Kompensata trójstronna WZÓR (doc + pdf)

Wzór pisma pobrano 451 razy

Poniżej pobierzesz gotowy do wypełnienia dokument o nazwie Kompensata trójstronna WZÓR (doc + pdf) w formacie DOC, PDF, ODT. Dokument jest aktualny na dzień: 19-05-2024 i spełnia wszystkie formalne wymagania dla tego typu pism.

kompensata-trojstronna-wzor-doc-pdf

Kompensata trójstronna wzór

Na czym polega kompensata trójstronna i jak sporządzić umowę? rozliczenie takie stosowane jest w celu zredukowania zjawiska bardzo niekorzystnych dla przedsiębiorców zatorów płatniczych. Porozumienie kompensacyjne stanowi podstawę rozliczenia wzajemnych roszczeń pomiędzy trzema podmiotami, czyli anulowania zobowiązań za pomocą należności. W jaki sposób działa kompensata trójstronna i jak uzgodnić jej warunki między stronami?

Warunki koniecznie trzeba uzgodnić i udokumentować stosowną umowną, aby spełniła ona wszystkie formalne wymagania i wywołała oczekiwane skutki prawna, w jej treści powinno znaleźć się kilka niezbędnych elementów. Aby ułatwić Ci sporządzenie takiej umowy, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór umowy dotyczącej kompensaty trójstronnej, który pobierzesz powyżej.

Czym jest kompensata zobowiązań i należności?

Kompensata należności i wzajemnych zobowiązań jest bezgotówkową formą rozliczenia, stosowaną pomiędzy kontrahentami. Przez kompensatę rozumie się zaliczenie jednej wierzytelności na poczet drugiej.

Skutkiem takiego rozliczenia jest anulowanie niższej wierzytelności i zmniejszenie wierzytelności wyższej, której pozostała część podlega spłacie. 

Kompensaty stosuje się w celu rozwiązania problemu zatorów płatniczych. Te powstają z kolei w sytuacji, kiedy jeden z kontrahentów nie spłaca swoich zobowiązań w terminie. Prowadzi to do kolejnych zadłużeń u wierzycieli, którzy nie są z kolei w stanie spłacać własnych zadłużeń.

Zatory finansowe mogą prowadzić nawet do bankructwa przedsiębiorstw, dlatego zastosowanie mechanizmu kompensaty rozrachunków to bardzo proste i praktyczne rozwiązanie, pozwalające na poprawę płynności finansowej firm bez faktycznego dokonywania płatności obarczonych dodatkowymi kosztami.

Kiedy nie można zastosować kompensaty? Okazuje się, że Kodeks cywilny określa dokładnie, których wierzytelności nie można rozliczyć za pomocą mechanizmu kompensaty.

Do takich wierzytelności zalicza się między innymi wierzytelności nieulegające zajęciu, wierzytelności wynikające z czynów niedozwolonych oraz wierzytelności, co do których potrącenie jest wyłączone przez przepisy szczególne.

Kompensaty ustawowe i umowne

Przepisy Kodeksu cywilnego wyróżniają dwa rodzaje kompensat wierzytelności: kompensaty ustawowe i umowne. To, co je różni, to przede wszystkim jednostronny charakter pierwszego typu kompensat. Jak czytamy w zapisach Kodeksu cywilnego:

“Gdy dwie osoby są jednocześnie względem siebie dłużnikami i wierzycielami, każda z nich może potrącić swoją wierzytelność z wierzytelności drugiej strony, jeżeli:

– przedmiotem obu wierzytelności są pieniądze lub rzeczy tej samej jakości oznaczone tylko co do gatunku, (…)

– obie wierzytelności są wymagalne i mogą być dochodzone przed sądem lub przed innym organem państwowym. 

Wskutek potrącenia obie wierzytelności umarzają się nawzajem do wysokości wierzytelności niższej.”

Natomiast kompensaty umowne to rozliczenia, które mogą dotyczyć zarówno dwóch, trzech, jak i większej liczby stron. Takie rozliczenia dokonywane są na podstawie umowy zawartej pomiędzy stronami – może to być na przykład umowa o kompensacie trójstronnej. Podmioty porozumienia mają przy tym pełną dowolność ustalenia dokładnych warunków takiej kompensaty. 

Jak rozlicza się kompensatę?

Zwykła kompensata to proste rozliczenie wierzytelności. Można stosować ją wyłącznie w sytuacji, kiedy dwa podmioty mają wobec siebie wzajemne należności i zobowiązania – jedna i druga strona jest jednocześnie dłużnikiem i wierzycielem. 

Aby rozliczyć kompensatę wystarczy od kwoty wyższej wierzytelności odjąć kwotę wierzytelności niższej. W taki sposób mniejsza suma ulega całkowitemu umorzeniu, a pozostałość kwoty wyższej należy uregulować wybraną metodą płatności: gotówka, przelew, kolejna kompensata.

Kiedy mówimy o komensacie trójstronnej?

Jak sama nazwa wskazuje porozumienie trójstronne polegające na kompensacie wzajemnych należności i zobowiązań dotyczy trzech podmiotów, które zgodnie z przepisami określa się mianem:

 • przekazującego, czyli wydającego dłużnikowi polecenie przekazania środków,
 • przekazanego, czyli podmiotu, który ma przekazać należności,
 • odbiorcy przekazu, czyli podmiotu, któremu przekazany ma wpłacić środki (zamiast przekazującego).

Porozumienie trójstronne w sprawie płatności to w dużym uproszczeniu “obieg zamknięty”. Jeden podmiot wykorzystuje w nim należności od drugiego podmiotu celem spłacenia zobowiązań u trzeciego podmiotu. 

Jak w prosty sposób zrozumieć kompensatę trójstronną? Taki mechanizm można sprowadzić do jednego zdania, w którym to pierwsza firma (wierzyciel i dłużnik) nakazuje swojemu dłużnikowi (drugiej firmie) uregulowanie zobowiązań poprzez przekazanie należnych środków trzeciej firmie, będącej dla pierwszej firmy wierzycielem (pierwsza firma ma zobowiązania wobec firmy trzeciej).

Druga firma ma przy tym obowiązek takie środki przekazać. W trójstronnym rozliczeniu – chociaż tylko jeden podmiot dokonuje płatności – uregulowane zostają jednocześnie dwa zobowiązania. Krótko mówiąc, dłużnik pokrywa zobowiązania wobec swojego wierzyciela, umarzając tym samym jego zobowiązania wobec trzeciego podmiotu.

Warto pamiętać, że porozumienie trójstronne pomiędzy firmami w sprawie płatności należy do kompensat umownych, dlatego wymaga sporządzenia pisemnego oświadczenia o kompensacie. Z dokumentu powinny wynikać dwie zasadnicze informacje:

 • przekazany ma obowiązek wypłacenia pieniędzy odbiorcy przekazu,
 • do odwołania przekazu pieniędzy przez przekazującego niezbędna jest zgoda odbiorcy przekazu. 

Aby sporządzić pismo, które w prawidłowy sposób reguluje zależności pomiędzy przedmiotami takiego porozumienia, warto wykorzystać gotowy do wypełnienia wzór kompensaty trójstronnej.

Jak skonstruowane jest oświadczenie o kompensacie trójstronnej?

Jak napisać oświadczenie o kompensacie? Dokument tego typu jest niezbędny w celu dokonania wzajemnych potrąceń i musi zostać sporządzony jak najstaranniej. Umowa powinna zawierać więc następujące dane:

 • datę i miejsce zawarcia porozumienia,
 • dane stron kompensaty (trzech podmiotów): nazwa, adres siedziby, numer NIP firmy,
 • określenie wzajemnych wierzytelności, czyli należności i zobowiązań wraz ze wskazaniem ich źródła (faktura) i kwoty,
 • precyzyjne wskazanie rozliczanej kwoty kompensaty,
 • określenie pozostałej kwoty wierzytelności,
 • określenie sposobu i terminu uregulowania pozostałej kwoty wierzytelności.

Dokument musi zostać także podpisany przez osoby do tego uprawnione. 

Podobne:

Najnowsze artykuły

A może zainteresuje Cię: