Podanie o umorzenie długu za czesne na uczelni WZÓR

Wzór pisma pobrano 597 razy

Poniżej pobierzesz gotowy do wypełnienia dokument o nazwie Podanie o umorzenie długu za czesne na uczelni WZÓR w formacie DOC, PDF, ODT. Dokument jest aktualny na dzień: 16-06-2024 i spełnia wszystkie formalne wymagania dla tego typu pism.

wniosek-o-umorzenie-dlugu-za-czesne-na-uczelni-wzor-pdf-doc

Podanie o umorzenie długu za czesne na uczelni wzór

Kiedy warto złożyć podanie o umorzenie długu za czesne na uczelni? Takie pismo będzie najskuteczniejsze jeszcze zanim sprawa zadłużenia trafi do sądu. Przed wydaniem wyroku nakazującego spłatę długu, dłużnik zawsze może bowiem dogadać się ze swoim wierzycielem (uczelnią) w kwestii umorzenia przynajmniej części swojego długu lub rozłożenia go na raty. 

Podanie o umorzenie długu za czesne na uczelni może zostać rozpatrzone pozytywnie, jeśli władze wydziału wyrażą na to zgodę, dlatego zawsze warto spróbować i wystąpić z takim pismem do rektora nim sprawa znajdzie swój finał w sądzie. Jak sporządzić pismo o umorzenie czesnego? aby ułatwić Ci napisanie skutecznego podania, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór, którt pobierzesz u góry.

W jakich okolicznościach przydaje się wniosek o umorzenie czesnego?

Pisma w sprawie umorzenia długu za czesne na uczelni poszukują najczęściej osoby, które zrezygnowały ze studiów, jednak nie złożyły w związku z tym faktem odpowiednich dokumentów w wymaganym terminie.

Skutkiem takiego zaniedbania może być naliczenie opłat za cały semestr studiów, nawet jeśli student nie wziął udziału w żadnych zajęciach. Informacje na ten temat znajdują się zawsze w umowie, którą osoba ucząca się zawiera z uczelnią. Dług naliczony jest więc zgodnie z przepisami. 

Chcąc zrezygnować z płatnych kierunków studiów, należy wcześniej dokładnie zapoznać się z postanowieniami zawartej umowy. Znajdziemy tam nie tylko obowiązujące nas stawki, ale także terminy związane z opłatami i wypowiedzeniem kontraktu. 

W którym momencie złożyć wniosek o umorzenie czesnego za studia?

Najlepszy czas na złożenie podania o anulowanie czesnego to chwila podjęcia decyzji o rezygnacji ze studiów. Nawet naliczone już opłaty można bowiem umorzyć, jeśli student z zajęć po prostu nie skorzystał. W sytuacji, kiedy uczelnia nie świadczyła wobec niego swoich usług podanie o umorzenie czesnego za studia będzie jak najbardziej zasadne.

Pismo to można złożyć również w momencie otrzymania wezwania do zapłaty z ostrzeżeniem o skierowaniu sprawy na drogę sądową w przypadku niedotrzymania terminu uregulowania zobowiązania. 

Wierzyciel i dłużnik mogą dogadać się między sobą właściwie na każdym etapie dochodzenia zaległych roszczeń. Oznacza to, że wniosek o umorzenie opłaty za studia student ma prawo złożyć nawet w trakcie postępowania sądowego.

Co prawda, szanse na umorzenie całej kwoty zaległości są wtedy znacznie niższe, jednak nadal możliwe pozostaje umorzenie odsetek, uniknięcie kosztów komorniczych czy rozłożenie długu na dogodne raty.

Zawarcie ugody z wierzycielem (uczelnią)

Nawet po otrzymaniu tytułu egzekucyjnego przez uczelnię, zadłużony student może wnioskować o umorzenie zaległego czesnego, rozłożenie go na raty czy anulowanie zadłużenia z tytułu odsetek.

Komornik działa bowiem na zlecenie wierzyciela – uczelni. Umorzenie czesnego za studia niestacjonarne lub stacjonarne byłoby możliwe, jeśli jej władze anulowałyby wniosek o ściągnięcie długu przez komornika.

Rzadko jednak dochodzi do sytuacji, w której uczelnia decyduje się na taki krok. Bardziej prawdopodobne jest natomiast umorzenie części długu po spłaceniu jego większej części, umorzenie samych odsetek czy też rozłożenie długu na dogodne raty. 

Jeśli student chciałby osiągnąć jeden z tych rezultatów, musi złożyć podanie o anulowanie czesnego do swojego wierzyciela. Najlepiej zaproponować w takim piśmie rozwiązanie, które będzie satysfakcjonujące dla obydwu stron, na przykład spłatę ratalną z umorzeniem odsetek.

Zaległe opłaty za studia ulegają przedawnieniu

Uczelnia może pobierać czesne od studentów na podstawie zawartej z nimi umowy, która określa wysokość oraz termin opłat. Jak każde roszczenie, również roszczenie o brak opłat czesnego ulega jednak przedawnieniu. Zgodnie z przepisami, opłaty związane z odbywaniem studiów przedawniają się z upływem trzech lat.

Bieg przedawnienia – zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego – rozpoczyna się z kolei od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne, czyli od dnia następnego po dniu upływu terminu płatności każdej z rat za czesne. 

Były student może uchylić się od obowiązku zapłaty zaległych opłat po upływie trzyletniego terminu przedawnienia roszczenia. Warto pamiętać o tym na wypadek otrzymania pisma od firmy windykacyjnej za nieopłacenie czesnego, która często korzystając z nieświadomości przepisów prawa, ściąga od dawnych studentów zaległe – i przedawnione już – opłaty za czesne. 

Jak napisać podanie o umorzenie czesnego?

Podanie do rektora o umorzenie czesnego można złożyć zarówno bezpośrednio po otrzymaniu wezwania do zapłaty, jak i w trakcie postępowania sądowego lub nawet po jego zakończeniu.

Im wcześniej jednak student wystąpi z takim pismem do swojego wierzyciela, tym większe jego szanse na faktyczne umorzenie jak największej części długu. 

Przykładowe podanie o umorzenie opłaty za studia może, choć nie musi, zostać rozpatrzone pozytywnie. Wszystko zależy od dobrej woli wierzyciela oraz argumentacji dłużnika, który w takim piśmie powinien przekonać go o słuszności umorzenia długu. Najistotniejsze jest więc odpowiednie uzasadnienie swojej prośby.

Wniosek do władz uczelni powinien zawierać niezbędne elementy formalne i właściwy dla pism urzędowych układ strony (czyli podobnie jak wygląd wniosku o umorzenie kredytu studenckiego). Dokument należy uzupełnić:

  • oznaczeniem daty i miejsca sporządzenia,
  • danymi wnioskodawcy (dłużnika – studenta),
  • danymi adresata (wierzyciela – rektora uczelni),
  • właściwą treścią podania, zaczynającą się od: “Zwracam się z uprzejmą prośbą
  • uzasadnieniem,
  • własnoręcznym podpisem. 

*w piśmie warto też spróbować anulować naliczanie odsetek karnych.

W podaniu o umorzenie opłat za studia student musi określić w sposób przejrzysty, czego dotyczy jego prośba – czy jest to wniosek o umorzenie całości długu, czy jego części, o umorzenie odsetek, czy o rozłożenie długu na raty. Wnioskodawca powinien podać też kwotę swojego zadłużenia.

Umorzenie czesnego uzasadnienie

Kolejną kwestią jest uzasadnienie tej prośby poprzez wskazanie na trudną sytuację materialną, która nie pozwala studentowi uregulować należności w terminie. Przyczyną nieopłacenia czesnego będzie na przykład utrata pracy lub ciężka choroba wymagająca kosztownego leczenia.

Trudną sytuację materialną należy również udowodnić, dołączając do wniosku odpowiednie dokumenty, na przykład wypowiedzenie umowy o pracę, zaświadczenie lekarskie, wypis ze szpitala, itd. 

Zatem na końcu wniosku piszemy:

Do pisma dołączam następujące dokumenty potwierdzające wspomniane okoliczności:

UWAGA: w zależności od sytuacji życiowo-finansowej, student może wnioskować o anulowanie opłat za powtarzanie przedmiotów jak i powtarzanie zajęć.

Podobne:

Najnowsze artykuły

A może zainteresuje Cię: