Wniosek o anulowanie kary za nieterminowe oddanie dekodera WZÓR

Wzór pisma pobrano 647 razy

Poniżej pobierzesz gotowy do wypełnienia dokument o nazwie Wniosek o anulowanie kary za nieterminowe oddanie dekodera WZÓR w formacie DOC, PDF, ODT. Dokument jest aktualny na dzień: 18-07-2024 i spełnia wszystkie formalne wymagania dla tego typu pism.

wniosek-o-anulowanie-kary-za-nieterminowe-oddanie-dekodera-wzor-pdf-doc

Wniosek o anulowanie kary za nieterminowe oddanie dekodera WZÓR

Czy wniosek o anulowanie kary za nieterminowe oddanie dekodera pozwoli uniknąć ponoszenia dodatkowych kosztów? Dekoder, a niekiedy również pilot do dekodera, często są klientom jedynie udostępniane do użytku, a nie oddane na własność. Dlatego po upływie czasu trwania umowy lub po jej rozwiązaniu należy je zwrócić.

Informacje na ten temat zawsze zawarte są w umowie abonenckiej, której niestety większość konsumentów zwyczajnie nie czyta. O naliczeniu kary dowiadujemy się zatem dopiero po upływie terminu na zwrot dekodera. Czy mamy w takim przypadku szansę na jej anulowanie i uniknięcie konieczności ponoszenia kosztów?

W większości przypadków skutecznym rozwiązaniem okazuje się przygotowany przez nas wniosek o anulowanie kary za oddanie dekodera po terminie, który pobierzesz u góry i do którego zakupu gorąco Cię zachęcam!

Czy dekoder podlega zwrotowi?

Jeśli konsument nie kupuje dekodera, lecz korzysta z niego w ramach umowy (firma „udostępnia” mu sprzęt), to musi on liczyć się z obowiązkiem jego zwrotu. Co więcej, urządzenie w momencie zwrotu powinno być sprawne, ponieważ zniszczenie dekodera podlega takiej samej karze jak brak zwrotu sprzętu.

O tym, ile czasu mamy na oddanie dekodera firmie, informuje nas umowa abonencka, w której zapisach znajdujemy zarówno określenie terminu zwrotu, jak i cennik kar, jakie może naliczyć nam usługodawca za niedotrzymanie tego terminu.

W przypadku Cyfrowego Polsatu czytamy o konieczności zwrotu udostępnionego urządzenia i wydanej karty na koszt własny w terminie do 30 dni od rozwiązania lub wygaśnięcia umowy abonenckiej. Sprzęt można odnieść do siedziby firmy lub do Autoryzowanego Punktu Sprzedaży.

Co ważne, zgodnie z regulaminem, urządzenie może oddać wyłącznie sam abonament, czyli osoba będąca stroną umowy. Jeśli dekoder chce oddać osoba trzecia, musi dysponować odpowiednim pełnomocnictwem. Ma to związek z faktem, iż w momencie dokonywania zwrotu generowany jest protokół zwrotu sprzętu.

W dokumencie tym widoczne są takie dane abonenta, jak imię, nazwisko, numer PESEL czy adres. Stąd w celu ochrony danych osobowych dekoder może zwrócić osobiście tylko sam abonent lub osoba przez niego upoważniona.

Innym dopuszczalnym rozwiązaniem jest odesłanie sprzętu pocztą lub firmą kurierską bezpośrednio na adres firmy. W takim przypadku nie ma znaczenia, kto nadaje przesyłkę.

Zwrot sprzętu jest rozliczany na podstawie numeru seryjnego urządzenia. Jeśli więc abonament nie może oddać dekodera osobiście, dokonanie wysyłki stanowi najwygodniejsze rozwiązanie.

Jakie są kary za nieterminowe oddanie dekodera?

Kara za nie oddanie dekodera Cyfrowy Polsat” – to hasło, które często wyszukują osoby chcące zerwać umowę z firmą lub zwyczajnie nie przedłużać jej po wygaśnięciu.

Jak czytamy w cenniku usługodawcy, kary finansowe za brak zwrotu dekodera, zwrot sprzętu uszkodzonego lub zwrot sprzętu, w którym dokonano nieautoryzowanych zmian, różnią się w zależności od modelu urządzenia.

Zgodnie z aktualnym cennikiem, taka kara może wynosić więc od 250 do nawet 1210 zł. Z uwagi na wysokość tej kwoty warto wziąć więc pod uwagę przygotowanie pisma o anulowanie kary za nieterminowe oddanie sprzętu. Co należy zrobić, aby uniknąć konsekwencji niedotrzymania terminu?

Jak nie zapłacić kary za nieterminowe oddanie dekodera?

Abonent, który nie zwrócił dekodera w terminie i otrzymał pismo informujące o naliczeniu kary umownej, nie jest w sytuacji bez wyjścia. Może bowiem odwołać się od tej kary, jeśli dopełni procedury zgodnie z regulaminem. W większości przypadków takie odwołanie skutkuje anulowaniem kary w całości.

Jeśli chodzi o Cyfrowy Polsat kara za dekoder odwołanie nie może zostać złożone, dopóki abonent nie odda sprzętu, co może uczynić osobiście lub za pośrednictwem poczty/firmy kurierskiej.

Do wniosku o anulowanie kary dołącza się bowiem protokół zwrotu sprzętu, który świadczy o tym, że obowiązek oddania dekodera został spełniony. Bez tego dokumentu firma z pewnością nie uwzględni odwołania od kary.

Jak napisać wniosek o anulowanie kary?

Jeśli usługodawcą abonenta jest Cyfrowy Polsat, zwrot sprzętu po terminie nie powinien stanowić dużego problemu. Oczywiście, firma naliczy karę, jeśli urządzenie nie zostanie zwrócone w ciągu 30 dni, jednak po dopełnieniu tego obowiązku można ubiegać się o jej umorzenie.

Wniosek o anulowanie kary za nie oddanie dekodera Cyfrowy Polsat powinien jednak szczegółowo wyjaśniać przyczyny niedotrzymania terminu zwrotu.

We wniosku muszą znaleźć się podstawowe dane klienta, które umożliwią jego identyfikację.

Dokument powinien zawierać więc:

 • datę i miejsce sporządzenia odwołania,
 • dane abonenta,
 • numer umowy abonenckiej,
 • dane zwróconego po terminie dekodera.

W treści wniosku o anulowanie kary za nieterminowe oddanie dekodera/routera/pilota czy też innego rodzaju urządzenia należy napisać, dlaczego abonent nie oddał dekodera we właściwym terminie.

Wśród przyczyn może znaleźć się informacja o nieobecność konsumenta czy o braku wiedzy na temat konieczności dokonania stosownego zwrotu.

Abonent ma prawo napisać, że:

 • znajdował się za granicą lub w innym mieście i nie mógł zwrócić sprzętu osobiście, co jest wymagane zgodnie z regulaminem,
 • był ciężko chory, hospitalizowany, przebywał w sanatorium,
 • przebywał na kwarantannie, izolacji domowej,
 • z przyczyn osobistych nie znalazł czasu na zwrot sprzętu, na przykład był w trakcie przeprowadzki.

Wbrew pozorom, chociaż takie wyjaśnienia wydają się niejako „laniem wody”, stanowią niezbędny element pisma, ponieważ to właśnie od argumentów abonenta zależy, czy odbierający pismo pracownik firmy uzna anulowanie naliczonej kary za zasadne.

Odwołanie od kary za nieoddanie czy nieterminowe oddanie dekodera należy uzupełnić o wspomniany protokół zwrotu sprzętu, który stanowi dowód, że urządzenie zostało oddane usługodawcy – nawet jeśli nastąpiło to po terminie. Bez tego załącznika pismo będzie bezskuteczne.

Operator powinien ustosunkować się do wniosku konsumenta i udzielić mu pisemnej odpowiedzi, informując o anulowaniu kary lub o odrzuceniu odwołania. W większości przypadków sprawa kończy się jednak pozytywnym dla klienta wynikiem.

Podsumowanie

Aby anulować zapłatę kary umownej za nieterminowe zdanie dzierżawionego sprzętu, którą nałożył na Ciebie Cyfrowy Polsat, warto starać się o umorzenie kary, wysyłając na adres Cyfrowego Polsatu przygotowane przez nas uzupełnione Twoimi danymi – pismo.

Kary, jakie nakłada Cyfrowy Polsat – są dość duże i potrafią znacznie uszczuplić domowy budżet, kary nakładane są za różne przewinienia, ale najczęściej są to:

 • nieterminowe zdanie liveboxa
 • nieterminowe zdanie modemu,
 • nieterminowe zdanie routera,
 • nieterminowe zdanie sprzętu dzierżawionego od operatora.

Umorzenie naliczonych opłat jest jak najbardziej możliwe, trzeba jedynie wykazać trochę zaangażowania w sporządzenie uzasadnienia, w którym opiszemy niezależne od nas okoliczności, które spowodowały nieterminowy zwrot sprzętu.

Oczywiście można zdecydować się na zapłatę kary umownej, jaką naliczył operator, ale zanim to zrobimy, spróbujmy odwołać się od kary za nieterminowe zdanie dzierżawionego sprzętu, bo to naprawdę nic nie kosztuje, a być może zostaniemy mile zaskoczeni!

Uwaga: nieopłacenie w odpowiednim terminie należności, jaką naliczył operator, może skutkować wszczęciem postępowania egzekucyjnego, dlatego nie warto odkładać sprawy na dalszy tor, tylko jak najszybciej odwołać się.

Podobne:

Najnowsze artykuły

A może zainteresuje Cię: