Pismo do dyrektora szkoły w sprawie agresywnego ucznia WZÓR

Wzór pisma pobrano 237 razy

Poniżej pobierzesz gotowy do wypełnienia dokument o nazwie Pismo do dyrektora szkoły w sprawie agresywnego ucznia WZÓR w formacie DOC, PDF, ODT. Dokument jest aktualny na dzień: 12-07-2024 i spełnia wszystkie formalne wymagania dla tego typu pism.

pismo-do-dyrektora-szkoly-w-sprawie-agresywnego-ucznia-wzor-pdf-doc

Pismo do dyrektora szkoły w sprawie agresywnego ucznia wzór

Jak sporządzić pismo do dyrektora szkoły w sprawie agresywnego ucznia? Agresja w szkole przyjmuje różne formy. Niekiedy jest to wulgarne słownictwo, groźby czy przezwiska pod adresem innych uczniów, a w bardziej niebezpiecznych przypadkach również akty przemocy fizycznej – przepychanki czy bójki.

Niezależnie od formy agresywnego zachowania, wymaga ono szybkiej i zdecydowanej interwencji. Jednym z działań, jakie może podjąć w takiej sytuacji rodzic, jest złożenie oficjalnej skargi na agresywnego ucznia. Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór skargi, którą pobierzesz powyżej.

Do kogo wystąpić ze skargą na agresywnego ucznia?

Skarga na ucznia zawsze adresowana jest do dyrektora szkoły – niezależnie od tego, czy kłopotliwy uczeń jest w tej samej klasie co dziecko autora skargi, czy jedynie w tej samej szkole. To obowiązkiem dyrektora, jako kierownika placówki, jest bowiem zagwarantowanie dzieciom bezpieczeństwa na jej terenie.

Wynika to między innymi z przepisów Kodeksu cywilnego. Dyrektor szkoły musi więc zapobiegać agresywnym zachowaniom jednostek, które stwarzają zagrożenie dla zdrowia i życia innych uczniów.

Warto podkreślić również, że zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego (artykuły: 415, 427, 444) odpowiedzialność cywilną za wypadek na terenie szkoły zawsze ponosi nauczyciel, pod opieką którego doszło do nieszczęścia.

Nie ma tutaj znaczenia, kto był faktycznym sprawcą czynu. Ponieważ nauczyciele podlegają pod nadzór dyrektora, w interesie każdego pracownika szkoły jest przeciwdziałanie agresji, która może doprowadzić do nieszczęśliwego wypadku.

Jakich problemów może dotyczyć skarga na ucznia?

Skarga na ucznia do dyrektora, dotycząca agresywnego zachowania dziecka, może opisywać różne problemy, związane zarówno z agresją słowną, jak i z przemocą fizyczną. Wśród najczęściej wymienianych w takich pismach zachowań wylicza się między innymi:

 • używanie wulgarnych słów,
 • przezywanie,
 • przeklinanie,
 • groźby,
 • bójki,
 • agresja słowna,
 • rzucanie przedmiotami,
 • zastraszanie,
 • wymuszenia,
 • nakłanianie do czynów zabronionych,
 • kradzież i niszczenie przedmiotów należących do innych uczniów,
 • przepychanki, itp.

Dlaczego warto złożyć pisemną skargę na agresywnego ucznia?

Skarga do dyrektora szkoły na ucznia nie jest jedynym rozwiązaniem takiego problemu. Rodzice często próbują wcześniej rozmawiać o takim uczniu z nauczycielami, wychowawcą czy z pedagogiem szkolnym. Dopiero kiedy takie działanie nie przynosi rezultatu, warto zgłosić problem pisemnie, wymuszając tym samym konkretne działania ze strony placówki.

Dlaczego pismo do dyrektora szkoły w sprawie agresywnego ucznia to dobre rozwiązanie? Przede wszystkim ze względu na fakt, że kierujący placówką ma obowiązek ustosunkować się do takiej skargi.

Jest to zatem konkretna próba rozwiązania problemu, który – pozostawiony bez ingerencji dorosłych – może mieć fatalne skutki dla pozostałych dzieci z klasy lub szkoły trudnego ucznia.

Po pierwsze, agresywne zachowanie nierzadko staje się złym wzorem do naśladowania, a po drugie brak reakcji zachęca dziecko do eskalowania agresywnych zachowań, co może zakończyć się prawdziwą tragedią.

Warto pamiętać jednak, że takie zachowania nigdy nie biorą się znikąd. Agresywne dziecko często wymaga udzielenia mu pomocy – nieukarania. Czasami przyczyną agresji jest przemoc w rodzinie czy wręcz przeciwnie, brak zasad w procesie wychowania dziecka.

Niekiedy to również niekompetentni nauczyciele nie radzą sobie z uczniem wymagającym szczególnego traktowania. Zdarza się także, że źródłem problemu są zaburzenia psychiczne, które trzeba zdiagnozować i odpowiednio leczyć.

Jakie skutki niesie za sobą pisemna skarga na ucznia?

Nieanonimowe pismo rodziców do dyrektora szkoły wymaga udzielenia na nie odpowiedzi. Kierujący placówką ma 30 dni na ustosunkowanie się do treści skargi, a tym samym na podjęcie wymaganej interwencji.

Wskutek złożenia pisemnej skargi agresywne dziecko może zostać objęte programem nauczania indywidualnego. Rodziców ucznia dyrektor szkoły powinien skierować natomiast po odpowiednią pomoc psychologiczną. Zdarza się również – w skrajnych przypadkach – że dyrektor szkoły zgłasza taką sprawę do sądu rodzinnego lub wnioskuje do kuratorium oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły lub klasy.

Jeśli dyrektor szkoły nie podejmie działań, które satysfakcjonowałyby rodziców ucznia, mają oni prawo zgłosić problem „wyżej”, czyli do organu prowadzącego szkołę (wójta, burmistrza lub prezydenta miasta), bądź bezpośrednio do nadzorującego placówki oświatowe kuratorium (gotowe do wypełnienia pismo do kuratorium od rodziców pobierzesz tutaj).

W kuratoriach sprawami uczniów zajmują się pracownicy nadzoru pedagogicznego oraz rzecznicy prawa ucznia.

Jeżeli natomiast agresywne zachowanie ucznia wiąże się także z przemocą fizyczną, sprawę warto zgłosić nie tylko do nauczyciela wychowawcy agresywnego ucznia, czy dyrektora szkoły, ale także na policję.

Naruszanie nietykalności cielesnej, duży stres czy utrata poczucia bezpieczeństwa to okoliczności, które mogą doprowadzić do rozwiązania problemu w sądzie rodzinnym i ewentualnym wydalenie ucznia ze szkoły (wtedy dyrektor szkoły może nakazać rodzicom przeniesienie ucznia do innej placówki).

Przy takim scenariuszu, pedagog oraz wychowawca klasy podejmuje współpracę z Policją i dalej w porozumieniu z dyrektorem szkoły kieruje wniosek do Sądu o zastosowanie środka zapobiegającego demoralizacji ucznia.

Zgłoszenie przemocy trzeba jednak odpowiednio udowodnić – uzyskując zaświadczenie od lekarzy i psychologów. Wyrok dla agresywnego ucznia stanowi najczęściej przydzielenie rodzinie nadzoru kuratora.

Jak napisać skargę na agresywnego ucznia?

Rodzice często nie wiedzą, jak napisać pismo do dyrektora szkoły w sprawie agresywnego ucznia. W takiej sytuacji warto wykorzystać przygotowany przez nas gotowy do wypełnienia wzór pisma do dyrektora szkoły, który przed złożeniem wystarczy jedynie uzupełnić odpowiednimi danymi.

Dokument powinien zachowywać charakterystyczną formę. Musi wskazywać na:

 • datę i miejsce sporządzenia,
 • dane skarżącego – np. matka ucznia (obowiązkowo, ponieważ anonimowe skargi nie muszą być rozpatrywane),
 • dane dyrektora szkoły,
 • opis problemu, czyli wyliczenie przykładów agresywnych zachowań ucznia, zagrażających dobru i bezpieczeństwu innych dzieci (bicie, przeklinanie, przepychanie, groźby, wymuszenia, itd.),
 • podpis skarżącego.

Pismo do dyrektora w sprawie agresywnego ucznia może złożyć rodzic jednego z dzieci lub cała grupa rodziców. Zbiorowe skargi zwykle traktowane są poważniej – prowadzą do szybszego wdrażania bardziej znaczących działań.

Zbiorową skargę może sporządzić przedstawiciel rodziców, pozostałe osoby powinny jedynie podpisać się na dokumencie.

Skargę na ucznia do dyrektora można przedłożyć osobiście lub przesłać pocztą. Dyrektorzy publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, a także szkół średnich mają obowiązek zareagować na każdy sygnał płynący od rodziców!

Podsumowanie

Niestety uczniowie nieprzystosowani społecznie do życia w grupie, uczniowie agresywni i utrudniający pracę na lekcjach coraz częściej pojawiają się już w szkołach podstawowych.

Co bardzo ważne: podjęcie działań w związku z agresywnością jednego z uczniów (zgłoszenie pisemne problemu) powinno nastąpić bezzwłocznie, zanim dojdzie do nieszczęścia w jego szkole, nieszczęścia – którego przecież można było uniknąć.

Przy czym należy pamiętać, że doświadczenie przez dziecko przemocy w wieku szkolnym może mieć negatywny wpływ na jego dalsze dzieciństwo. Oczywiście zgodnie z art. 415,427 oraz art. 444 kodeksu cywilnego – odpowiedzialność cywilną za każde zdarzenie i wypadek w szkole ponosi nauczyciel, który miał dyżur w danym momencie.

Podobne:

Najnowsze artykuły

A może zainteresuje Cię: