Rezygnacja z sanatorium NFZ wzór pisma

Wzór pisma pobrano 478 razy

Poniżej pobierzesz gotowy do wypełnienia dokument o nazwie Rezygnacja z sanatorium NFZ wzór pisma w formacie DOC, PDF, ODT. Dokument jest aktualny na dzień: 12-07-2024 i spełnia wszystkie formalne wymagania dla tego typu pism.

rezygnacja-z-sanatorium-nfz-wzor-pisma-pdf-doc

Rezygnacja z sanatorium NFZ wzór pisma

Jak napisać rezygnację z sanatorium NFZ? Terminy leczenia sanatoryjnego wyznaczane przez NFZ bardzo często okazują się niezwykle odległe. Skutkiem tego ubezpieczony może stanąć w obliczu konieczności zrezygnowania z wyjazdu lub przynajmniej jego skrócenia. W takiej sprawie należy wnieść do NFZ odpowiednie pismo. Jeśli pismo spełni wszystkie formalne wymagania i fundusz zaakceptuje je, wyznaczy pacjentowi nową datę kuracji lub obniży koszty pobytu w ośrodku lecznictwa o liczbę dni niewykorzystanych.

Jak napisać rezygnację z sanatorium i jak ją uzasadnić? aby ułatwić Ci sporządzenie prawidłowego pisma do NFZ w przypadku rezygnacji z sanatorium, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór, który pobierzesz u góry.

Ile trwa okres pobytu w sanatorium?

Czasami przyczyną rezygnacji z sanatorium jest stwierdzenie, że kuracjusz nie będzie miał możliwości odbyć całego leczenia uzdrowiskowego. To może trwać w przypadku osób dorosłych:

 • 21 dni w szpitalu uzdrowiskowym,
 • 28 dni w przypadku leczenia uzdrowiskowego w formie rehabilitacji uzdrowiskowej w szpitalu uzdrowiskowym,
 • 21 dni w sanatorium uzdrowiskowym,
 • 28 dni w przypadku leczenia uzdrowiskowego w formie rehabilitacji uzdrowiskowej w sanatorium uzdrowiskowym,
 • od 6 do 18 dni w przypadku leczenia ambulatoryjnego.

Natomiast w przypadku dzieci okres pobytu na leczeniu uzdrowiskowym wynosi odpowiednio:

 • 27 dni dla leczenia w szpitalu uzdrowiskowym,
 • 21 dni dla leczenia w sanatorium uzdrowiskowym,
 • od 6 do 18 dni dla leczenia ambulatoryjnego.

Warto pamiętać jednak, że rezygnacja z sanatorium NFZ nie zawsze jest konieczna. Okresy wykazane powyżej można zarówno skrócić, jak i wydłużyć. O wydłużeniu okresu leczenia decyduje lekarz zakładu lecznictwa uzdrowiskowego, który składa wniosek w tej sprawie do oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.

Ewentualna zgoda udzielana jest w ciągu dwóch dni roboczych, licząc od dnia wpłynięcia wniosku do odpowiedniego oddziału NFZ.

Skrócenie pobytu w sanatorium

Kuracjusz może złożyć podanie o skrócenie pobytu w sanatorium, zamiast całkowicie rezygnować z wyjazdu. Uzasadnioną przyczyną takiego działania będzie:

 • choroba osoby ubezpieczonej, uniemożliwiająca dalszy pobyt w sanatorium,
 • przyczyna niezależna od pacjenta, na przykład śmierć lub choroba członka rodziny.

Poza tym, skrócenie pobytu może być spowodowane także przyczynami leżącymi po stronie sanatorium.

Co zyskuje kuracjusz, który decyduje się na skrócenie swojego pobytu w ośrodku lecznictwa? Przede wszystkim ubezpieczony może liczyć wtedy na zmniejszenie kwoty odpłatności za pobyt w sanatorium odpowiednio do liczby dni, o które leczenie uzdrowiskowe zostało skrócone.

Taka oszczędność jest możliwa jednak wyłącznie w przypadku, kiedy uzasadnieniem skrócenia pobytu są wymienione wyżej powody. Jeśli skrócenie pobytu w sanatorium nastąpiło z innych przyczyn, pacjent ponosi pełną odpłatność za niewykorzystane dni leczenia uzdrowiskowego.

Rezygnacja z pobytu w sanatorium

Kiedy skrócenie pobytu w sanatorium nie rozwiązuje problemu, warto wiedzieć, że możliwa jest także rezygnacja z leczenia uzdrowiskowego z opcją wyznaczenia nowego terminu wyjazdu do ośrodka lecznictwa. Ubezpieczony musi dopełnić jednak określonych formalności.

Po pierwsze, należy bezzwłocznie zwrócić przyznane skierowanie do właściwego oddziału NFZ, a także uzasadnić dokonanie takiego zwrotu na piśmie. Fundusz uzna zwrot skierowania za uzasadniony w przypadku:

 • choroby ubezpieczonego,
 • braku możliwości uzyskania przez ubezpieczonego urlopu w wyznaczonym terminie,
 • wypadku losowego, takiego jak śmierć członka rodziny.

Uzasadnienie zwrotu skierowania jest o tyle ważne, że jeżeli fundusz uzna, iż przyczyny rezygnacji z wyjazdu na leczenie uzdrowiskowe są ważne, wyznaczy kuracjuszowi nowy termin wyjazdu do uzdrowiska (o ile skierowanie będzie mogło być zrealizowane w okresie jego ważności, czyli 18 miesięcy od dnia wystawienia skierowania).

Natomiast w sytuacji nieuzasadnionej rezygnacji, zwrócenia skierowania po terminie rozpoczęcia kuracji lub w przypadku braku zwrotu skierowania, pacjent musi liczyć się z pewną formą kary, tj. może ubiegać się o wyjazd do uzdrowiska dopiero po roku od daty proponowanego, ale niewykorzystanego wyjazdu. Musi też przejść przez całą procedurę od samego początku.

Nieuzasadniony lub nieudokumentowany zwrot skierowania na leczenie uzdrowiskowe jest traktowany jako całkowita rezygnacja z leczenia. Całość dokumentacji zostaje więc zwrócona lekarzowi wystawiającemu skierowanie wraz z podaniem przyczyny zwrotu.

Osoba ubezpieczona w celu ponownego ubiegania się o leczenie uzdrowiskowego musi złożyć zatem aktualne skierowanie wraz z wynikami badań, a to skutkuje wpisaniem jej na nową kolejkę oczekujących.

Rezygnacja z sanatorium, jak napisać?

Rezygnację z leczenia sanatoryjnego ubezpieczony może sporządzić w oparciu o znaleziony w internecie darmowy wzór rezygnacji z sanatorium, jednak taki druk nie gwarantuje, że pismo będzie zawierało wszystkie wymagane dane formalne.

Bezpieczniej jest więc przygotować taki dokument w oparciu o nasz wzór pisma rezygnacji wyjazdu do sanatorium, w którym uwzględniamy między innymi takie elementy dokumentu, jak:

 • data i miejsce sporządzenia,
 • dane wnioskodawcy,
 • dane adresata,
 • odpowiedni tytuł wniosku,
 • treść wniosku wraz z uzasadnieniem,
 • podpis wnioskodawcy.

Wypełniając wzór wniosku rezygnacja z sanatorium pdf, nie można zapominać o tym, jak ważne jest uzasadnienie takiego pisma. Uzasadnienie to musi być obiektywnie ważne i udokumentowane odpowiednimi dowodami.

Nie można więc usprawiedliwić odwołania wyjazdu na leczenie uzdrowiskowe zaplanowanymi wakacjami, przyjęciem rodzinnym czy brzydką pogodą. Rezygnacja będzie uzasadniona tylko wtedy, kiedy pacjent udowodni, że:

 • miał miejsce wypadek losowy i ubezpieczony ma, na przykład, złamaną nogę,
 • ubezpieczony poważnie zachorował/przebywa w szpitalu,
 • ubezpieczony nie dostał od pracodawcy urlopu.

Każdą z tych okoliczności da się udowodnić za pomocą odpowiedniego zaświadczenia (od pracodawcy, od lekarza, itd.) czy też za pomocą kopii karty leczenia szpitalnego.

Warto pamiętać też, aby wszystkie niezbędne dokumenty przesłać do odpowiedniego oddziału NFZ jak najszybciej, czyli niezwłocznie po tym, jak ubezpieczony dowie się, że nie będzie mógł wziąć udziału w kuracji.

Ma to na celu przede wszystkim usprawnienie pracy funduszu i samych ośrodków lecznictwa, czyli znalezienie pacjenta, który zajmie miejsce osoby rezygnującej z leczenia.

Podsumowanie

Zgodnie z ustawą lekarz ubezpieczenia zdrowotnego zleca pacjentowi wizytę w uzdrowisku, gdzie uzdrowisko dobierane jest pod kątem rodzaju leczenia uzdrowiskowego. Zatem w zależności od chorób i dolegliwości pacjenta, lekarz ubezpieczenia zdrowotnego poszukuje uzdrowiska spełniającego jak najwięcej kryteriów wpasowujących się w historię choroby pacjenta.

Jeśli jednak pacjentowi nie pasuje ustalona wcześniej data wyjazdu na rehabilitację uzdrowiskową, koniecznie należy jak najszybciej powiadomić narodowy fundusz zdrowia stosownym pismem, którego wzór pobierzesz na początku niniejszego artykułu.

I na koniec kilka ciekawostek:

 1. Przesyłając do NFZ rezygnację z wyjazdu, warto od razu poprosić o nowy termin realizacji skierowania na leczenie uzdrowiskowe.
 2. Uzdrowisko dobierane jest pod względem zakresu leczenia uzdrowiskowego, które wpasowuje się w choroby pacjenta.
 3. To pacjent ponosi koszty przejazdu do uzdrowiska i kwota ta nie jest w żaden sposób refundowana.
 4. Pacjent nigdy nie ma możliwości decydowania o terminie rozpoczęcia turnusu, może jedynie wystosować pismo do NFZ o przesunięcie terminu leczenia sanatoryjnego.
 5. Po rezygnacji z terminu leczenia uzdrowiskowego oddział Funduszu NFZ wyznaczy nowy termin, który także później można przesunąć.
 6. W przypadku rezygnacji z potwierdzonego skierowania na leczenie uzdrowiskowe należy razem z pismem zwrócić samo skierowanie, które otrzymaliśmy pocztą.
 7. Powodem rezygnacji może być np.:
  1. negatywny wynik testu na COVID-19,
  2. choroba ubezpieczonego (potrzebne będzie zaświadczenie lekarskie),
  3. sprawy osobiste,
  4. kwestie zatrudnienia,
  5. wypadek losowy,
  6. opieka nad mężem, żoną lub dziećmi,
  7. itd.
 8. Z powodu braku miejsc w danym uzdrowisku – następny termin leczenia uzdrowiskowego może być nieco oddalony w czasie.

Podobne:

Najnowsze artykuły

A może zainteresuje Cię: