Wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów WZÓR

Wzór pisma pobrano 411 razy

Poniżej pobierzesz gotowy do wypełnienia dokument o nazwie Wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów WZÓR w formacie DOC, PDF, ODT. Dokument jest aktualny na dzień: 19-05-2024 i spełnia wszystkie formalne wymagania dla tego typu pism.

wniosek-o-skrocenie-zakazu-prowadzenia-pojazdow-wzor-pdf-doc

Wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów wzór

Jak napisać wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów? zakaz prowadzenia pojazdów stosowany jest jako środek karny obok kary głównej w razie skazania za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji. Najczęściej dotyczy prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Okres, na jaki pozbawia się uprawnień skazanego, wynosi co najmniej trzy lata. Można jednak wnioskować o jego skrócenie.

Jak sporządzić wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów? aby wniosek został potraktowany poważnie i z należytą uwagą, w jego treści muszą znaleźć się wszystkie niezbędne elementy i informacje spełniające wymogi formalne stawiane tego typu pismom, aby ułatwić Ci napisanie takiego wniosku, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór, który pobierzesz powyżej.

Kiedy kierowcy grozi kara zakazu prowadzenia pojazdów?

Zakaz prowadzenia pojazdów orzekany jest w przypadku skazania za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji.  Może to być zatem między innymi:

 • prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu lub środków odurzających,
 • niedostosowanie się do polecenia zatrzymania pojazdu,
 • prowadzenie pojazdu po cofnięciu uprawnień,
 • niezastosowania się do wcześniej orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów.

Poza tymi przypadkami sąd może orzec taki zakaz również w razie popełnienia innego przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,  jeśli uzna, że dalsze prowadzenia pojazdu przez sprawcę może zagrażać temu bezpieczeństwu.

Kto i pod jakim warunkiem może wnioskować o skrócenie zakazu?

Wniosek o skrócenie kary zakazu prowadzenia pojazdów znajdzie zastosowanie w połowie okresu, na jaki zakaz został orzeczony. Sąd może uznać zakaz za wykonany, jeżeli pozytywnie oceni postawę skazanego oraz pod warunkiem, że minął przynajmniej rok wykonywania kary.

Oznacza to, że skróceniu podlegają te zakazy prowadzenia pojazdów, które orzeczono na okres co najmniej dwóch lat.

Z możliwości tej nie skorzysta jednak kierowca, który popełnił przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu komunikacji pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Takie osoby mogą jednak złożyć wniosek o blokadę alkoholową, na podobnych warunkach.

Czym jest blokada alkoholowa?

Wzór wniosku o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów przez blokadę alkoholową znajduje zastosowanie w sytuacji, kiedy kierowca zostaje skazany na zakaz prowadzenia pojazdów za popełnienie przestępstwa pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

Blokada alkoholowa to pojęcie znane w polskim prawie od 2015 roku. Rozwiązanie to polega na tym, że po upływie połowy okresu, na jaki ustanowiono zakaz prowadzenia pojazdów, kierowca może wnioskować o zmianę wyroku na zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych niewyposażonych w blokadę alkoholową.

Aby wypełniony wzór wniosku o blokadę alkoholową został rozpatrzony pozytywnie, konieczne jest uzyskanie pozytywnej prognozy kryminologicznej skazanego, czyli przekonanie sądu, że kierowca będzie przestrzegał przepisów prawa.

Jak sporządzić wniosek o skrócenie zakazu?

Wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów składa się do tego samego sądu, który wydał wyrok w sprawie. Dokument można sporządzić w oparciu o wzór wniosku o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów, który uwzględnia:

 • oznaczenie sprawy, w której zapadł wyrok orzekający zakaz prowadzenia pojazdów (data, sygnatura),
 • wskazanie przesłanek formalnych skrócenia zakazu, czyli upływu połowy okresu, na który orzeczono zakaz,
 • uzasadnienie ze wskazaniem, że oskarżony przestrzegał porządku prawnego – nie popełniał żadnych przestępstw, prowadzi stabilny tryb życia, ma stałą pracę, udziela się społecznie,
 • argumenty przemawiające za wcześniejszym odzyskaniem prawa jazdy – konieczność dojeżdżania do pracy, sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny itd.

Warto wiedzieć, że wypełniony wzór wniosku o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów pdf nie podlega opłacie. Sąd rozpatruje go na posiedzeniu niejawnym, w ciągu około 1 – 2 miesięcy do daty złożenia.

Najlepiej jest złożyć pismo do sądu jak najszybciej, tuż po upływie połowy okresu zakazu. Do wniosku dobrze jest dołączyć także jak największą liczbę dokumentów, które potwierdzą użyte w treści argumenty.

Jak liczy się okres zakazu prowadzenia pojazdów?

Podkreślamy, że skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów jest możliwe wtedy, kiedy upłynie połowa czasu, na jaki został on orzeczony, czyli co najmniej po roku obowiązywania tego środka karnego.

Jednak od którego momentu liczy się okres zakazu prowadzenia pojazdów? W przypadku, kiedy doszło do zatrzymania prawa jazdy w momencie zdarzenia – policja odbiera dokument kierującemu w stanie nietrzeźwości – to właśnie ten dzień jest początkiem okresu orzeczonego zakazu.

Jeśli jednak kierowca nie ma przy sobie prawa jazdy w momencie zatrzymania, zakaz biegnie od chwili jego zwrotu.

Czy po skróceniu zakazu prowadzenia pojazdów należy zdać ponownie egzamin na prawo jazdy?

Zgodnie z przepisami, po odebraniu kierowcy prawa jazdy na okres dłuższy niż 1 rok, ma on obowiązek ponownego podejścia do egzaminu na prawo jazdy – zarówno w części teoretycznej, jak i praktycznej.

Ponieważ skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów możliwe jest dopiero po odbyciu 1 roku kary, siłą rzeczy konieczne staje się ponowne zdanie egzaminów.

Nie oznacza to jednak, że nie warto wnioskować o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. Pozytywne rozpatrzenie takiej prośby sprawia, że możliwe staje się znacznie wcześniejsze odzyskanie dokumentów.

Czy możliwe jest zniesienie dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów?

Sytuacja, w której kierowca zostaje skazany na dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów, może wydawać się bez wyjścia, jednak również taki sprawca ma możliwość ubiegania się o skrócenie swojej kary. Zakaz zostanie uznany za wykonany, jeżeli:

 • upłynie co najmniej 10 lat kary,
 • skazany przestrzegał porządku prawnego i brak jest obaw, że ponownie popełni przestępstwo, za które został wcześniej skazany.

Zniesienie zakazu prowadzenia pojazdów nie jest możliwe w przypadku, kiedy:

 • popełniono przestępstwo w stanie nietrzeźwości (pozostaje opcja blokady alkoholowej) lub środków odurzających,
 • sprawca po popełnieniu przestępstwa zbiegł z miejsca zdarzenia,
 • sprawca spowodował katastrofę lub wypadek w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających, a wyniku tego zdarzenia inna osoba poniosła śmierć lub ciężki uszczerbek na zdrowiu.

Podsumowanie

Skrócenie środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów po połowie orzeczonego zakazu do pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową (art. 182a KKW):

Art. 182a. – Zakaz prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową – Kodeks karny wykonawczy.

§ 1.Jeżeli zakaz prowadzenia pojazdów był wykonywany przez okres co najmniej połowy orzeczonego wymiaru, a w przypadku zakazu prowadzenia pojazdów orzeczonego na podstawie art. 42 § 3 lub 4 Kodeksu karnego przez okres co najmniej 10 lat, sąd może orzec o dalszym wykonywaniu tego środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową, o której mowa w art. 2 pkt 84 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110, 284, 568, 695, 1087 i 1517), jeżeli postawa, właściwości i warunki osobiste sprawcy oraz zachowanie w okresie wykonywania środka karnego uzasadniają przekonanie, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę nie zagraża bezpieczeństwu w komunikacji. Przepis art. 182 § 1 stosuje się odpowiednio.

§ 2.W przypadku orzeczenia sądu o dalszym wykonywaniu środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową, zakazu tego nie stosuje się w przypadku prowadzenia pojazdów wykorzystywanych do nauki jazdy i egzaminowania, jeżeli skazany jest osobą szkoloną lub egzaminowaną w trybie przewidzianym przepisami ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1268 i 1517) lub ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2140 oraz z 2020 r. poz. 875 i 1087).

§ 3.Jeżeli skazany rażąco naruszył porządek prawny w zakresie dotyczącym bezpieczeństwa ruchu drogowego, w szczególności popełnił przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, sąd może orzec o uchyleniu sposobu wykonywania zakazu prowadzenia pojazdów w postaci, o której mowa w § 1. Przepis art. 182 stosuje się odpowiednio.

Podobne:

Najnowsze artykuły

A może zainteresuje Cię: