Wzór pisma do komornika o braku możliwości zajęcia wynagrodzenia

Wzór pisma pobrano 318 razy

Poniżej pobierzesz gotowy do wypełnienia dokument o nazwie Wzór pisma do komornika o braku możliwości zajęcia wynagrodzenia w formacie DOC, PDF, ODT. Dokument jest aktualny na dzień: 19-05-2024 i spełnia wszystkie formalne wymagania dla tego typu pism.

wzor-pisma-do-komornika-o-braku-mozliwosci-zajecia-wynagrodzenia

Wzór pisma do komornika o braku możliwości zajęcia wynagrodzenia

Pracodawca ma obowiązek udzielenia odpowiedzi na pismo od komornika o zajęciu wynagrodzenia pod groźbą kary do 2000 zł. Obowiązek ten nie wygasa nawet wtedy, kiedy wynagrodzenia nie da się zająć, ponieważ jest zbyt niskie lub pracodawca nie zatrudnia już danego pracownika.

Na odpowiedź na pismo komornika o zajęciu wynagrodzenia pracodawca ma 7 dni. Jeśli nie udzieli odpowiedzi w terminie, grozi mu niemała kara grzywny. Jak sporządzić odpowiednie pismo w odpowiedzi na dokument przesłany przez komornika? aby ułatwić Ci sporządzenie takiej pełnoprawnej odpowiedzi, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór, który pobierzesz u góry.

Pracodawca musi odpowiedzieć na pismo od komornika

Kiedy komornik zajmuje wynagrodzenie pracownika, informuje o tym pisemnie i dłużnika, i jego pracodawcę. Ten zgodnie z przepisami ma obowiązek przygotować odpowiedź do komornika na zajęcie wynagrodzenia i przesłać ją w ciągu 7 dni.

Jeśli nie dopełni tego obowiązku w wyznaczonym terminie, grozi mu kara finansowa w wysokości 500 zł, którą można nakładać wielokrotnie, aż do skutku. 

Pracodawca ma obowiązek udzielenia odpowiedzi na pismo od komornika niezależnie od tego, jaka będzie jej treść. Nawet jeśli zajęcie wynagrodzenia jest niemożliwe, przełożony musi poinformować o tym komornika.

Jeżeli więc okaże się, że dłużnik już nie pracuje w danej firmie, jego wynagrodzenie jest już objęte innym zajęciem komorniczym czy też jego wysokość nie jest wystarczająca – należy sporządzić pismo do komornika o braku możliwości zajęcia wynagrodzenia. 

Co powinno zawierać pismo do komornika od pracodawcy?

Przepisy określają, jakie informacje powinna zawierać odpowiedź na pismo komornika o zajęciu wynagrodzenia. Zgodnie z artykułem 882 Kodeksu postępowania cywilnego:

§ 1.Dokonując zajęcia wynagrodzenia za pracę, komornik wzywa ponadto pracodawcę, aby w ciągu tygodnia:

1)przedstawił za okres trzech miesięcy poprzedzających zajęcie, za każdy miesiąc oddzielnie, zestawienie periodycznego wynagrodzenia dłużnika za pracę oraz oddzielnie jego dochodu z wszelkich innych tytułów;

2)podał, w jakiej kwocie i w jakich terminach zajęte wynagrodzenie będzie przekazywane wierzycielowi;

3)w razie istnienia przeszkód do wypłacenia wynagrodzenia za pracę złożył oświadczenie o rodzaju tych przeszkód, a w szczególności podał, czy inne osoby roszczą sobie prawa, czy i w jakim sądzie toczy się sprawa o zajęte wynagrodzenie i czy oraz o jakie roszczenia została skierowana do zajętego wynagrodzenia egzekucja przez innych wierzycieli.

Najczęściej odpowiedź na pismo od komornika powinna zawierać:

 • określenie formy zatrudnienia pracownika – rodzaju zawartej z nim umowy,
 • wskazanie wysokości wynagrodzenia (w kwocie brutto i netto),
 • wskazanie numeru konta, na które pracodawca przelewał do tej pory wynagrodzenie za pracę,
 • oznaczenie terminu przelewania wynagrodzenia dla pracownika.

W piśmie od komornika mogą pojawić się także inne pytania/zagadnienia, a odpowiedź na takie pismo musi być wyczerpująca, dlatego przed sporządzeniem dokumentu należy dokładnie zapoznać się z treścią pisma, na które przygotowuje się odpowiedź. 

Jak wygląda zajęcie wynagrodzenia przez komornika?

Kiedy komornik zajmuje wynagrodzenie pracownika, działa zgodnie z przepisami, które określają, jakie składniki wynagrodzenia można zająć, a jakie pozostają wolne od egzekucji komorniczej. 

Zajęte zostaje zawsze:

 • podstawowe periodyczne wynagrodzenie za pracę,
 • nagrody,
 • premie,
 • udziały w funduszu zakładowym i innych funduszach związanych ze stosunkiem pracy.

Jeżeli pracownik pracuje na podstawie umowy o pracę, to komornik ma prawo zająć:

 • do 60% jego wynagrodzenia na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych,
 • do 50% wynagrodzenia na zaspokojenie innych należności,

przy czym potrąceń dokonuje się od kwoty netto – należnej pracownikowi – tj. po odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne i zaliczki na podatek dochodowy.

Zajęte środki pracodawca powinien przekazywać 

 • organowi egzekucyjnemu (komornikowi) lub
 • bezpośrednio wierzycielowi dłużnika. 

Kiedy wynagrodzenie nie podlega zajęciu przez komornika?

Pracodawca może wykorzystać wzór pisma do komornika o braku możliwości zajęcia wynagrodzenia w dwóch przypadkach:

 • kiedy nie zatrudnia już pracownika – zakończył z nim stosunek pracy,
 • kiedy pracownik zarabia minimalną krajową.

Należy wiedzieć bowiem, że zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, zajęciu komorniczemu podlegają tylko nadwyżki od pensji ustawowej. Jeśli pracownik otrzymuje najniższą krajową, należy skierować pismo do komornika o minimalne wynagrodzenie, ponieważ konieczne jest pozostawienie dłużnikowi kwoty wolnej od zajęcia komorniczego w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Zasady te nie obowiązują w przypadku dłużników zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych. Ci nie są bowiem chronieni przez przepisy Kodeksu Pracy. Ich wynagrodzenie może zostać zajęte nawet w całości. Jedynym sposobem, aby się przed tym uchronić, jest nakłonienie pracodawcy, aby wystąpił w tej sprawie z pismem do komornika.

Jeżeli sporządzi on zaświadczenie, iż wynagrodzenie z umowy zlecenia czy umowy o dzieło jest jedynym źródłem utrzymania pracownika, możliwe będzie – za zgoda komornika – zabezpieczenie przed zajęciem 50% jego pensji. 

Podobne wzory pism:

Najnowsze artykuły

A może zainteresuje Cię: