Wniosek rodziców o pozostawienie nauczyciela WZÓR

Wzór pisma pobrano 447 razy

Poniżej pobierzesz gotowy do wypełnienia dokument o nazwie Wniosek rodziców o pozostawienie nauczyciela WZÓR w formacie DOC, PDF, ODT. Dokument jest aktualny na dzień: 16-06-2024 i spełnia wszystkie formalne wymagania dla tego typu pism.

wniosek-rodzicow-o-pozostawienie-nauczyciela-wzor-pdf-doc

Wniosek rodziców o pozostawienie nauczyciela wzór

Jak napisać wniosek rodziców o pozostawienie nauczyciela, który przekona dyrektora szkoły do niezmieniania pedagoga w danej klasie? Chociaż rodzice nie mają takiej gwarancji, to zawsze warto zwrócić się z oficjalną prośbą do kierującego placówką – zwłaszcza, jeśli nauczyciel faktycznie ma bardzo dobry kontakt z dziećmi i pozytywnie wpływa na ich zachowanie czy wyniki w nauce.

Jak napisać wniosek o niezmienianie nauczyciela? aby pismo było skuteczne, w jego treści powinny znaleźć się niezbędne informacje i elementy, dzięki którym pismo do dyrektora szkoły spełni wszystkie formalne wymagania. Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór dotyczący zmiany nauczyciela, który pobierzesz u góry.

Dlaczego nauczyciel w klasie/szkole się zmienia?

Rodzice i uczniowie często przyzwyczajeni są do sytuacji, w której jeden nauczyciel kształci dzieci przez kilka lat z rzędu. Dotyczy to zarówno przedmiotów wiodących, których dzieci uczą się każdego roku – takich jak język polski czy matematyka – jak i przedmiotów, które w programie nauczania liczone są semestrami, na przykład chemia, fizyka.

Taką „rutynę” może przerwać jednak długotrwały urlop nauczyciela, podczas którego zastąpi go w szkole zupełnie nowy pracownik. Pedagog pozostanie w placówce tak długo, jak nauczyciel którego zastępuje, będzie przebywał na urlopie.

Później ma on obowiązek ustąpić mu miejsca. Klasa może jednak przywiązać się do takiej osoby, a wtedy warto złożyć wniosek rodziców o pozostawienie nauczyciela.

Ulubiony nauczyciel może zostać także zwolniony z pracy przez dyrektora lub samodzielnie zadecydować o wypowiedzeniu umowy o pracę. Pedagodzy zmieniają się zatem również w przypadku:

 • cięcia etatów w placówce,
 • zwolnienia dyscyplinarnego nauczyciela,
 • rozwiązania umowy z nauczycielem za porozumieniem stron.

Niezależnie od okoliczności rodzice i uczniowie mogą próbować wpłynąć na te decyzje i zapobiec odejściu ich ulubionego pedagoga.

Dobrym pomysłem powinna okazać się petycja o pozostawienie nauczyciela, czyli zbiorowe pismo z prośbą o niezmienianie pedagoga, pod którym podpisze się większa grupa rodziców.

Im więcej osób wystąpi bowiem z takim wnioskiem, tym większa szansa, że dyrekcja szkoły nie będzie mogła go zignorować.

Do kogo wnioskować o niezmienianie nauczyciela?

Kto decyduje o zwalnianiu, zatrudnianiu i przydzielaniu nauczycieli do poszczególnych klas? Do kogo powinna być zaadresowana prośba o niezmienianie nauczyciela? Osobą odpowiedzialną za zarządzanie szkołą i jej pracownikami jest dyrektor, dlatego to właśnie do niego rodzice muszą kierować swoje prośby w sprawie nauczycieli.

Dyrektor placówki przydziela pedagogom obowiązki, decydując którą klasę będzie nauczać dana osoba. Podejmuje on decyzje również w sprawie zwolnienia nauczyciela z pracy.

Z prośbą o pozostawienie nauczyciela rodzice mogą wystąpić osobiście podczas rozmowy z kierującym placówką, jednak takie kroki nie wymuszają na szkole żadnego konkretnego działania.

Dopiero pisemny wniosek o niezmienianie nauczyciela motywuje dyrektora do ustosunkowania się do tego problemu i podjęcia konkretnej decyzji w sprawie.

Warto podkreślić przy tym, że z taką prośbą mogą wystąpić do dyrektora zarówno rodzice czy opiekunowie prawni dzieci (w ich imieniu), jak i pełnoletni uczniowie.

Oczywiście, argumenty, których rodzice użyją w petycji, będą pochodziły przede wszystkim od samych dzieci, które dążą do pozostawienia nauczyciela.

Podkreślamy również, że petycja do dyrektora szkoły o pozostawienie nauczyciela może dotyczyć też wychowawcy klasy, który z pewnością nie powinien zmieniać się zbyt często na przestrzeni lat.

Jeśli jednak z jakichś przyczyn kierujący placówką chce dokonać takiej zmiany, warto przeciwstawić się temu, o ile jest to w interesie uczniów i rodziców.

Jak napisać wniosek o pozostawienie nauczyciela?

Pismo do dyrektora szkoły o niezmienianie nauczyciela to dokument o formalnym charakterze. Taki wniosek nie może zawierać żadnych błędów – ani formalnych, ani ortograficznych czy interpunkcyjnych. Powinien zachowywać także właściwy układ strony.

Najłatwiej jest przygotować podanie do dyrektora w oparciu o przygotowany przez nas wzór pisma o pozostawienie nauczyciela, który wystarczy jedynie uzupełnić właściwymi informacjami, zgodnymi z sytuacją.

Podanie do dyrektora szkoły o pozostawienie nauczyciela powinno zawierać:

 • datę i miejsce sporządzenia pisma,
 • dane wnioskodawcy (rodzica, pełnoletniego ucznia) lub przedstawiciela grupy (rodziców, pełnoletnich uczniów),
 • dane dyrektora placówki,
 • tytuł, na przykład “Podanie o pozostawienie nauczyciela”,
 • treść wniosku, w której wnioskodawca w jednoznaczny sposób określi, czego dotyczy jego prośba, wskazując jednocześnie, o którą klasę i o którego nauczyciela chodzi,
 • uzasadnienie prośby,
 • podpis rodzica, rodziców, pełnoletniego ucznia lub pełnoletnich uczniów.

Warto pamiętać, że wszelkie pisemne prośby, wnioski czy podania do dyrektora szkoły nie powinny być anonimowe.

Na anonimy dyrekcja nie ma obowiązku odpowiadać ani nawet reagować – chyba że opisany w nich problem wskazuje na zagrożenie dla zdrowia lub życia uczniów, bądź nauczycieli.

Jeśli pismo zostanie sporządzone poprawnie – zawiera wszystkie wymagane dane formalne i podpis wnioskodawcy – dyrektor musi ustosunkować się do niego i odpowiedzieć w ciągu maksymalnie 30 dni.

Jak uzasadnić prośbę o pozostawienie nauczyciela?

W przypadku każdego podania najważniejszym elementem pisma jest uzasadnienie prośby o nie zmienianiu nauczyciela, z którą występuje wnioskodawca. To od użytych argumentów zależy bowiem, jak na treść wniosku zareaguje adresat. Jak uzasadnić więc prośbę o pozostawienie nauczyciela?

Najważniejszym celem wnioskujących o niezmienianie nauczyciela powinno być wykazanie, że zmiana pedagoga będzie czymś niekorzystnym dla uczniów, których dobro jest przecież najważniejsze.

Podanie może odnosić się zatem do:

 • postawy samego nauczyciela – jego charakteru, umiejętności, wykształcenia, nastawienia do pracy, osiągnięć, zaangażowania w życie społeczne szkoły (konkursy, wycieczki, pokazy),
 • relacji nauczyciela z uczniami – istotne jest zaufanie i wzajemny szacunek, a także efekty dobrej współpracy, na przykład wzorowe zachowanie uczniów czy lepsze wyniki w nauce.

We wniosku można użyć następujących stwierdzeń, przemawiających na korzyść pozostawienia danego nauczyciela przy konkretnej grupie uczniów:

 • dzieci naśladują nauczyciela (w pozytywnym znaczeniu),
 • dzieci darzą nauczyciela szacunkiem i sympatią,
 • dzieci ufają nauczycielowi i nie boją się zgłaszać mu problemów,
 • dzieci są do nauczyciela przyzwyczajone i dobrze czują się w jego towarzystwie, są otwarte, chętnie podejmują wyzwania, zgłaszają się do tablicy,
 • dzieci mają lepsze wyniki w nauce, są bardziej systematyczne.

Uzasadnienie wniosku zależy tak naprawdę od warunków konkretnej sytuacji, a wymienione wyżej argumenty są jedynie przykładowe. Wypełniając wzór podania o pozostawienie nauczyciela, należy użyć w nim argumentów adekwatnych do okoliczności.

Podobne:

Najnowsze artykuły

A może zainteresuje Cię: