Prośba nauczyciela o przeniesienie do innej szkoły WZÓR

Wzór pisma pobrano 214 razy

Poniżej pobierzesz gotowy do wypełnienia dokument o nazwie Prośba nauczyciela o przeniesienie do innej szkoły WZÓR w formacie DOC, PDF, ODT. Dokument jest aktualny na dzień: 19-05-2024 i spełnia wszystkie formalne wymagania dla tego typu pism.

prosba-nauczyciela-o-przeniesienie-do-innej-szkoly-wzor-pdf-doc

Prośba nauczyciela o przeniesienie do innej szkoły wzór

Prośbę o przeniesienie do innej szkoły składa się na podstawie przepisów zawartych w Karcie Nauczyciela. Dokument ten określa, na jakich warunkach można dokonać zmiany miejsca zatrudnienia nauczyciela. Dawniej możliwe było przeniesienie pedagoga zarówno za jego zgodą, jak i wbrew jego woli. Dzisiaj przeniesienie nauczyciela możliwe jest wyłącznie za jego zgodą, a także za zgodą zatrudniającego go dyrektora.

Aby taką zgodę uzyskać, należy wystąpić do kierującego placówką dyrektora szkoły z odpowiednim pismem, jakim jest prośba nauczyciela o przeniesienie do innej szkoły. Aby ułatwić Ci sporządzenie takiej prośby, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór przeniesienia nauczyciela do innej szkoły, który pobierzesz powyżej.

Co warto wiedzieć na temat przeniesienia nauczyciela do innej szkoły?

Zapisy Karty Nauczyciela przewidywały dawniej dwie możliwości przeniesienia nauczyciela do innej szkoły. Pierwszą możliwość opisywał artykuł 18. KN, mówiący o przeniesieniu pedagoga za jego zgodą, a drugą możliwość przedstawiał uchylony już artykuł 19. KN, który mówił o przeniesieniu pedagoga wbrew jego woli.

Dzisiaj nauczyciela zatrudnionego w szkole można przenieść jedynie na jego własną prośbę, czyli w sytuacji, kiedy ten złoży podanie o przeniesienie służbowe, a także z urzędu, o ile zatrudniony wyrazi zgodę na przeniesienie.

Spełniając warunki artykułu 18. KN, nauczyciela zatrudnionego można przenieść:

 • w ramach tej samej szkoły na inne stanowisko,
 • do innej szkoły w tym samym mieście na takie samo lub inne stanowisko,
 • do szkoły w innej miejscowości na takie samo lub inne stanowisko.

Poza tym, przy zmianie stanowiska możliwa jest też zmiana wymiaru zajęć w tygodniu pracy pedagoga. Przeniesienie nauczyciela do innej szkoły nie skutkuje jednak rozwiązaniem dotychczasowego stosunku pracy.

Stanowi natomiast jego kontynuację w innym miejscu pracy. Nie należy więc zawierać z nauczycielem kolejnej umowy. Dyrektor zatrudniający nie musi wystawiać też świadectwa pracy ani wypłacać nauczycielowi odprawy.

Nieco inaczej wygląda sytuacja w przypadku, kiedy nauczyciel jest przenoszony z urzędu do pracy w innej miejscowości.

W takim przypadku pracodawca musi zapewnić mu mieszkanie o wielkości dostosowanej do jego potrzeb (liczby członków rodziny), a także zwrócić koszty przeniesienia i zaoferować dni wolne od pracy na odpowiedni okres czasu, jednak nie dłuższy niż 7 dni. Jest to urlop w pełni płatny.

Do kogo występuje się z prośbą o przeniesienie?

Do kogo zaadresować wniosek nauczyciela o przeniesienie do innej szkoły – do dyrektora zatrudniającego, czy do dyrektora, który ma być przyszłym pracodawcą pedagoga? Pismo tego typu składa się do kierującego placówką, która aktualnie zatrudnia nauczyciela, choć w teorii z takim pismem powinien wystąpić nie sam pracownik, lecz dyrektor drugiej placówki.

To jego obowiązkiem jest bowiem dokonanie przeniesienia po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego i uzyskaniu zgody dyrektora zatrudniającego. W praktyce częściej ma jednak miejsce przeniesienie nauczyciela do innej szkoły na jego wniosek.

Czy dyrektor może odrzucić prośbę o przeniesienie? Niestety tak, dzieje się tak z powodu między innymi braków kadrowych. Kierujący placówką będąc w takiej sytuacji, nie ma obowiązku wyrażać zgody na przeniesienie nauczyciela do innej szkoły.

Jeśli jednak pedagogowi naprawdę na tym zależy, nadal może zmienić swoje miejsce pracy na drodze wypowiedzenia umowy. Wtedy zgoda dyrektora szkoły nie jest mu potrzebna.

Jak sporządzić wniosek o przeniesienie?

Pismo z prośbą o przeniesienie najłatwiej jest sporządzić w oparciu o przygotowany przez nas wzór wniosku nauczyciela o przeniesienie do innej szkoły.

Taki dokument musi zawierać kilka elementów formalnych, takich jak:

 • data i miejsce,
 • dane nauczyciela,
 • dane dyrektora,
 • treść wniosku z uzasadnieniem,
 • podpis nauczyciela.

Wzór prośby nauczyciela o przeniesienie do innej szkoły wymaga samodzielnego sformułowania argumentacji, która uzasadniałaby wyrażenie zgody na przeniesienie. Wśród takich argumentów może pojawić się między innymi: konieczność zmiany miejsca zamieszkania.

Jak wygląda procedura przeniesienia nauczyciela?

Proces przeniesienia nauczyciela zatrudnionego na podstawie umowy wygląda nieco inaczej w zależności od tego, kto jest jego inicjatorem (patrz: Karta nauczyciela – Ustawa prawa oświatowego). Co do zasady, prośbę o wyrażenie zgody na przeniesienie powinien złożyć dyrektor drugiej placówki (do której nauczyciel ma się przenieść) na ręce dyrektora zatrudniającego.

Jeśli jednak przeniesienie ma odbyć się z inicjatywy samego nauczyciela, to on składa wtedy stosowny wniosek do swojego pracodawcy.

Odpowiedzialnym za procedurę w przypadku przeniesienia nauczyciela pozostaje dyrektor drugiej placówki, który musi zasięgnąć w tej sprawie opinii organu prowadzącego szkołę: wójta, starosty, burmistrza, marszałka wojewódzkiego lub starosty.

Jeśli dyrektor drugiej placówki zwraca się z wnioskiem do dyrektora zatrudniającego, ten musi następnie skierować podobne pismo do samego nauczyciela.

Gdyby ten nie zgodził się na przeniesienie, procedura przeniesienia nauczyciela zatrudnionego zostałaby zatrzymana, ponieważ nie można dokonać przeniesienia wbrew woli pracownika.

Podobnie zatrzymana zostanie procedura przeniesienia w przypadku, kiedy to dyrektor zatrudniający sprzeciwi się przeniesieniu nauczyciela mianowanego.

W sytuacji, kiedy wszystkie strony są zgodne, dyrektor szkoły przyjmującej nauczyciela zasięga opinii swojego organu prowadzącego i dochodzi do przeniesienia pracownika.

Kierujący placówką przygotowuje też akt przeniesienia, zawierający:

 • dane nowego pracodawcy,
 • określenie miejsca wykonywania pracy (jeżeli ulega zmianie),
 • oznaczenie stanowiska, na jakie nauczyciel jest przenoszony,
 • wskazanie daty przeniesienia.

Podobne:

Najnowsze artykuły

A może zainteresuje Cię: