Rezygnacja z funkcji członka zarządu WZÓR

Wzór pisma pobrano 268 razy

Poniżej pobierzesz gotowy do wypełnienia dokument o nazwie Rezygnacja z funkcji członka zarządu WZÓR w formacie DOC, PDF, ODT. Dokument jest aktualny na dzień: 19-06-2024 i spełnia wszystkie formalne wymagania dla tego typu pism.

rezygnacja-z-funkcji-czlonka-zarzadu-wzor-pdf-doc

Rezygnacja z funkcji członka zarządu wzór

Jak napisać rezygnację z funkcji członka zarządu? Wygaśnięcie mandatu członka zarządu w spółce może nastąpić po upływie okresu pełnienia funkcji, na jaką został on powołany lub na skutek nagłego przerwania okresu pełnienia tej funkcji, na przykład na skutek jego rezygnacji.

Zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych i Kodeksu cywilnego, rezygnacja z funkcji członka zarządu może nastąpić w każdej chwili. Jak należy ją sporządzić i gdzie ją złożyć? Aby pismo rezygnacyjne spełniało wszystkie formalne wymagania i wywołało oczekiwane skutki, w jego treści powinny znaleźć się wszystkie niezbędne informacje i elementy. Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór rezygnacji członka zarządu, który pobierzesz powyżej.

Czym jest rezygnacja z funkcji członka zarządu?

Rezygnacja z członkostwa w zarządzie to jednostronna czynność prawna, skuteczna z chwilą dotarcia do spółki oświadczenia o rezygnacji.

Do składania oświadczeń woli o rezygnacji stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego (art. 61), dlatego oświadczenie woli członka zarządu zawierające rezygnację z pełnionej funkcji jest uznawane za złożone spółce z chwilą, gdy doszło ono do wiadomości spółki w taki sposób, że mogła się ona zapoznać z jego treścią.

Oznacza to, że oświadczenie o rezygnacji z funkcji członka zarządu trzeba wysłać na adres siedziby spółki lub na adres siedziby zarządu spółki (jeśli nie jest to ten sam adres).

Co ważne, rezygnacja z członka zarządu nie wymaga zgody spółki ani jej przyjęcia. Jest to bowiem jednostronna decyzja członka zarządu. Jeśli złożył on rezygnację, nie jest konieczne odwoływanie go jako członka zarządu ze składu zarządu za pomocą odrębnego aktu.

Wygaśnięcie mandatu następuje już poprzez skuteczne złożenie spółce oświadczenia o rezygnacji z funkcji w zarządzie spółki.

Rezygnacja przez członka zarządu może nastąpić w trakcie trwania mandatu.

Forma rezygnacji z funkcji członka zarządu

Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, dotyczącymi oświadczeń woli – z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie – rezygnacja w formie oświadczenia woli  może być wyrażona „przez każde zachowanie się osoby, które ujawnia jej wolę w sposób dostateczny”.

Oświadczenie woli o rezygnacji z funkcji członka zarządu można wyrazić więc w dowolnej formie, nawet ustnie lub w sposób dorozumiany.

Warto jednak mieć na uwadze, że względy praktyczne przemawiają za złożeniem oświadczenia o rezygnacji członka zarządu w formie co najmniej pisemnej, która stanowi dowód złożenia rezygnacji z pełnienia funkcji członka zarządu. Jest to szczególnie ważne z uwagi na fakt, że stosowny dokument dołącza się do wniosku o wpis zmiany do Krajowego Rejestru Sądowego.

Wyjątkiem od reguły dowolności formy oświadczenia woli jest sytuacja, w której wspólnik, któremu przysługują wszystkie udziały lub który jest jedynym wspólnikiem, pełni jednocześnie funkcję jednoosobowego zarządu.

Wtedy czynność prawna między tym wspólnikiem a reprezentowaną przez niego spółką wymaga zachowania formy aktu notarialnego i dotyczy to również rezygnacji z członkostwa w zarządzie spółki.

Jak złożyć rezygnację z funkcji członka zarządu?

Rezygnacja z funkcji członka zarządu w spółce z o.o. musi zostać wyrażona w taki sposób, który umożliwi spółce zapoznanie się z treścią złożonej rezygnacji.

Można zatem oświadczenie woli wysłać na adres fizyczny spółki lub w wersji elektronicznej na adres elektroniczny.

Złożenie rezygnacji członka zarządu może polegać również na złożeniu oświadczenia w formie ustnej lub na wręczeniu pisma bezpośrednio osobom reprezentującym spółkę.

Komu złożyć rezygnację z funkcji członka zarządu?

Zdaniem Sądu Najwyższego, wypełniony wzór oświadczenia o rezygnacji z funkcji członka zarządu należy składać spółce wobec jednego członka zarządu lub prokurenta. Zarząd nie tylko prowadzi bowiem sprawy spółki, ale również ją reprezentuje.

Zasadę reprezentacji spółki stosuje się w przypadku, kiedy rezygnacja składana jest przez część osób wchodzących w skład zarządu, ale nie przez wszystkie osoby, choć istnieje od tego pewien wyjątek.

Uprawnionym do odbioru oświadczenia jest pozostały członek zarządu lub prokurent. Zasadę reprezentacji spółki można stosować też w przypadku, kiedy rezygnację składa:

  • członek zarządu jednoosobowego,
  • ostatni członek zarządu wieloosobowego,
  • wszyscy członkowie zarządu wieloosobowego jednocześnie,

o ile spółka nie ma prokurenta. W takim wyjątkowym przypadku, oświadczenie członka zarządu staje się skuteczne z chwilą doręczenia dokumentu na adres spółki, w sposób umożliwiający podjęcie niezbędnych działań związanych z rezygnacją.

Istnieje także możliwość złożenia rezygnacji z pełnienia funkcji członka zarządu przez jedynego członka zarządu ustanowionemu (w celu złożenia rezygnacji) pełnomocnikowi.

Rezygnacja członka zarządu a zmiany w KRS

Zmiana w składzie zarządu musi zostać zgłoszona sądowi rejestrowemu (KRS). Stosowny wniosek w tej sprawie musi złożyć spółka reprezentowana przez zarząd aktualny.

Były członek zarządu, składając rezygnację, traci bowiem prawo do reprezentowania spółki i nie jest już legitymowany do składania wniosku do KRS o wykreślenie z funkcji członka zarządu spółki.

Były członek zarządu spółki może jedynie – w przypadku zaniedbania tego obowiązku przez aktualny zarząd spółki –  skierować do sądu rejestrowego zawiadomienie o zaistnieniu zmian w zarządzie spółki, spowodowanych złożeniem przez niego rezygnacji. Sąd rejestrowy po otrzymaniu takiego zawiadomienia jest uprawniony do wszczęcia postępowania „z urzędu”

Słowo końcowe

Oświadczenie o rezygnacji należy doręczyć na jeden z poniższych sposobów:

  • innemu członkowi zarządu spółki,
  • wspólnikom łącznie z zaproszeniem na Zgromadzenie Wspólników (członków zarządu).

Jeśli natomiast jest się jedynym członkiem zarządu, to przy składaniu oświadczenia o rezygnacji z pełnionej funkcji członka zarządu (zgodnie z art. 202 § 6 Kodeksu spółek handlowych) także należy zwołać Zgromadzenie Wspólników.

W wyniku rezygnacji członka zarządu stosuje się jeszcze jedną bardzo ważną formalność, mianowicie konieczność wykreślenia członka zarządu spółki z KRS.

Rezygnacja jest skuteczna i wchodzi w życie razem z dniem następującym po dniu, w którym zwołano Zgromadzenie Wspólników, bez względu na to, czy Zgromadzenie Wspólników faktycznie się odbyło.

Podobne wzory pism:

Najnowsze artykuły

A może zainteresuje Cię: