Wniosek o kontakt telefoniczny z tymczasowo aresztowanym WZÓR

Wzór pisma pobrano 387 razy

Poniżej pobierzesz gotowy do wypełnienia dokument o nazwie Wniosek o kontakt telefoniczny z tymczasowo aresztowanym WZÓR w formacie DOC, PDF, ODT. Dokument jest aktualny na dzień: 19-06-2024 i spełnia wszystkie formalne wymagania dla tego typu pism.

wniosek-o-kontakt-telefoniczny-z-tymczasowo-aresztowanym-wzor-pdf-doc

Wniosek o kontakt telefoniczny z tymczasowo aresztowanym wzór

Kto może złożyć wniosek o kontakt telefoniczny z tymczasowo aresztowanym? Środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania może być stosowany nawet przez wiele miesięcy. To bardzo trudna sytuacja zarówno dla aresztowanego, który może okazać się niewinny, jak i dla jego osób bliskich.

Kontakt z osobą tymczasowo aresztowaną obwarowany jest licznymi ograniczeniami oraz określonymi procedurami. Jak jednak złożyć wniosek o kontakt telefoniczny z osobą tymczasowo aresztowaną? u góry artykułu pobierzesz gotowy do wypełnienia wzór wniosku, który znacznie ułatwi Ci uzyskanie kontaktu telefonicznego z osadzoną osobą.

Rozmowy telefoniczne z tymczasowo aresztowanym?

Do niedawna kontakt telefoniczny z osadzonym w areszcie był całkowicie niedozwolony. Uprawnienie to przysługiwało bowiem dopiero tej osobie, która zaczęła odbywać karę pozbawienia wolności.

Dzisiaj tymczasowo aresztowany może w ograniczonym stopniu korzystać z aparatu telefonicznego. Jeśli chce wykonywać połączenia na koszt rozmówcy lub na koszt własny, musi złożyć w tej sprawie wniosek do organu prowadzącego postępowanie.

We wniosku aresztowany wskazuje imię i nazwisko, a także numer osoby, z którą chce rozmawiać. Ma też obowiązek określić stopień pokrewieństwa, jaki łączy go ze wskazaną osobą.

Kontakt telefoniczny tymczasowo aresztowanego z rodziną jest możliwy dopiero po tym, jak organ prowadzący rozpoznanie wniosku prześle stosowne zarządzenie do Aresztu Śledczego.

Od tej chwili osadzony będzie mógł korzystać z telefonu na swój koszt lub na koszt rozmówcy. Czasami zdarza się, że dyrektor AŚ wydaje zgodę na rozmowy na koszt aresztu, jednak dzieje się tak wyłącznie w uzasadnionych przypadkach.

Jakie są zasady wykonywania takich połączeń?

Przede wszystkim realizacja rozmów telefonicznych następuje w kolejności zgłoszeń. Pierwszeństwo w kolejce mają zgłoszenia dotyczące potrzeby przeprowadzenia rozmów z obrońcą lub pełnomocnikiem będącym adwokatem, lub radcą prawnym.

Poza tym tymczasowo aresztowany może korzystać z aparatu telefonicznego tylko 1 raz dziennie, a długość rozmowy jednorazowo nie może przekraczać 5 minut.

Są to jednak zasady ogólne, a konkretny areszt śledczy może przewidywać na przykład dłuższy czas korzystania z aparatu telefonicznego. Warto podkreślić też, że ograniczenia te nie dotyczą rozmów z obrońcą, radcą prawnym ani adwokatem.

Jak sporządzić wniosek o kontakt telefoniczny z tymczasowo aresztowanym?

Najprostszy sposób na przygotowanie wniosku o kontakt telefoniczny z aresztowanym to wypełnienie gotowego druku, jakim jest przygotowany przez wzór wniosku o zezwolenie na kontakt telefoniczny tymczasowo aresztowanego.

Takie pismo kieruje się do organu aktualnie nadzorującego śledztwo, lub do organu aktualnie prowadzącego postępowanie – czyli w pierwszej fazie do prokuratora prowadzącego, do którego dyspozycji tymczasowo aresztowany pozostaje, a po przekazaniu aktu oskarżenia do sądu. Jeśli jeden lub drugi organ odmówi udzielenia zgody, wnioskodawca może złożyć zażalenie.

Jakie dane uwzględnia wzór wniosku o kontakt telefoniczny z tymczasowo aresztowanym? W piśmie należy podać:

  • numery telefonów, na które aresztowany chciałby wykonywać połączenia,
  • dane osobowe podmiotów, do których aresztowany chciałby telefonować,
  • stopień pokrewieństwa pomiędzy wskazanymi osobami a aresztowanym.

Prokurator lub sąd mają dwa tygodnie na rozpoznanie takiego wniosku. Organ może odmówić udzielenia zgody na kontakt telefoniczny, jeśli podejrzewa, że ma on służyć bezprawnemu utrudnianiu postępowania karnego lub popełnieniu przestępstwa (podżeganie).

Widzenie z tymczasowo aresztowanym

Tymczasowe aresztowanie wiąże się z wieloma trudnościami, na szczęście wniosek o zgodę na kontakt telefoniczny z tymczasowo aresztowanym to nie jedyne pismo, o sporządzeniu którego powinien pomyśleć zatrzymany, który chce zachować relacje z bliskimi, przebywając w Areszcie Śledczym.

Takiej osobie, poza kontaktem telefonicznym czy listownym, przysługuje także prawo do widzeń z rodziną i innymi bliskimi na terenie AŚ. Tymczasowo aresztowany może spotkać się z osobą najbliższą co najmniej raz w miesiącu, a częstotliwość tych spotkań zależy w głównej mierze od warunków panujących w konkretnym areszcie.

Podobnie, jak w przypadku kontaktów telefonicznych, również w tym przypadku konieczny będzie odpowiedni wniosek – wniosek o widzenie z tymczasowo aresztowanym – który pozwoli na uzyskanie zgody organu prowadzącego sprawę.

Podanie składa się zatem początkowo do prokuratora, a później do sądu. Pismo musi zawierać dokładne dane osoby, która miałaby odwiedzać aresztowanego. Chodzi tu o takie informacje jak:

  • imię i nazwisko,
  • adres zamieszkania,
  • numer PESEL,
  • numer dokumentu tożsamości

Poza tym, we wniosku muszą znaleźć się też dane osoby tymczasowo aresztowanej, stopień pokrewieństwa między nią a osobą wskazaną do odwiedzin, dane organu, do którego składany jest wniosek, a także sygnatura (numer) sprawy.

Jeśli tymczasowo aresztowany pozostaje do dyspozycji kilku organów, to taką zgodę należy uzyskać od każdego z nich oddzielnie.

Po otrzymaniu zgody na widzenia trzeba ustalić jeszcze, w jakich dniach i w jakich godzinach można spotkać się z bliskimi.

W tym przypadku reguły ustalane są już indywidualnie przez kierujących danym aresztem śledczym. Zwykle stosowne informacje na ten temat dostępne są na stronie internetowej AŚ.

Jak zazwyczaj wyglądają widzenia z aresztowanym? Osobiste spotkania z tymczasowo aresztowanym są limitowane czasowo – do 60 minut – i odbywają się jedynie w wyznaczonych dniach, w salach nadzorowanych przez funkcjonariuszy.

Możliwe jest jednak uzyskanie dodatkowych widzeń, a nawet spotkań umożliwiających bezpośredni kontakt, o które również należy wcześniej wnioskować.

Widzenia dziecka z aresztowanym

W przypadku widzeń tymczasowo aresztowanego z dzieckiem sprawa jest nieco bardziej skomplikowana. Taka osoba małoletnia potrzebuje nadal zgody na widzenia udzielonej przez prokuratora lub sąd, o którą wystąpić może jej przedstawiciel ustawowy.

Jeśli dziecko nie ukończyło 15 lat, widzenie może odbywać się wyłącznie pod opieką pozostającego na wolności

przedstawiciela ustawowego lub pełnoletniej osoby najbliższej. W wyjątkowych okolicznościach – kiedy osoba uprawniona do opieki nad małoletnim nie otrzymała zgody na widzenie, nie może lub nie chce z niego skorzystać – rolę osoby nadzorującej widzenie może przejąć pracownik AŚ wyznaczony przez dyrektora lub funkcjonariusz.

Podsumowanie

W zależności od tego, na jakim etapie jest prowadzone postępowanie, wniosek należy złożyć albo do prokuratora prowadzącego postępowanie przygotowawcze, albo do sądu.

Zatem chcąc skontaktować się telefonicznie z tymczasowo aresztowanym wniosek koniecznie musi spełniać wszystkie formalne wymagania, aby został uznany za prawidłowy (tutaj polecam użyć przygotowany przez nas wzór wniosku).

Aby tymczasowo aresztowany uzyskał zgodę na użycie i skorzystanie z telefonu znajdującefo się w areszcie, należy złożyć stosowny wniosek – ten składa się do sądu bądź prokuratora aktu oskarżenia do którego dyspozycji pozostaje tymczasowo aresztowany.

Podobne:

Najnowsze artykuły

A może zainteresuje Cię: