Oświadczenie o zrzeczeniu się wszelkich roszczeń wzór

Wzór pisma pobrano 347 razy

Poniżej pobierzesz gotowy do wypełnienia dokument o nazwie Oświadczenie o zrzeczeniu się wszelkich roszczeń wzór w formacie DOC, PDF, ODT. Dokument jest aktualny na dzień: 16-06-2024 i spełnia wszystkie formalne wymagania dla tego typu pism.

oswiadczenie-o-zrzeczeniu-sie-wszelkich-roszczen-wzor-pdf-doc

Oświadczenie o zrzeczeniu się wszelkich roszczeń wzór

Jak napisać oświadczenie o zrzeczeniu się wszelkich roszczeń? Oświadczenie tego typu może pojawić się jako samodzielny dokument lub w treści umowy bądź ugody. Oświadczenie tego typu da się także złożyć przed sądem (również w trakcie postępowania egzekucyjnego, ponieważ zrzec się można też należności orzeczonych sądowo). Oświadczenie o zrzeczeniu się wszelkich roszczeń to rozwiązanie, dzięki któremu jedna ze stron ma szansę zostać zwolniona z roszczeń na rzecz osoby sporządzającej oświadczenie.

Jak napisać takie oświadczenie? aby spełniło ono wszelkie formalne wymagania, w treści pisma powinny znaleźć się wszystkie niezbędne elementy podyktowane przepisami prawa. Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego dokumentu, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór oświadczenia, które pobierzesz powyżej.

Na czym polega zrzeczenie się roszczenia?

Czym jest zrzeczenie się roszczeń? Najprościej ujmując, zrzeczenie się danego roszczenia to dobrowolna rezygnacja z przysługujących praw lub roszczeń. Złożenie oświadczenia o zrzeczeniu się roszczeń powoduje jednoczesne wygaśnięcie zobowiązania.

*W odniesieniu do skutków materialnoprawnych zrzeczenie się roszczeń jest podobne do zwolnienia z długu.

O zrzeczeniu się roszczeń w ramach ugody Sąd Najwyższy oznajmił następująco:

“Zrzeczenie się roszczenia w ramach ugody jest oświadczeniem woli, zgodnie z którym powód rezygnuje z danego roszczenia i uprawnienia pozwanego do postawienia zarzutu, że roszczenie powoda w takim zakresie w jakim się go zrzekł wygasło, tzn. przestało istnieć.”

(wyrok sądu najwyższego – uzasadnienie wyroku z dnia 12 kwietnia 2018 roku w sprawie III CSK 375/17)

Składając oświadczenie o zrzeczeniu się roszczeń, należy zachować szczególną czujność. Klauzula zrzeczenia się roszczeń powinna być napisana w sposób jak najbardziej precyzyjny, jednocześnie wyłączając określone roszczenia – z których składający oświadczenie nie chce się zrzekać.

Problem ten dotyczy w szczególności oświadczeń woli w umowie ubezpieczenia i innych umowach dotyczących praw przyszłych (nieznanych lub o nieokreślonej wartości).

Przykładowo, ubezpieczony zawierając ugodę ze swoją firmą ubezpieczeniową, musi bardzo dokładnie przyjrzeć się jej treści. W ugodach dotyczących naprawy uszkodzonego pojazdu często obecna jest bowiem klauzula zrzeczenia się wszelkich innych roszczeń.

Podpisując ją, ubezpieczony rezygnuje więc z pozostałych roszczeń związanych ze zdarzeniem, które spowodowało szkodę, czyli między innymi z odszkodowania za koszty leczenia, odszkodowania za inne utracone przedmioty czy też z zadośćuczynienia.

Jakich roszczeń nie można się zrzec?

Zrzeczenie się prawa do dochodzenia roszczeń nie zawsze jest możliwe. Wykluczone są przede wszystkim roszczenia pracownicze, których nie można się zrzec ani nawet przenieść ich na inną osobę.

Co więcej, prawa do wynagrodzenia nie da się zrzec ani w całości, ani w części. Nie można też zrzec się prawa do poszczególnych części wynagrodzenia lub niezaspokojonych roszczeń pracowniczych z tego tytułu.

W praktyce oznacza to, że nawet jeśli pracownik zawrze z pracodawcą ugodę, w której oświadczy, iż zrzeka się wszelkich roszczeń ze stosunku pracy, to oświadczenie to będzie nieważne, a pracownik nadal będzie miał prawo dochodzić wynagrodzenia od pracodawcy przed sądem.

Podobnie wyłączone z możliwości zrzeczenia się roszczeń jest roszczenie alimentacyjne na przyszłość. Te dwa rodzaje roszczeń nie podlegają możliwości zrzeczenia się, natomiast pozostałe, czyli niewyłączone przez ustawodawcę, można umorzyć, zawierając stosowne porozumienie.

Zgodnie z obowiązującą zasadą swobody umów, ugoda zrzeczenie się roszczeń pozwala stronom swobodnie regulować wzajemne prawa i roszczenia na drodze ustępstw.

Co warto wiedzieć o oświadczeniu o zrzeczeniu się roszczeń?

Oświadczenie o zrzeczeniu się roszczeń to oświadczenie jednostronne. Oznacza to, że zrzeczenie się roszczeń nie jest umową. Dla swojej ważności wymaga złożenia stosownej deklaracji przez wierzyciela.

Ten nie musi sporządzać jednak osobnego dokumentu z oświadczeniem, ponieważ może zawrzeć je w wielostronnej umowie lub ugodzie.

Kiedy da się złożyć oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do dochodzenia roszczeń? Ze stosownym oświadczeniem można wystąpić w różnym czasie, nawet przed powstaniem roszczenia.

Z reguły do zrzeczenia się roszczeń dochodzi jednak już po ich powstaniu (np. kolizja drogowa). Zrzeczenie może obejmować całość lub część roszczeń, a także odsetki i inne poboczne należności, które przysługują wierzycielowi.

Oświadczenie o zrzeczeniu się roszczeń może zostać złożone ustnie lub pisemnie. Dla celów dowodowych zawsze warto zachować jednak formę pisemną, o ile oświadczenie nie jest składane przed sądem lub innym organem, czyli spisane w formie protokołu.

Zrzeczenie się roszczeń w sądzie

Zrzeczenie się roszczenia to instytucja prawa procesowego. W trakcie procesu powód – który wystąpił z żądaniem zapłaty – może złożyć oświadczenie o zaniechaniu dochodzenia roszczeń.

Najczęściej robi to wraz z cofnięciem pozwu. Jest to sytuacja korzystna dla pozwanego, ponieważ uniemożliwia stronie pozywającej ponowne wytoczenie powództwa przeciwko tej samej osobie.

Powód może cofnąć pozew i zrzec się roszczeń, składając odpowiednie oświadczenie do sądu. Jeśli sprawa jest już w toku, oświadczenie składa się ustnie do protokołu. W tym momencie powód może złożyć oświadczenie o zrzeczeniu się wszelkich roszczeń ubezpieczeniowych lub o zrzeczeniu się tylko wybranej części roszczeń.

Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego, osoba składająca pozew może cofnąć go bez zezwolenia strony pozwanej do momentu rozpoczęcia sprawy.

Jeśli jednak powód dodatkowo zrzeka się roszczenia, to ma czas na cofnięcie pozwu aż do wydania przez sąd rozstrzygnięcia w sprawie.

Oświadczenie o nie wnoszeniu roszczeń złożone przed sądem podlega kontroli, co oznacza, że organ sprawdza okoliczności sprawy pod kątem możliwości zrzeczenia się roszczenia.

Może uznać za niedopuszczalne cofnięcie pozwu, zrzeczenie się czy też ograniczenie roszczenia, jeżeli okoliczności wskazują, że wymienione czynności są:

  • sprzeczne z prawem,
  • sprzeczne z zasadami współżycia społecznego,
  • zmierzają do obejścia prawa.

Powód może cofnąć pozew ze zrzeczeniem się roszczenia do chwili wydania wyroku. W takich okolicznościach pozew nie wywołuje żadnych skutków, a pozwany ma nawet prawo żądać od strony powodowej zasądzenia zwrotu kosztów pomocy prawnej.

Podobne:

Najnowsze artykuły

A może zainteresuje Cię: