Skarga na nauczyciela WZÓR do wypełnienia!

Wzór pisma pobrano 267 razy

Poniżej pobierzesz gotowy do wypełnienia dokument o nazwie Skarga na nauczyciela WZÓR do wypełnienia! w formacie DOC, PDF, ODT. Dokument jest aktualny na dzień: 12-07-2024 i spełnia wszystkie formalne wymagania dla tego typu pism.

skarga-na-nauczyciela-wzor-pdf-doc

Skarga na nauczyciela wzór

Jak napisać skargę na nauczyciela? z pewnością pisemna skarga nie musi być pierwszym krokiem, jaki podejmują rodzice w trosce o swoje dzieci, które są źle traktowane przez pedagoga. Jeśli jednak łagodniejsze sposoby rozwiązania problemu okazują się nieskuteczne, jedynym słusznym rozwiązaniem jest formalne poinformowanie dyrektora – przełożonego nauczyciela o jego zachowaniu.

Zdecydowanie nie wolno takiej sytuacji bagatelizować, ignorując słowa własnej pociechy – choćby ze względu na fakt, że może to zniechęcić dziecko do mówienia o swoich problemach. Jak powinna wyglądać więc skarga na nauczyciela? z pewnością pismo powinno spełnić wszystkie formalne wymagania, aby zostało poważnie potraktowane.

Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego dokumentu – przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór skargi na nauczyciela, która pobierzesz powyżej.

Jakich zachowań może dotyczyć skarga na nauczyciela?

Skarga na nauczyciela do dyrektora może wskazywać na różne zachowania pedagoga, zarówno te związane z jego postawą i kulturą osobista, jak i ze stosowanymi metodami wychowawczymi czy pedagogicznymi.

Nauczyciel ma konkretne obowiązki, wyznaczone między innymi przez Kartę Nauczyciela czy statut szkoły. Jest też obowiązany szanować prawa ucznia i dziecka, a nawet rozpowszechniać wiedzę na ich temat.

Skarga na nauczyciela może dotyczyć więc, między innymi łamania tych praw. W treści pism tego typu pojawiają się różne zarzuty -i te bardzo poważne, i te nieco lżejsze.

Czasami dzieci uskarżają się rodzicom na faworyzowanie jednych uczniów kosztem drugich, a innym razem problem sprowadza się nawet molestowania czy stosowania przemocy fizycznej. Najczęściej wymieniane przyczyny złożenia skargi to:

 • nierealizowanie podstawy programowej,
 • niewłaściwe zachowanie nauczyciela,
 • niewłaściwe wypełnianie obowiązków egzaminacyjnych,
 • niezgodny z zasadami sposób przeprowadzania egzaminów,
 • fałszowanie dokumentacji szkolnej – dopisanie/wykreślenie ocen,
 • nadużywanie zwolnień lekarskich,
 • nieprzestrzeganie higieny pracy,
 • niewłaściwe korzystanie z urlopów,
 • przebywanie na terenie szkoły pod wpływem alkoholu/narkotyków,
 • wydawanie dzieci osobom nieuprawnionym,
 • niewłaściwe sprawowanie opieki nad dziećmi.

Czy pisemna skarga do dyrektora to jedyne rozwiązanie?

Zanim rodzic złoży pismo do dyrektora szkoły w sprawie nauczyciela, musi upewnić się, że czyny, jakie zarzuca mu dziecko – są faktem. W tym celu powinien porozumieć się z innymi rodzicami, aby dowiedzieć się, czy problem dotyczy jednostki, czy całej grupy.

W tym drugim przypadku nie można mieć wątpliwości, czy skarga na nauczyciela jest zasadna. Co więcej, można złożyć nawet zbiorową petycję do dyrektora w sprawie nauczyciela.

Przedtem warto jeszcze skonfrontować się z pedagogiem i przedstawić mu osobiście zarzuty uczniów. Może okazać się bowiem, że problem to zwykłe nieporozumienie i da się rozwiązać go bez zaangażowania w sprawę dyrektora.

Skarga na nauczyciela do dyrektora w formie pisemnej to kolejny krok, jaki może podjąć rodzic, który „nie dogadał się” z nauczycielem. Po złożeniu takiego pisma do kierującego placówką można mieć pewność, że wdrożone zostaną odpowiednie procedury.

Te nie zawsze okazują się jednak zadowalające, dlatego warto pamiętać, że nad dyrektorem kontrolę sprawują też inne organy – samorządy i kuratoria. Skarga na nauczyciela do kuratorium powinna być jednak ostatecznością.

Dlaczego? W efekcie złożenia takiego pisma wszczęta może zostać bowiem kontrola działania całej placówki, co bywa krzywdzące dla innych pracowników szkoły.

Czym skutkuje skarga na nauczyciela?

Skarga złożona do dyrektora na nauczyciela skutkuje przede wszystkim wszczęciem wewnętrznego postępowania, które ma na celu wyjaśnienie sprawy – ustalenie faktów.

W tym celu dyrektor szkoły może zorganizować rozmowy z oskarżonym nauczycielem, z uczniami, pomiędzy rodzicami uczniów a pedagogiem.

Aby dać dzieciom poczucie bezpieczeństwa i zachęcić je do mówienia prawdy, często zastosowanie znajdują anonimowe ankiety, w których każde z nich może wypowiedzieć się bez obaw o konsekwencje.

Warto podkreślić, że dyrektor nigdy nie może zignorować pisemnej skargi na nauczyciela. Ma obowiązek udzielić na nią odpowiedzi w terminie od 14 do maksymalnie 30 dni. Musi więc zastosować się do treści pisma i podjąć odpowiednie działania.

Co ciekawe, nawet wycofana przez rodziców skarga nadal obliguje dyrektora do interwencji. Zdarza się bowiem, że do wycofania zarzutów rodzice są zmuszeni przez samego nauczyciela, który zastosował wobec nich groźby lub szantaż.

Jeśli zarzuty rodziców okażą się prawdziwe nauczycielowi, którego dotyczy skarga, grozić mogą między innymi:

 • kara nagany,
 • kara zwolnienia z pracy,
 • wszczęcie postępowania dyscyplinarnego,
 • zwolnienie z zakazem zatrudnienia w zawodzie,
 • całkowity zakaz wykonywania zawodu.

Skarga do kuratorium na nauczyciela skutkuje natomiast bezpośrednim przekazaniem sprawy do rzecznika dyscyplinarnego i wszczęciem postępowania wyjaśniającego – pierwszego etapu postępowania dyscyplinarnego.

Jeśli zarzuty wobec pedagoga okażą się prawdziwe, grozi mu:

 • nagana z ostrzeżeniem,
 • zwolnienie z pracy,
 • wydalenie z zawodu,
 • zwolnienie z zakazem wykonywania zawodu przez 3 lata.

Jak napisać skargę na nauczyciela?

Pisząc skargę na nauczyciela, warto zachować pełen profesjonalizm i nie dać ponieść się emocjom. Najlepszym sposobem, aby to, osiągnąć, jest wykorzystanie przygotowanego przez nas – gotowego do wypełnienia druku, jakim jest wzór skargi na nauczyciela.

Taki dokument ma nie tylko odpowiednią formę dla pism oficjalnych, ale również podpowiada autorowi, jakie informacje musi obowiązkowo zawrzeć w treści skargi. Jak napisać skargę na nauczyciela?

Pismo powinno zawierać:

 • oznaczenie daty i miejsca sporządzenia,
 • oznaczenie autora skargi: imię, nazwisko, dane kontaktowe,
 • adres zamieszkania osoby wnoszącej skargę,
 • dane adresata, czyli dyrektora wraz z nazwą szkoły i jego danymi personalnymi (imię i nazwisko),
 • treść skargi z uwzględnieniem opisu zachowania nauczyciela,
 • podpis autora skargi.

Niezależnie od tego, czy wypełnia się wzór skargi na nauczyciela do kuratorium oświaty, czy do dyrektora, należy pamiętać o tym, że pismo musi być imienne. Anonimowe skargi pozostają bez rozpatrzenia, jeśli z ich treści nie wynika, że istnieje bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia uczniów.

Przygotowując najważniejszą część skargi – opis zarzutów – warto powołać się na zapisy statutu szkoły i innych dokumentów, w których wyliczone są obowiązki nauczyciela. Na tej podstawie łatwiej będzie sprecyzować, jakie obowiązki pedagoga łamie dany pracownik placówki.

Podsumowanie

W systemie oświaty jest taka zasada, że każdy rodzic ma prawo złożyć skargę na złe zachowanie nauczyciela, aby wniesienie skargi na nauczyciela wywołało oczekiwane skutki prawne, pismo do dyrektora szkoły powinno spełniać wszystkie formalne wymagania stawiane dla tego typu pism.

Pobierz przygotowany przez nas wzór skargi na zachowanie nauczyciela!

Skarga rodzica może poruszać najróżniejsze obszary, czyli m.in. nieetyczne zachowanie nauczycieli w stosunku do wychowanków, czy też niedociągnięcia związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom, a jeśli przewinienie nauczyciela jest poważne, w sprawę zaangażowane może zostać kuratorium oświaty, do którego sprawę zgłosi dyrektor szkoły.

Zgodnie z art. 75 ust. 2a Karta Nauczyciela:

Dyrektor szkoły zawiadamia rzecznika dyscyplinarnego o popełnieniu przez nauczyciela czynu naruszającego prawa i dobro dziecka. Ma na to 14 dni roboczych od daty wpłynięcia skargi na nauczyciela.

Efektem takiej ingerencji często staje się postępowanie dyscyplinarne. Oczywiście wszczęte postępowanie to nie od razu uchybienie godności zawodu nauczyciela, a bardziej próba przebadania zachowań nauczyciela w stosunku do dzieci.

Zgodnie z przepisami Karty Nauczyciela, przełożony nauczyciela może samodzielnie przeprowadzić ocenę pracy pedagoga – ocena taka dokonywana jest z inicjatywy dyrektora szkoły bądź na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, ocenę pracy nauczyciela może także zgłosić:

 • organ prowadzący szkołę,
 • rada szkoły,
 • lub rada rodziców.

Skargę na nauczyciela najlepiej kierować bezpośrednio do dyrektora placówki, który zobowiązany będzie podjąć pewne kroki.

Podobne:

Najnowsze artykuły

A może zainteresuje Cię: