Promesa zatrudnienia skazanego WZÓR do wypełnienia

Wzór pisma pobrano 592 razy

Poniżej pobierzesz gotowy do wypełnienia dokument o nazwie Promesa zatrudnienia skazanego WZÓR do wypełnienia w formacie DOC, PDF, ODT. Dokument jest aktualny na dzień: 19-05-2024 i spełnia wszystkie formalne wymagania dla tego typu pism.

promesa-zatrudnienia-skazanego-wzor-pdf-doc

Promesa zatrudnienia skazanego wzór pdf

Jak napisać promesę zatrudnienia skazanego? Promesa zatrudnienia pełni istotną rolę zarówno w resocjalizacji osadzonego, jak i w perspektywie ewentualnego uzyskania zwolnienia warunkowego. Taka deklaracja chęci zatrudnienia osoby osadzonej lub tymczasowo aresztowanej zwiększa szansę na pozytywny rezultat starań o wcześniejsze zwolnienie z więzienia, lub aresztu i zakończeniu kary pozbawienia wolności.

Natomiast samemu oskarżonemu daje perspektywę stabilnego zatrudnienia i uzyskiwania stałych dochodów. Jak powinna wyglądać promesa zatrudnienia tymczasowo aresztowanego lub skazanego? Powyżej pobierzesz gotowy do wypełnienia wzór promesy, która spełnia wszystkie formalne wymagania.

Czym jest promesa zatrudnienia?

Promesa zatrudnienia skazanego bazuje na promesie zatrudnienia pracownika, uregulowanej przez przepisy Kodeksu cywilnego. Zgodnie z treścią artykułu 389 KC, jest to rodzaj umowy przedwstępnej, co do której stosuje się następujące zasady:

Umowa, przez którą jedna ze stron lub obie zobowiązują się do zawarcia oznaczonej umowy (umowa przedwstępna), powinna określać istotne postanowienia umowy przyrzeczonej.

Jeżeli termin, w ciągu którego ma być zawarta umowa przyrzeczona, nie został oznaczony, powinna ona być zawarta w odpowiednim terminie wyznaczonym przez stronę uprawnioną do żądania zawarcia umowy przyrzeczonej. Jeżeli obie strony są uprawnione do żądania zawarcia umowy przyrzeczonej i każda z nich wyznaczyła inny termin, strony wiąże termin wyznaczony przez stronę, która wcześniej złożyła stosowne oświadczenie. Jeżeli w ciągu roku od dnia zawarcia umowy przedwstępnej nie został wyznaczony termin do zawarcia umowy przyrzeczonej, nie można żądać jej zawarcia.

Promesa zatrudnienia skazanego dotyczy umowy przedwstępnej, której stronami są przedsiębiorca i osadzony lub aresztowany. Oświadczenie pracodawcy określa najważniejsze postanowienia planowanej do zawarcia w przyszłości umowy przyrzeczonej, czyli umowy o pracę. 

Jak wynika z przytoczonych przepisów Kodeksu cywilnego, promesa zatrudnienia powinna wskazywać termin zawarcia umowy przyrzeczonej. Jeśli dokument nie wskazuje żadnego terminu, do zawarcia umowy dochodzi w terminie wyznaczonym przez jedną ze stron.

Po upływie roku od dnia zawarcia umowy przedwstępnej, jeśli nie ustalono terminu zawarcia umowy przyrzeczonej, strony nie mogą już żądać jej zawarcia. 

Jakie elementy powinna zawierać promesa zatrudnienia?

Każda promesa zatrudnienia powinna zawierać podstawowe informacje dotyczące planowanej do zawarcia w przyszłości umowy pomiędzy pracodawcą a pracownikiem, w przypadku promesy zatrudnienia skazanego – między pracodawcą a skazanym. Wymagane dane to między innymi:

 • nazwa i adres zatrudniającego,
 • dane osobowe pracownika,
 • data zawarcia umowy przyrzeczonej,
 • oświadczenie pracodawcy o zamiarze powierzenia zatrudnienia,
 • typ umowy o pracę – na czas określony czy nieokreślony,
 • wymiar czasu pracy, czyli wielkość etatu,
 • nazwa stanowiska, na jakie pracownik ma być zatrudniony,
 • obiecana wysokość zarobków,
 • ewentualnie: konsekwencje złamania postanowień promesy.

Oświadczenie pracodawcy o zamiarze zatrudnienia skazanego – bo tak właśnie również nazywana jest promesa zatrudnienia – powinno zawierać wszystkie wyżej wymienione elementy. Dodatkowo może uwzględniać też okres, na jaki pracodawca planuje zawrzeć z pracownikiem umowę o pracę.

Najkorzystniejsze dla osadzonego jest ujęcie w dokumencie informacji, iż umowa o pracę zostanie podpisana natychmiast po opuszczeniu Zakładu Karnego czy aresztu w przypadku osób tymczasowo aresztowanych. Pracodawca, który planuje zatrudnić osadzonego, może wykorzystać do sporządzenia stosownego dokumentu gotowy wzór promesy zatrudnienia skazanego.

Po co skazanemu promesa zatrudnienia? 

Jak zostało wspomniane, oświadczenie o chęci zatrudnienia skazanego pełni ważną rolę w procesie jego resocjalizacji. Dokument podpisany przez pracodawcę do pewnego stopnia gwarantuje bowiem stałe zajęcie w oparciu o umowę o pracę, a tym samym również regularnie otrzymywane wynagrodzenie.

To stanowi z kolei istotny punkt zaczepienia dla osób, które opuszczając Zakład Karny, są pozbawione środków do życia i perspektyw rozwoju. 

Jednak zaświadczenie o zatrudnieniu po wyjściu z Zakładu Karnego ma też bardzo istotne znaczenie w procedurze ubiegania się o przedterminowe zwolnienie warunkowe. Z wnioskiem w takiej sprawie może wystąpić:

 • osadzony,
 • sądowy kurator zawodowy,
 • dyrektor Zakładu Karnego. 

Zwolnienie warunkowe przysługuje osadzonemu, który odbył przynajmniej połowę swojej kary. Wyjątkiem od tej reguły są przypadki recydywistów, co do których okres ten ulega przedłużeniu i wynosi ⅔ kary.

W przypadku multirecydywistów o możliwości zwolnienia warunkowego można mówić dopiero po odbyciu ¾ kary. Decyzję w tej sprawie ostatecznie podejmuje jednak sąd penitencjarny na posiedzeniu, w którym bierze udział:

 • prokurator,
 • skazany,
 • obrońca skazanego.

Ze zwolnienia warunkowego po odbyciu połowy kary nie skorzysta osadzony, który:

 • z czynu zabronionego uczynił swoje źródło stałego dochodu,
 • popełnił przestępstwo w grupie zorganizowanej, 
 • dopuścił się czynu o charakterze terrorystycznym.

Osadzony, któremu zależy na wcześniejszym opuszczeniu Zakładu Karnego, powinien dołączyć do wniosku o warunkowe zwolnienie z więzienia zaświadczenie o zamiarze zatrudnienia skazanego, które de facto nie stanowi umowy przedwstępnej. Taki dokument ma nieco inny charakter niż dwustronna umowa przedwstępna, jaką jest promesa zatrudnienia.

Zaświadczenie jest raczej obietnicą pracodawcy, w ramach której ten deklaruje chęć zatrudnienia osadzonego po wyjściu z Zakładu Karnego. Dokument ten nadal powinien uwzględniać jednak takie dane, jak:

 • nazwa podmiotu zatrudniającego,
 • dane osadzonego, przyszłego pracownika,
 • oznaczenie stanowiska, które ma zająć osadzony.

O ważności takiego dokumentu decyduje podpis i pieczątka firmowa pracodawcy.

Co decyduje o wcześniejszym zwolnieniu osadzonego?

Podjęcie decyzji o zwolnieniu warunkowym osadzonego lub tymczasowo aresztowanego nie jest łatwe, dlatego sąd penitencjarny bierze pod uwagę wiele czynników, które mają wpływ na ocenę tego, czy dana osoba przeszła proces resocjalizacji w Zakładzie Karnym z pozytywnym rezultatem. 

Czynniki te, to między innymi:

 • opinia na temat skazanego wydana przez dyrektora Zakładu Karnego,
 • postawa i zachowanie skazanego, na temat której mogą wypowiedzieć się funkcjonariusze i wychowawcy, czyli sposób zachowania osadzonego, fakt brania czynnego udziału w terapiach, relacje ze współosadzonymi,
 • relacje z rodziną – możliwe do oceny na podstawie odbywających się widzeń, wykonywanych połączeń telefonicznych czy otrzymywanych paczek,
 • perspektywa zatrudnienia, czyli oświadczenie przyszłego pracodawcy lub zaświadczenie o zamiarze zatrudnienia po opuszczeniu Zakładu Karnego, co przekłada się na szansę otrzymywania stałego dochodu,
 • oświadczenie przyszłego pracodawcy, że pracodawca ponownie zatrudni osadzonego, gdy tylko wyjdzie on na wolność.

Niniejszy wzór pisma przydaje się najczęściej gdy osadzony próbuje przekonać zakład karny do warunkowego zwolnienia. Pismo takie to nic innego jak oświadczenie przyszłego pracodawcy o zamiarze powierzenia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.

Podobne tematy:

Najnowsze artykuły

A może zainteresuje Cię: