Umowa o zarządzanie transportem WZÓR

Wzór pisma pobrano 297 razy

Poniżej pobierzesz gotowy do wypełnienia dokument o nazwie Umowa o zarządzanie transportem WZÓR w formacie DOC, PDF, ODT. Dokument jest aktualny na dzień: 19-05-2024 i spełnia wszystkie formalne wymagania dla tego typu pism.

umowa-o-zarzadzanie-transportem-wzor-pdf-doc

Umowa o zarządzanie transportem wzór

Jak powinna być sporządzona umowa o zarządzanie transportem w przedsiębiorstwie? Stosunek prawny tego typu może łączyć ze sobą firmę i osobę prowadzącą działalność gospodarczą, jednak tylko w określonych przepisami warunkach.

Umowa o zarządzanie transportem w przedsiębiorstwie jest potocznie określana mianem umowy użyczenia certyfikatu kompetencji zawodowych, ale tak naprawdę dotyczy świadczenia usług przez zarządzającego transportem na rzecz firmy transportowej. Kto może zawrzeć taką umowę i w jakich okolicznościach?

Kto może zawrzeć umowę o zarządzanie transportem?

Zarządzanie transportem drogowym można powierzyć na podstawie umowy cywilnoprawnej osobie, która będzie współpracować z nami w zakresie transportu drogowego w sposób ciągły i efektywny.

Zatem umowę o zarządzanie transportem drogowym mogą zawrzeć między sobą dwa podmioty gospodarcze, czyli:

 • firma transportowa
 • i osoba posiadają certyfikat kompetencji zawodowych – tzw. zarządca.

Przedmiotem takiej umowy jest świadczenie usług z zakresu zarządzania procesami transportowymi. Konieczność nawiązania takiej współpracy z zarządcą wynika z przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 1071/2009.

Zgodnie z zapisami tego aktu prawnego, aby firma transportowa mogła prowadzić legalną działalność, ma obowiązek powołać lub wyznaczyć co najmniej jedną osobę zarządzającą operacjami transportowymi, czyli zarządcę.

Osoba zarządzająca transportem musi spełniać jednak szereg wymagań, również określonych przez przepisy prawa.

Kto może zarządzać transportem w firmie?

Aby osoba dysponująca kompetencjami do wykonywania pracy zarządzającego transportem – posiadająca Certyfikatem Kompetencji Zawodowych – mogła zgodnie z przepisami zarządzać transportem w firmie, musi jeszcze:

 • być osobą o dobrej reputacji,
 • mieszkać w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej,
 • zarządzać operacjami transportowymi w sposób ciągły i rzeczywisty, czyli:
  • nadzorować pracę innych osób,
  • dbać o utrzymanie i konserwację pojazdów,
  • zajmować się księgowością podstawową,
  • sprawdzać umowy i dokumenty transportowe,
  • kontrolować procedury związane z bezpieczeństwem.

Firma może wyznaczyć na zarządcę tylko taką osobę, która ma rzeczywisty związek z przedsiębiorstwem, czyli jest w nim zatrudniona na podstawie umowy o pracę.

Zarządcą wyznaczonym przez firmę transportową może być więc pracownik, kierownik, właściciel lub udziałowiec. Istnieje jednak również inna możliwość wskazania osoby zarządzającej transportem w firmie – zawarcie umowy o zarządzanie transportem z osobą posiadającą certyfikat kompetencji zawodowych.

Zarządzanie transportem w firmie przez osobę niezwiązaną bezpośrednio z przedsiębiorstwem jest możliwe w sytuacji, kiedy zgodę na to wyrazi odpowiedni organ:

 • starostwo,
 • Główny Inspektorat Transportu Drogowego.

Za zgodą jednego z nich, firma może zlecić zarządzanie transportem drogowym osobie spoza przedsiębiorstwa, którą zatrudni na podstawie umowy cywilnoprawnej. Jest to jednak możliwość dostępna wyłącznie dla mikroprzedsiębiorców, zgodnie z treścią ustawy o transporcie drogowym Dz.U.2019.0.2140.

Zarządca zatrudniony na podstawie umowy o zarządzanie transportem musi spełniać takie same wymagania jak zarządca wyznaczony przez firmę, a dodatkowo jest on ograniczony do kierowania operacjami transportowymi w maksymalnie 4 różnych firmach, których łączna flota pojazdów nie przekracza liczby 50 sztuk.

Z umowy o zarządzanie transportem może skorzystać mikroprzedsiębiorca, którym jest firma w ciągu ostatnich dwóch lat obrotowych:

 • zatrudniająca mniej niż 10 pracowników (średniorocznie),
 • osiągająca roczny obrót netto (ze sprzedaży towarów, wyrobów, usług i operacji finansowych) nieprzekraczający równowartości 2 mln euro, bądź
 • osiągająca sumę aktywów bilansu o wartości nieprzekraczającej równowartości 2 mln euro (na koniec jednego z dwóch ostatnich lat obrotowych).

Mała firma może skorzystać więc z możliwości zatrudnienia zarządcy na podstawie umowy cywilnoprawnej po spełnieniu pozostałych warunków. A jak powinna wyglądać umowa o zarządzanie transportem w przedsiębiorstwie?

Umowa o zarządzanie transportem

Do sporządzenia umowy o zarządzanie transportem warto wykorzystać druk, jakim jest umowa o zarządzanie transportem doc.

Taki dokument ułatwia bowiem sporządzenie kontraktu, który nie nosi znamion umowy o pracę, ale zawiera wszystkie niezbędne elementy umowy i dokładnie reguluje prawa oraz obowiązki stron.

Wzór umowy o zarządzanie transportem w przedsiębiorstwie uwzględnia:

 • oznaczenie daty i miejsca zawarcia kontraktu,
 • oznaczenie stron umowy: nazwa firmy, adres, numer NIP,
 • określenie obowiązków zarządzającego transportem,
 • określenie czasu trwania umowy,
 • określenie wysokości wynagrodzenia,
 • określenie terminu wypłaty stosownego wynagrodzenia,
 • wskazanie prawa do reprezentowania firmy przez zarządzającego transportem,,
 • uwzględnienie informacji o: odpowiedzialności, poufności i zakazie konkurencji,
 • uwzględnienie zapisów o polisie OC.

Warto zwrócić uwagę, że umowa o zarządzanie transportem, która nie ma cech umowy o pracę, nie może:

 • ograniczać swobody działalności zarządcy,
 • nakazywać mu pracy pod kierownictwem pracodawcy,
 • nakazywać mu pracy w określonym miejscu i w określonym czasie (wyznaczonym przez pracodawcę).

Jeśli umowa cywilnoprawna nosiłaby takie znamiona umowy o pracę, wykazanie tego faktu podczas kontroli groziłoby firmie poważnymi konsekwencjami, wynikającymi ze złamania przepisów prawa pracy.

Podsumowanie

Aby otrzymać zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, trzeba wyznaczyć zarządzającego transportem!

Każdy mikroprzedsiębiorca dzięki ustawie z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej może (stosując umowę cywilnoprawną) wyznaczyć osobę fizyczną, która posiadając stosowne uprawnienia do wykonywania zadań zarządzającego transportem – będzie zarządzać flotą w jego imieniu.

Powierzenie zarządzania transportem drogowym często nazywane jest jako użyczenie certyfikatu kompetencji zawodowych.

… i co najważniejsze:

Zarządzający transportem musi być osobą fizyczną o dobrej reputacji, musi zamieszkiwać jeden z krajów Unii Europejskiej i posiadać powinien odpowiednie kompetencje, które potwierdzone zostały Certyfikatem Kompetencji Zawodowych.

Co równie istotne, tylko mikroprzedsiębiorcy mogą zdecydować się na wyznaczenie zarządzającego transportem spełniającego warunki, o których jasno mówi art. 4 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009.

Podobne:

Najnowsze artykuły

A może zainteresuje Cię: