Wniosek o wyrównanie dodatku stażowego WZÓR

Wzór pisma pobrano 351 razy

Poniżej pobierzesz gotowy do wypełnienia dokument o nazwie Wniosek o wyrównanie dodatku stażowego WZÓR w formacie DOC, PDF, ODT. Dokument jest aktualny na dzień: 19-06-2024 i spełnia wszystkie formalne wymagania dla tego typu pism.

wniosek-o-wyrownanie-dodatku-stazowego-wzor-pdf-doc

Wniosek o wyrównanie dodatku stażowego wzór

Jak napisać wniosek o wyrównanie dodatku stażowego? Pracownik ma prawo do wyrównania dodatku stażowego za okres, który nie uległ przedawnieniu, czyli za 3 lata wstecz licząc od dnia, w którym roszczenie pracownika o wypłatę za długoletnią pracę stało się wymagalne.

Mowa tu o dniu, w którym dodatek stażowy powinien być wypłacony w prawidłowej wysokości, łącznie z okresem udokumentowanym z opóźnieniem. Wyrównanie dodatku wylicza się osobno dla każdego miesiąca wstecz. Aby ułatwić Ci przygotowanie takiego pisma, stworzyliśmy gotowy do wypełnienia wzór wniosku, który pobierzesz powyżej.

Od kiedy nabywa się prawo do wyższego dodatku stażowego?

W jakim momencie powinno nastąpić wyrównanie dodatku stażowego? Istnieją w tej sprawie dwa różne stanowiska. Jedni twierdzą, że pracownik ma prawo do wyższego dodatku stażowego od momentu, w którym faktycznie udokumentuje dłuższy staż pracy. Pogląd ten jest jednak nieprawidłowy i niezgodny z prawem. Na szczęście, jest również niszowy.

Wyższy dodatek stażowy należy się z mocy prawa, czyli w momencie spełnienia przesłanek warunkujących powstanie prawa do otrzymania wyższego wymiaru tego składnika wynagrodzenia. Nie ma znaczenia, w jakich okolicznościach wystąpi moment udokumentowania okresu pracy.

Po tym jak pracownik złoży wniosek o wyrównanie dodatku stażowego, pracodawca ma obowiązek wypłacić mu kwotę różnicy pomiędzy faktycznie wypłacanym dodatkiem a tym który należał się osobie zatrudnionej ze względu na staż pracy, obliczony przy uwzględnieniu nowego okresu pracy.

Na ten temat wypowiada się między innymi Sąd Najwyższy w wyroku z 29 czerwca 2005:

”Nieuzyskanie przez pracodawcę wiadomości o przysługującym pracownikowi z mocy prawa prawie może – w konkretnych okolicznościach – oznaczać tylko tyle, że pracodawcy nie można zarzucić zawinionego niewykonywania zobowiązania zgodnie z przepisami prawa pracy. 

Brak winy pracodawcy nie unicestwia samego prawa do wyrównania należności. Tak więc pracownikowi przysługuje wyrównanie dodatku stażowego za okres, który nie uległ jeszcze przedawnieniu, czyli za 3 lata od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne.”

Wyrównanie dodatku stażowego 3 lata wstecz

Obowiązek wyrównania dodatku stażowego dotyczy wstecznych okresów miesięcznych, w odniesieniu do których roszczenie o zapłatę wyższej kwoty dodatku nie uległo jeszcze przedawnieniu – czyli za trzy lata wstecz.

Co oznacza to w praktyce? Jeśli osoba zatrudniona złoży podanie o wyrównanie dodatku stażowego, pracodawca będzie musiał wypłacić jej stosowane wyrównanie za trzy lata wstecz w rozliczeniu miesięcznym.

Wyrównanie to stanowi różnicę pomiędzy dodatkami stażowymi, które faktycznie były wypłacane pracownikowi z dodatkami, jakie rzeczywiście należały się wtedy osobie zatrudnionej na podstawie uwzględnionych dokumentów dotyczących okresów pracy.

Czym jest dodatek za wysługę lat dla nauczyciela?

Dodatek za wysługę lat, inaczej dodatek stażowy, stanowi 1% wysokości wynagrodzenia zasadniczego za każdy rok pracy. Świadczenie nie może przekroczyć jednak 20% wynagrodzenia zasadniczego. Dodatek otrzymywany jest przez nauczyciela w okresach miesięcznych, rozpoczynając od czwartego roku pracy w wysokości 3%.

Do okresów pracy, które uprawniają do dodatku stażowego, wlicza się zakończone okresy zatrudnienia we wszystkich zakładach pracy i inne udowodnione okresy, o ile podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. Wymienia się wśród nich między innymi:

  • okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych,
  • okres pobierania stypendium na podstawie ustawy o bezrobociu,
  • okres pracy na roli przy spełnieniu określonych warunków,
  • okres zatrudnienia obywateli polskich za granicą u pracodawców zagranicznych.

Dodatek za wysługę lat z mocy prawa powinien zostać wypłacony pracownikom sfery budżetowej. Do pracowników tych zaliczamy nauczycieli, pracowników sądów, urzędników, a także żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy czy pielęgniarki.

Jeśli dodatek nie zostanie wypłacony automatycznie w miesiącu, w którym osoba zatrudniona nabyła do niego prawo, należy złożyć do pracodawcy wniosek o dodatek stażowy.

Kiedy złożyć pismo w sprawie przyznania dodatku stażowego dla nauczyciela?

Pierwszy dodatek stażowy nauczyciel otrzyma po zakończeniu trzeciego roku pracy. Warto pamiętać jednak, że do okresu stażu pracy wlicza się nie tylko praca w charakterze nauczyciela, ale również poprzednie okresy zatrudnienia oraz okresy, od których zależy nabycie uprawnień pracowniczych.

Pod uwagę nie bierze się jednak zatrudnienia na podstawie umów cywilnoprawnych ani okresu prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Pismo w sprawie przyznania dodatku stażowego może złożyć wcześniej nauczyciel, który:

  • korzystał z urlopu wychowawczego,
  • służył w wojsku,
  • pracował w rolnictwie,
  • pobierał zasiłek dla bezrobotnych.

W każdym z tych przypadków wymagane jest spełnienie dodatkowych warunków określonych w odpowiedniej ustawie.

Szczegóły dotyczące wypłaty dodatku za wysługę lat powinny określać organy prowadzące szkołę w swoich regulaminach wynagradzania. Mogą one zawrzeć w dokumencie zapisy dotyczące takich kwestii, jak to: kto powinien złożyć wniosek o wypłatę dodatku, w jakim terminie oraz w jakiej formie. 

Podobne:

Najnowsze artykuły

A może zainteresuje Cię: