pracodawca może przedstawić uczniowi wypowiedzenie umowy z praktyk tylko w kilku ściśle określonych okolicznościach. Przełożony będzie miał prawo wypowiedzieć umowę z praktykantem z jego winy, czyli w przypadku, gdy:

 • praktykant nie wypełnia obowiązków wynikających z umowy o praktyki,
 • praktykant nie wywiązuje się z obowiązku dokształcania, pomimo stosowania wobec niego środków wychowawczych.
 • Poza tym, wypowiedzenie umowy o praktyki przez pracodawcę jest dopuszczalne w przypadku, gdy pracodawca:
 • ogłosi upadłość lub likwidację,
 • ogłosi reorganizację zakładu pracy, która uniemożliwia kontynuowanie przygotowania zawodowego małoletniego,
 • stwierdzi nieprzydatność młodocianego do pracy, w zakresie której odbywa się jego przygotowanie zawodowe.

Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o praktyki bez uzasadnienia ani w okolicznościach innych niż te przewidziane w Kodeksie pracy, ponieważ praktykant jako osoba małoletnia jest chroniony przez przepisy prawa.

Przełożony musi złożyć wypowiedzenie umowy praktykantowi w formie pisemnej. Ma też obowiązek takie samo pismo dostarczyć jego rodzicom lub opiekunom prawnym. Strony obowiązuje okres wypowiedzenia umowy, którego długość uzależniona jest od stażu pracy praktykanta.

Wypowiedzenie umowy o praktyki przez praktykanta

Umowę o pracę na czas nieoznaczony może wypowiedzieć pracodawca i pracownik, a to oznacza, że umowę o praktyki ma prawo wypowiedzieć nie tylko przełożony, ale i praktykant. Tak naprawdę, rozwiązane umowy o praktyki może odbyć się na dwa sposoby:

 • za porozumieniem stron,
 • za wypowiedzeniem umowy i zachowaniem okresu wypowiedzenia (tzw. rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem).

W pierwszym przypadku praktykant powinien wystąpić do pracodawcy z prośbą o zawarcie porozumienia w sprawie zakończenia współpracy. Jeśli obie strony wyrażą zgodę na takie rozwiązanie umowy, umowa może przestać obowiązywać jeszcze tego samego dnia.

W drugim przypadku, wypowiedzenie umowy o praktyki przez ucznia następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia woli o wypowiedzeniu umowy. Dokument przygotowuje praktykant, na przykład w oparciu o gotowy druk wypowiedzenie z praktyk pdf.

Uczeń nie potrzebuje zgody pracodawcy na wypowiedzenie umowy o praktyki. Strony zobowiązane są jednak do zachowania okresu wypowiedzenia, dlatego umowa nie zostanie zerwana ze skutkiem natychmiastowym. Najczęściej okres wypowiedzenia przy umowach o praktyki nie jest długi – zwykle wynosi siedem dni.

A jakie są konsekwencje zerwania umowy o praktyki? Przede wszystkim należy pamiętać, że wypowiedzenie umowy o praktyki nie zwalnia ucznia z obowiązku ich odbycia.

Co więcej, rozwiązania umowy z pracodawcą nie da się zachować w tajemnicy, bowiem przełożony ma obowiązek poinformować o zakończeniu współpracy zarówno rodzica lub opiekuna prawnego ucznia, jak i jego szkołę, a w przypadku przygotowania do zawodu pod okiem rzemieślnika, również izbę rzemieślniczą.

Oznacza to, że główną konsekwencją zerwania umowy o praktyki jest konieczność znalezienia innego pracodawcy, u którego przygotowanie do zawodu będzie kontynuowane.

Jak przygotować pisemne wypowiedzenie umowy o praktyki?

Jeśli z różnych powodów praktykant zdecyduje się przerwać przygotowanie do zawodu u danego pracodawcy, może wypełnić nasz wzór wypowiedzenia umowy o praktyki przez ucznia, a podpisany dokument złożyć na ręce przełożonego – osobiście lub listem poleconym.

Druk należy uzupełnić o takie dane jak: data i miejsce sporządzenia, dane ucznia, dane pracodawcy, dane wypowiadanej umowy o praktyczną naukę zawodu. Na koniec dokument trzeba podpisać i dostarczyć tak, aby przełożony mógł się z nim zapoznać.

Uzasadnienie wypowiedzenia umowy o praktyki nie jest wymagane, kiedy umowę zrywa uczeń – inaczej wygląda sytuacja w przypadku wypowiedzenia umowy przez pracodawcę.

Podstawa prawna: Rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.

Podobne wzory pism:

Najnowsze artykuły

A może zainteresuje Cię: