Wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego alimentów WZÓR

Wzór pisma pobrano 448 razy

Poniżej pobierzesz gotowy do wypełnienia dokument o nazwie Wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego alimentów WZÓR w formacie DOC, PDF, ODT. Dokument jest aktualny na dzień: 19-05-2024 i spełnia wszystkie formalne wymagania dla tego typu pism.

wniosek-o-umorzenie-postepowania-egzekucyjnego-alimentow-wzor-pdf-doc

Wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego alimentów wzór

Nawet jeśli zobowiązany do płacenia alimentów płaci je regularnie i we wskazanym terminie, osoba uprawniona do ich otrzymywania ma prawo skierować sprawę do postępowania egzekucyjnego. Takie przepisy stanowią duży problem dla rodziców, od których sąd zasądził alimenty na rzecz małoletnich.

Jednak postępowanie egzekucyjne może zostać umorzone na pisemny wniosek dłużnika – wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego alimentów – po spełnieniu przez niego określonych warunków. Da się także doprowadzić do zawieszenia postępowania na wniosek o wstrzymanie egzekucji komorniczej alimentów. Z wnioskiem tego typu występuje wierzyciel, aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór wniosku, który pobierzesz poniżej.

Jak wygląda postępowanie egzekucyjne alimentów?

Egzekucja świadczeń alimentacyjnych odbywa się na nieco bardziej rygorystycznych zasadach, niż egzekucja innych długów pieniężnych.

Komornik może w takim przypadku:

  • zająć wynagrodzenie za pracę w wysokości do 60%,
  • zająć wynagrodzenie bez uwzględniania kwoty wolnej od zajęcia,
  • zająć wynagrodzenie z umów cywilnoprawnych w wysokości do 100%, chyba że jest to jedyny i powtarzalny dochód dłużnika (wtedy 60%),
  • zająć wszystkie środki znajdujące się na rachunkach bankowych dłużnika (nie obowiązuje saldo wolne od zajęcia),
  • z urzędu przeprowadzić dochodzenie w celu ustalenia zarobków i stanu majątkowego dłużnika,
  • złożyć wniosek do Krajowego Rejestru Sądowego o wpis dłużnika do rejestru dłużników niewypłacalnych, jeśli jego zaległości w płatnościach wynoszą więcej niż 6 miesięcy.

Poza tym warto wiedzieć, że komornik nie umorzy takiego postępowania egzekucyjnego w przypadku stwierdzenia jego bezskuteczności. Bezskuteczność czynności egzekucyjnych, tj. brak majątku dłużnika, nie stanowi podstawy do umorzenia egzekucji świadczeń alimentacyjnych, tak jak ma to miejsce w przypadku innych zobowiązań.

Na jakich warunkach można umorzyć postępowanie egzekucyjne alimentów?

Umorzenie egzekucji alimentów na wniosek wierzyciela lub jego pełnomocnika to najwygodniejszy, z punktu widzenia zobowiązanego do płacenia alimentów, sposób na umorzenie egzekucji komorniczej. Na takie rozwiązanie może liczyć dłużnik, który porozumiał się ze swoim wierzycielem w zakresie regulowania świadczenia bez udziału komornika.

Jeśli wierzyciel złoży wniosek o zawieszenie postępowania egzekucyjnego alimentów, jest zabezpieczony na wypadek niewywiązania się dłużnika z zawartego porozumienia. Wierzyciel ma prawo zawiesić postępowanie komornicze w dowolnym momencie.

Wystarczy, że złoży w tej sprawie stosowne pismo. Sprawa egzekucyjna pozostanie otwarta, ale komornik zawiesi egzekucję z zajętych składników majątku dłużnika.

Jeżeli dłużnik wywiąże się z obowiązku płatności, wierzyciel może w późniejszym czasie złożyć do komornika również wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego. To wiąże się z całkowitym zamknięciem sprawy przez organ egzekucyjny, czyli cofnięciem zajęć i wydaniem postanowienia o umorzeniu postępowania egzekucyjnego.

Warto pamiętać jednak, że wierzyciel ma prawo w każdym czasie złożyć nowy wniosek egzekucyjny w odniesieniu do świadczeń alimentacyjnych.

Umorzenie egzekucji alimentów na wniosek dłużnika to z kolei możliwość wynikająca z przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Zgodnie z art. 883 § 2 k.p.c.:

“Dłużnik może żądać umorzenia egzekucji co do świadczeń wymagalnych w przyszłości [czyli także alimentów], jeżeli uiści wszystkie świadczenia wymagalne i złoży na rachunek depozytowy Ministra Finansów sumę równającą się sumie świadczeń periodycznych za sześć miesięcy, z równoczesnym umocowaniem komornika do podejmowania tej sumy. Komornik skorzysta z tego umocowania, gdy stwierdzi, że dłużnik popadł w zwłokę z uiszczeniem świadczeń wymagalnych; równocześnie wszczyna z urzędu egzekucję.”

Zgodnie z treścią przytoczonego przepisu, dłużnik, który:

  • spłaci wszystkie zaległe świadczenia względem uprawnionego do otrzymywania alimentów,
  • złoży na rachunek depozytowy kwotę odpowiadającą sześciu ratom alimentów za każdy miesiąc,
  • upoważni komornika do korzystania ze środków złożonych na rachunku depozytowym,

może złożyć wniosek o umorzenie egzekucji w sprawie alimentacyjnej. Konieczne jest jednak spełnienie wszystkich wymienionych warunków.

Przepisy Kodeksu postępowania cywilnego chronią wierzyciela na wypadek braku możliwości ściągnięcia alimentów od dłużnika. Pozwalają również zmniejszyć ryzyko egzekucji dłużnikowi, a tym samym uchronić się przed koniecznością ponoszenia kosztów egzekucji komorniczej.

Prawo chroni wierzyciela, który zgadza się na umorzenie postępowania za sprawą środków złożonych na rachunku depozytowym, do podjęcia których dłużnik musi odpowiednio umocować komornika.  Gdyby organ egzekucyjny

stwierdził, że dłużnik popadł w zwłokę z uiszczeniem wymagalnych alimentów, po prostu zajmie środki i automatycznie wznowi egzekucję komorniczą.

Warto pamiętać, że kwota złożona na rachunek depozytowy Ministra Finansów pozostaje zatrzymana przez cały czas, w którym dłużnik będzie zobowiązany do płacenia alimentów. Środki może odzyskać więc dopiero wtedy, kiedy ustanie obowiązek alimentacyjny.

Podsumowanie

Jeśli chodzi umorzenie postępowania egzekucyjnego wniosek wierzyciela musi spełniać odpowiednie wymogi stawiane dla tego typu pism. Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego pisma do komornika przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór, który umieściliśmy na początku artykułu.

Co ważne, po umorzeniu egzekucji można ponownie złożyć wniosek o wszczęcie egzekucji alimentów – jesli dłużnik alimentacyjny ponownie nie wywiązuje się ze swoich obowiązków względem dziecka.

Co także istotne, rozpoczęcie płacenia alimentów przez dłużnika alimentacyjnego nie prowadzi automatycznie do umorzenia postępowania egzekucyjnego alimentów, z wnioskiem takim wystąpić musi rodzic dziecka, jeśli dziecko jest niepełnoletnie.

Podobne:

Najnowsze artykuły

A może zainteresuje Cię: