Odpowiedź na pozew o podwyższenie alimentów WZÓR

Wzór pisma pobrano 447 razy

Poniżej pobierzesz gotowy do wypełnienia dokument o nazwie Odpowiedź na pozew o podwyższenie alimentów WZÓR w formacie DOC, PDF, ODT. Dokument jest aktualny na dzień: 19-05-2024 i spełnia wszystkie formalne wymagania dla tego typu pism.

odpowiedz-na-pozew-o-podwyzszenie-alimentow-wzor-pdf-doc

Odpowiedź na pozew o podwyższenie alimentów wzór

Odpowiedź na pozew o podwyższenie alimentów to szansa na przedstawienie stanowiska pozwanego. Po otrzymaniu odpisu takiego pozwu zobowiązany do płacenia alimentów może udowodnić w swojej odpowiedzi brak zasadności powództwa. Pozwany ma więc możliwość żądania całkowitego lub częściowego oddalenia powództwa. Powinien jednak udowodnić, że sytuacja nie zmieniła się w sposób, który uzasadniałby podwyższenie alimentów.

Jak napisać odpowiedź na pozew o podwyższenie alimentów? pismo powinno spełniać wszystkie formalne wymagania stawiane pismom sądowym. W jego treści powinny znaleźć się więc wszystkie niezbędne informacje i elementy, dzięki którym sąd będzie mógł odnieść się do sprzeciwu pozwanego. Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór, który pobierzesz powyżej.

Na jakiej podstawie składa się pozew o podwyższenie alimentów?

Podstawą prawną do złożenia pozwu o podwyższenie (a także obniżenie) alimentów jest artykuł 138 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, który głosi, że:

W razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego.

Przepis ten oznacza, że zarówno uprawniony do otrzymywania alimentów, jak i zobowiązany do ich płacenia ma możliwość żądania obniżenia lub podwyższenia świadczenia w związku z zaistniałą istotną zmianą stosunków. Chodzi tu o czynniki, które w realny sposób mogłyby zmienić ocenę przesłanek, którymi sąd kierował się, ustalając obowiązującą wysokość alimentów.

Czynniki te sprowadzają się do dwóch grup:

 • zwiększonych potrzeb uprawnionego (uzasadnionych),
 • zwiększone możliwości zarobkowe zobowiązanego.

Ciężar udowodnienia zaistniałych zmian leży po stronie powoda, natomiast pozwany ma możliwość podważenia zasadności tez przedstawionych przez powoda w pozwie.

Ile czasu ma pozwany na udzielenie odpowiedzi na pozew?

Ile jest czasu na odpowiedź na pozew o podwyższenie alimentów? Co do zasady, odpowiedzi na pozew można udzielić aż do terminu pierwszego posiedzenia, które sąd wyznaczył na rozprawę.

Jeśli jednak w odpisie pozwu zostanie wskazana konkretna data udzielenia odpowiedzi na pozew, jest ona dla pozwanego zobowiązująca, co oznacza, że nie może jej uchybić.

Termin udzielenia odpowiedzi na pozew, wskazany przez sąd, nie może być krótszy niż 2 tygodnie – jest to minimalny okres czasu potrzebny pozwanemu na zgromadzenie dowodów i sporządzenie stosownego pisma.

Jak napisać odpowiedź na pozew o podwyższenie alimentów?

Jeśli pozwany nie wie, jak napisać odpowiedź na pozew o podwyższenie alimentów, powinien wykorzystać gotowy do wypełnienia wzór odpowiedzi na pozew o podwyższenie alimentów lub sięgnąć do przepisów kodeksu postępowania cywilnego (art. 126). Dokument ten określa bowiem niezbędne elementy dla każdego pisma procesowego.

Odmowa podwyższenia alimentów musi zawierać:

 • oznaczenie sądu, do którego kierowane jest pismo,
 • oznaczenie stron (imię i nazwisko) wraz z przedstawicielami ustawowymi i pełnomocnikami,
 • oznaczenie rodzaju pisma,
 • żądanie oddalenie powództwa:
 • oddalenie powództwa w całości
 • lub oddalenie powództwa w części,
 • podpis strony, jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika,
 • wymienienie załączników na poparcie przytoczonych okoliczności i obalenie twierdzeń strony powodowej.

Kluczowym elementem odpowiedzi na pozew o podwyższenie alimentów jest wskazanie, o co wnosi pozwany. Może on żądać:

 • oddalenia powództwa w całości, jeśli uznaje je za bezzasadne,
 • oddalenia powództwa w części, jednocześnie akceptując pozostałą część żądań powoda.

Pozwany, który nie wie, jak uniknąć podwyższenia alimentów, musi pamiętać o wykazaniu dowodów, które poprą jego stanowisko. Powinien więc nie tylko sprzeciwić się argumentom powoda, ale również wykazać ich nieprawdziwość lub nieistotność za pomocą odpowiednich dokumentów czy zeznań świadków.

Najczęściej, odmowa podwyższenia alimentów wskazuje na okoliczność ponoszenia kosztów utrzymania dziecka ponad kwotę obowiązku alimentacyjnego. Rodzic może udowodnić taki fakt za pomocą:

 • rachunków, potwierdzeń przelewów,
 • zdjęć ze wspólnych wyjazdów (z uprawnionym),
 • zeznań świadków, którzy potwierdzają jego stanowisko lub zaprzeczają okolicznościom opisanym w pozwie.

Aby uniknąć płacenia wyższych alimentów, zobowiązany musi odnieść się do wszystkich twierdzeń i dowodów wskazanych przez powoda, a także przytoczyć okoliczności faktyczne, które uzasadniają jego żądanie oddalenia powództwa w całości lub w części.

Należy wiedzieć, że odpowiedź na pozew składa się w formie pisemnej w dwóch egzemplarzach wraz z załącznikami – po jednej kopii dla sądu i dla powoda.

Jakich argumentów można użyć w rozprawie o podwyższenie alimentów?

Co mówić w sądzie na sprawie o podwyższenie alimentów? Wiele zależy w tym przypadku od argumentów strony przeciwnej, bowiem zadaniem pozwanego jest wykazanie ich nieprawdziwości lub nieistotności. Powód w sprawie o podwyższenie alimentów odwołuje się najczęściej do:

 • zmiany sytuacji materialnej pozwanego na lepszą – otrzymanie podwyżki, znalezienie lepiej płatnego zatrudnienia, wygrana na loterii, odziedziczenie spadku czy spłata obciążenia (kredytu),
 • zwiększenie kosztów utrzymania uprawnionego – większe koszty wyżywienia, większe potrzeby (podróżowanie, hobby, pasje), potrzeby kulturalne, potrzeby społeczne i tym podobne,
 • duże zmiany w życiu uprawnionego, związane z kosztami – przeprowadzka, rozpoczęcie nauki na uniwersytecie, rozpoczęcie edukacji przedszkolnej/szkolnej,
 • inflacja, czyli spadek siły nabywczej pieniądza,
 • trudna sytuacja materialna drugiego rodzica (powoda) – utrata pracy, długotrwała choroba wymagająca kosztownego leczenia lub rehabilitacji, konieczność wyremontowania mieszkania, podwyżka czynszu.

Wszystkie te argumenty pozwany może podważyć poprzez udowodnienie, iż są one nieprawdziwe, nieuzasadnione czy nieistotne. Inną linią obrony dla pozwanego jest też wykazanie zasadności podjęcia przez sąd odwrotnej decyzji – obniżenia alimentów.

W tym celu może on udowodnić, że jego sytuacja majątkowa lub zarobkowa uległa pogorszeniu ze względu na:

 • problemy zdrowotne i związane z nimi koszty leczenia/rehabilitacji,
 • problemy zawodowe – utratę pracy, brak możliwości znalezienia nowego zatrudnienia,
 • zmianę sytuacji prywatnej – na przykład narodziny dziecka z drugiego związku (rodzi to dodatkowe koszty związane z utrzymaniem małoletniego).

A jeśli sąd uzna pozew o podwyższenie alimentów – czy można się odwołać od podwyżki alimentów? W takim przypadku pozwanemu zostaje jeszcze jedna możliwość obrony, mianowicie złożenie wniosku o uzasadnienie wyroku w ciągu 7 dni od wydania go przez sąd. Po otrzymaniu takiego uzasadnienia zobowiązany może w ciągu 14 dni złożyć apelację w sprawie.

Podsumowanie

Podstawą do złożenia pozwu o podwyższenie alimentów jest art. 138 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, który jasno mówi, że:

W razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego.

Natomiast zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego dziecka (koszty utrzymania dziecka), a także od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego do płacenia alimentów.

*Aby ułatwić Ci sprawne i skuteczne złożenie odpowiedzi na pozew o alimenty, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór pisma, które pobierzesz u góry strony.

Podstawa prawna:

Art. 133. – Obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dziecka – Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

§1. Rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania.

§2. Poza powyższym wypadkiem uprawniony do świadczeń alimentacyjnych jest tylko ten, kto znajduje się w niedostatku.

§3. Rodzice mogą uchylić się od świadczeń alimentacyjnych względem dziecka pełnoletniego, jeżeli są one połączone z nadmiernym dla nich uszczerbkiem lub jeżeli dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się.

Podobne:

Najnowsze artykuły

A może zainteresuje Cię: