Jak załatwić zachowek polubownie? darmowy WZÓR ugody o zachowek!

Wzór pisma pobrano 492 razy

Poniżej pobierzesz gotowy do wypełnienia dokument o nazwie Jak załatwić zachowek polubownie? darmowy WZÓR ugody o zachowek! w formacie DOC, PDF, ODT. Dokument jest aktualny na dzień: 19-06-2024 i spełnia wszystkie formalne wymagania dla tego typu pism.

ugoda-o-zachowek-wzor-pdf-doc

Ugoda o zachowek WZÓR

Jak sporządzić ugodę o zachowek? Spłata zachowku nie musi wiązać się z koniecznością składania pozwu do sądu. Strony mogą załatwić sprawę zachowku polubownie, zawierając ugodę pozasądową, czyli umowę, w ramach której zobowiązany do zachowku deklaruje zamiar zapłaty świadczenia pieniężnego na rzecz osoby uprawnionej.

Zawarcie ugody o zachowek ma wiele zalet, dlatego warto rozważyć taką opcję przed wystąpieniem na drogę sądową. Co powinna zawierać ugoda spadkowa, aby spełniała wszystkie formalne wymagania? aby ułatwić Ci sporządzenie takiego dokumentu, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór ugody, którą pobierzesz powyżej.

Czym jest zachowek?

Zachowek definiuje się jako pewną sumę pieniędzy, która należy się spadkobiercy będącemu członkiem najbliższej rodziny osoby zmarłej. Instytucję zachowku uregulowano szczegółowo w przepisach Kodeksu cywilnego.

Zgodnie z artykułem 991 i 992, zachowek ma chronić interes najbliższej rodziny spadkodawcy. Należny jest nawet wtedy, kiedy spadkodawca nie wyraża takiej woli w testamencie. 

Osoby uprawnione mogą rościć sobie prawo do otrzymania zapłaty takiej sumy pieniężnej, jaka przysługiwałaby im przy dziedziczeniu ustawowym.

W pozwie, który musi spełniać wymogi pisma procesowego, o których przeczytamy w kodeksie postępowania cywilnego – strony mogą żądać zapłaty określonej sumy, ale nie mogą składać roszczeń o wydanie rzeczy zaliczanych do spadku czy o przeniesienia prawa własności ruchomości lub nieruchomości – takie rozwiązanie możliwe jest tylko w ramach ugody. 

Do zapłaty zachowku zobowiązany jest spadkobierca testamentowy. Nie zawsze ma on jednak obowiązek zapłaty takiego świadczenia. Jeśli:

 • otrzymał niewielką część spadku,
 • sam jest uprawniony do zachowku, a nie otrzymał nadwyżki,

to obowiązek zapłaty zachowku spada na osobę, na rzecz której uczyniono zapis windykacyjny. 

Roszczenie o zapłatę zachowku można kierować też do osób, na rzecz których zmarły uczynił darowizny podlegające doliczeniu do spadku.

Warto wiedzieć, że roszczenie o zachowek (zapłata zachowku) powstaje dopiero w chwili śmierci spadkodawcy. Wymagalne staje się natomiast w chwili wezwania zobowiązanego do zapłaty.

Zalety zawarcia ugody o zachowek

Prawo do zachowku można egzekwować na drodze sądowej lub pozasądowo. Jak załatwić zachowek polubownie? Jedynym rozwiązaniem jest zawarcie ugody, czyli swego rodzaju umowy, którą poprzedzają negocjacje pomiędzy zobowiązanym a uprawnionym do zachowku. Z wielu względów takie rozwiązanie jest korzystniejsze dla obydwu stron.

Ugoda o zachowek ma następujące zalety:

 1. Pozwala oszczędzić czas – jej zawarcie to kwestia kilku godzin, a wypłatę należnej sumy pieniężnej można uzyskać nawet w ciągu kilku dni. Tymczasem rozprawy sądowe w sprawach majątkowych trwają co najmniej rok, a często nawet dłużej.
 2. Pozwala oszczędzić pieniądze – nie wiąże się z kosztami sądowymi. Zwykła ugoda jest bezpłatna, a ta w formie aktu notarialnego wiąże się jedynie z kosztami usług notarialnych. Natomiast opłata w sprawie o zachowek wynosi aż 5% wartości przedmiotu sporu, czyli całkowitej wartości zachowku.
 3. Pozwala uniknąć nerwów i stresu – rozprawy sądowe zawsze są stresujące, a negocjacje pozasądowe przebiegają w zupełnie innej atmosferze.
 4. Pozwala zachować dobre relacje rodzinne – konflikt sądowy z reguły podsyca negatywne emocje i niszczy relacje rodzinne. Zawierając ugodę, strony dogadują się tak, aby obie skorzystały na takim rozwiązaniu. Możliwe jest więc zachowanie dobrych relacji. 
 5. Pozwala zachować większą swobodę w zakresie rozwiązania konfliktu – w przypadku rozprawy sądowej to sąd narzuca stronom rozwiązanie, którym zawsze jest wypłata określonej sumy pieniężnej, natomiast w ramach ugody strony mogą zadecydować o odroczonej płatności, o płatności ratalnej czy o zamianie sumy pieniężnej na prawo własności.

Umowa przekazania zachowku nie jest jednak idealnym rozwiązaniem. Ma również swoje wady. Największą jest fakt, że wymaga od stron pójścia na ustępstwa, w konsekwencji czego z reguły kwota zachowku jest niższa niż ta należna ustawowo – ta, którą orzekłby sąd w rozprawie.

Niemniej jednak, korzyści niematerialne zawarcia ugody pozasądowej są bardzo duże i warto wziąć takie rozwiązanie pod uwagę, zanim złożymy pozew do sądu, choć ugodę można zawrzeć w dowolnym momencie. 

Czy ugoda o zachowek musi mieć formę aktu notarialnego?

Co do zasady, ugoda o zachowek jest zwykłą umową kończącą spór i rozwiązującą problem roszczenia o zachowek. W ramach takiej umowy strony ustalają, że zobowiązany zapłaci pewną sumę pieniężną na rzecz uprawnionego lub przekaże mu prawa własności.

Jeśli przedmiotem ugody są pieniądze lub rzeczy ruchome, umowa może mieć dowolną formę. Zalecana jest jednak co najmniej zwykła forma pisemna, którą można sporządzić w oparciu o wzór ugody o zachowek.

Jeśli jednak przedmiotem ugody jest prawo własności nieruchomości, umowa musi przyjmować formę aktu notarialnego. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby w takiej formie sporządzić również ugodę dotyczącą zapłaty środków pieniężnych. Z pewnością będzie to lepsze zabezpieczenie dla uprawnionego do zachowku, choć będzie również wiązać się z kosztami usługi notarialnej.

Co powinna zawierać ugoda o zachowek?

Ugodę o zachowek można sporządzić w oparciu o darmowy wzór ugody o zachowek, jednak trzeba zachować wtedy ostrożność i dokładnie sprawdzić, czy druk uwzględnia wszystkie istotne dla tego typu umowy elementy. 

Prawidłowy wzór ugody o wypłatę zachowku, czyli wzór ugody, która dobrze zabezpiecza interesy obu stron, powinien zawierać:

 • oznaczenie stron ugody,
 • określenie miejsca i daty zawarcia ugody,
 • oznaczenie spadkodawcy,
 • postanowienia ugody:
  • określenie wysokości kwoty należnej z tytułu zachowku,
  • określenie wysokości kwoty, jaka zostanie przekazana uprawnionemu,
  • określenie konsekwencji niewywiązania się z obowiązku zapłaty zachowku,
  • oznaczenie odsetek za zwłokę w wypłacie zapłaty określonej kwoty pieniężnej,
 • podpisy obu stron.

Niezbędnym elementem dobrze sporządzonej ugody o zachowek jest też klauzula, w której uprawniony przyznaje, że ugoda wyczerpuje wszelkie roszczenia dotyczące zachowku po zmarłym.

Jeśli strony nie dopilnują zawarcia takiej klauzuli – co jest przede wszystkim w interesie zobowiązanego – w kolejnej sprawie uprawniony może stwierdzić, że ugoda nie wyczerpała wszelkich roszczeń, a jedynie te z poprzedniej sprawy. 

Dodatkowo, w ugodzie mogą znaleźć się różne zapisy gwarantujące uprawnionemu wypłatę świadczenia. Jednym z rozwiązań jest ustanowienie hipoteki.

Strony mogą ustalić jednak inne odpowiadające im rozwiązania, na przykład płatność ratalną czy kary umowne za niedotrzymanie terminów.

Podsumowanie

Pisemna, odpowiednio sporządzona ugoda jest formą zabezpieczenia zapłaty zachowku, w ugodzie ściśle ustala się kwestię zapłaty zachowku oraz inne niemniej ważne kwestie.

Co więcej, w przypadku zachowku ze względu na dość wysokie koszty sądowe i stres obecny na każdym etapie postępowania sądowego sprawia, że ugodowe załatwienie sprawy dotyczącej zachowku niesie za sobą najwięcej zalet.

Podobne:

Najnowsze artykuły

A może zainteresuje Cię: