Wzór umowy brukarskiej DO WYPEŁNIENIA

Wzór pisma pobrano 357 razy

Poniżej pobierzesz gotowy do wypełnienia dokument o nazwie Wzór umowy brukarskiej DO WYPEŁNIENIA w formacie DOC, PDF, ODT. Dokument jest aktualny na dzień: 19-05-2024 i spełnia wszystkie formalne wymagania dla tego typu pism.

wzor-umowy-brukarskiej-na-ulozenie-kostki-brukowej-pdf-doc

Wzór umowy brukarskiej

Jakie elementy powinien zawierać wzór umowy brukarskiej na ułożenie kostki brukowej, aby umowa spełniała wszystkie formalne wymagania? Kontrakt tego typu można sporządzić na podstawie umowy o dzieło lub umowy o prace budowlane. Wiele zależy jednak od charakteru planowanych prac.

Osoby prywatne zlecając ułożenie z kostki brukowej podjazdu czy chodnika, często nie zawierają przy tym żadnej umowy w formie pisemnej, a jedynie umowę w formie ustnej. Chociaż w świetle prawa jest ona ważna, to nie pełni przy tym roli dowodowej, a co za tym idzie – nie chroni zbyt dobrze interesów obu stron.

Warto więc podpisać z wykonawcą umowę na wykonanie kostki brukowej i zawrzeć w niej ustalenia dotyczące współpracy przy realizacji zamówienia. Niestety na rynku jest wciąż wielu nierzetelnych wykonawców i niewiarygodnych zleceniodawców, a dzięki podpisaniu umowy łatwiej Ci będzie wyegzekwować swoje prawa!

Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego dokumentu, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór umowy o roboty budowlane, którą pobierzesz powyżej.

Umowa brukarska w formie umowy o dzieło

Umowa na wykonanie kostki brukowej w większości przypadków bazuje na przepisach dotyczących umowy o dzieło. Wynika to z faktu, iż jest to umowa rezultatu – chodzi w niej o ułożenie konkretnego obiektu z kostki, na przykład chodnika.

W umowie o dzieło celem współpracy jest osiągnięcie ustalonego efektu – dzieła, które jest możliwe do zrealizowania. Wykonawca przyjmuje zobowiązanie stworzenia tego dzieła. Natomiast inwestor ma obowiązek wypłacić mu za wykonanie prac ustalone wynagrodzenie.

Jeśli umowa brukarska ma przyjąć formę umowy o dzieło, musi wskazywać moment początkowy i końcowy zawartego stosunku prawnego. Powinna określać więc termin realizacji prac.

Umowa brukarska w formie umowy o prace budowlane

Umowa o roboty budowlane – podobnie jak umowa o dzieło – może stanowić wzór dla umowy brukarskiej. Jest to nawet pochodna umowy o dzieło, różniąca się od niej swoją szczegółowością. Umowa o roboty budowlane bardzo dokładnie określa prawa i obowiązki inwestora i wykonawcy.

Zgodnie z przepisami, wykonawca, który zawiera taką umowę, musi przygotować dzieło zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej, ponieważ przy odbiorze obiektu sprawdza się, czy spełnia on określone prawnie normy.

Jeśli umowa na ułożenie kostki brukowej ma formę umowy o prace budowlane, precyzyjnie opisane obowiązki pojawią się też po stronie inwestora.

Jest on zobligowany do przygotowania prac poprzez udostępnienie placu budowy i przekazanie projektu wykonawcy, a później także do odebrania dzieła i zapłacenia za jego wykonanie.

Dlaczego umowa brukarska nie może być umową zlecenia?

Umowa zlecenie na ułożenie kostki brukowej z reguły nie znajduje zastosowania, ponieważ jest ona umową starannego wykonania, a nie umową rezultatu.

Co to znaczy? Przepisy nie mówią o tym, że umowa zlecenie ma zakończyć się sukcesem lub stworzeniem określonego dzieła. Chodzi w niej jedynie o staranne wykonywanie pracy przez określony czas.

Jeśli inwestor zawiera z wykonawcą umowę zlecenie na ułożenie kostki brukowej, to zleca mu proces ciągłego, starannego układania chodnika czy podjazdu, a nie realizację konkretnego obiektu.

Tymczasem większości inwestorów nie będzie chodziło o ciągłe wykonywanie dzieła, lecz o rezultat zakończonych prac.

Kiedy wybrać umowę o dzieło, a kiedy umowę o prace budowlane?

Umową na ułożenie kostki brukowej może być umowa o dzieło i umowa o prace budowlane. Który wariant jest lepszy? Wybór pomiędzy tymi opcjami zależy w głównej mierze od charakteru planowanych prac:

 • czy są one rozległe?
 • czy są skomplikowane?
 • czy wykonany obiekt będzie oceniany z uwzględnieniem wymogów prawa budowlanego?

Wzór umowy na roboty budowlane będzie korzystniejszy, jeśli mamy do czynienia z rozległymi i skomplikowanymi pracami, kiedy prace są wzajemnie powiązane i stanowią część większego projektu, a także wtedy, kiedy prace wykonywane są na podstawie profesjonalnego projektu pod nadzorem pracowników z uprawnieniami budowlanymi.

Natomiast wzór umowy brukarskiej sporządzony na podstawie umowy o dzieło można wykorzystać wtedy, kiedy planowane prace nie są rozległe ani skomplikowane, nie wykonuje się ich w oparciu o projekt i nie są częścią większej inwestycji.

Właśnie dlatego w praktyce najczęściej spotykamy się właśnie z taką formą umowy brukarskiej.

Jak napisać umowę brukarską?

Umowa brukarska stworzona na podstawie umowy o dzieło powinna dokładnie określać warunki współpracy pomiędzy inwestorem a wykonawcą. Należy uwzględnić w niej przynajmniej takie elementy, jak:

 • oznaczenie daty i miejsca sporządzenia,
 • oznaczenie stron umowy: imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres zamieszkania lub adres siedziby firmy, numer PESEL lub NIP,
 • opis zleconych prac, czyli określenie czynności, które są przedmiotem umowy:
  • powierzchni kostki brukowej w metrach kwadratowych,
  • rodzaju materiałów,
  • technik budowlanych, które mają być stosowane,
  • miejsca wykonania umowy (słownie lub za pomocą dodatkowego projektu/szkicu z oznaczonym miejscem i sposobem ułożenia kostki),
 • określenie terminu realizacji dzieła,
 • określenie terminu zapłaty umówionego wynagrodzenia,
 • wskazanie formy i terminu płatności wynagrodzenia,
 • podpisy stron.

Dodatkowo umowa brukarska może odnosić się też do kar umownych za nienależyte lub nieterminowe wykonanie dzieła, do warunków wypowiedzenia i odstąpienia od umowy, a także do warunków ponoszenia odpowiedzialności za wady dzieła z tytułu rękojmi lub opcjonalnej gwarancji.

Podstawa prawna, którą warto znać:

Art. 647(1). Umowa z podwykonawcą o roboty budowlane, Kodeks cywilny:

Przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazania terenu budowy i dostarczenia projektu, oraz do odebrania obiektu i zapłaty umówionego wynagrodzenia.

Podsumowanie

Umowa o roboty budowlane na ułożenie kostki brukowej jest niezbędna, aby obie strony, usługodawca jak i usługobiorca mogli zabezpieczyć swoje interesy w kwestii planowanego przedsięwzięcia.

Co więcej, niewykonane na czas, lub niewykonane w ogóle roboty budowlane mogą skutkować nałożeniem kary pieniężnej, jeśli tylko w umowie znajdzie się taki zapis, który obie strony umowy zaakceptują.

Wykonawca zobowiązuje się przecież do terminowego wejścia na budowę i realizację inwestycji budowlanej, a następnie zakończenie robót budowlanych zgodnie z przewidywanym terminem i w obrębie przewidywanych kosztów.

Dzięki swobodzie umów, strony mogą niemal dowolnie edytować (dodawać i usuwać) zapisy dotyczące umowy o roboty budowlane, jak np. kwestie wypowiedzenia umowy na mocy obustronnego porozumienia, technikę układania kostki brukowej, obciążać wykonawcę robót z powodu niewykonania dzieła, itd.

Podobne:

Najnowsze artykuły

A może zainteresuje Cię: