Podanie o zaliczenie pracy w gospodarstwie rolnym do stażu pracy WZÓR

Wzór pisma pobrano 421 razy

Poniżej pobierzesz gotowy do wypełnienia dokument o nazwie Podanie o zaliczenie pracy w gospodarstwie rolnym do stażu pracy WZÓR w formacie DOC, PDF, ODT. Dokument jest aktualny na dzień: 19-06-2024 i spełnia wszystkie formalne wymagania dla tego typu pism.

podanie-o-zaliczenie-pracy-w-gospodarstwie-rolnym-do-stazu-pracy-wzor-pdf-doc

Podanie o zaliczenie pracy w gospodarstwie rolnym do stażu pracy wzór

Jak napisać podanie o zaliczenie pracy w gospodarstwie rolnym do stażu pracy? Pracę w gospodarstwie rolnym można wliczyć do stażu pracy pracownika, o ile spełnione zostały warunki określone w ustawie. Ponadto, okres pracy w gospodarstwie należy poświadczyć zaświadczeniem wydanym przez Urząd Gminy lub zeznaniami świadków. Jak napisać takie podanie i do kogo możemy wystąpić z wnioskiem o doliczenie lat pracy?

Aby ułatwić Ci przygotowanie podania, które spełni wszystkie wymogi formalne, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór, który pobierzesz poniżej. Podanie przygotowaliśmy w wersji PDF oraz .DOC:

Zaliczenie pracy w gospodarstwie rolnym do stażu pracy a przepisy

Ustawa z dnia 20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy mówi o tym, że okres pracy w gospodarstwie rolnym można wliczyć między innymi do okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat po spełnieniu określonych warunków.

Dodatkowo okres pracy w gospodarstwie należy również odpowiednio poświadczyć.

Zgodnie z przepisami obowiązującej do 1 stycznia 1991 roku ustawy z dnia 14 grudnia 1982 roku o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin, do uprawnień pracowniczych wynikających ze stosunku pracy wlicza się:

 • okresy prowadzenia osobiście indywidualnego gospodarstwa rolnego oraz okresy pracy w takim gospodarstwie, jeśli prowadził je współmałżonek,
 • okresy pracy po ukończeniu 16 roku życia w indywidualnym gospodarstwie rolnym prowadzonym przez rodziców lub teściów, poprzedzające przyjęcie tego gospodarstwa i prowadzenie go osobiście lub wraz z małżonkiem (o ile okresy te przypadały przed 1. stycznia 1983 roku),
 • okresy pracy w gospodarstwie rolnym w charakterze domownika (w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin; o ile okresy te przypadały po 31 grudnia 1982 roku).

Poświadczenie pracy w gospodarstwie rolnym przez świadka

Spełnienie wyżej wymienionych warunków nie gwarantuje, że okresy pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym zostaną automatycznie zaliczone do stażu pracy. Wymagane jest bowiem poświadczenie tej pracy przy pomocy zaświadczenia wydanego przez Urząd Gminy lub zaświadczenie w postaci zeznania świadków o pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym.

W pierwszej kolejności wymagane jest zaświadczenie od Urzędu Gminy. Kiedy urząd nie może potwierdzić pracy w gospodarstwie rolnym, pracownik ma jeszcze możliwość udokumentowania swojej pracy zeznaniami świadków. Poniżej pobierzesz gotowy do wypełnienia wzór zeznania świadków:

zeznania-swiadkow-o-pracy-w-gospodarstwie-rolnym-wzor

Zeznania świadków o pracy w gospodarstwie rolnym wzór

Jak uzyskać zaświadczenie potwierdzające pracę w gospodarstwie rolnym?

Aby uzyskać niezbędne zaświadczenie potwierdzające pracę w gospodarstwie rolnym, należy złożyć stosowne podanie w odpowiednim Urzędzie Gminy. Wniosek uzupełnia się następującymi dokumentami:

 • zaświadczeniem potwierdzającym fakt posiadania lub istnienia indywidualnego gospodarstwa rolnego, z określeniem jego położenia i powierzchni (ewentualnie akt własności ziemi),
 • potwierdzenie zameldowania w gospodarstwie rolnym w określonym czasie,
 • (w przypadku braku powyższych) oświadczenie wnioskodawcy o braku wymienionych wyżej dokumentów i zeznanie dwóch świadków na specjalnych drukach z podpisem poręczonym notarialnie lub przez pracownika oddziału KRUS/ZUS.

*wydanie zaświadczenia o pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki.

Zaświadczenie powinno zostać wydane niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni od daty wpłynięcia wniosku.

Do kogo złożyć podanie o doliczenie lat pracy?

Wniosek o zaliczenie pracy w gospodarstwie rolnym do stażu pracy składa się do pracodawcy. Ten ma prawo odmówić zaliczenia stażu pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do stażu pracy lub wystąpić o potwierdzenie autentyczności zaświadczenia uzyskanego od Urzędu Gminy.

Jeśli pracodawca odmówi uznania pracy w gospodarstwie rolnym jako okresu stażu pracy, pracownik może dochodzić swoich roszczeń na drodze sądowej.

Czy warto złożyć podanie o zaliczenie pracy w gospodarstwie rolnym do stażu pracy?

Zaliczenie okresu pracy w gospodarstwie rolnym do stażu pracy jest bez wątpienia bardzo korzystnym rozwiązaniem dla każdego pracownika, który jest do tego uprawniony. Po pierwsze, dodanie stażu pracy w gospodarstwie rolnym do ogólnego stażu pracy przybliża pracownika do emerytury.

Poza tym ma także wpływ na ustalenie wysokości świadczeń, takich jak emerytura czy renta. Często oddziałuje również na wysokość wynagrodzenia za pracę, dodatku stażowego, nagrody jubileuszowej czy odprawy.

Kto może złożyć podanie do pracodawcy o zaliczenie pracy w gospodarstwie rolnym?

Podanie do pracodawcy lub podanie do dyrektora o doliczenie stażu pracy w gospodarstwie (w przypadku nauczycieli) może złożyć członek rodziny rolnika lub inna osoba pracująca w indwidualnym gospodarstwie rolnym, która pozostawała we wspólnym gospodarstwie domowym z rolnikiem i:

 • ukończyła 16 lat,
 • nie podlegała innemu ubezpieczeniu,
 • wraz z rodziną utrzymywała się z pracy w gospodarstwie rolnym (główne źródło dochodu).

Warto przypomnieć tutaj, że za domownika uważa się osobę bliską rolnikowi, która ukończyła 16 lat i zamieszkuje na terenie gospodarstwa rolnego lub pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z rolnikiem. Dodatkowe warunki to:

 • stała praca w gospodarstwie rolnym,
 • brak obowiązującego stosunku pracy z rolnikiem,
 • brak innego ubezpieczenia społecznego,
 • brak ustalonego prawa do emerytury, renty lub innego świadczenia społecznego.

Osobą bliską jest natomiast osoba, która ma więzi rodzinne lub quasi rodzinne z rolnikiem (co uzasadnia wykonywanie pracy bez wynagrodzenia). Poza dziećmi czy rodzeństwem, do osób bliskich zalicza się także osoby pozostające w faktycznym pożyciu, jeśli wykażą one istnienie bliskich więzi.

Osoby, które spełniają wszystkie kryteria, mogą wykorzystać wzór wniosku o doliczenie stażu pracy, aby w sposób formalny poprosić pracodawcę o doliczenie okresu pracy w gospodarstwie rolnym do ogólnego stażu pracy.

Podsumowanie

Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy, pracując w przeszłości w indywidualnym gospodarstwie rolnym, możemy starać się o wliczenie przepracowanych lat do stażu pracy.

Do stażu może zaliczać się:

 • praca we własnym gospodarstwie rolnym,
 • praca w gospodarstwie rolnym rodziców.

Podobne:

Najnowsze artykuły

A może zainteresuje Cię: