Skarga do dyrektora szkoły na ucznia wzór

Wzór pisma pobrano 257 razy

Poniżej pobierzesz gotowy do wypełnienia dokument o nazwie Skarga do dyrektora szkoły na ucznia wzór w formacie DOC, PDF, ODT. Dokument jest aktualny na dzień: 19-06-2024 i spełnia wszystkie formalne wymagania dla tego typu pism.

skarga-do-dyrektora-szkoly-na-ucznia-wzor-pdf-doc

Skarga do dyrektora szkoły na ucznia wzór

Kiedy zasadne jest złożenie pisemnej skargi na ucznia do dyrektora szkoły i jak taką skargę napisać? Tego typu pisma dotyczą najczęściej agresywnego zachowania osoby małoletniej, które może objawiać się na różne sposoby. Jeśli rozmowy z nauczycielami i pedagogiem szkolnym nie przyniosły żadnych rezultatów, zaniepokojony rodzic powinien złożyć pisemną skargę na ucznia do dyrektora placówki.

Takie pismo obliguje dyrektora szkoły do podjęcia konkretnych działań. Jak zatem powinna wyglądać formalna skarga do dyrektora szkoły na ucznia? aby ułatwić Ci sporządzenie takiej skargi, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór, który pobierzesz powyżej.

Kto odpowiada za bezpieczeństwo dzieci w szkole?

Czasami rodzice nie wiedzą, do kogo skierować pismo w sprawie agresywnego ucznia. Należy pamiętać więc, że to dyrektor szkoły odpowiada za bezpieczeństwo każdego dziecka na terenie szkoły – zarówno w trakcie zajęć lekcyjnych, jak i podczas przerw.

Również wszyscy nauczyciele zdają sobie sprawę z faktu, iż z przepisów kodeksu cywilnego wynika, że ponoszą odpowiedzialność za każdy wypadek na terenie szkoły, który wydarzy się w ich obecności lub w czasie, kiedy faktycznie powinni opiekować się uczniami.

Nie ma przy tym znaczenia, z czyjej winy doszło do zdarzenia.

Zarówno w interesie wszystkich nauczycieli, jak i kierującego nimi dyrektora jest więc przeciwdziałanie ryzyku ewentualnego wypadku na terenie szkoły. Obejmuje to zatem również przeciwdziałanie agresji, która bardzo często stanowi zalążek problemu.

Brak reakcji prowadzi do eskalacji niebezpiecznych zachowań, co może zakończyć się nawet utratą zdrowia lub życia uczniów.

Dlaczego warto złożyć pisemną skargę na ucznia do dyrektora?

Początkowo, skarga na ucznia często przyjmuje jedynie formę werbalną. Zaniepokojeni o bezpieczeństwo swoich dzieci rodzice zgłaszają problem do wychowawcy klasy, do pedagogów szkolnych, a niekiedy również do dyrektora szkoły.

Bardzo ważne jest bowiem podjęcie stanowczych działań – agresywnego zachowania nie można ignorować, ponieważ dziecko nie będzie miało świadomości, że postępuje źle.

Agresywny uczeń w szkole to podwójny problem.

Po pierwsze, jego bezkarne zachowanie może stać się wzorem do naśladowania dla innych dzieci podatnych na złe wpływy.

Po drugie, w zależności od rodzaju agresywnych czynów takiego dziecka, mogą one w różnym stopniu wpływać na bezpieczeństwo pozostałych uczniów. Agresja wiąże się dla ofiar z utratą poczucia bezpieczeństwa, z zaburzeniami psychicznymi, a niekiedy nawet ze szkodą fizyczną.

Warto więc działać jak najwcześniej i jak najbardziej stanowczo, aby wyeliminować problem w zarodku i uniknąć przykrych konsekwencji.

Jakie zachowania uczniów bywają tematem skarg do dyrektora?

Kiedy pisemna skarga na ucznia do dyrektora jest zasadna? Tematem tego typu pisma jest z reguły agresywne zachowanie dziecka, stanowiące zagrożenie dla pozostałych uczniów zarówno w aspekcie psychicznym, jak i fizycznym.

O agresywnym zachowaniu mówimy natomiast wtedy, kiedy dziecko:

  • używa wulgaryzmów,
  • stosuje agresję słowną,
  • przezywa inne dzieci i nauczycieli,
  • stosuje groźby i inne metody zastraszania,
  • kradnie i/lub niszczy mienie innych osób,
  • stosuje przemoc – przepychanki, bójki, itd.

Warto podkreślić przy tym, że nie ma znaczenia, czy dziecko zachowuje się tak w trakcie lekcji, czy podczas przerw między lekcjami.

Dyrektor szkoły odpowiada bowiem za bezpieczeństwo uczniów na terenie szkoły w każdym czasie, czyli również w trakcie pauzy, tak samo w sali lekcyjnej, jak i na korytarzu czy w szkolnej szatni.

Czym skutkuje złożenie pisemnej skargi na ucznia?

Jeśli rodzic wypełni i złoży w gabinecie dyrektora wzór skargi na ucznia, może spodziewać się odpowiedzi na ten dokument w terminie 30 dni. Kierujący placówką ma bowiem obowiązek ustosunkować się do pisma w tym czasie i podjąć deklarowane działanie.

Celem złożenia skargi do dyrektora jest przede wszystkim zasygnalizowanie istnienia problemu i zmotywowanie szkoły do działania. Pismo rodzica nie jest prośbą o wymierzenie kary, lecz o udzielenie pomocy trudnemu uczniowi.

Bardzo często jest to bowiem dziecko bardzo inteligentne, lecz z problemami, które wynikają bądź to z kłopotów rodzinnych (przemoc, brak autorytetów), bądź z zaburzeń psychicznych, które wymagają leczenia.

W odpowiedzi na pisemną skargę, dyrektor może podjąć różne kroki. Bardzo często decyduje się objąć problematyczne dziecko indywidualnym programem nauczania i skierować rodzinę do poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Dopiero w sytuacji, kiedy rodzina trudnego dziecka nie wykazuje woli współpracy, dyrektor może zdecydować o przeniesieniu ucznia do innej placówki za pośrednictwem kuratorium oświaty lub skierować sprawę do sądu rodzinnego.

Wtedy orzeczenie sądowe zastąpi zgodę rodziców na udzielenie dziecku specjalistycznej pomocy – terapii u psychologa czy też terapii farmakologicznej.

Warto także wspomnieć, że rodzic ma prawo złożyć bezpośrednią skargę do kuratorium oświaty <– wzór takiej skargi pobierzesz tutaj.

Jak napisać skargę na agresywnego ucznia?

Niestety, coraz częściej zdarza się, że rodzice poszukują odpowiedzi na pytanie, jak napisać skargę na agresywnego ucznia. Choć nie jest to skomplikowane pismo, to z myślą o nich przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór skargi do dyrektora szkoły na ucznia.

W dokumencie należy ująć więc:

  • datę i miejsce sporządzenia,
  • dane osoby składającej skargę,
  • dane dyrektora szkoły,
  • opis problemu, opcjonalnie: wskazanie oczekiwanych działań.

Jak napisać skargę do dyrektora szkoły na ucznia? Przede wszystkim musi to być pismo imienne, gdyż anonimy mogą pozostać bez rozpatrzenia, o ile nie traktują o sprawach bardzo poważnych, zagrażających zdrowiu lub życiu dzieci.

Poza tym skargę należy także podpisać – dotyczy to również skarg grupowych, które sporządza jeden reprezentant, ale podpisuje cała grupa rodziców.

Oczywiście, dokument powinien wskazywać także imiennie ucznia, którego dotyczy skarga – imię, nazwisko, klasa. W piśmie należy wymienić wszystkie zachowania dziecka, które zdaniem rodziców można określić mianem agresywnych.

Warto podać konkretne przykłady działań, wiążących się ze stworzeniem zagrożenia dla bezpieczeństwa innych. Jeśli rodzic posiada dowody takich aktów, może śmiało dołączyć je do wniosku. Dyrektor, mimo to, zobligowany będzie do samodzielnego „zbadania” problemu.

Czy można złożyć skargę na nauczyciela?

Oczywiście, że tak. Pisemną skargę na nauczyciela najlepiej kierować bezpośrednio do dyrektora szkoły. Nieprzestrzeganie statutu szkoły tak samo tyczy się nauczycieli – jak i uczniów.

Podobnie jak w przypadku uczniów, jeśli sprawa dotyczy poważnych przewinień ze strony nauczyciela – w sprawę zostanie zaangażowane kuratorium oświaty.

Podsumowanie

Skarga rodzica na ucznia (zupełnie np. jak skarga na nauczyciela) może dotyczyć bardzo wielu kwestii, po otrzymaniu takiej skargi dyrektor szkoły zobowiązany jest podjąć dalsze czynności mające na celu wyjaśnienie skarżonych kwestii.

Aby złożyć skargę, warto pobrać przygotowany przez nas wzór skargi, którą możecie pobrać w górnej części niniejszego artykułu.

W zależności od stopnia przewinienia, na wniosek dyrektora szkoły – uczeń, na którego złożono skargę, może zostać przeniesiony do innej klasy lub nawet do innej szkoły. Wtedy jednak, w przypadku drastycznego naruszania statutu szkoły sprawa może wymagać zaangażowania kuratora oświaty.

Podobne:

Najnowsze artykuły

A może zainteresuje Cię: