Wycofanie wypowiedzenia WZÓR PDF

Wzór pisma pobrano 319 razy

Poniżej pobierzesz gotowy do wypełnienia dokument o nazwie Wycofanie wypowiedzenia WZÓR PDF w formacie DOC, PDF, ODT. Dokument jest aktualny na dzień: 19-05-2024 i spełnia wszystkie formalne wymagania dla tego typu pism.

wycofanie-wypowiedzenia-wzor-pdf-doc

Wycofanie wypowiedzenia WZÓR PDF

Jak napisać wycofanie wypowiedzenia umowy o pracę? Zarówno pracodawca, jak i pracownik mogą rozwiązać łączący ich stosunek pracy poprzez złożenie pisemnego wypowiedzenia. Umowa o pracę rozwiąże się wtedy wraz z upływem okresu wypowiedzenia.

Niekiedy zdarza się jednak, że jedna ze stron po złożeniu wypowiedzenia zmienia zdanie i chce kontynuować dalsze zatrudnienie. Czy ma taką możliwość? oczywiście, że tak. W przypadku gdy pracownik decyduje się na cofnięcie złożonego wypowiedzenia umowy o pracę, powinien złożyć pisemny wniosek do pracodawcy, w którym poprosi o cofnięcie wypowiedzenia umowy. Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór, który pobierzesz powyżej.

Czy da się wycofać wypowiedzenie umowy o pracę?

Jednostronne wypowiedzenie umowy o pracę może złożyć i pracownik, i pracodawca – zarówno przy umowie na czas określony, jak i przy umowie na czas nieokreślony, a nawet przy umowie na czas próbny.

Co jednak w sytuacji, kiedy strona wypowiadająca umowę zmienia zdanie? Czy na wniosek pracownika wycofanie wypowiedzenia o rozwiązaniu umowy o pracę jest możliwe?

Przepisy Kodeksu pracy nie przewidują takiej możliwości, jednak strony mogą odwołać się do artykułu 300 KP, zgodnie z którym w takich okolicznościach (w sprawach nieunormowanych przepisami prawa pracy) wolno jest im powołać się na przepisy Kodeksu cywilnego.

W tym przypadku będzie to artykuł dotyczący oświadczeń woli, bo właśnie tym jest wypowiedzenie umowy o pracę.

Jak cofnąć wypowiedzenie umowy o pracę?

Cofnięcie wypowiedzenia umowy o pracę jest możliwe ze względu na fakt, że zgodnie z artykułem 300 KP:

W sprawach nieunormowanych przepisami prawa pracy do stosunku pracy stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli nie są one sprzeczne z zasadami prawa pracy.

Ponieważ wypowiedzenie umowy o pracę jest oświadczeniem woli – pracownika lub pracodawcy -, w którego następstwie następuje zakończenie stosunku pracy wraz z upływem okresu wypowiedzenia, zastosowanie znajdą przepisy Kodeksu cywilnego odnoszące się do oświadczeń woli.

Artykuł 61. KC, który warto tu przytoczyć, brzmi następująco:

Oświadczenie woli, które ma być złożone innej osobie, jest złożone z chwilą, gdy doszło do niej w taki sposób, że mogła zapoznać się z jego treścią. Odwołanie takiego oświadczenia jest skuteczne, jeżeli doszło jednocześnie z tym oświadczeniem lub wcześniej.

§ 2.Oświadczenie woli wyrażone w postaci elektronicznej jest złożone innej osobie z chwilą, gdy wprowadzono je do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby osoba ta mogła zapoznać się z jego treścią.

Co to oznacza w praktyce?  Wycofanie wypowiedzenia o rozwiązaniu umowy o pracę przez pracownika lub pracodawcę będzie skuteczne, jeśli odpowiedni wniosek zostanie dostarczony drugiej stronie jeszcze zanim zapozna się ona z oświadczeniem o wypowiedzeniu lub dokładnie w tym samym momencie (równolegle).

Ponieważ wypowiedzenie umowy o pracę jest uznawane za złożone z chwilą, gdy doszło do wiadomości adresata w taki sposób, że mógł on zapoznać się z jego treścią, to można powiedzieć, że zarówno pracodawca, jak i pracownik mają szansę skutecznie cofnąć wypowiedzenie umowy, dopóki nie dotarło ono do swojego adresata.

Należy podkreślić jednak, że wniosek o wycofanie wypowiedzenia umowy o pracę nie będzie skuteczny, jeżeli nie zostanie zaadresowany bezpośrednio do adresata.

Nie można takiego cofnięcia wypowiedzenia skierować więc na przykład do przedstawiciela związku zawodowego, który reprezentuje pracownika.

Co jeśli wycofanie wypowiedzenia umowy dotrze do adresata później niż oświadczenie woli?

Wycofanie złożonego wypowiedzenia przez pracownika oraz wycofanie wypowiedzenia przez pracodawcę to rozwiązania, które warunkowo mogą mieć miejsce również w sytuacji, kiedy wniosek o cofnięcie wypowiedzenia umowy dotrze do drugiej strony później niż odwołanie oświadczenia woli o wypowiedzeniu umowy o pracę.

Warunkiem anulowania wypowiedzenia jest w takich okolicznościach zgoda drugiej strony wyrażona na piśmie.

Oznacza to, że na wypełniony i dostarczony zbyt późno wzór wycofania wypowiedzenia umowy pracownik lub pracodawca powinni odpowiedzieć, potwierdzając chęć dalszej współpracy lub rezygnując z niej.

Podsumowując, cofnięcie wypowiedzenia umowy o pracę wymaga zgody drugiej strony, jeżeli wniosek trafił do niej później niż oświadczenie o wypowiedzeniu. Jednostronne cofnięcie wypowiedzenia jest możliwe wtedy, kiedy wniosek dotarł do adresata przed lub równolegle z oświadczeniem o wypowiedzeniu umowy.

Zarówno pracownik, jak i pracodawca mają pełne prawo odrzucić wniosek o cofnięcie wypowiedzenia. Przepisy nie nakładają na nich obowiązku zaakceptowania takiego wniosku. Jedynie od dobrej woli każdej ze stron zależy, czy wycofanie wypowiedzenia umowy o pracę będzie skuteczne.

Wyjątkiem od tej reguły jest sytuacja kobiet ciężarnych. Te, nawet po złożeniu pisma po terminie, mogą liczyć na zaakceptowanie odwołania oświadczenia przez pracodawcę, bowiem zgodnie z przepisami ma on taki obowiązek.

Jak sporządzić wniosek o wycofanie wypowiedzenia?

Aby bez zgody drugiej strony anulować złożone wypowiedzenie umowy o pracę, warto wykorzystać gotowy do wypełnienia druk – wycofanie wypowiedzenia wzór pisma.

Takie rozwiązanie stanowi prosty sposób na szybkie przygotowanie dokumentu, który pozwoli skutecznie wycofać wypowiedzenie.

Przepisy nie określają, co powinno zawierać wycofanie wypowiedzenia

Nie mówią nawet o tym, czy taki wniosek powinien mieć formę pisemną, jednak z oczywistych względów (dowodowych) najlepiej jest przygotować taką prośbę w formie pisemnej, a przekazując dokument adresatowi, uzyskać potwierdzenie odbioru na osobnej kopii.

Jakie informacje musi zawierać wniosek o cofnięcie wypowiedzenia? Dokument ten nie może obyć się bez następujących danych:

  • data i miejsce sporządzenia,
  • strony umowy – pracownika i pracodawcy,
  • dane adresata,
  • odpowiedni tytuł,
  • treść oświadczenia woli o wycofaniu wypowiedzenia umowy (wraz z datą złożenia oświadczenia),
  • czytelny podpis wnioskodawcy.

Wniosek o cofnięcie wypowiedzenia nie musi być w żaden sposób uzasadniony, jednak zawsze warto skorzystać z takiej okazji i wyjaśnić drugiej stronie, dlaczego podjęliśmy taką, a nie inną decyzję.

Zwłaszcza jeśli pismo dotrze do adresata zbyt późno, ujęte w nim uzasadnienie może okazać się kluczowe dla uzyskania zgody na cofnięcie wypowiedzenia.

Odpowiednio dobrane argumenty pomogą wpłynąć na decyzję drugiej strony, jeśli to od tej zgody będzie zależała skuteczność wniosku o cofnięcie oświadczenia o wypowiedzeniu.

Podsumowanie

Złożenie, oraz późniejsze wycofanie tego wypowiedzenia to nic innego jak oświadczeniem woli pracodawcy lub pracownika o chęci odwołania procedury zakończenia dalszej współpracy.

Przywilej ten oznacza, że każda ze stron ma prawo rozwiązać umowę, a później próbować cofnąć tę decyzję. Przyczyny cofnięcia wypowiedzenia umowy o pracę ze strony pracownika mogą być różne.

Najczęściej przyczyną taką jest zajście w ciąże w okresie wypowiedzenia umowy o pracę. Wtedy, aby otrzymać świadczenia należne osobom zatrudnionym, pracownice na wypowiedzeniu decydują się na odwołania złożonego do pracodawcy wypowiedzenia umowy o pracę.

Wniosek pracownika o zgodę na cofnięcie złożonego wypowiedzenia nie musi zawierać powodów czy uzasadnienia takiej decyzji. Wystarczy wystosować pisemną prośbę, w której poprosimy o cofnięcie procedury związanej z wypowiedzeniem umowy.

Podobne:

Najnowsze artykuły

A może zainteresuje Cię: