Podanie o zmianę formy zatrudnienia WZÓR

Wzór pisma pobrano 448 razy

Poniżej pobierzesz gotowy do wypełnienia dokument o nazwie Podanie o zmianę formy zatrudnienia WZÓR w formacie DOC, PDF, ODT. Dokument jest aktualny na dzień: 19-05-2024 i spełnia wszystkie formalne wymagania dla tego typu pism.

podanie-o-zmiane-formy-zatrudnienia-wzor

Podanie o zmianę formy zatrudnienia wzór

Jak napisać podanie o zmianę formy zatrudnienia? wniosek o zmianę formy zatrudnienia, czyli pismo o zmianę rodzaju pracy, bądź zmianę rodzaju umowy np. na umowę na czas nieokreślony, bądź na pracę w pełnym wymiarze czasu pracy przewidziano w przepisach Kodeksu pracy.

Kto i kiedy może wystąpić do pracodawcy z takim wnioskiem i jak takie pismo sporządzić, aby spełniało wszystkie formalne wymagania? Aby ułatwić Ci przygotowanie takiego pisma do pracodawcy, sporządziliśmy gotowy do wypełnienia wzór podania, które pobierzesz powyżej.

Zmiana formy zatrudnienia w przepisach Kodeksu pracy

Po nowelizacji przepisów Kodeksu pracy dokument ten przewiduje możliwość wystąpienia do pracodawcy z wnioskiem o zmianę formy zatrudnienia. Zgodnie z treścią artykułu 29. KP:

“Pracownik zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy, może wystąpić do pracodawcy z wnioskiem, złożonym w postaci papierowej lub elektronicznej, o:

 • zmianę rodzaju pracy, 
 • zmianę rodzaju umowy o pracę na umowę na czas nieokreślony lub 
 • o zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy. 

Nie dotyczy to pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę na okres próbny.”

Podanie o zmianę formy zatrudnienia może złożyć więc pracownik, którego stosunek pracy trwa przynajmniej 6 miesięcy. Wniosek w sprawie powinien mieć formę papierową lub elektroniczną. Można poprosić w nim pracodawcę o:

 • zmianę rodzaju pracy,
 • zmianę rodzaju umowy na umowę na czas nieokreślony,
 • zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy.

Warto podkreślić jeden wyjątek, wynikający z przytoczonego przepisu: otóż, prośby o zmianę formy umowy nie może złożyć pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę na okres próbny.

Pozostałe osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę na czas określony lub w niepełnym wymiarze czasu pracy będą mogły złożyć podanie o zmianę rodzaju pracy, umowy lub wymiaru czasu pracy jeden raz w roku kalendarzowym.

Czy pracodawca ma obowiązek zaakceptować wniosek o zmianę formy zatrudnienia?

Przepisy nie obligują pracodawcy do zaakceptowania wniosku pracownika o zmianę formy zatrudnienia. Mówią jedynie, że w miarę możliwości należy uwzględnić taki wniosek.

Obowiązkowe jest natomiast udzielenie pisemnej odpowiedzi na wniosek, wraz z podaniem jej uzasadnienia. Pod uwagę bierze się bowiem potrzeby i pracodawcy, i pracownika, a więc interesy obu stron umowy.

Jeśli w danym zakładzie pracy forma zatrudnienia, o którą wnioskuje pracownik, jest niedostępna, pracodawca może odrzucić jego podanie. Musi jednak dotrzymać terminu 1 miesiąca od dnia otrzymania wniosku i w tym czasie udzielić pracownikowi w formie pisemnej odpowiedzi na wniosek.

Zmiana umowy zlecenia na umowę o pracę

Zmiana umowy zlecenia na umowę o pracę bywa konieczna, ale może być też po prostu możliwa – na wniosek pracownika i za zgodą pracodawcy.

Obie strony mogą zawrzeć porozumienie i zmienić umowę zlecenie na umowę o pracę w związku ze sposobem lub zakresem wykonywanych przez zleceniobiorcę zadań. Zwykle dzieje się tak po tym, jak pracownik złoży podanie o zmianę umowy zlecenie na umowę o pracę.

Zmiana umowy zlecenia na umowę o pracę może mieć na celu również formalne dostosowanie stosunku łączącego strony do obowiązujących przepisów prawa. Jeśli umowa zlecenia ma charakter stosunku pracy, jest to działanie konieczne.

W przeciwnym razie pracodawca naraża się na karę ze strony Inspekcji Pracy.

Zmiana umowy zlecenia na umowę o pracę może nastąpić bowiem w wyniku powództwa o ustalenie stosunku pracy, a tym samym wydania przez sąd orzeczenia stwierdzającego, że stosunek łączący strony nie jest tak naprawdę zleceniem, a stosunkiem pracy.

Zmiana umowy na czas nieokreślony

Kodeks pracy określa dokładnie maksymalną ilość i czas trwania umów o pracę na czas określony. Pracodawca może zawrzeć z jednym pracownikiem maksymalnie:

 • 3 umowy o pracę,
 • umowę/y na okres nie dłuższy niż 33 miesiące.

Kolejna umowa będzie już automatycznie umową o pracę na czas nieokreślony. Pracownik nie musi jednak czekać, aż upłyną 33 miesiące. Może złożyć wniosek o zmianę umowy na czas nieokreślony znacznie wcześniej.

Odpowiedź na taki wniosek będzie dla niego jednoznaczna – jeśli pracodawca chce zakończyć stosunek pracy, odmówi, a jeżeli zamierza go kontynuować, powinien przystać na prośbę pracownika.

Prośba o zmianę umowy na czas nieokreślony umotywowana jest przede wszystkim chęcią zwiększenia swojego poczucia stabilności zatrudnienia. Pracownika zatrudnionego na czas nieokreślony przepisy Kodeksu pracy chronią bardziej niż pracownika zatrudnionego na czas oznaczony.

Ten drugi nigdy nie ma pewności, czy po zakończeniu czasu trwania bieżącej umowy jego zatrudnienie zostanie przedłużone, czy pracodawca zakończy stosunek pracy.

Podanie o umowę na czas nieokreślony bardzo często dotyczy również chęci zaciągnięcia kredytu. Chociaż taką formę pożyczki może otrzymać także osoba zatrudniona na podstawie innego rodzaju umowy, to jednak banki znacznie przychylniej patrzą na osoby ze stabilnym zatrudnieniem, czyli pracujące na podstawie umowy o pracę na czas nieoznaczony.

Podanie o zmianę umowy na czas nieokreślony z powodu kredytu nie powinno zawierać jednak w swoim uzasadnieniu nawiązania do chęci zaciągnięcia pożyczki.

Lepiej umotywować je argumentami wskazującymi na własną wartość jako pracownika doświadczonego, zaangażowanego i wiążącego swoją przyszłość z daną firmą.

Jak napisać wniosek o zmianę formy umowy?

Wnioskowanie o zmianę formy umowy wymaga zachowania formy pisemnej. Podanie w takiej sprawie powinno mieć określony układ treści i zawierać takie elementy, jak:

 • data i miejsce sporządzenia podania,
 • dane pracownika wraz z nazwą zajmowanego stanowiska,
 • miejsce wykonywania pracy,
 • dane pracodawcy,
 • dane dotyczące stosunku pracy, na przykład termin rozpoczęcia pracy, wyznaczony termin zakończenia stosunku pracy, okres zatrudnienia,
 • odpowiedni tytuł,
 • prośba np. o zmianę formy zatrudnienia w ramach stosunku pracy lub o przedłużenie umowy o pracę w innym wymiarze pracy,
 • uzasadnienie wniosku,
 • podpis pracownika.

Oczywiście, najważniejszym elementem takiego wniosku jest jego uzasadnienie, którym pracownik może wpłynąć na decyzję pracodawcy. Warto w takim odwołaniu odnieść się do dotychczasowej współpracy na linii pracownik-pracodawca.

Można wspomnieć o swoich sukcesach, o rozwoju, większym doświadczeniu, odbyciu kursów doszkalających. Wniosek powinien wskazywać na fakt, że pracownik chce kontynuować pracę w danej firmie i że będzie w niej cennym ogniwem.

Jeżeli współpraca z pracodawcą faktycznie układała się dobrze, powinien on wyrazić zgodę z zachowaniem formy pisemnej na zmianę formy umowy o pracę, a więc dopuszczenie pracownika do sformalizowania innej, lepszej formy zatrudnienia (np. umowa zlecenie na umowę o pracę).

Uwaga, pracodawca tuż przed dopuszczeniem pracownika do pracy w innej formie zatrudnienia musi potwierdzić pracownikowi na piśmie zmianę warunków zatrudnienia i wszystkie zmieniające się ustalenia odnoszące się do umowy o pracę.

Podobne wzory pism:

Najnowsze artykuły

A może zainteresuje Cię: