Umowa przedwstępna wykonania usługi WZÓR

Wzór pisma pobrano 547 razy

Poniżej pobierzesz gotowy do wypełnienia dokument o nazwie Umowa przedwstępna wykonania usługi WZÓR w formacie DOC, PDF, ODT. Dokument jest aktualny na dzień: 12-07-2024 i spełnia wszystkie formalne wymagania dla tego typu pism.

umowa-przedwstepna-wykonania-uslugi-wzor-pdf-doc

Umowa przedwstępna wykonania usługi wzór

Czym jest i jak powinna wyglądać umowa przedwstępna wykonania usługi? Umowy o takiej nazwie nie znajdziemy w zapisach kodeksu cywilnego. Nie jest to bowiem umowa nazwana, lecz umowa zawarta na podstawie przepisów dotyczących swobody zawierania umów. Sama umowa wykonania usługi przypomina w głównej mierze umowę zlecenie, a swoją treścią odnosi się do terminu i zakresu wykonania usługi przez zleceniobiorcę.

Umowa przedwstępna na wykonanie usługi jest natomiast deklaracją stron, mówiącą o chęci zawarcia w przyszłości umowy przyrzeczonej – faktycznej umowy na wykonanie usługi. Jak należy ją sporządzić, aby dobrze chroniła interesy obu stron? Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór umowy, którą pobierzesz powyżej.

Czym jest umowa na wykonanie usługi?

Standardowa umowa na wykonanie usługi (np. roboty budowlane), czy też umowa o świadczenie usług, to umowa zawierana przez dwie niepowiązane ze sobą strony: zleceniodawcę i zleceniobiorcę.

Taki kontrakt mogą zawrzeć podmioty, które już ze sobą współpracowały oraz takie, które nie nawiązywały wcześniej podobnej współpracy.

Najczęściej mamy do czynienia z takimi umowami na wykonanie usługi, jak:

 • umowa na usługi dekarskie,
 • umowa na usługi krawieckie,
 • umowa na usługi budowlane,
 • umowa na usługę sprzątania,
 • umowa na usługi ogrodnicze,
 • umowa na usługi transportowe,
 • umowa na usługi stolarskie, itd.

Umowa usługi powstała zgodnie z obowiązującym prawem swobody umów i najczęściej wzorowana jest na ujętej w kodeksie cywilnym umowie zlecenia.

Umowa przedwstępna wykonania usługi

Umowa przedwstępna usługi zawierana jest przed zawarciem umowy na wykonanie usługi. Pełni ona funkcję gwarancyjną – stanowi deklarację stron, zobowiązujących się zawrzeć w określonym terminie umowę przyrzeczoną.

Z tego względu umowa przedwstępna powinna zawierać ważne postanowienia przyszłej umowy na konkretną usługę.

Umowa przedwstępna na wykonanie usługi zazwyczaj zakłada wykonanie określonych prac, ale może też poruszać następujące warunki współpracy pomiędzy zleceniodawcą a zleceniobiorcą:

 • planowany termin wykonania usługi,
 • ustalone wynagrodzenie za wykonanie usługi,
 • planowany zakres prac, które ma zrealizować zleceniobiorca.

Poza tym to, co jeszcze zawierać umowa przedwstępna powinna, to podobnie jak każda inna umowa:

 • dane stron umowy
 • i ich własnoręczne podpisy.

Kiedy zawiera się umowę przedwstępną usługi?

Kiedy zachodzi konieczność sporządzenia umowy przedwstępnej? Co do zasady, umowę przedwstępną usługi budowlanej zawiera się w sytuacji, kiedy z różnych przyczyn niemożliwe jest zawarcie w danym momencie umowy przyrzeczonej.

Do podpisania takiego dokumentu dochodzi zwykle wtedy, kiedy do terminu planowanego wykonania usługi pozostało jeszcze wiele czasu lub kiedy jedna ze stron potrzebuje dłuższego terminu, aby przygotować się do realizacji usługi.

Umowę przedwstępną usługi pod uwagę powinien wziąć ten zleceniodawca, któremu zależy na wykonaniu usługi przez konkretną firmę, nienarzekającą na brak klientów.

Takie rozwiązanie pozwala nie tylko zarezerwować konkretny termin realizacji usługi, ale także ustalić kwotę wynagrodzenia za jej wykonanie.

Stanowi to zatem dobry sposób na zabezpieczenie interesów zleceniodawcy. Umowa przedwstępna usługi jest korzystna również z punktu widzenia usługodawcy.

Pozwala bowiem przyjmującemu zlecenie zaplanować swój harmonogram pracy z dużym wyprzedzeniem i stanowi gwarancję zatrudnienia, a tym samym możliwości zarobku.

Umowa przedwstępna usługi a kary umowne

Zawarcie umowy przedwstępnej usługi już samo w sobie zabezpiecza wykonanie umowy w przyszłości, jeśli jednak zleceniodawca chce dodatkowo zmotywować zleceniobiorcę do przestrzegania ustalonych terminów, może w umowie przedwstępnej zawrzeć klauzule dotyczące tak zwanych kar umownych.

Kary te są z reguły naliczane za nieterminowe rozpoczęcie lub zakończenie planowanych prac. Jest to szczególnie ważne między innymi w branży remontowo-budowlanej, ponieważ niedotrzymanie terminów może generować duże straty.

Wzór umowa przedwstępna usługi z zapiskami o karze umownej będzie dodatkowo motywować również zleceniodawcę. Nie pozwoli mu bez konsekwencji zrezygnować z zamówionej usługi, o ile nie zaistnieją przyczyny od niego niezależne.

Warto podkreślić przy tym, że roszczenie o wypłatę ustalonej kary umownej nie będzie zasadne, jeśli umowa nie dojdzie do skutku z przyczyn niezależnych od woli i działania stron, czyli z przyczyn losowych, takich jak choroba czy wypadek.

Podobną do kary umownej rolę w umowie przedwstępnej może pełnić też zadatek lub zaliczka, czyli środki wpłacone na poczet realizacji usługi, które zabezpieczają jej wykonanie.

Co do zasady, zaliczka zawsze podlega zwrotowi stronie, która ją wpłaciła. Natomiast zadatek pełni rolę silniej motywującą, ponieważ nie zawsze podlega zwrotowi. Jeśli z wykonania umowy wycofa się zleceniodawca, zleceniobiorca może zadatek zatrzymać.

Natomiast w przypadku, kiedy do wykonania umowy nie dojdzie z winy usługodawcy, jest on zobowiązany do zwrócenia zlecającemu dwukrotności wpłaconego zadatku.

Na koniec warto podkreślić, że umowa przedwstępna  w przeciwieństwie do umowy rezerwacyjnej, stanowi prawne zobowiązanie stron do zawarcia w przyszłości umowy przyrzeczonej. Oznacza to, że w okolicznościach braku woli zawarcia takiej umowy przez zleceniodawcę lub zleceniobiorcę, możliwe jest dochodzenie zawarcia umowy przed sądem.

Podobne:

Najnowsze artykuły

A może zainteresuje Cię: