Pismo do komornika że pracownik już nie pracuje WZÓR

Wzór pisma pobrano 628 razy

Poniżej pobierzesz gotowy do wypełnienia dokument o nazwie Pismo do komornika że pracownik już nie pracuje WZÓR w formacie DOC, PDF, ODT. Dokument jest aktualny na dzień: 19-05-2024 i spełnia wszystkie formalne wymagania dla tego typu pism.

pismo-do-komornika-ze-pracownik-juz-nie-pracuje-wzor-pdf-doc

Pismo do komornika że pracownik już nie pracuje wzór

Jak napisać pismo do komornika że pracownik już nie pracuje w zakładzie pracy? Pracodawca ma obowiązek odpowiedzieć na pismo od komornika o zajęciu wynagrodzenia. W swojej odpowiedzi powinien odnieść się do wszystkich pytań komornika, a w szczególności poinformować go o tym, że pracownik zmienił zatrudnienie lub został zwolniony.

Dotyczy to zarówno sytuacji, w której pracodawca otrzymuje pismo od komornika, jak i późniejszego okresu, jeśli okoliczności ulegną zmianie. Krótko mówiąc, pracodawca zawsze ma obowiązek poinformować komornika o ustaniu stosunku pracy pomiędzy nim a dłużnikiem. Co powinno zawierać pismo do komornika, że pracownik już nie pracuje? aby ułatwić Ci przygotowanie takiego, sporządziliśmy gotowy do wypełnienia wzór pisma, które pobierzesz u góry.

Od zajęcia wynagrodzenia przez komornika nie da się uciec

Dłużnik nie zawsze zdaje sobie sprawę z faktu, że pracodawca musi udzielić komornikowi wszelkich informacji na temat swojego pracownika, jednocześnie nie mając obowiązku informowania o tym samego dłużnika.

Jest to w pełni zgodne z przepisami ustawy o danych osobowych, gdyż komornika nie traktuje się jako zwykłego odbiorcę danych, lecz jako organ państwowy.

Nieświadomy pracownik-dłużnik myśli więc, że zmieniając zatrudnienie “ucieknie” przed egzekucją komorniczą z wynagrodzenia. Z wielu powodów jest to jednak niemożliwe.

 • Po pierwsze, pracodawca ma obowiązek wpisać do świadectwa pracy pracownika adnotację, iż toczone jest wobec niego postępowanie komornicze.
 • Po drugie, jeśli pracodawca zna przyszłego przełożonego dłużnika, powinien powiadomić go o szczegółach zajęcia komorniczego.

Zgodnie z przepisami, obowiązkiem pracodawcy jest też niezwłoczne zawiadomienie komornika i wierzyciela o zmianie okoliczności, co oznacza, że jeśli dłużnik zmieni pracę, jego przełożony musi poinformować o tym fakcie komornika.

Pisemna informacja do komornika o ustaniu stosunku pracy to obowiązek pracodawcy, a niedopełnienie tego obowiązku grozi karą grzywny w wysokości nawet 2000 zł.

Bardzo istotne jest zatem dbanie o współpracę pomiędzy pracodawcą i komornikiem, a także pomiędzy poprzednim a nowym pracodawcą.

Pismo do komornika, że pracownik nie pracuje, należy wysłać w ciągu 7 dni od zaistnienia zmiany w statusie zatrudnienia dłużnika. Informacja ta musi więc dotrzeć do komornika na czas, ponieważ niedopilnowanie tego terminu również grozi przełożonemu karą grzywny.

Co mówią przepisy na temat zwolnienia dłużnika?

Informacja do komornika o zatrudnieniu pracownika to odpowiedź na pismo o zajęciu wynagrodzenia. W takim dokumencie komornik z reguły żąda od pracodawcy udzielenia informacji o wysokości poszczególnych składników wynagrodzenia pracownika, aby możliwe było obliczenie kwoty wolnej od zajęcia komorniczego.

Dodatkowo komornik może żądać podania numeru konta, na które przelewane są środki w ramach wypłaty.

Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego art. 882, pracodawca musi poinformować komornika o zarobkach, jakie otrzymuje zatrudniony, a także o kwocie i terminie przekazania zajętych środków wierzycielowi.

Poza tym pracodawca ma obowiązek poinformować komornika o wszystkich zmianach, dotyczących między innymi wysokości składników pensji dłużnika. Oczywiste jest zatem, że konieczna jest też informacja do komornika o zwolnieniu pracownika.

Co powinno zawierać pismo o zwolnieniu pracownika?

Pismo do komornika o zwolnieniu pracownika powinno zawierać szereg niezbędnych elementów, w tym przede wszystkim:

 • oznaczenie komornika,
 • dane zwolnionego pracownika wraz z jego miejscem zamieszkania,
 • datę zakończenia współpracy z dłużnikiem,
 • datę wystawienia pisma,
 • numer sprawy egzekucyjnej,
 • podpis pracodawcy, opcjonalnie pieczęć firmową.

Dokument można przygotować w oparciu o przygotowany przez nas wzór pisma do komornika, że pracownik już nie pracuje, przesyłając wypełniony druk na adres kancelarii komorniczej, zajmującej się sprawą danego pracownika.

Czego komornik może żądać od pracodawcy?

Zgodnie z treścią art. 884 Kodeksu postępowania cywilnego, komornik w związku z zajęciem wynagrodzenia za pracę dłużnika, wzywa pracodawcę, aby w ciągu tygodnia:

 • przedstawił zestawienie periodycznego wynagrodzenia za pracę za okres trzech miesięcy poprzedzających zajęcie komornicze,
 • podał, w jakiej kwocie i w jakich terminach zajęte wynagrodzenie będzie przekazywane wierzycielowi;
 • w przypadku istnienia przeszkód do wypłacenia wynagrodzenia za pracę złożył oświadczenie o rodzaju tych przeszkód, czyli poinformował: czy inne osoby roszczą sobie prawa do wynagrodzenia pracownika, czy i w jakim sądzie toczy się sprawa o zajęte wynagrodzenie, czy i o jakie roszczenia została skierowana do zajętego wynagrodzenia egzekucja przez innych wierzycieli.

Przeszkodą do wypłacenia pensji za pracę jest także zakończenie stosunku pracy – zarówno poprzez wypowiedzenie, jak i poprzez porozumienie stron. W razie rozwiązania stosunku pracy z pracownikiem-dłużnikiem pracodawca ma obowiązek pisemnie poinformować komornika, że z powodu ustania stosunku pracy dalsza egzekucja należności z wynagrodzenia za pracę będzie niemożliwa.

Jeśli pracodawca wie, kto jest nowym przełożonym dłużnika, powinien poinformować go o zajęciu pensji. Wtedy obowiązek poinformowania komornika o zatrudnianiu danego pracownika ma również aktualny pracodawca.

Podsumowanie

W przypadku egzekwowania przez organ egzekucyjny długu komornik wzywa dłużnika do spłaty zadłużenia w danym terminie, a pracodawcę komornik wzywa, by przekazywał na konto komornika należne kwoty, chyba że pracownik zarabia minimalne wynagrodzenie, lub pracownik już nie pracuje.

W takiej sytuacji podmiot zatrudniający musi zdecydować się na poinformowanie komornika o zwolnieniu pracownika lub o wysokości wynagrodzenia niepodlegającego zajęciu. Pracodawca musi pamiętać, że konsekwencje niepoinformowania komornika będą dotkliwe (kara grzywny).

Odpowiedź na zajęcie wynagrodzenia za pracę, aby była skuteczna, musi zawierać w swojej treści kilka niezbędnych informacji. Przygotowany przez nas wzór pisma zawiera wszystkie te niezbędne elementy, a druk wystarczy jedynie wypełnić danymi.

To o czym jeszcze każdy pracodawca pamiętać powinien, to fakt, że zakład pracy ma 7 dni, by przesłać komornikowi informacje dotyczące zmiany statusu zatrudnienia dłużnika. Niedotrzymanie tego terminu może wiązać się z nałożeniem przez organ egzekucyjny grzywny na pracodawcę.

Chcąc powiadomić komornika pismo musi spełniać szereg formalnych wymagań i powinno być przesłane listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

Art. 882. [Obowiązki pracodawcy]

§ 1.Dokonując zajęcia wynagrodzenia za pracę, komornik wzywa ponadto pracodawcę, aby w ciągu tygodnia:

1)przedstawił za okres trzech miesięcy poprzedzających zajęcie, za każdy miesiąc oddzielnie, zestawienie periodycznego wynagrodzenia dłużnika za pracę oraz oddzielnie jego dochodu z wszelkich innych tytułów;

2)podał, w jakiej kwocie i w jakich terminach zajęte wynagrodzenie będzie przekazywane wierzycielowi;

3)w razie istnienia przeszkód do wypłacenia wynagrodzenia za pracę złożył oświadczenie o rodzaju tych przeszkód, a w szczególności podał, czy inne osoby roszczą sobie prawa, czy i w jakim sądzie toczy się sprawa o zajęte wynagrodzenie i czy oraz o jakie roszczenia została skierowana do zajętego wynagrodzenia egzekucja przez innych wierzycieli.

§ 2.Pracodawca obowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia komornika oraz wierzyciela o każdej zmianie okoliczności wymienionych w § 1.

Podobne:

Najnowsze artykuły

A może zainteresuje Cię: