Jak napisać wniosek o ukaranie za utrudnianie kontaktów z dzieckiem?

Wzór pisma pobrano 628 razy

Poniżej pobierzesz gotowy do wypełnienia dokument o nazwie Jak napisać wniosek o ukaranie za utrudnianie kontaktów z dzieckiem? w formacie DOC, PDF, ODT. Dokument jest aktualny na dzień: 19-05-2024 i spełnia wszystkie formalne wymagania dla tego typu pism.

wniosek-o-ukaranie-za-utrudnianie-kontaktow-z-dzieckiem-wzor-pdf-doc

Wniosek o ukaranie za utrudnianie kontaktów z dzieckiem wzór

Jak napisać wniosek o ukaranie za utrudnianie kontaktów z dzieckiem? Wniosek o ukaranie za utrudnianie kontaktów z dzieckiem może złożyć ten rodzic, którego kontakty z dzieckiem zostały zabezpieczone: ugodą sądową, ugodą mediacyjną lub orzeczeniem sądowym. Jeśli drugi rodzic uniemożliwia lub utrudnia kontakty z dzieckiem, grozi mu kara finansowa.

Niewykonywanie i niewłaściwe wykonywanie kontaktów z dzieckiem

Niewykonywanie lub wykonywanie w sposób niewłaściwy obowiązków, jakie wynikają z orzeczenia sądu lub ugody zawartej przed sądem/mediatorem w sprawie kontaktów z dzieckiem mogą polegać na:

  • nieuzasadnionym odwoływaniu spotkań,
  • niewydawaniu dziecka,
  • zabranianiu kontaktu telefonicznego.

Naruszanie obowiązków może polegać natomiast na:

  • uchylaniu się od kontaktu,
  • naruszaniu określonego terminu,
  • przewlekaniu dowiezienia dziecka.

Zdarza się zatem, że rodzic sprawujący codzienną opiekę nad dzieckiem odwołuje jego kontakty z drugim rodzicem – na przykład – udając że małoletni jest chory. Jeśli do takich sytuacji dochodzi notorycznie, rodzic uprawniony do kontaktów może złożyć do sądu rejonowego wydział rodzinny wniosek o ukaranie.

Jak karane jest utrudnianie kontaktów z dzieckiem?

O karach grożących rodzicowi, który utrudnia kontakty z dzieckiem, informują przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego:

Art. 598(15). Sankcja pieniężna za naruszenie obowiązków w przedmiocie kontaktów z dzieckiem. Kodeks postępowania cywilnego.

§ 1. Jeżeli osoba, pod której pieczą dziecko pozostaje, nie wykonuje albo niewłaściwie wykonuje obowiązki wynikające z orzeczenia albo z ugody zawartej przed sądem lub przed mediatorem w przedmiocie kontaktów z dzieckiem, sąd opiekuńczy, uwzględniając sytuację majątkową tej osoby, zagrozi jej nakazaniem zapłaty na rzecz osoby uprawnionej do kontaktu z dzieckiem oznaczonej sumy pieniężnej za każde naruszenie obowiązku.

Na wniosek o utrudnianie kontaktów z dzieckiem sąd może więc wydać postanowienie zagrażające karą pieniężną. Jeśli takie postanowienie nie przyniesie rezultatu i rodzic nadal będzie utrudniał kontakty z dzieckiem, sąd nakaże zapłatę kary pieniężnej na rzecz poszkodowanego, czyli drugiego rodzica, któremu utrudniano kontakty z dzieckiem.

Ile wynosi taka kara? Wysokość grzywny jest w tym przypadku uzależniona od liczby naruszeń, których dopuścił się rodzic sprawujący opiekę nad dzieckiem, a także od jego sytuacji majątkowej.

Kiedy rodzic może nie pozwolić na kontakt z dzieckiem?

Co do zasady, w przypadku widzeń uregulowanych przez sąd lub ugodę zatwierdzoną przez sąd, rodzic zajmujący się dzieckiem ma obowiązek przestrzegać ustaleń i pozwalać na określony kontakt drugiego rodzica z małoletnim.

W przeciwnym razie na wniosek o ukaranie za nieprzestrzeganie postanowienia sądu może otrzymać postanowienie zagrażające karą pieniężną.

Istnieją jednak sytuacje, w których matka czy ojciec mają prawo nie zezwolić na kontakt dziecka z drugim rodzicem. Mowa tu o takich okolicznościach, w których:

  • dziecko nie chce realizować kontaktów, boi się rodzica, płacze kiedy kontakty mają się odbyć,
  • rodzic jest pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

W takiej sytuacji osoba opiekująca się dzieckiem powinna domagać się interwencji policyjnej celem sporządzenia odpowiedniej notatki, która posłuży jako dowód w sądzie.

Jak sporządzić wniosek o ukaranie za utrudnianie kontaktów z dzieckiem?

wniosek-o-ukaranie-za-utrudnianie-kontaktow-z-dzieckiem-wzor-pdf-docWniosek o ukaranie grzywną za utrudnianie kontaktów z dzieckiem nie będzie skuteczny, jeśli sporządzający go rodzic nie zdobędzie żadnych dowodów na takie postępowanie opiekuna. Dowodami w sprawie mogą być zaś notatki policyjne czy nagrania z rozmów.

Wniosek o zagrożenie nałożenia kary grzywny za utrudnianie kontaktów z dzieckiem w swojej treści powinien zawierać natomiast konkretne daty, w których zaplanowane widzenia nie zostały zrealizowane, co jest istotne również w odniesieniu do wysokości ewentualnej kary nakładanej na utrudniającego kontakty rodzica.

W dokumencie można powołać się nie tylko na niezrealizowane, ale też na niewłaściwie zrealizowane kontakty z dzieckiem. Chociaż prawo nie przewiduje w tym zakresie żadnych stawek, to przeciętnie wynoszą one od 100 do 500 zł za każdy utrudniony kontakt. Zasadą jest jednak, że kary powinny być jednocześnie możliwe do ściągnięcia i odpowiednio dotkliwe.

Warto pamiętać, że wniosek o nakazanie zapłaty za utrudnianie kontaktów może odnosić się tylko i wyłącznie do naruszenia obowiązków, które zostały zawarte w orzeczeniu sądu (ugodzie) regulującym kontakty z małoletnim.

Wniosek o zagrożenie nałożenia kary oraz wniosek o ukaranie grzywną składa się osobno. Dokumenty te mają podobną formę.

Postanowienie sądu w przedmiocie zagrożenia i nakazania zapłaty kwoty pieniężnej wydawane jest po wysłuchaniu stron. Przysługuje na nie zażalenie. Prawomocne postanowienie sądu nakazujące zapłatę określonej kwoty stanowi jednocześnie tytuł wykonawczy i może podlegać egzekucji komorniczej.

Należy zauważyć również, że ustawodawca wprowadził dodatkowo inną możliwość wpływania na osobę zobowiązaną do umożliwienia/realizowania kontaktów poprzez nałożenie sankcji finansowej w wysokości zwrotu uzasadnionych wydatków związanych z przygotowaniem kontaktu. W sytuacji gdy do kontaktu nie doszło na skutek:

  • niewykonania lub niewłaściwego wykonania obowiązku ze strony osoby sprawującej opiekę nad dzieckiem,
  • naruszenia obowiązku wynikającego z orzeczenia ze strony osoby uprawnionej do kontaktu.

Ukaranie uprawnionego do kontaktów

Należy wiedzieć, że wniosek o ukaranie (wniosek o zagrożenie nałożenia kary grzywny za niewykonywanie kontaktów z dzieckiem) może złożyć również rodzic opiekujący się dzieckiem, jeśli rodzic uprawniony do kontaktów nie realizuje ich i zaniedbuje dziecko. Jak czytamy w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego:

“§ 2. Jeżeli osoba uprawniona do kontaktu z dzieckiem albo osoba, której tego kontaktu zakazano, narusza obowiązki wynikające z orzeczenia albo z ugody zawartej przed sądem lub przed mediatorem w przedmiocie kontaktów z dzieckiem, sąd opiekuńczy zagrozi tej osobie nakazaniem zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej na rzecz osoby, pod której pieczą dziecko pozostaje, stosując odpowiednio przepis § 1.”

Rodzic sprawujący codzienną opiekę nad dzieckiem ma więc prawo wystąpić do właściwego Sądu Rejonowego z wnioskiem o ukaranie grzywną rodzica uprawnionego do widzeń. Ma to na celu zdyscyplinowanie go do podjęcia spotkań z dzieckiem i zaprzestania zaniedbywania go.

Podsumowanie

Wniosek o ukaranie drugiego rodzica za utrudnienia w kontaktach z dzieckiem składa się do wydziału rodzinnego i opiekuńczego sądu rejonowego (właściwy dla miejsca zamieszkania dziecka), czyli najczęściej będzie to ten sam sąd, w którym toczyła się sprawa o ustalenie kontaktów z dzieckiem.

Złożyć wniosek może matka dziecka jeśli to ojciec dziecka stwarza jej problemy z widywaniem się z pociechą, ale też wszczęcie postępowania może nastąpić z inicjatywy ojca dziecka, jeśli to właśnie matka celowo komplikuje widzenia ojca z dzieckiem.

W sprawach wykonania kontaktów z dzieckiem bardzo często pojawia się wiele problemów w kwestii widzeń.

Podobne:

Najnowsze artykuły

A może zainteresuje Cię: