Pismo do komornika o najniższej krajowej wzór

Wzór pisma pobrano 378 razy

Poniżej pobierzesz gotowy do wypełnienia dokument o nazwie Pismo do komornika o najniższej krajowej wzór w formacie DOC, PDF, ODT. Dokument jest aktualny na dzień: 12-07-2024 i spełnia wszystkie formalne wymagania dla tego typu pism.

pismo-do-komornika-o-najnizszej-krajowej-wzor-pdf-doc

Pismo do komornika o najniższej krajowej wzór

Kiedy wobec dłużnika wszczęta zostaje egzekucja komornicza, komornik wysyła do jego pracodawcy pismo o zajęciu wynagrodzenia. Przełożony ma obowiązek udzielenia pisemnej odpowiedzi na taki dokument, nawet wtedy, kiedy zajęcie wynagrodzenia za pracę jest niemożliwe. To ma miejsce między innymi w przypadku, kiedy dłużnik zarabia minimalną krajową. Jak przygotować pismo do komornika o najniższej krajowej? aby ułatwić Ci to zadanie, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór pisma do komornika, które pobierzesz u góry.

Odpowiedź na pismo od komornika jest obowiązkiem pracodawcy

Pismo do komornika od pracodawcy sporządza się w odpowiedzi na pisemne zawiadomienie komornika o zajęciu wynagrodzenia dłużnika, którego zatrudnia pracodawca.

Zgodnie z przepisami, przełożony musi odpowiedzieć pisemnie na wszystkie pytania, jakie komornik zawrze w takim piśmie. Ma na to 7 dni, licząc od momentu dostarczenia do zakładu pracy zawiadomienia o zajęciu wynagrodzenia.

Zgodnie z art. 882 Kodeks postępowania cywilnego, dokonując zajęcia wynagrodzenia za pracę, komornik wzywa pracodawcę do:

 • przedstawienia zestawienia periodycznego wynagrodzenia dłużnika za pracę oraz oddzielnie jego dochodu z wszelkich innych tytułów, za okres trzech miesięcy poprzedzających zajęcie, za każdy miesiąc oddzielnie,
 • w razie istnienia przeszkód do wypłacenia wynagrodzenia za pracę, do złożenia oświadczenia o rodzaju tych przeszkód, czyli podania informacji o tym, czy inne osoby roszczą sobie prawa do tego wynagrodzenia, czy i w jakim sądzie toczy się sprawa o zajęte wynagrodzenie lub, czy oraz o jakie roszczenia została skierowana do zajętego wynagrodzenia egzekucja przez innych wierzycieli.

Komornik często też podaje informacje, w jakiej kwocie oraz w jakich terminach zajęte wynagrodzenie ma trafiać na konto komornika lub wierzyciela. Najczęściej w piśmie znajduje się adnotacja, aby pracodawca przekazywał zajęte wynagrodzenie komornikowi.

Ile może zabrać komornik?

Odpowiedź na zajęcie komornicze wynagrodzenia powinna poinformować komornika, ile zarabia dłużnik. Ma to znaczenie w kontekście przepisów, które chronią go przed zajęciem wszystkich środków niezbędnych do utrzymania się. Chodzi o tak zwaną kwotę wolną od zajęcia komorniczego, czyli równowartość najniższej krajowej w postaci wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Płaca minimalna z początkiem roku 2022 wynosiła 3010 zł brutto, czyli 2363,56 zł netto po odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne, które wynosi łącznie 646,44 zł. Dokładnie taką kwotę, tj. 2363,56 zł musi na koncie dłużnika zostawić komornik. Nadwyżkę od tej kwoty ma prawo zająć celem uregulowania zobowiązań dłużnika.

Warto podkreślić jednak, że dotyczy to tylko i wyłącznie dłużników, którzy:

 • pracują na podstawie umowy o pracę i są objęci ochronnymi przepisami Kodeksu pracy,
 • nie są objęci egzekucją komorniczą z powodu niezapłaconych alimentów.

W tym ostatnim przypadku dla państwa priorytet stanowi dobro dzieci, a nie dłużników, dlatego ich wynagrodzenie minimalne nie jest chronione przed zajęciem komorniczym.

Komornik może zająć część nadwyżki wynagrodzenia za pracę, przekraczającej minimalną krajową. Jest to 50% wynagrodzenia w przypadku długów innych niż alimentacyjne i 60% wynagrodzenia w przypadku długów alimentacyjnych.

Warto pamiętać też, że na wysokość kwoty wolnej od zajęcia wpływa wielkość etatu, na jaki dłużnik jest zatrudniony. W 2022 roku wartości te kształtują się następująco:

 • pełny etat: kwota wolna od zajęcia wynosi 2363,56 zł netto,
 • ¾ etatu: kwota wolna od zajęcia wynosi 1772,67 zł netto,
 • ½ etatu: kwota wolna od zajęcia wynosi 1181,78 zł netto,
 • ¼ etatu: kwota wolna od zajęcia wynosi 590,89 zł netto.

Odpowiedź do komornika na zajęcie minimalnej krajowej pracownika może sporządzić także pracodawca, który zatrudnia dłużnika na podstawie umowy zlecenia – na wniosek pracownika. Konieczne jest jednak spełnienie kilku warunków, w tym:

 • posiadanie statusu osoby fizycznej,
 • otrzymywanie powtarzalnego wynagrodzenia (regularne wpływy na konto),
 • posiadanie dochodu stałego (zatrudnienie musi trwać co najmniej od kilku miesięcy).

Poza tym dłużnik musi wykazać, że wynagrodzenie z umowy zlecenia jest jego jedynym źródłem utrzymania lub dochodu. W takim przypadku, jeśli pracodawca sporządzi odpowiedź do komornika na zajęcie wynagrodzenia za pracę, możliwe jest uniknięcie zajęcia 100% wynagrodzenia na rzecz zajęcia 50%.

Co powinno zawierać pismo do komornika o minimalnej krajowej?

Pismo do komornika o minimalne wynagrodzenie powinno zawierać:

 • dane firmy: numer NIP, nazwa, adres rejestracji działalności,
 • sygnaturę akt sprawy,
 • dane dotyczące umowy zawartej z pracownikiem/dłużnikiem, w tym: rodzaj umowy i wysokość wynagrodzenia za pracę,
 • oświadczenie pracodawcy dotyczące zakazu zajmowania pensji minimalnej krajowej pracownika.

Dodatkowo komornik sądowy może poprosić pracodawcę o podanie adresu zamieszkania pracownika czy też o przedstawienie dokładnego wykazu jego wypłat z ostatniego okresu – zestawienie periodycznego wynagrodzenia dłużnika.

Wysyłając pismo do komornika, warto pamiętać o zachowaniu dla siebie potwierdzenia nadania odpowiedzi na zajęcie komornicze. Będzie to dowód na spełnienie obowiązku w wyznaczonym terminie 7 dni.

Zbieg egzekucji komorniczej

Czasami zdarza się, że pracownik-dłużnik zarabiający najniższą krajową ma wiele długów nie tylko wobec osób prywatnych, ale również wobec organów państwowych. Wynagrodzenie pracownika może zajmować wtedy już inny komornik sądowy albo Urząd Skarbowy.

W takich okolicznościach pracodawca musi wstrzymać się z wypłatą zajętego wynagrodzenia i poinformować wszystkie strony o zaistniałej sytuacji. Do momentu rozstrzygnięcia zbiegu egzekucji, należy przekazywać zajęte środki do depozytu.

Pracodawca może przekazać potrącone sumy, dopiero kiedy otrzyma informację o uznaniu się przez komornika lub US za podmiot właściwy do prowadzenia dalszej egzekucji.

Podsumowanie

Organ egzekucyjny wzywa pracodawcę do przekazywania na swoje konto kwot podlegających zajęciu komorniczemu, komornik wzywa ponadto pracodawcę, aby ten dostarczył zestawienie periodycznego wynagrodzenia dłużnika za ostatnie 3 miesiące.

Pracodawca, otrzymując od komornika pismo dotyczące zajęcia wynagrodzenia za pracę, ma obowiązek, by odpowiedzieć na to pismo w ciągu 7 dni od daty jego otrzymania.

Co więcej, pracodawca obowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia komornika, a także wierzyciela o każdej zmianie powyższych okoliczności.

Podobne:

Najnowsze artykuły

A może zainteresuje Cię: