Użyczenie pracownika innej firmie WZÓR

Wzór pisma pobrano 698 razy

Poniżej pobierzesz gotowy do wypełnienia dokument o nazwie Użyczenie pracownika innej firmie WZÓR w formacie DOC, PDF, ODT. Dokument jest aktualny na dzień: 12-07-2024 i spełnia wszystkie formalne wymagania dla tego typu pism.

uzyczenie-pracownika-innej-firmie-wzor-pdf-doc

Użyczenie pracownika innej firmie wzór

Użyczenie pracownika innej firmie bywa określane mianem leasingu pracowniczego. Takie rozwiązanie polega na oddelegowaniu pracownika do pracy u innego pracodawcy na podstawie umowy użyczenia. Z leasingu pracowniczego korzysta się na przykład w sytuacji, kiedy przedsiębiorstwo potrzebuje wysoko wyspecjalizowanych specjalistów czy też w obliczu trudności finansowych firmy lub tymczasowego braku pracy, a co za tym idzie ryzyka konieczności zwolnienia dobrego pracownika, którego firma chwilowo nie potrzebuje.

Na jakiej zasadzie odbywa się oddelegowanie pracownika do innego pracodawcy i jak sporządzić pełnoprawną umowę użyczenia? aby ułatwić Ci sporządzenie takiej umowy, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór, który pobierzesz powyżej.

Na czym polega użyczenie pracownika innej firmie?

uzyczenie-pracownika-innej-firmie-wzor-pdf-docUmowa użyczenia pracownika może zostać zawarta na podstawie przepisów Kodeksu pracy, a dokładniej na podstawie treści artykułu 174 [1] §1 KP, zgodnie z którym:

Za zgodą pracownika, wyrażoną na piśmie, pracodawca może udzielić pracownikowi urlopu bezpłatnego w celu wykonywania pracy u innego pracodawcy przez okres ustalony w zawartym w tej sprawie porozumieniu między pracodawcami.

Oznacza to, że jeśli pracownik wyrazi na to zgodę, pracodawcy mogą „dogadać się” między sobą i na mocy porozumienia niejako podzielić się pracownikiem. Użyczenie osoby zatrudnionej do pracy w innej firmie odbywa się na podstawie udzielonego jej bezpłatnego urlopu u pierwszego pracodawcy.

Aby pracodawcy mogli korzystać z zasobów ludzkich swoich firm, muszą spełnić więc kilka warunków. Trójstronna umowa użyczenia wymaga:

  • udzielenia pracownikowi urlopu bezpłatnego na czas określony, czyli na czas wykonywania pracy w innym zakładzie,
  • wyrażenia zgody przez pracownika na bezpłatny urlop (w formie pisemnej),
  • wyrażenia zgody przez pracownika na zawarcie umowy o pracę z nowym pracodawcą na czas określony,
  • zobowiązania się nowego pracodawcy do zatrudnienia pracownika oddelegowanego na podstawie umowy o pracę na czas określony.

Przepisy nie określają, jaką formę powinno przyjmować wypożyczenie pracownika innemu pracodawcy. Umowę użyczenia można zawrzeć więc nawet w formie ustnej.

Dla celów dowodowych warto jednak sporządzić taką umowę w formie pisemnej na wypadek, gdyby jedna ze stron próbowała uchylać się od swoich obowiązków.

Poza tym, dla macierzystego pracodawcy taka umowa stanowi dowód na to, że nie prowadzi on działalności w formie nielegalnego pośrednictwa pracy. Umowę użyczenia można sporządzić w oparciu o przygotowany przez nas wzór umowy oddelegowania pracownika do innego pracodawcy.

Czy pracownik traci na oddelegowaniu do innego pracodawcy?

Udostępnianie pracowników innej firmie na wykonywanie pracy zwykle jest dla dotychczasowego pracodawcy rozwiązaniem neutralnym, albo korzystnym, jeśli alternatywą mogłoby być zwolnienie z pracy.

Chociaż w trakcie oddelegowania pracownika w celu wykonywania pracy u innego pracodawcy przez macierzysty zakład pracy pracownik jest traktowany jako osoba zawieszona zarówno w swoich obowiązkach, jak i w prawach (nie otrzymuje wynagrodzenia), to u nowego pracodawcy jest traktowany jako regularny pracownik, któremu przysługują wszystkie uprawnienia pracownicze.

Po zakończeniu okresu, na jaki została zawarta umowa użyczenia, kiedy pracownik wróci do firmy macierzystej, okres pracy w delegacji zostanie zaliczony do jego stażu pracy. Ma to zatem znaczenie, chociażby w odniesieniu do wysokości przyznawanych mu później dodatków stażowych, nagród jubileuszowych czy odpraw emerytalno-rentowych.

Zasady i warunki urlopu na oddelegowanie pracownika

Zanim pracownik zgodzi się na oddelegowanie do pracy w innym zakładzie, powinien wiedzieć, na jakich zasadach udzielony zostanie mu urlop bezpłatny w firmie macierzystej.

Na podstawie obowiązującego prawa urlop ten ma charakter urlopu szczególnego, co oznacza, że nie można odwołać go, jak w przypadku urlopu zwykłego. Ponadto, przepisy nie regulują jego maksymalnej długości, mimo że urlop ten powinien zostać udzielony na czas określony. Może to być zatem zarówno kilka miesięcy, jak i kilka lat.

W trakcie urlopu bezpłatnego na oddelegowanie pracownika jest on chroniony przed utratą zatrudnienia w firmie macierzystej. Ma gwarancję, że po zakończeniu umowy użyczenia wróci do stosunku pracy na tym samym stanowisku.

Zagwarantowaną powinien mieć również taką samą pensję. Jeśli pracownik nie zostałby dopuszczony do pracy na tych samych warunkach w nowym zakładzie, co w zakładzie macierzystym, mógłby złożyć pozew do sądu o przywrócenie do pracy.

Jak napisać umowę użyczenia pracownika?

Umowę użyczenia pracownika warto sporządzić w oparciu o nasz wzór użyczenia pracownika innej firmie. Pismo to ma formę porozumienia trójstronnego, a co za tym idzie, uwzględnia dane trzech podmiotów:

  • pracownika,
  • dotychczasowego pracodawcy,
  • i nowego pracodawcy.

Umowa użyczenia powinna dokładnie określać wszystkie warunki dotyczące urlopu udzielanego pracownikowi oraz jego pracy w drugim zakładzie. Bardzo istotne jest określenie czasu trwania umowy użyczenia oraz kosztów takiego użyczenia.

Leasing pracowniczy wiąże się z zyskiem dla firmy macierzystej. Oddelegowanie przez nią pracownika do innego pracodawcy wymaga więc również opłacenia podatku VAT.

Pracodawca, który udostępnia pracowników innym firmom, ma obowiązek wystawić za tę usługę fakturę VAT. W nazwie usługi może wpisać „udostępnienie pracowników” albo „oddelegowanie pracowników”.

Wypełniając przygotowany przez nas gotowy wzór umowy użyczenia pracownika, należy zadbać o ujęcie w nim pisemnej zgody pracownika na udzielenie urlopu bezpłatnego oraz zgody na podjęcie pracy w innym zakładzie. Dokument powinien określać również warunki zatrudnienia pracownika oraz uprawnienia pracownicze w drugim zakładzie pracy.

Użyczenie pracownika a działalność agencji pracy tymczasowej

Użyczanie pracowników może wydawać się podobne do działalności agencji pracy tymczasowej. W praktyce istnieją jednak zasadnicze różnice pomiędzy tymi rozwiązaniami. Najważniejszą z nich jest podmiot, który wypłaca pracownikowi pensję.

W przypadku agencji pracy tymczasowej podmiotem tym jest właśnie agencja. Z kolei w przypadku umowy użyczenia pracownika, rolę tę przejmuje od macierzystego pracodawcy nowy pracodawca.

Poza tym działalność agencji pracy tymczasowej jest ograniczona w kwestii terminów obowiązywania umów. Zatrudnieni przez nią pracownicy mogą świadczyć usługi na rzecz jednego pracodawcy przez okres nie dłuższy niż 18 miesięcy.

Ograniczenia te nie dotyczą pracowników użyczonych innej firmie. W ich przypadku okres zatrudnienia strony ustalają w sposób dowolny.

Kilka słów na koniec

Okres urlopu bezpłatnego udzielony w zamian za delegowanie pracownika do innego pracodawcy wliczany jest do stażu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze u dotychczasowego pracodawcy.

Wypożyczanie pracowników do drugiego pracodawcy jest coraz częstszą praktyką i jest to odpowiedź na szybko zmieniającą się sytuację na gospodarczą w kraju i na świecie. Oczywiście oprócz zgody pracownika na oddelegowanie do innego pracodawcy ważne jest również obopólne porozumienie pomiędzy pracodawcami.

Zatem pracownik, pierwotny pracodawca, jaki i pracodawca zamienny nie muszą spisywać odrębnej umowy o pracę, wystarczy jedynie sporządzić pełnoprawną i skuteczną umowę użyczenia pracownika, którą pobierzesz na samej górze artykułu.

Podobne:

Najnowsze artykuły

A może zainteresuje Cię: