Usprawiedliwienie niestawienia się w urzędzie pracy WZÓR

Wzór pisma pobrano 458 razy

Poniżej pobierzesz gotowy do wypełnienia dokument o nazwie Usprawiedliwienie niestawienia się w urzędzie pracy WZÓR w formacie DOC, PDF, ODT. Dokument jest aktualny na dzień: 12-07-2024 i spełnia wszystkie formalne wymagania dla tego typu pism.

usprawiedliwienie-niestawienia-sie-w-urzedzie-pracy-wzor-pdf-doc

Usprawiedliwienie niestawienia się w urzędzie pracy wzór

Jak usprawiedliwić nieobecność w Urzędzie Pracy? Rejestracja w Urzędzie Pracy to najlepsze rozwiązanie dla osób, które przez dłuższy czas nie mogą znaleźć zatrudnienia samodzielnie. Po wypełnieniu wszystkich niezbędnych formalności bezrobotny może liczyć na wsparcie w różnej formie – od zasiłków i darmowego ubezpieczenia zdrowotnego, poprzez pośrednictwo pracy, aż po bezpłatne kursy doszkalające i wiele więcej.

Warto jednak pamiętać, że status bezrobotnego wiąże się nie tylko z korzyściami, ale również z obowiązkami. Urząd Pracy wymaga od osoby bezrobotnej między innymi stawiania się na umówionych comiesięcznie spotkaniach, podczas których urzędnik przedstawia mu nowe propozycje z zakresu szkoleń czy zatrudnienia.

Co jeśli bezrobotny nie dopilnuje obowiązku stawienia się w Urzędzie Pracy w wyznaczonym terminie? będzie musiał usprawiedliwić nieobecność w PUP (Powiatowym Urzędzie Pracy), przedkładając pisemne usprawiedliwienie, którego wzór pobierzesz powyżej.

Skutki niestawienia się w Urzędzie Pracy

Obowiązki bezrobotnego wynikają z ustawy o promocji zatrudnienia. Wymienia się wśród nich między innymi konieczność poinformowania urzędu o podjęciu zatrudnienia czy o założeniu działalności gospodarczej, a także zgłaszanie się na spotkania w wyznaczonym terminie (ustalane z miesięcznym wyprzedzeniem).

Celem takich spotkań jest na przykład przyjęcie propozycji pracy lub innej formy pomocy, jaką oferuje UP.  Bezrobotny musi stawiać się na umówionych spotkaniach z urzędnikiem, jeśli chce uniknąć konsekwencji, jakie wynikają z niedopełnienia tego obowiązku.

Zgodnie z zapisami ustawy o promocji zatrudnienia starosta może odebrać status bezrobotnego osobie, która nie stawiła się w Urzędzie Pracy w wyznaczonym terminie i nie usprawiedliwiła swojej nieobecności w ciągu 7 dni.

Odebranie statusu bezrobotnego następuje od dnia niestawienia się w urzędzie i trwa przez okres, którego długość uzależniona jest od liczby niestawiennictw. Status bezrobotnego może zostać więc odebrany na:

  • 120 dni – za pierwsze niestawiennictwo,
  • 180 dni – za drugie niestawiennictwo,
  • 270 dni – za trzecie niestawiennictwo oraz  każde kolejne.

Comiesięczne spotkania mają za zadanie aktywizować bezrobotnego i zapobiegać nadużyciom – w końcu każdy bezrobotny otrzymuje od urzędu wsparcie finansowe oraz bezpłatne ubezpieczenie. Nic zatem dziwnego, że skutkiem niedopełniania obowiązków przez osobę bezrobotną jest utrata tych przywilejów.

Co jednak w przypadku, kiedy niestawiennictwo w UP było uzasadnione? W takiej sytuacji należy jak najszybciej złożyć pisemne usprawiedliwienie nieobecności w Urzędzie Pracy.

Jak usprawiedliwić nieobecność w Urzędzie Pracy?

Usprawiedliwienie niestawienia się w Urzędzie Pracy musi być przede wszystkim terminowe. Bezrobotny ma 7 dni, licząc od dnia umówionego spotkania, aby poinformować urząd o przyczynie swojej nieobecności.

Przyczyna ta powinna być natomiast uzasadniona i niezależna od osoby bezrobotnej, co oznacza, że argumentem, który usprawiedliwi niestawienie się w UP, będzie tylko potwierdzone odpowiednimi dokumentami zdarzenie losowe.

Aby wyjaśnić przyczynę swojej nieobecności na spotkaniu, bezrobotny powinien sporządzić pismo do Urzędu Pracy o niestawieniu się. Warto pamiętać jednak, że nie można zawrzeć w takim dokumencie żadnych nieprawdziwych informacji.

Urzędnicy mogą bowiem wezwać osobę bezrobotną do udowodnienia przyczyn swojej nieobecności, czyli przedstawienia odpowiednich zaświadczeń lub innych dokumentów.

Jak napisać usprawiedliwienie niestawienia się w Urzędzie Pracy?

Najłatwiejszym sposobem na usprawiedliwienie nieobecności w Urzędzie Pracy jest przedstawienie zaświadczenia lekarskiego o chorobie czy hospitalizacji.

Nagła choroba, wypadek czy inne zdarzenie, które wymagało pilnego leczenia lub uniemożliwiło bezrobotnemu dotarcie na miejsce spotkania w terminie, będzie uzasadnioną przyczyną niestawienia się w UP.

Jednak co zrobić w przypadku, kiedy nieobecność spowodowana była na przykład egzaminem, rozmową kwalifikacyjną czy zwyczajnymi problemami komunikacyjnymi?

W takich okolicznościach warto wykorzystać przygotowany przez nas wzór wyjaśnienia do Urzędu Pracy, w którym znajdzie się oświadczenie bezrobotnego o przyczynie niestawienia się na spotkaniu.

Jak napisać usprawiedliwienie do Urzędu Pracy? Należy pamiętać, że taki dokument ma charakter oficjalny. Należy sporządzić go z zachowaniem odpowiedniej struktury. Pismo musi zawierać co najmniej:

  • datę (datę umówionego spotkania!) i miejsce sporządzenia,
  • dane osoby bezrobotnej,
  • dane właściwego Urzędu Pracy,
  • treść usprawiedliwienia złożoną ze wstępu, rozwinięcia z uzasadnieniem oraz zakończenia.

Usprawiedliwienie niestawienia się w Urzędzie Pracy powinno być rzeczowe, dlatego warto już na wstępie napisać, czego dotyczy pismo.

Bardzo ważnym elementem dokumentu jest także jego uzasadnienie, stąd warto pamiętać, że przyczyną uzasadnionej nieobecności mogą być tylko zdarzenia niezależne od bezrobotnego i obiektywnie ważne, a najlepiej takie, których prawdziwość jest w stanie udowodnić.

Nieobecności na spotkaniu w UP nie usprawiedliwi więc udział w rodzinnym przyjęciu czy wakacyjny wyjazd, ponieważ takie wydarzenia planowane są z wyprzedzeniem. Bezrobotny, który wie, że ma je w planach, powinien zawczasu przełożyć swoje spotkanie z urzędnikiem UP.

Podobne:

Najnowsze artykuły

A może zainteresuje Cię: