Jak napisać promesę zatrudnienia skazanego WZÓR

Wzór pisma pobrano 592 razy

Poniżej pobierzesz gotowy do wypełnienia dokument o nazwie Jak napisać promesę zatrudnienia skazanego WZÓR w formacie DOC, PDF, ODT. Dokument jest aktualny na dzień: 19-05-2024 i spełnia wszystkie formalne wymagania dla tego typu pism.

promesa-zatrudnienia-skazanego-wzor-pdf-doc

Promesa zatrudnienia skazanego wzór pdf

Jak napisać promesę zatrudnienia skazanego? Promesa zatrudnienia podpisywana jest z reguły przez pracodawcę i pracownika. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby taką umowę zawrzeć z tymczasowo aresztowanym lub osadzonym. W niektórych przypadkach jest to wręcz wskazane, ponieważ pozwala zwiększyć szanse skazanego na warunkowe zwolnienie oraz daje mu lepsze perspektywy na okres po opuszczeniu Zakładu Karnego. Jak powinno wyglądać oświadczenie pracodawcy o zamiarze zatrudnienia skazanego? aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór promesy zatrudnienia, którą pobierzesz powyżej.

Co to jest promesa zatrudnienia?

Promesa zatrudnienia jest rozwiązaniem przewidzianym przez przepisy Kodeksu cywilnego dla pracodawców i pracowników, którzy planują nawiązać współpracę na podstawie umowy przedwstępnej o pracę w przyszłości.

Zgodnie z treścią artykułu 389 KC, promesa zatrudnienia traktowana jest jak umowa przedwstępna. Zawierając ją, jedna ze stron lub obie strony zobowiązują się zawrzeć w przyszłości umowę przyrzeczoną – w tym przypadku umowę o pracę. 

Art. 389. – [Umowa przedwstępna] – Kodeks cywilny.

§ 1.Umowa, przez którą jedna ze stron lub obie zobowiązują się do zawarcia oznaczonej umowy (umowa przedwstępna), powinna określać istotne postanowienia umowy przyrzeczonej.

§ 2.Jeżeli termin, w ciągu którego ma być zawarta umowa przyrzeczona, nie został oznaczony, powinna ona być zawarta w odpowiednim terminie wyznaczonym przez stronę uprawnioną do żądania zawarcia umowy przyrzeczonej. Jeżeli obie strony są uprawnione do żądania zawarcia umowy przyrzeczonej i każda z nich wyznaczyła inny termin, strony wiąże termin wyznaczony przez stronę, która wcześniej złożyła stosowne oświadczenie. Jeżeli w ciągu roku od dnia zawarcia umowy przedwstępnej nie został wyznaczony termin do zawarcia umowy przyrzeczonej, nie można żądać jej zawarcia.

Umowa przyrzeczona powinna zostać zawarta w okresie wyznaczonym w treści promesy. Jeśli taki termin nie zostanie uwzględniony, należy zawrzeć ją na żądanie jednej ze stron – tej uprawnionej do wystosowania takiego żądania.

Jeśli obie strony mogą żądać zawarcia umowy, a każda z nich wyznaczy w tym celu inny termin, wiążący będzie ten, który został wyznaczony jako pierwszy. Jeśli zaś nie wyznaczono żadnego terminu, to po upływie 12 miesięcy od dnia podpisania promesy nie można już żądać zawarcia umowy przyrzeczonej. 

Promesa zatrudnienia skazanego bazuje właśnie na promesie zatrudnienia opisanej w przepisach Kodeksu cywilnego, z tym że pracodawca zawiera taką umowę z osadzonym lub tymczasowo aresztowanym. 

Jak sporządzić promesę zatrudnienia skazanego?

Promesa zatrudnienia tymczasowo aresztowanego lub skazanego – jak każda umowa przedwstępna – powinna zawierać istotne elementy umowy przyrzeczonej. Można sporządzić ją w oparciu o gotowy do wypełnienia wzór promesy zatrudnienia skazanego.

Dokument ten musi uwzględniać między innymi:

 • dane pracodawcy, czyli nazwę i adres zakładu pracy,
 • dane przyszłego pracownika – skazanego lub tymczasowo aresztowanego, 
 • planowaną datę zawarcia umowy przyrzeczonej, czyli umowy o pracę,
 • oznaczenie rodzaju umowy o pracę: na czas oznaczony czy nieoznaczony,
 • określenie wymiaru czasu pracy: wielkość etatu,
 • oznaczenie stanowiska, które ma zajmować pracownik,
 • określenie wysokości wynagrodzenia za pracę,
 • ewentualnie: konsekwencje niewywiązania się z postanowień promesy,
 • podpis pracodawcy i przyszłego pracownika.

Warto zaznaczyć w tym miejscu różnicę pomiędzy tym, czym jest promesa zatrudnienia, a czym oświadczenie o chęci zatrudnienia skazanego. Pierwszy dokument to umowa dwustronna, którą sporządzają zgodnie pracownik (osadzony, aresztowany) i pracodawca.

Natomiast zaświadczenie o zatrudnieniu po wyjściu z Zakładu Karnego to dokument, który sporządza sam pracodawca. W takim piśmie uwzględnia on okres, na jaki planuje zatrudnić skazanego, z określeniem początkowej daty zawarcia umowy o pracę, czyli ze wskazaniem momentu przedterminowego zwolnienia skazanego z Zakładu Karnego. 

Zalety zawarcia promesy zatrudnienia

Z reguły, zawarcie promesy zatrudnienia jest korzystne i dla pracownika, i dla pracodawcy. W przypadku promesy zatrudnienia skazanego szala korzyści przechyla się na stronę osadzonego, który za sprawą takiego zaświadczenia pracodawcy o zamiarze zatrudnienia zyskuje:

 • większą szansę na zwolnienie warunkowe,
 • lepsze perspektywy rozwoju po opuszczeniu Zakładu Karnego lub aresztu w przypadku osób tymczasowo aresztowanych.  

Po pierwsze, promesa zatrudnienia poniekąd gwarantuje osadzonemu, że po wyjściu z Zakładu Karnego będzie mieć:

 • codzienne zajęcie,
 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • regularne wynagrodzenie za pracę. 

Wszystko to jest bardzo istotne w procesie resocjalizacji, zwłaszcza w przypadku osób, które opuszczają więzienie, nie mając żadnych perspektyw. 

Poza tym, zaświadczenie o planowanym zatrudnieniu pełni istotną rolę w procesie ubiegania się o zwolnienie przedterminowe. Z wnioskiem w tej sprawie może wystąpić zarówno sam osadzony, jak i sądowy kurator zawodowy czy dyrektor ZK. Jest to jednak możliwe dopiero:

 • po odbyciu ½ kary,
 • po odbyciu ⅔ kary w przypadku recydywistów,
 • po odbyciu ¾ kary w przypadku multirecydywistów. 

Decyzję w sprawie warunkowego zwolnienia osadzonego podejmuje sąd penitencjarny na posiedzeniu, w którym bierze udział prokurator, skazany i jego obrońca. Z opcji przedterminowego zwolnienia po odbyciu połowy kary nie skorzysta osadzony, który:

 • z czynu zabronionego uczynił swoje źródło stałego dochodu,
 • popełnił przestępstwo w grupie zorganizowanej, 
 • popełnił czyn o charakterze terrorystycznym.

Co ma wpływ na przedterminowe zwolnienie warunkowe osadzonego?

Nie każdy osadzony, który odbył połowę lub większą część swojej kary może liczyć na warunkowe zwolnienie z Zakładu Karnego. Podjęcie decyzji o takim zwolnieniu osadzonego lub tymczasowo aresztowanego jest bardzo skomplikowaną kwestią.

Sąd penitencjarny zwalnia warunkowo jedynie tych osadzonych, którzy pozytywnie przeszli proces resocjalizacji. Tylko takie osoby, które nie stwarzają zagrożenia, mogą zostać zwolnione z więzienia przedterminowo. Jeśli istnieje ryzyko, że skazany popełni czyn zabroniony ponownie, nie może liczyć na zwolnienie warunkowe. 

Czynnikami, które sąd bierze pod uwagę, dokonując oceny poziomu resocjalizacji skazanego, są między innymi:

 • pozytywna/negatywna opinia na temat skazanego wydana przez dyrektora Zakładu Karnego,
 • postawa skazanego, czyli jego sposób zachowania się, branie udziału w terapiach, szkoleniach, różnego typu zajęciach, a także relacje ze współosadzonymi – poświadczyć na ten temat mogą wychowawcy oraz funkcjonariusze ZK,
 • relacje z rodziną – oceniane na podstawie odbywających się w Zakładzie Karnym widzeń, wykonywanych połączeń telefonicznych, otrzymywanych paczek,
 • perspektywa zatrudnienia po wyjściu z Zakładu Karnego, czyli właśnie promesa zatrudnienia lub zaświadczenie o zamiarze zatrudnienia wydane przez pracodawcę. 

Jak widać, zawarcie promesy zatrudnienia ma wiele zalet przede wszystkim dla osadzonego, jeśli jednak jest on dobrym specjalistą w danej dziedzinie, na obietnicy zatrudnienia skorzysta również pracodawca.

Kilka słów na koniec

Oświadczenie przyszłego pracodawcy, w którym zobowiązuje się do zatrudnienia pracownika po zakończeniu kary pozbawienia wolności, niesie za sobą wiele korzyści dla osadzonego, ponieważ może on się starać o wcześniejsze zwolnienie, kończąc karę pozbawienia wolności i zyskuje wtedy duże szanse, że jego prośba zostanie pozytywnie rozpatrzona.

Zgodnie z kodeksem cywilnym promesa podpisywana przez pracodawcę nie stanowi umowy przedwstępnej do zatrudnienia, zatem w ekstremalnych sytuacjach, gdy dojdzie do dnia podpisania umowy o pracę ze skazanym, który wyszedł na właśnie wolność, pracodawca może odmówić zatrudnienia go, gdy np. w międzyczasie sytuacja rynkowa pogorszyła się, np. narażając pracodawcę na spowolnienie produkcji.

Bywa czasem też tak, że pracodawca ponownie zatrudni osadzonego, gdy wcześniej pracował on u niego. Taka promesa nie różni się jednak niczym szczególnym od tradycyjnej promesy zatrudnienia skazanego, której wzór pobierzesz powyżej.

Oświadczenie pracodawcy o zamiarze powierzenia zatrudnienia, aby zostało uznane za skuteczne i spełniające wszystkie formalne wymogi, powinno spełniać szereg formalnych wymagań. Tutaj zachęcam do pobrania przygotowanego przez nas wzoru, który wystarczy jedynie pobrać i uzupełnić danymi.

Podobne:

Najnowsze artykuły

A może zainteresuje Cię: