Prośba o przyspieszenie płatności faktury WZÓR

Wzór pisma pobrano 818 razy

Poniżej pobierzesz gotowy do wypełnienia dokument o nazwie Prośba o przyspieszenie płatności faktury WZÓR w formacie DOC, PDF, ODT. Dokument jest aktualny na dzień: 19-05-2024 i spełnia wszystkie formalne wymagania dla tego typu pism.

prosba-o-przyspieszenie-platnosci-faktury-wzor-pdf-doc

Prośba o przyspieszenie płatności faktury wzór

Jak napisać prośbę o przyspieszenie płatności faktury? Faktura z odroczoną płatnością powinna zostać opłacona w terminie 7, 14 lub 21 dni. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby uregulować takie zobowiązanie przed wyznaczonym terminem. Jeśli wierzyciel chce uzyskać środki nieco wcześniej, powinien wystąpić z odpowiednim pismem w tej sprawie do swojego dłużnika. Prośba o przyspieszenie płatności faktury musi przyjmować formę prośby z odpowiednim uzasadnieniem.

Aby ułatwić Ci sporządzenie stosownego pisma i przyspieszyć płatność za wystawioną fakturę, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór prośby, którą pobierzesz u góry.

Jakie są warunki przyspieszenia płatności faktury?

Przedterminowe uregulowanie faktury to możliwość, ale nie obowiązek. Oznacza to, że dłużnik może przystać na prośbę wierzyciela, ale wcale nie musi tego robić. Wniosek o przyspieszenie terminu płatności składa się tylko w przypadku faktur z płatnością odroczoną.

Najczęściej termin na zapłatę wynosi tydzień, ale może to być nawet 21 dni, a wtedy warto pomyśleć o wystąpieniu z pisemną prośbą o szybsze uregulowanie zobowiązania, ponieważ dłużnik ma na to termin od pierwszego do dwudziestego pierwszego dnia, licząc od momentu otrzymania faktury.

Może więc zwlekać z płatnością do ostatniego dnia terminu, nawet jeśli dysponuje środkami na uregulowanie zobowiązania i mógłby opłacić fakturę nawet w dniu jej wystawienia.

Poza tym, o przyspieszenie płatności faktury może prosić tylko ten wykonawca lub usługodawca, który zrealizował już przedmiot umowy, będącej podstawą wystawienia rachunku. Jeśli dzieło lub usługa nie zostały wykonane, pismo w sprawie przyspieszenia terminu płatności za fakturę będzie bezzasadne.

Ostatni warunek to możliwości dłużnika. Jeśli dysponuje on w danym momencie środkami na uregulowanie swoich zobowiązań, może zgodzić się dokonać płatności przed terminem.

Nie ma jednak takiego obowiązku, a w sytuacji, kiedy nie pozwala mu na to stan majątkowy, z pewnością skorzysta z prawa do odroczonej płatności. Przyspieszenie terminu płatności faktury zależy jedynie od jego dobrej woli.

Jak wnioskować o przyspieszenie terminu faktury?

Jeśli spełnione są opisane wyżej warunki, wierzyciel może wypełnić wzór prośby o przyspieszenie płatności faktury i złożyć go na ręce swojego dłużnika, aby przyspieszyć termin płatności i zapewnić sobie płynność finansową lub odbudować swój bieżący budżet.

Dokument powinien zawierać takie elementy jak:

 • data i miejsce sporządzenia wniosku,
 • oznaczenie wnioskodawcy (wierzyciela),
 • oznaczenie dłużnika (dane kontrahenta),
 • oznaczenie przedmiotu umowy lub faktury, z której wynika konieczność zapłaty,
 • określenie pierwotnego terminu płatności,
 • określenie terminu płatności, o jaki wnioskuje wierzyciel,
 • uzasadnienie prośby.

Prośba o przyspieszenie terminu płatności faktury może zostać uzasadniona przedterminową realizacją dzieła lub usługi, rzetelnym wykonaniem pracy i spełnieniem wszystkich warunków umowy.

Argumentem przemawiającym za wcześniejszym uregulowaniem należności będzie też słaba płynność finansowa czy zdarzenie losowe, które wymusza na firmie konieczność zdobycia środków finansowych w krótkim czasie.

Niemniej jednak wniosek nigdy nie gwarantuje otrzymania pieniędzy w wybranym terminie. Wszystko zależy od tego, czy dana sytuacja spełnia warunki przedterminowej spłaty zobowiązania i czy dłużnik wyraża zgodę na takie rozwiązanie.

Długie terminy płatności a kredyt kupiecki

Odroczone o kilkadziesiąt dni terminy płatności faktur są uciążliwe dla firm, ponieważ utrudniają im utrzymanie płynności finansowej. Warto pamiętać więc, że istnieje pewien sposób na ograniczenie takiego procederu.

Od 31. dnia od doręczenia faktury, wykonawca czy usługodawca może skorzystać z prawa do naliczania odsetek za kredyt kupiecki, inaczej handlowy, czyli kredyt krótkoterminowy udzielany przez przedsiębiorcę.

Odsetki od kredytu kupieckiego należą się niezależnie od terminu płatności. Jeśli przedsiębiorca zdecyduje się je naliczać, to może robić to maksymalnie do dnia upływu terminu płatności wyznaczonego na fakturze, a później przysługiwać mu będą odsetki od przeterminowanej płatności oraz zryczałtowana opłata za wydatki związane z dochodzeniem należności, która wynosi 40 Euro.

Naliczanie odsetek za kredyt kupiecki nie rozwiązuje problemu długich terminów płatności, ale pozwala firmie uzyskać korzyść finansową, a właściwie zrekompensować koszty „kredytowania się” kontrahentów kosztem przedsiębiorstwa.

Skonto

Kolejnym alternatywnym rozwiązaniem długich terminów płatności faktur jest korzystanie ze skonta, czyli specjalnej metody rozliczeń pomiędzy kontrahentami, która polega na obniżce ceny za towar lub usługę w zamian za przyspieszenie płatności faktury.

W ramach takiego rozwiązania:

 • wierzyciel, czyli wystawca faktury dostaje zapłatę przed terminem,
 • dłużnik, czyli kontrahent płaci pomniejszoną należność (o określony procent z całej sumy).

Skonto jest udzielane dobrowolne, a jego warunki można modyfikować w zależności od oczekiwań i potrzeb obu stron. Jeżeli przedsiębiorca udziela skonta, musi uwzględnić taką informację na fakturze, ponieważ przepisy wymagają, aby ujmować na niej wszelkie rabaty i upusty. Faktura udzielana ze skontem zawiera zwykle zwrot typu:

W przypadku zapłaty za fakturę w terminie x dni, udzielane jest skonto w wysokości x %”.

Kiedy kontrahent skorzysta ze skonta i ureguluje fakturę we wcześniejszym terminie określonym na dokumencie, konieczne będzie wystawienie faktury korygującej.

Faktoring

Ostatni sposób na rozwiązanie problemów związanych z długimi terminami płatności faktur i brakiem płynności finansowej firmy to tak zwany faktoring, czyli usługa przewidująca natychmiastową wpłatę gotówki, która została dla firmy zamrożona na fakturze wystawionej z odroczonym terminem płatności.

Faktoring jest usługą finansową, w ramach której firma faktoringowa – nazywana faktorem – wykupuje od przedsiębiorstwa – czyli faktoranta – nieprzeterminowane należności z tytułu sprzedaży towarów lub usług.

Zasada działania faktoringu przypomina nieco wykupienie długów.  Faktoring nie powoduje zadłużenia firmy ani nie obciąża jej limitu kredytowego.

Celem skorzystania z takiej usługi jest przyspieszenie płatności za wystawione faktury, poprzez uzyskanie natychmiastowego dostępu do środków zamrożonych w wystawionych rachunkach za pośrednictwem faktora.

Faktoring, czyli sprzedaż faktur przed terminem wymagalności ma jednak swoje wady – jest odpłatny i limitowany. Faktorzy oferują przy tym różne koszty usług i różne limity wypłat, na co warto zwrócić uwagę przy wyborze konkretnej firmy.

Podsumowanie

Tak jak klient może wnioskować o odroczenie terminu płatności faktury, tak i prośba o przyspieszenie płatności faktury jest równie możliwa i zasadna, jeśli tylko występują ku temu jakieś przesłanki.

Wnioskując o przesunięcie terminu płatności podanie powinno spełniać szereg formalnych wymagań, aby przyniosło oczekiwany efekt. Kolejnym bardzo ważnym elementem takiego pisma jest uzasadnienie prośby, jak wiadomo – jest to podstawowy element dokumentów mających na celu wyegzekwowanie określonych czynności.

Jako kontrahent, przedsiębiorca czy usługodawca możesz starać się, aby płatność za już wystawioną fakturę otrzymać nieco wcześniej niż przewidziany na fakturze termin płatności, przy czym nie ma znaczenia, czy jest to faktura vat, czy faktura bez vat-u.

Prośba o wcześniejsze dokonanie płatności to coraz częstsza praktyka w obliczu zbliżającej się recesji, bo przedsiębiorcom już teraz ciężko powiązać koniec z końcem i utrzymać regularną płynność finansową.

Oczywiście istnieją na rynku pewne rozwiązania poprawiające bufor bezpieczeństwa finansowego, gdy data płatności za fakturę jest odległa, takie jak:

 • skonto,
 • faktoring,
 • czy kredyt kupiecki,

jednak wszystkie te rozwiązania mają swoje wady i pewien stopień skomplikowania. Najprościej i najtaniej jest po prostu złożyć wniosek do usługobiorcy o wcześniejsze uregulowanie faktury.

Podsumowanie

Najnowsze artykuły

A może zainteresuje Cię: