Wniosek o ukaranie za utrudnianie kontaktów z dzieckiem wzór

Wzór pisma pobrano 628 razy

Poniżej pobierzesz gotowy do wypełnienia dokument o nazwie Wniosek o ukaranie za utrudnianie kontaktów z dzieckiem wzór w formacie DOC, PDF, ODT. Dokument jest aktualny na dzień: 18-04-2024 i spełnia wszystkie formalne wymagania dla tego typu pism.

wniosek-o-ukaranie-za-utrudnianie-kontaktow-z-dzieckiem-wzor-pdf-doc

Wniosek o ukaranie za utrudnianie kontaktów z dzieckiem wzór

Jak napisać wniosek o ukaranie za utrudnianie kontaktów z dzieckiem? Utrudnianie kontaktów z dzieckiem często urasta do roli karty przetargowej pomiędzy rodzicami. Osoba sprawująca opiekę nad małoletnim sięga po taką „broń”, kiedy chce odegrać się na drugim rodzicu lub podwyższyć alimenty.

Wniosek o ukaranie za nieprzestrzeganie postanowienia sądu może złożyć jeden i drugi rodzic. Postanowień sądu w sprawie uregulowania kontaktów z małoletnim należy przestrzegać bowiem w sposób bezwzględny i dotyczy to obojga rodziców.  Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór wniosku, który pobierzesz u góry.

Czym jest utrudnianie kontaktów z dzieckiem?

Utrudnianie kontaktów z dzieckiem przybiera różne formy. Najczęściej rodzic sprawujący opiekę w sposób ciągły (przeważnie matka dziecka):

 • manipuluje zachowaniem dziecka (negatywnie nastawia dziecko wobec drugiego rodzica),
 • wywozi dziecko do innej miejscowości, ukrywa je i kłamie,
 • ogranicza kontakty z dzieckiem poprzez wcześniejsze odbieranie dziecka lub opóźnia jego wydanie drugiemu rodzicowi,
 • nie pozwala na dłuższe wyjazdy dziecka z drugim rodzicem,
 • zakazuje zabierania dziecka ze swojego domu,
 • nie odstępuje dziecka na krok w czasie wizyty drugiego rodzica.

Takie zachowania nazywane są alienacją rodzicielską, czyli odizolowywaniem dziecka od rodzica. Polega ono na celowym niszczeniu relacji dziecka z drugim rodzicem. Często osoba małoletnia jest wtedy zastraszona, boi się spotkania z drugim opiekunem.

Utrudnianie kontaktów może być realizowane na wiele sposobów. Nie musi to być fizyczne odseparowanie dziecka od rodzica poprzez wyjazd.

Wystarczy, że rodzic zaproponuje małoletniemu coś atrakcyjniejszego niż spotkanie z drugim opiekunem, na przykład zakup wymarzonego prezentu. W taki sposób dziecko samo traci zainteresowanie kontaktami z rodzicem, z którym nie mieszka.

Tymczasem sąd w swoim orzeczeniu lub ugodzie zawartej między rodzicami ustala warunki dotyczące wychowywania dziecka i jego kontaktów z opiekunami. Zasad tych trzeba bezwzględnie przestrzegać. W przeciwnym razie druga strona może złożyć wniosek o utrudnianie kontaktów z dzieckiem lub o ich niewykonywanie.

Gdzie zgłosić utrudnianie kontaktów z dzieckiem?

wniosek-o-ukaranie-za-utrudnianie-kontaktow-z-dzieckiem-wzor-pdf-docJeśli chodzi o wszczęcie postępowania w sprawach wykonania kontaktów – wniosek o ukaranie za utrudnianie kontaktów z dzieckiem lub za niewykonywanie kontaktów składa się w najbliższym względem miejsca zamieszkania dziecka opiekuńczego sądu rejonowego, w wydziale rodzinnym i opiekuńczym.

(czyli przeważnie w tym samym sądzie, w którym odbyła się sprawa o ustalenie kontaktów z dzieckiem)

Wniosku nie trzeba składać osobiście. Można go przesłać pocztą lub drogą elektroniczną.

Jakie są kary za utrudnianie kontaktów z dzieckiem?

O karach za utrudnianie i niewykonywanie kontaktów z dzieckiem czytamy w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego:

“§ 1. Jeżeli osoba, pod której pieczą dziecko pozostaje, nie wykonuje albo niewłaściwie wykonuje obowiązki wynikające z orzeczenia albo z ugody zawartej przed sądem lub przed mediatorem w przedmiocie kontaktów z dzieckiem, sąd opiekuńczy, uwzględniając sytuację majątkową tej osoby, zagrozi jej nakazaniem zapłaty na rzecz osoby uprawnionej do kontaktu z dzieckiem oznaczonej sumy pieniężnej za każde naruszenie obowiązku.

§ 2. Jeżeli osoba uprawniona do kontaktu z dzieckiem albo osoba, której tego kontaktu zakazano, narusza obowiązki wynikające z orzeczenia albo z ugody zawartej przed sądem lub przed mediatorem w przedmiocie kontaktów z dzieckiem, sąd opiekuńczy zagrozi tej osobie nakazaniem zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej na rzecz osoby, pod której pieczą dziecko pozostaje, stosując odpowiednio przepis § 1.”

Dz.U.2021.0.1805 t.j. – Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego

Na wniosek o nałożenie kary za utrudnianie kontaktów z dzieckiem, sąd w pierwszej kolejności wydaje postanowienie o zagrożeniu karą finansową. Dopiero w przypadku, kiedy zachowanie to będzie kontynuowane, nałoży na rodzica karę grzywny.

Kara ta może sięgać nawet kilkunastu tysięcy złotych – jej wysokość uzależniona jest od sytuacji finansowej rodzica oraz od ilości niezrealizowanych kontaktów. Grzywna wpłacana jest na rzecz poszkodowanego rodzica.

Warto wiedzieć również, że odpowiednie organy i instytucje pracują nad tym, aby kary za utrudnianie kontaktów były jeszcze surowsze. Na przykład:

 • do dwóch lat więzienia za samo utrudnianie kontaktu z dzieckiem,
 • do 12 lat więzienia, gdy na skutek działań jednego z rodziców dziecko podejmie próbę samobójczą.

Jak napisać wniosek do sądu o utrudnianie kontaktów z dzieckiem?

Wniosek o ukaranie grzywną za utrudnianie kontaktów z dzieckiem powinien zawierać:

 • oznaczenie adresata: Sądu rejonowego wydział rodzinny,
 • oznaczenie stron postępowania w sprawie utrudniania kontaktów,
 • treść zawierającą dokładny opis sytuacji, czyli uzasadnienie.

Wniosek powinien odnosić się do harmonogramu planowanych kontaktów z dzieckiem, do których nie doszło. Można podzielić je na okresy:

 • okres wakacyjny,
 • ferie zimowe,
 • rok szkolny,
 • inne istotne okoliczności (na przykład o charakterze rodzinnym).

Do wniosku należy dołączyć odpis prawomocnego orzeczenia w przedmiocie kontaktów z dzieckiem oraz dowody na poparcie swoich twierdzeń, na przykład zeznania świadków, wydruki korespondencji, nagrania rozmów.

Wniosek o nakazanie zapłaty za utrudnianie kontaktów może dotyczyć wyłącznie naruszenia obowiązków, które zostały zawarte w orzeczeniu regulującym kontakty z małoletnim lub w treści ugody zawartej przed sądem, bądź mediatorem.

W pierwszej kolejności składa się wniosek o wydanie postanowienia o zagrożeniu nałożeniem kary, a dopiero później – kiedy sytuacja nie ulega poprawie – wniosek o zapłatę kary.

Jak zostało wspomniane, w obliczu nierealizowania postanowień sądu również rodzic sprawujący nad małoletnim opiekę stałą może złożyć wniosek o zagrożenie nałożenia kary grzywny za niewykonywanie kontaktów z dzieckiem.

Ma to na celu zdyscyplinowanie go do przestrzegania zasad ustalonych przez sąd i zaprzestanie zaniedbywania osoby małoletniej. Sprawa rozpatrywana jest w taki sam sposób – ewentualną karę płaci rodzic nie wykonujący kontaktów na rzecz rodzica sprawującego opiekę.

Postanowienie sądu w przedmiocie:

 • zagrożenia karą,
 • nakazania zapłaty kwoty pieniężnej

wydawane jest po wysłuchaniu stron i przysługuje na nie zażalenie. Natomiast prawomocne postanowienie sądu nakazujące zapłatę określonej kary stanowi jednocześnie tytuł wykonawczy i może podlegać egzekucji komorniczej.

Obie strony mogą ubiegać się też o nałożenie na drugiego rodzica sankcji finansowej w wysokości zwrotu uzasadnionych wydatków, związanych z przygotowaniem kontaktu.

Dotyczy to jednakowo:

 • sytuacji gdy do kontaktu nie doszło na skutek niewykonania lub niewłaściwego wykonania obowiązku ze strony sprawującego ciągłą opiekę nad dzieckiem rodzica,
 • sytuacji naruszenia obowiązku wynikającego z orzeczenia lub ugody ze strony rodzica uprawnionego do kontaktów z dzieckiem.

Podsumowanie

Należy pamiętać, że dla sądu rejonowego rozpatrującego wniosek, zawsze liczy się najpierw dobro dziecka, bez względu na to, czy pozbawienie władzy rodzicielskiej odnosi się do matki dziecka lub ojca.

Ojciec dziecka bądź jego matka powinni widywać się z dzieckiem bez żadnych komplikacji i zgodnie z orzeczeniem sądu rodzinnego. Jeśli któraś ze stron utrudnia kontakt z dzieckiem, może ponieść dotkliwą karę grzywny.

Podobne:

Najnowsze artykuły

A może zainteresuje Cię: